Lịch sử Kinh tế trắc nghiệm

Please follow and like us:

Xem full liên hệ: Tại đây
Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của chính sách kinh tế mới (NEP) của Liên Xô trong giai đoạn 1921-1925?
Quantri123.com
a. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa của nông dân thay vào đó là thuế lương thực
b. Cho tư nhân thuê hay mua lại để kinh doanh tự do (chủ yếu là xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng)
c. Cho phép mở rộng trao đổi hàng hóa
d. Thi hành chế độ lao động cưỡng bứcs
Phản hồi
Vì:
Thi hành chế độ lao động cưỡng bức là nội dung của chính sách “Kinh tế cộng sản thời chiến”. Chính sách kinh tế mới sử dụng nhiều biện pháp kích thích lợi ích vật chất đối với người lao động.
Tham khảo:
Bài giảng text Mục 3.1.2, Bài 3.

The correct answer is: Thi hành chế độ lao động cưỡng bứcs

“Đảm phụ đặc biệt”, “Đảm phụ quốc phòng” là những nguồn thu mới được Chính phủ ta đề ra và thực hiện trong giai đoạn nào?
Quantri123.com
a. 1945-1946
b. 1947-1950
c. 1951-1954
d. 1955-1957
Phản hồi
Vì:
Giai đoạn 1945-1946, để giải quyết khó khăn về tài chính, bên cạnh kêu sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân, Chính phủ ta đã khẩn trương xây dựng nền tài chính dựa trên nguồn thu ổn định hơn thông qua chính sách thuế; đặt ra nguồn thu mới: “đảm phụ đặc biệt” đánh vào ngành vận tải, bưu điện, “đảm phụ quốc phòng”.
Tham khảo:
Bài giảng text mục 4.1.2, Bài 4.

The correct answer is: 1945-1946

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1825 ở nước Anh mang tính chất là khủng hoảng. gì?
Quantri123.com
a. Khủng hoảng giá dầu
b. Khủng hoảng thừa
c. Khủng hoảng cơ cấu
d. Khủng hoảng năng lượng
Phản hồi
Vì:
Các cuộc khủng hoảng kinh tế trong giai đoạn này có tính chất của một cuộc khủng hoảng thừa. Khủng hoảng thừa xảy ra khi sản xuất, sản lượng tăng trưởng nhanh nhưng sản phẩm không tiêu thụ kịp. Khi đó, tổng cung sẽ lớn hơn tổng cầu. Điều này dẫn đến giá cả giảm đáng kể và chi phí để sản xuất ra sản phẩm lớn hơn giá bán, do đó các doanh nghiệp bị thua lỗ và rơi vào tình trạng phá sản.
Tham khảo:
Bài giảng text Mục 2.1.2, Bài 2.

The correct answer is: Khủng hoảng thừa

Phương thức thu thuế nông nghiệp ở vùng tự do trong thời kỳ kháng chiến. chống Pháp là phương án nào sau đây?
Quantri123.com
a. Thu bằng tiền, theo tỉ lệ cố định
b. Thu bằng tiền theo biểu luỹ tiến
c. Thu bằng hiện vật theo tỉ lệ cố định
d. Thu bằng hiện vật theo biểu luỹ tiến.
Phản hồi
Vì:
Thuế nông nghiệp thu bằng hiện vật, thu theo biểu lũy tiến từ 6-45%, những người có thu nhập thấp dưới 60 kg/người/năm, không phải chịu thuế. Tỷ lệ thu cao nhất thực hiện với các gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người trên 1.796 kg/năm. Tỷ lệ thu thấp nhất áp dụng đối với các hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người từ 61-75 kg/năm.
Tham khảo:
Mục 2.1, Phần 2, trang 70, Bài 3, Bài giảng text.

The correct answer is: Thu bằng hiện vật theo biểu luỹ tiến.

Yếu tố nào không phải là tiền đề của cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh?
Quantri123.com
a. Giai cấp tư sản Anh có nguồn vốn lớn
b. Nước Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn
c. Thế kỷ XVII-XVIII ở nước Anh có nhiều phát minh, sáng chế về kỹ thuật
d. Nước Anh có nguồn dân di cư lớn đến từ nước ngoài.
Phản hồi
Vì:
Các yếu tố: Giai cấp tư sản Anh có nguồn vốn lớn; Nước Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn; Thế kỷ XVII-XVIII ở nước Anh có nhiều phát minh, sáng chế về kỹ thuật là những tiền đề thuận lợi để cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra sớm nhất trên thế giới.
Tham khảo:
Bài giảng text mục 2.1.2, Bài 2.

The correct answer is: Giai cấp tư sản Anh có nguồn vốn lớn

Khoán, bán, cho thuê, giải thể, sáp nhập, cổ phần hóa là những biện pháp được nhà nước thực hiện nhằm cải cách khu vực kinh tế nào ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986)?
Quantri123.com
a. Khu vực kinh tế tư nhân
b. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
c. Khu vực kinh tế tập thể
d. Khu vực kinh tế nhà nước
Phản hồi
Vì:
Đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, hướng đổi mới là sắp xếp, đổi mới hệ thống doanh nghiệp nhà nước thông qua các biện pháp giải thể, sáp nhập, cổ phần hoá, chấm dứt bù lỗ từ ngân sách cho các xí nghiệp quốc doanh (biện pháp cải cách đối với khu vực kinh tế tập thể là giải thể, sắp xếp lại…).
Tham khảo:
Bài giảng text mục 7.2.1, Bài 7.

The correct answer is: Khu vực kinh tế nhà nước

Cách mạng công nghiệp được hiểu là gì?
Quantri123.com
a. Cách mạng trong kỹ thuật sản xuất
b. Cách mạng về quan hệ sản xuất
c. Cách mạng xanh
d. Cách mạng trắng
Phản hồi
Vì:
Cách mạng công nghiệp, về mặt khái niệm, là cuộc cách mạng trong kỹ thuật sản xuất, là quá trình thay thế lao động thủ công bằng lao động cơ khí… Cách mạng trắng và cách mạng xanh là các cuộc cách mạng trong lĩnh vực chăn nuôi nhằm gia tăng sản lượng sữa (trắng) và trồng trọt (xanh).
Tham khảo:
Bài giảng text mục 2.1.2, Bài 2.

The correct answer is: Cách mạng trong kỹ thuật sản xuất

Cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh diễn ra trong thời kỳ phát triển nào của chủ nghĩa tư bản?
Quantri123.com
a. Thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh (trước độc quyền)
b. Thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc quyền
c. Thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập
d. Thời diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất
Phản hồi
Vì:
Cách mạng công nghiệp Anh diễn ra trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh (trước 1871, mốc. đánh dấu chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền).
Tham khảo:
Bài giảng text mục 2.1.2, Bài 2.

The correct answer is: Thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh (trước độc quyền)

Chính sách kinh tế nào không được các nước phát triển sử dụng trong giai đoạn 1951-1973?
Quantri123.com
a. Tăng chi tiêu ngân sách
b. Cắt giảm phúc lợi xã hội
c. Tăng chi cho nghiên cứu khoa học
d. Tăng cường xuất khẩu tư bản
Phản hồi
Vì:
Giai đoạn 1951-1973, vận dụng học thuyết “bàn tay hữu hình” của nhà kinh tế học J.M.Keynes, chính phủ nhiều nước tư bản phát triển đã thực hiện chính sách tăng chi tiêu cho phúc lợi xã hội. Việc gia tăng chi tiêu cho phúc lợi xã hội đã có tác dụng làm dịu đi những mâu thuẫn giai cấp, tạo nên sự ổn định tương đối cho sự phát triển kinh tế.
Tham khảo:
Bài giảng text Mục 2.2.3, Bài 2.

The correct answer is: Cắt giảm phúc lợi xã hội
0

Hình thức chính trong hợp tác hóa nông nghiệp ở Liên Xô (1926-1937) là gì?
Quantri123.com
a. Ácten nông nghiệp
b. Công xã nhân dân
c. Hợp tác xã
d. Tập đoàn sản xuất
Phản hồi
Vì:
Quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa (1926-1937) trong nông nghiệp ở Liên Xô được thực hiện bằng con đường hợp tác hoá, thông qua việc xây dựng các nông trang tập thể (ácten nông nghiệp) đưa nông dân cá thể vào sản xuất tập thể.
Tham khảo:
Bài giảng text Mục 3.1.2, Bài 3.

The correct answer is: Ácten nông nghiệp
1

Phương án nào không phải là đặc điểm về mặt quản lý của các cơ sở công nghiệp quốc doanh được thành lập giai đoạn 1947-1954 ở nước ta?
Quantri123.com
a. Hoạt động theo chế độ cung cấp
b. Sản xuất theo kế hoạch nhà nước
c. Nhà nước cấp vốn; trả lương
d. Các xí nghiệp tự chịu lỗ, lãi
Phản hồi
Vì:
Trong giai đoạn 1947-1954 ở vùng tự do, về mặt quản lý, các cơ sở quốc doanh được tổ chức theo hướng quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động theo chế độ cung cấp, xí nghiệp sản xuất theo kế hoạch nhà nước được Nhà nước cấp vốn; trả lương; lỗ, lãi nhà nước chịu. Trong điều kiện kháng chiến, kiểu quản lý tập trung theo kế hoạch là sự cần thiết, nhờ đó Nhà nước tập trung nhân tài vật lực cho thực hiện nhiệm vụ cơ bản là kháng chiến và dân sinh.
Tham khảo:
Bài giảng text Mục 4.2.2, Bài 4.

The correct answer is: Các xí nghiệp tự chịu lỗ, lãi
2

Liên Xô bắt đầu thực hiện quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa từ năm nào?
Quantri123.com
a. 1926
b. 1937
c. 1945
d. 1951
Phản hồi
Vì:
Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô được bắt đầu bằng Kế hoạch 2 năm chuẩn bị 1926-1927 (còn gọi là bước lấy đà) với nhiệm vụ chủ yếu là cải tạo lại các xí nghiệp cũ và xây dựng mới các xí nghiệp vừa và nhỏ
Tham khảo:
Bài giảng text Mục 3.1.2, Bài 3.

The correct answer is: 1926
3

Nhận định nào về chất lượng lao động của Việt Nam thời kỳ đổi mới?
Quantri123.com
a. Chất lượng lao động không được cải thiện so với thời kỳ trước đổi mới
b. Chất lượng lao động của việt Nam cao hơn các nước trong khu vực
c. Chất lượng lao động của Việt Nam thời kỳ đổi mới giảm sút
d. Chất lượng lao động thời kỳ đổi mới đã được cải thiện song vẫn còn thấp so với khu vực
Phản hồi
Vì:
Chất lượng lao động của Việt Nam thấp. Đến cuối năm 2018, chỉ có khoảng 22,9% lao động cả nước đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Tính riêng ở khu vực nông thôn rất thấp, chỉ khoảng 13-14%; ở ngành nông, lâm, thủy sản chỉ hơn 4%. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành kỷ luật lao động không cao; lao động thiếu các kỹ năng mềm, trình độ ngoại ngữ hạn chế. Đây chính là rào cản lớn cho việc cải thiện NSLĐ.
Tham khảo:
Mục e, Phần 3, trang 153, Bài 6, Bài giảng text.

The correct answer is: Chất lượng lao động thời kỳ đổi mới đã được cải thiện song vẫn còn thấp so với khu vực
4

Đồng tiền Đông Dương chấm dứt lưu hành ở Việt Nam đến thời điểm nào?
Quantri123.com
a. Đến năm 1945
b. Đến năm 1946
c. Đến năm 1951
d. Sau năm 1954
Phản hồi
Vì:
Đồng tiền Đông Dương chấm dứt lưu hành ở Việt Nam sau khi kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Pháp (Ngày 31-12-1954 là ngày chấm dứt hệ thống phát hành của Ngân hàng Đông Dương. Ngày 1-1-1955, ở miền Nam, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Viện Hối đoái được thành lập. Ngân hàng này bắt đầu phát hành loại tiền mới gọi là giấy bạc Ngân hàng Quốc gia).
Tham khảo:
Bài giảng text Mục 4.2.1; 4.2.3, 4.4, Bài 4.

The correct answer is: Sau năm 1954
5

Đặc điểm nổi bật cuộc cách mạng công nghiệp ở nước Anh là gì?
Quantri123.com
a. Diễn ra trong thời gian ngắn
b. Diễn ra trong thời gian dài
c. Bắt đầu tư công nghiệp nặng
d. Diễn ra trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền
Phản hồi
Vì:
Cách mạng công nghiệp Anh diễn ra trong thời gian tương đối dài từ năm 1733 đến năm 1825 (gần 100 năm)
Tham khảo:
Bài giảng text mục 2.1.2, Bài 2.

The correct answer is: Diễn ra trong thời gian dài
6

Phương án nào không phải là biện pháp cải cách khu vực kinh tế nhà nước ở Việt Nam (từ năm 1986 đến nay)?
Quantri123.com
a. Cổ phần hóa
b. Sáp nhập
c. Giải thể
d. Tiếp tục bù lỗ từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp
Phản hồi
Vì:
Từ năm 1986 – nay, đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước, hướng đổi mới là sắp xếp, đổi mới hệ thống doanh nghiệp nhà nước thông qua các biện pháp giải thể, sáp nhập, cổ phần hoá, chấm dứt bù lỗ từ ngân sách cho các xí nghiệp quốc doanh.
Tham khảo:
Bài giảng text mục 7.2.1, Bài 7.

The correct answer is: Tiếp tục bù lỗ từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp
7

Đặc điểm nào không phải của mô hình kinh tế trong giai đoạn thực hiện chính sách “Kinh tế cộng sản thời chiến” ở nước Nga (1918-1920)?

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *