KINH TẾ VI MÔ ECO101

Please follow and like us:

KINH TẾ VI MÔ ECO101

Xem thêm: Tại đây

Câu 1: Giá sàn sẽ KHÔNG gây ra tình trạng nào?
a) Hình thành kho dự trữ của Chính phủ.
b) Chợ đen và tham nhũng.
c) Khan hiếm hàng hoá. (Đ)
d) Giảm tính phi hiệu quả kinh tế.
Câu 2: Giá thị trường dưới mức giá cân bằng có xu hướng tạo ra tình trạng nào?
a) Dư thừa hàng hoá.
b) Suy giảm trong chi phí nhân tố.
c) Thị trường của người mua.
d) Thiếu hụt hàng hoá. (Đ)
Câu 3: Để xây dựng đường cầu thị trường từ các đường cầu cá nhân người ta cần phải làm gì?
a) Cộng theo chiều ngang (chiều trục sản lượng) các đường cầu cá nhân. (Đ)
b) Cộng theo chiều dọc các đường cầu này.
c) Tách đường cầu này khỏi đường cầu kia.
d) Cộng cả theo chiều dọc và chiều ngang các đường cầu này.
Câu 4: Trên thị trường một loại hàng hoá, giá cân bằng chắc chắn sẽ giảm nếu xảy ra trong trường hợp nào?
a) Cả cầu và cung đều tăng.
b) Cả cầu và cung đều giảm.
c) Cầu giảm và cung tăng. (Đ)
d) Cầu tăng và cung giảm.
Câu 5: Cung và cầu cho bánh mỳ là PS = -50 + 0,4Q và PD = 200 – 0,1Q. Nếu giá bán là P = 120 nghìn đồng/sản phẩm thì trên thị trường xảy ra hiện tượng gì?
a) Thiếu hụt một lượng là 315 đơn vị sản phẩm.
b) Dư thừa một lượng là 345 đơn vị sản phẩm.
c) Dư thừa một lượng là 425 đơn vị sản phẩm.
d) Thiếu hụt một lượng là 375 đơn vị sản phẩm. (Đ)
Câu 6: Hàng hoá A và B là hai hàng hoá thay thế cho nhau, khi giảm giá hàng hoá A sẽ dẫn đến thay đổi nào về hàng hóa B?
a) Giảm số lượng cầu về hàng hoá B.
b) Tăng số lượng cầu về hàng hoá B.
c) Giảm cầu hàng hoá B. (Đ)
d) Tăng cầu hàng hoá B.
Câu 7: Một hãng sản xuất có hàm cầu là QD = 120 – 4P, đơn vị tính giá bán 1 sản phẩm là nghìn đồng, sản lượng là nghìn sản phẩm, khi đó doanh thu cực đại của hãng bằng:
a) 1400 triệu đồng.
b) 1200 triệu đồng.
c) 1800 triệu đồng.
d) 900 triệu đồng. (Đ)
Câu 8: Đối với thị trường của một loại hàng hóa X, nếu đường cầu là P = 160 – 4Q (triệu đồng/sản phẩm) và đường cung là P = 40 + 2Q (triệu đồng/sản phẩm) thì giá và lượng cân bằng trên thị trường của hàng hóa X sẽ là?
a) P = 80 triệu đồng/sản phẩm, Q = 20 sản phẩm. (Đ)
b) P = 10 triệu đồng/sản phẩm, Q = 10 sản phẩm.
c) P = 40 triệu đồng/sản phẩm, Q = 20 sản phẩm.
d) P = 30 triệu đồng/sản phẩm, Q = 20 sản phẩm
Câu 9: Một hãng sản xuất có hàm cầu là QD = 200 – 2P (nghìn chiếc), đơn vị giá bán là nghìn đồng thì doanh thu cực đại của hãng bằng?
a) 3.300 triệu đồng.
b) 4.200 triệu đồng.
c) 5.000 triệu đồng. (Đ)
d) 9.000 triệu đồng.
Câu 10: Nếu cầu về một hàng hoá tăng, cung không đổi, điều nào sẽ xảy ra?
a) Giá giảm và lượng cầu tăng.
b) Giá và lượng cân bằng đều tăng. (Đ)
c) Giá giảm và số lượng giảm.
d) Giá tăng và số lượng giảm.
Câu 11: Các phương trình cung và cầu về một loại hàng hoá được cho như sau: Qs = – 4 + 5P (chiếc) và Qd = 18 – 6P (Đơn vị: sản lượng là chiếc, giá là triệu đồng/chiếc), khi đó mức giá và sản lượng câu bằng sẽ bằng bao nhiêu?
a) P = 2 triệu đồng/chiếc, Q = 6 chiếc. (Đ)
b) P = 3 triệu đồng/chiếc, Q = 6 chiếc.
c) P = 14 triệu đồng/chiếc, Q = 66 chiếc.
d) P = 22 triệu đồng/chiếc, Q = 106 chiếc.
Câu 12: Trong dài hạn, phát biểu nào sau đây là đúng?
a) Co dãn của cầu theo giá lớn hơn trong ngắn hạn
b) Co dãn của cầu theo thu nhập lớn hơn trong ngắn hạn.
c) Co dãn của cầu theo giá nhỏ hơn trong ngắn hạn.
d) Co dãn của cầu theo giá và co dãn của cầu theo thu nhập đều lớn hơn trong ngắn hạn. (Đ)
Câu 13: Hàm cầu vợt Tennis là PD = 700 – 6Q và hàm cung vợt Tennis là PS = 20 + 10Q. Khi giá của mỗi vợt Tennis là P = 100 đồng thì thị trường vợt Tennis sẽ xảy rahiện tượng nào?
a) Dư cầu 90 đơn vị.
b) Cân bằng.
c) Dư cầu 92 đơn vị. (Đ)
d) Dư cung 60 đơn vị.
Câu 14: Cung và cầu cho bánh mỳ là PS = -20 + 0,4Q và PD = 200 – 0,1Q. Nếu giá bán là P = 100 (nghìn đồng) thì trên thị trường xảy ra hiện tượng gì?
a) Thiếu hụt một lượng là 700 đơn vị sản phẩm. (Đ)
b) Dư thừa một lượng là 645 đơn vị sản phẩm.
c) Thiếu hụt một lượng là 875 đơn vị sản phẩm.
d) Dư thừa một lượng là 625 đơn vị sản phẩm.
Câu 15: Nếu phần thu nhập mà một cá nhân chi vào một hàng hóa giảm khi thu nhập của người đó tăng thì co dãn của cầu theo thu nhập là bao nhiêu?
a) Lớn hơn 1.
b) Giữa 0 và 1.
c) Bằng 0.
d) Nhỏ hơn 0. (Đ)
Câu 16: Sự trượt dọc theo đường cầu từ trái sang phải (từ trên xuống dưới) thể hiện điều gì?
a) Giá tăng lên.
b) Giá của hàng hóa đó giảm xuống. (Đ)
c) Lượng cung tăng lên.
d) Cung tăng lên.
Câu 17: Nếu cầu về một hàng hóa giảm khi thu nhập tăng thì điều nào sau đây là đúng?
a) Hàng hóa đó là thứ cấp.
b) Co dãn của cầu theo thu nhập nhỏ hơn 0.
c) Co dãn của cầu theo thu nhập ở giữa 0 và 1.
d) Hàng hóa đó là thứ cấp và co dãn của cầu theo thu nhập nhỏ hơn 0. (Đ)
Câu 18: Giả sử việc tăng thu nhập của người tiêu dùng từ 160 ngàn đồng/ tuần tăng lên 170 ngàn đồng/ tuần khiến cho tiêu dùng về hàng hóa A giảm từ 10 đơn vị xuống 7 đơn vị một tuần. Co dãn theo thu nhập của cầu sẽ xấp xỉ bằng bao nhiêu?
a) -10.
b) -5.
c) -6. (Đ)
d) 5.
Câu 19: Có hàm cầu và hàm cung của một loại hàng hóa như sau: QD = 8000 – 7000P (chiếc) và QS = 1000P (chiếc). Đơn vị tính giá là triệu đồng. Nhận định nào sau đây là đúng?
a) Tại điểm cân bằng, P = 1 triệu đồng và Q = 1000 sản phẩm. (Đ)
b) Khi giá P = 0,5 triệu đồng, sẽ xảy ra thiếu hụt một lượng là 4000 sản phẩm.
c) Tại mức giá P = 1,1 triệu đồng, sẽ xảy ra dư thừa một lượng là 4200 sản phẩm
d) Tại điểm cân bằng, P = 2 triệu đồng và Q = 1000 sản phẩm.
Câu 20: Hàm cầu của một hãng đối với hàng hóa X có dạng: Q= 180 – 3P (chiếc). Hãng đang bán với giá bằng 32 triệu đồng, để tăng doanh thu doanh nghiệp nên ứng phó như thế nào?
a) Tăng giá.
b) Giảm giá. (Đ)
c) Giữ nguyên giá.
d) Giảm sản lượng.
Câu 21: Một mức giá trần được thiết lập có thể gây ra hiện tượng gì?
a) Dịch chuyển sang trái của đường cầu.
b) Thiếu hụt hàng hóa. (Đ)
c) Dịch chuyển sang trái của đường cung.
d) Lượng cung giảm để bằng với lượng cầu .
Câu 22: Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập đối với hàng A là dương và hệ số co dãn chéo giữa hàng A và hàng B là âm. Vậy hàng hoá A là hàng hóa gì?
a) hàng thông thường và là hàng thay thế cho hàng B.
b) hàng thứ cấp và là hàng thay thế cho hàng B.
c) hàng thông thường và là hàng bổ sung cho hàng B. (Đ)
d) hàng thứ cấp và là hàng bổ sung cho hàng B.
Câu 23: Điều gì xảy ra nếu giá sàn được áp đặt?
a) Dư cung. (Đ)
b) Dư cầu.
c) Phá hoại sản xuất.
d) Tăng giá chợ đen.
Câu 24: Hàm cầu của một hãng đối với hàng hóa X có dạng: Q= 150 – 3P (chiếc). Hãng đang bán với giá bằng 30 (triệu đồng/chiếc), để tăng doanh thu hãng nên:
a) tăng giá
b) giảm giá (Đ)
c) giữ nguyên giá.
d) giảm sản lượng.
Câu 25: Nếu giá vé máy bay của Hãng hàng không Việt Nam Airlines giảm 15% dẫn tới số lượng hành khách sử dụng dịch vụ bay của hãng này tăng lên 45% thì giá trị tuyệt đối độ co dãn của cầu theo giá vé của hãng bằng bao nhiêu?
a) 6,75.
b) 3,0. (Đ)
c) 6,0.
d) 0,3.
Câu 26: Một hãng sản xuất có hàm cầu là QD = 80 – 2P (đơn vị tính sản lượng là nghìn sản phẩm, giá là nghìn đồng/sản phẩm), khi đó, doanh thu cực đại của hãng bằng bao nhiêu?
a) 1400 triệu đồng.
b) 1200 triệu đồng.
c) 1800 triệu đồng.
d) 800 triệu đồng. (Đ)
Câu 27: Giá trần sẽ KHÔNG gây ra hiện tượng nào?
a) Xếp hàng để mua.
b) Thị trường chợ đen và tham nhũng tăng lên.
c) Tính phi hiệu quả về kinh tế.
d) Dư cung hàng hoá đó. (Đ)
Câu 28: Đường cung thị trường lúa mì sẽ không phụ thuộc vào yếu tố nào?
a) Giá đất trồng lúa mì.
b) Giá của những lựa chọn sản xuất về lúa mì.
c) Thị hiếu và sở thích của những người tiêu dùng lúa mì. (Đ)
d) Số nông trại trồng lúa mì trong thị trường này.
Câu 29: Khi giá cam tăng, giả định các yếu tố khác không đổi, những người trồng cam trước tiên sẽ làm điều gì?
a) Sử dụng những phương pháp tiên tiến hơn trong việc trồng cam.
b) Sử dụng những phương pháp rẻ tiền hơn trong việc trồng cam.
c) Tăng lượng cung về cam. (Đ)
d) Giảm cung về cam.
Câu 30: Sự di chuyển dọc theo đường cung được gây ra bởi trường hợp nào?
a) Cải tiến trong kỹ thuật sản xuất.
b) Thay đổi trong giá đầu vào.
c) Sự dịch chuyển đường cầu. (Đ)
d) Chính phủ tăng thuế đánh vào mỗi đơn vị sản phẩm sản xuất ra.
Câu 31: Đường cầu dịch chuyển, điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là một giải thích hợp lý?
a) Giá của một hàng hoá khác đã tăng lên.
b) Giá của một hàng hoá khác đã giảm xuống.
c) Giá của hàng hoá này giảm xuống. (Đ)
d) Thu nhập của xã hội đã giảm xuống.
Câu 32: Yếu tố nào trong các yếu tố sau khi thay đổi không làm dịch chuyển đường cầu về cà phê, giả định các yếu tố khác không đổi?
a) Giá cà phê. (Đ)
b) Giá chè.
c) Thu nhập của người tiêu dùng.
d) Thời tiết.
Câu 33: Hàng hoá A và B là hai hàng hoá thay thế nhau; khi tăng giá hàng hoá A sẽ làm hàng hóa B thay đổi như thế nào?
a) Giảm cầu hàng hoá B.
b) Tăng cầu hàng hoá B. (Đ)
c) Giảm số lượng cầu về hàng hoá B.
d) Tăng số lượng cung về hàng hoá B.
Câu 34: Điều nào dưới đây KHÔNG làm tăng cầu hàng hoá, giả định các yếu tố khác không đổi?
a) Giá của một hàng hoá thay thế giảm. (Đ)
b) Giá của một hàng hoá bổ sung giảm.
c) Một cuộc vận động quảng cáo cho hàng hoá đó được phát động.
d) Thu nhập của người tiêu dùng tăng.
Câu 35: Nếu cả cung và cầu về một loại hàng hoá đều tăng, khi đó:
a) giá cân bằng sẽ tăng.
b) số lượng mua và bán về hàng hoá đó sẽ tăng. (Đ)
c) lợi nhuận của các hãng cạnh tranh sẽ tăng.
d) phúc lợi của xã hội sẽ tăng.
Mời bạn tham khảo 10.000 câu trắc nghiệm Kinh Tế Vi Mô: Tại đây
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *