Kiểm tra Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai

Please follow and like us:

Kiểm tra Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai

 

ĐỀ TEST NHANH SỐ 1

Câu 1.      Cho phương trình . Tập hợp các nghiệm của phương trình là:

 1. A. . . C. .                    D. .

Câu 2.      Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm:

 1. A. . . C. .                             D. Vô số.

Câu 3.      Số nghiệm của phương trình sau là bao nhiêu:

 1. A. . . C. .                             D. .

Câu 4.      Giải phương trình: .Ta được tập nghiệm là:

 1. A. . . C. .                  D. .

Câu 5.      Phương trình  có bao nhiêu nghiệm:

 1. A. . . C. .                             D. Vô số.

Câu 6.      Phương trình  có bao nhiêu nghiệm:

 1. A. . . C. .                             D. Vô số.

Câu 7.      Phương trình  tương đương với phương trình:

 1. A. . .
 2. hoặc . D.

Câu 8.      Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm:

 1. A.
 2. D.

Câu 9.      Tập nghiệm của bất phương trình  là tập hợp nào sau đây.

 1. . B. . C. .                  D. .

Câu 10.    Số nghiệm của bất phương trình  là.

 1. . B. . C. .                             D. .

Câu 11.    Cho phương trình . Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm?

 1. . B. . C. .                  D. .

Câu 12.    Phương trình  có 3 nghiệm phân biệt khi:

 1. . B. . C. .                  D. .

 

 

MỘT SỐ PT QUY VỀ BẬC HAI

Dạng 1: PT chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối:

BT1:Giải phương trình sau:

 1. b.
 2. d.

BT2:Một số PT đặc biệt:

 1. b. c.

BT3: Giải phương trình sau:

 1. ĐS
 2. ĐS      c.            ĐS

ĐỀ TEST NHANH SỐ 2

Câu 1.      Tập nghiệm  của phương trình  là:

 1. B.                     C.                       D.

Câu 2.      Tập nghiệm của phương trình  là:

 1. B.                       C.                    D.

Câu 3.      Nghiệm của phương trình  là:

 1. . B. .             C. .                       D. .

Câu 4.      Phương trình:  có tập nghiệm là

 1. . B. .                    C. .              D. .

Câu 5.      Phương trình  có tập nghiệm là

 1. . B. .               C. .                 D. .

Câu 6.      Phương trình  có nghiệm là

 1. . B. .                     C. .                       D. .

Câu 7.      Phương trình  có nghiệm là

 1. B.                 C.           D.

Câu 8.      Tìm các giá trị thực của tham số  để phương trình  vô nghiệm.

 1. . B. .                       C. .                      D. .

Câu 9.      Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Khẳng định nào sau đây là sai?

 1. . B. .             C. .             D. .

Câu 10.    Số nghiệm của phương trình  là

 1. 2 nghiệm. B. 3 nghiệm.                  C. 4 nghiệm.                  D. 1 nghiệm.

Câu 11.    Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

 1. . B. Vô số.                        C. .                             D. .

Câu 12.    Tập nghiệm của phương trình  là:

 1. . B. .                    C. .                  D. .

Câu 13.    Phương trình  có hai nghiệm ; . Tính giá trị của biểu thức

 1. . B. .                    C. .                    D.

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN

Bài 1: Dạng cơ bản:

1.       ĐS
2.       ĐS
3.       ĐS
4.        ĐS
5.        ĐS
6. ĐS
7. ĐS
8. ĐS
10. ĐS

Bài 2: Đặt ẩn số phụ đưa về PT bậc 2,3,4:

1.       ĐS
2.        ĐS
3.        ĐS
4.       ĐS
5.       ĐS
6.       ĐS

 Bài 4: Đặt t là tổng căn, biểu diễn tích theo tổng:

b. ĐS
c. ĐS
d. ĐS

Bài 5: Đặt ẩn số phụ, coi x là tham số:

a.       ĐS
b.        ĐS

Bài 6: Dùng hằng đẳng thức đưa ra ngoài căn:

a.        ĐS
b.        ĐS
c.        ĐS
d.
e. ĐS

Bài 7: Đặt 2 ẩn phụ hoặc đưa về PT tích:

a.        ĐS
b.
c.
d.
e. ĐS
f. ĐS

Bài 8: Đoán nghiệm, phân tích thành tích:

a.        ĐS
b. ĐS
c. ĐS

Bài 9: Đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại 1

a.        b.
c. d.
e.  ĐS f.

Bài 10: Đặt ẩn phụ đưa về hệ đối xứng loại 2

a.  ĐS      b.
c. d.
e. f.

Bài 11: Đặt 2 ẩn phụ đưa về hệ

a.  ĐS b.
c. d.
e.

Bài 12: Dựa vào điều kiện, phân tích thành tích:

a.   b.

Bài 13: PP đối lập

a.   b.

Bài 14: Nhận xét, đánh giá:

a.   b.
c. d.
e. f.

 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 1

 

1.A 2.B 3.B 4.D 5.A 6.C 7.C 8.B 9.A 10.B
11.C 12.B 13.D 14.B 15.A

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 2

 

1.A 2.B 3.C 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.A 10.D
11.B 12.C 13.C 14.B 15.A

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.      Cho phương trình . Tập hợp các nghiệm của phương trình là:

 1. A. . .                             C. .                    D. .

Lời giải

Tác giả: Phan Quyên; Fb: Quyen Phan

Chọn A

Câu 2.      Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm:

 1. A. . B. . .                             D. Vô số.

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn B

Câu 3.      Số nghiệm của phương trình sau là bao nhiêu:

 1. A. . B. . .                             D. .

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn B

Câu 4.      Giải phương trình: .Ta được tập nghiệm là:

 1. A. . . C. .                  D. .

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn D

Câu 5.      Phương trình  có bao nhiêu nghiệm:

 1. A. . . C. .                             D. Vô số.

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn A

Câu 6.      Phương trình  có bao nhiêu nghiệm:

 1. A. . . C. .                             D. Vô số.

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn C

Câu 7.      Phương trình  tương đương với phương trình:

 1. A. . .
 2. C. hoặc . D.

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn C

Câu 8.      Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm:

 1. A. B.
 2. D.

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn B

Câu 9.      Tập nghiệm của bất phương trình  là tập hợp nào sau đây.

 1. A. . . C. .                  D. .

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn A

Câu 10.    Số nghiệm của bất phương trình  là.

 1. . B. . C. .                             D. .

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn B

Câu 11.    Cho phương trình . Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm?

 1. . B. . C. .                  D. .

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn C

Câu 12.    Phương trình  có 3 nghiệm phân biệt khi:

 1. . B. . C. .                  D. .

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn B

Câu 13.    Cho phương trình . Khẳng định nào sau đây đúng?

 1. Phương trình có nghiệm .
 2. Phương trình có nghiệm .
 3. Phương trình vô nghiệm với mọi .
 4. D. Phương trình có nghiệm .

Lời giải

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng; Fb: Thu Hong Le.

Chọn D

Câu 14.    Gọi  là tập hợp tất cả các nghiệm thực của phương trình . Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc  bằng.

 1. . B. . C. .                              D. .

Lời giải

Tác giả:Trần Thị Thanh; Fb: Thanh Trần.

Chọn B

TXĐ: .

Có:

.

Đặt . Khi đó phương trình  trở thành:

Với  ta được:

Vậy . Do đó tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc  bằng .

Câu 15.    Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có đúng hai nghiệm thực lớn hơn .

 1. A. . . C. .                 D. .

Lời giải

Tác giả:Trần Thị Thanh; Fb: Thanh Trần.

Chọn A

TXĐ: .

Ta có:   .

Đặt . Khi đó phương trình đã cho trở thành: .

Ta thấy với  thì .

Mặt khác phương trình  luôn có hai nghiệm phân biệt trái dấu nên để phương trình  có hai nghiệm phân biệt lớn hơn  thì phương trình  phải có hai nghiệm phân biệt lớn hơn .

Tức là: .

ĐỀ 2

Câu 1.      Tập nghiệm  của phương trình  là:

 1. B.                     C.                       D.

Câu 2.      Tập nghiệm của phương trình  là:

 1. B.                       C.                    D.

Câu 3.      Nghiệm của phương trình  là:

 1. . B. .             C. .                       D. .

Câu 4.      Phương trình:  có tập nghiệm là

 1. . B. .                    C. .              D. .

Câu 5.      Phương trình  có tập nghiệm là

 1. . B. .               C. .                 D. .

Câu 6.      Phương trình  có nghiệm là

 1. . B. .                     C. .                       D. .

Câu 7.      Phương trình  có nghiệm là

 1. B.                 C.           D.

Câu 8.      Tìm các giá trị thực của tham số  để phương trình  vô nghiệm.

 1. . B. .                       C. .                      D. .

Câu 9.      Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Khẳng định nào sau đây là sai?

 1. . B. .             C. .             D. .

Câu 10.    Số nghiệm của phương trình  là

 1. 2 nghiệm. B. 3 nghiệm.                  C. 4 nghiệm.                  D. 1 nghiệm.

Câu 11.    Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

 1. . B. Vô số.                        C. .                             D. .

Câu 12.    Tập nghiệm của phương trình  là:

 1. . B. .                    C. .                  D. .

Câu 13.    Phương trình  có hai nghiệm ; . Tính giá trị của biểu thức

 1. . B. .                    C. .                    D. .

Câu 14.    Số nghiệm của phương trình  là.

 1. . B. .                             C. .                              D. .

Câu 15.    Tổng các nghiệm của phương trình  là.

 1. . B. .                              C. .                             D. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG ĐÁP ÁN

 

1.A 2.B 3.C 4.C 5.B 6.A 7.C 8.A 9.A 10.D
11.B 12.C 13.C 14.B 15.A

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.      Tập nghiệm  của phương trình  là:

 1. A.                     C.                       D.

Lời giải

Tác giả: Nguyet Ngo Minh; Fb: Nguyet Ngo Minh.

Chọn A

Câu 2.      Tập nghiệm của phương trình  là:

 1. B.                       C.                    D.

Lời giải

Tác giả: Nguyet Ngo Minh; Fb: Nguyet Ngo Minh.

Chọn B

Câu 3.      Nghiệm của phương trình  là:

 1. . B. .             C. .                       D. .

Lời giải

Tác giả: Nguyet Ngo Minh; Fb: Nguyet Ngo Minh.

Chọn B

Câu 4.      Phương trình:  có tập nghiệm là

 1. . B. .                    C. .              D. .

Lời giải

Tác giả: Nguyet Ngo Minh; Fb: Nguyet Ngo Minh.

Chọn C

Câu 5.      Phương trình  có tập nghiệm là

 1. . B. .               C. .                 D. .

Lời giải

Tác giả: Nguyet Ngo Minh; Fb: Nguyet Ngo Minh.

Chọn B

Câu 6.      Phương trình  có nghiệm là

 1. A. . .                     C. .                       D. .

Lời giải

Tác giả: Nguyet Ngo Minh; Fb: Nguyet Ngo Minh.

Chọn A

Câu 7.      Phương trình  có nghiệm là

 1. B.                 C.           D.

Lời giải

Tác giả: Nguyet Ngo Minh; Fb: Nguyet Ngo Minh.

Chọn C

Câu 8.      Tìm các giá trị thực của tham số  để phương trình  vô nghiệm.

 1. A. . .                       C. .                      D. .

Lời giải

Tác giả: Nguyet Ngo Minh; Fb: Nguyet Ngo Minh.

Chọn A

Câu 9.      Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Khẳng định nào sau đây là sai?

 1. A. . .             C. .             D. .

Lời giải

Chọn A

Câu 10.    Số nghiệm của phương trình  là

 1. 2 nghiệm. B. 3 nghiệm.                  C. 4 nghiệm.                  D. 1 nghiệm.

Lời giải

Chọn D

Câu 11.    Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

 1. . B. Vô số.                        C. .                             D. .

Lời giải

Chọn B

Câu 12.    Tập nghiệm của phương trình  là:

 1. . B. .                    C. .                  D. .

Lời giải

Chọn C

Câu 13.    Phương trình  có hai nghiệm ; . Tính giá trị của biểu thức

 1. . B. .                    C. .                    D. .

Lời giải

Chọn C

Câu 14.    Số nghiệm của phương trình  là.

 1. . B. .                             C. .                              D. .

Lời giải

Tác giả:Vũ Xuân Định; Fb: Vu Xuan Dinh.

Chọn B

TXĐ: .

Ta có

Phương trình (*)

.

(thỏa mãn).

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm  và .

Câu 15.    Tổng các nghiệm của phương trình  là.

 1. A. . .                              C. .                             D. .

Lời giải

Tác giả:Vũ Xuân Định; Fb: Vu Xuan Dinh.

Chọn A

TXĐ: .

Dễ thấy  không phải là nghiệm của phương trình.

Xét , phương trình .

Đặt .

Phương trình trở thành .

Với  ta có (thỏa mãn).

Với  ta có .

Vậy phương trình có nghiệm là  và .

Tổng các nghiệm của phương trình là:
.

Kiểm tra Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *