Đáp án trắc nghiệm: Kiểm toán căn bản – EG26

Please follow and like us:

Kiểm toán căn bản – EG26

Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 3 triệu/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK :
tại đây

Đáp án có chữ S là sai

Chuẩn mực kiểm toán thường có kết cấu gồm?
Chủ thể của kiểm toán là:
Đối tượng chủ yếu hiện nay của kiểm toán tại Việt Nam là:
Đối tượng của kiểm toán là:
Khách thể của kiểm toán?
Khách thể của Kiểm toán độc lập?
Khách thể của Kiểm toán nội bộ?
Kiểm toán báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính… của thông tin.
Kiểm toán có thu phí trên cơ sở thỏa thuận là:
Kiểm toán có ý nghĩa với?
Kiểm toán độc lập có thể thực hiện bởi
Kiểm toán hiện đại ra đời từ?
Kiểm toán hoạt động giúp đánh giá?
Kiểm toán là cần thiết để cung cấp?
Kiểm toán là cần thiết với …
Kiểm toán viên độc lập?
Mô hình của kiểm toán độc lập tại Việt Nam hiện nay là:
Mô hình của kiểm toán Nhà nước Việt Nam hiện nay là:
Mô hình của kiểm toán nội bộ tại Việt Nam hiện nay là:
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán có mấy mô hình?
Phân loại kiểm toán thành nội kiểm và ngoại kiểm là dựa trên?
Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán gồm có mấy loại kiểm toán?
Phân loại kiểm toán theo mối quan hệ với thời điểm phát sinh hoạt động, sự kiện?
Phân loại kiểm toán theo tổ chức bộ máy gồm?
Tại Việt Nam kiểm toán độc lập được ra đời năm?
Tại Việt Nam kiểm toán Nhà nước được thành lập năm?
Tiến hành cuộc kiểm toán phải tuân thủ?
Xác định câu đúng nhất?
Thủ quỹ biển thủ tiền là hành vi gian lận.
Nhầm lẫn có thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng
Rủi ro kiểm toán phụ thuộc vào rủi ro tiềm tàng, kiểm soát và phát hiện
Chất lượng của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc vào thời điểm thu thập.
Các thủ tục kiểm toán không ảnh hưởng đến Môi trường kiểm soát của đơn vị
Khi thu thập bằng chứng bằng phương pháp cơ bản, KTV hướng đến CSDL về sự phát sinh

Rủi ro kiểm soát là khả năng hệ thống kiểm soát nội bộ không phát hiện được sai phạm trọng yếu

Kiểm toán viên phải phát hiện những sai phạm trọng yếu.

Kiểm toán viên có thể kiểm soát được rủi ro phát hiện.

Mua hóa đơn đầu vào là hành vi cố ý tạo ra sai phạm

. CSDL về sự phát sinh yêu cầu nghiệp vụ đã ghi nhận phải có thật

Nguyên nhân dẫn đến gian lận là do cơ chế kiểm soát không chặt chẽ.
.
Rủi ro kiểm toán là khả năng kiểm toán viên đưa ra kết luận không phù hợp về đối tượng kiểm toán.

Kiểm toán viên có thể điều chỉnh mức độ AR thông qua DR

KTV xem xét tính trọng yếu của sai phạm dựa theo quy mô tuyệt đối hoặc quy mô tương đối.

Khái niệm Cơ sở dẫn liệu chỉ tác động đến cả 3 giai đoạn chuẩn bị , thực hiện và kết thúc kiểm toán

Xác định câu đúng nhất?

Thực nghiệm là phương pháp làm lại một hoạt động đã diễn ra.

Phần tử đặc biệt được lựa chọn kiểm tra thường là phần tử có giá trị lớn.
Phương pháp kiểm tra chi tiết nghiệp vụ sử dụng để thu thập bằng chứng về độ tin cậy của số liệu kế toán.

Đánh giá về khả năng sinh lời là một nội dung của phân tích tỷ suất.
Các cuộc kiểm toán luôn tồn tại mức độ rủi ro nhất định do KTV không thể tìm kiếm 100% bằng chứng
Đặc điểm của phương pháp kiểm toán tuân thủ là mọi thử nghiệm đều dựa trên quy chế kiểm soát.
Phương pháp kiểm toán cơ bản được áp dụng để đánh giá về tin cậy của BCTC.
Chọn mẫu ngẫu nhiên là cách chọn mẫu khách quan.
So sánh giữa chỉ tiêu Nợ phải trả với tổng tài sản để đánh giá về khả năng tự tài trợ.
Phương pháp kiểm tra 100% phần tử được áp dụng với tổng thể có ít phần tử
Kỹ thuật điều tra hệ thống được áp dụng để đánh giá về mức độ rủi ro kiểm soát.
Khi CR được đánh giá là cao, KTV phải mở rộng phạm vi kiểm toán
Khi IR được đánh giá là cao, KTV phải mở rộng phạm vi kiểm toán
Kỹ thuật điều tra hệ thống là việc kiểm tra chi tiết từ đầu đến cuối một loạt các nghiệp vụ cùng loại.

Khi thu thập bằng chứng bằng phương pháp cơ bản, KTV hướng đến CSDL về sự phát sinh

Bằng chứng do KTV tự tạo ra là bằng chứng đáng tin cậy nhất.
. Hành vi gian lận có thể do nhà quản lý đơn vị được kiểm toán thực hiện

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *