Kết cấu ý thức bao gồm những yếu tố nào?

Please follow and like us:

Kết cấu của ý thức.
Ý thức có kết cấu phức tạp, bao gồm nhiều thành tố có quan hệ với nhau. Tuỳ theo cách tiếp cận mà có thể phân tích kết cấu đó theo các tiêu thức khác nhau. Có thể phân tích cấu trúc đó theo hai chiều sau đây:
Thứ nhất, theo chiều ngang: ý thức bao gồm các yếu tố cấu thành như tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí, ý chí,… trong đó tri thức là nhân tố cơ bản, cốt lõi.
Thứ hai, theo chiều dọc: ý thức bao gồm các yếu tố như tự ý thức, tiềm thức, vô thức, v.v.. Tất cả những yếu tố đó cùng với những yếu tố khác quy định tính chất phong phú, phức tạp trong thế giới tinh thần và hoạt động tinh thần của con người.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *