Con vật có biết lao động không?

Please follow and like us:

Lao động là phương thức sống, phương thức tồn tại của con người, tức là con người sinh tồn và phát triển nhờ phương thức lao động – phương thức sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần của nó. Khái niệm lao động cũng cần hiểu theo nghĩa
rộng, bao quát toàn bộ những quá trình hoạt động cần đến sự vận dụng năng lực của con người để cải biến các đối tượng thành sản phẩm hữu ích cho sự sinh tồn và phát triển của con người và xã hội nhưng trước hết và cơ bản nhất là lao động sản xuất vật chất.
Lao động đã giải phóng hai chi trước của con người để thực hiện những động tác tinh vi hơn, mặt khác cũng giúp con người có khả năng sáng tạo ra công cụ lao động và sử dụng công cụ ấy phục vụ mục đích sống của con người.
Việc sử dụng công cụ trong lao động giúp con người ngày càng tìm được nhiều nguồn thức ăn hơn và có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Điều đó đã giúp bộ não con người ngày càng phát triển, hoàn thiện về mặt sinh học.
Lao động dẫn tới sự hình thành ngôn ngữ. Ngôn ngữ một mặt là kết quả của lao động, mặt khác lại là nhân tố tích cực tác động đến quá trình lao động và phát triển ý thức con người.
Như vậy Lao động là đặc trưng của con người. Loài vật không biết lao động, mà nó chỉ tham gia vào hỗ trợ con người lao động.
Xem thêm: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *