Đáp án trắc nghiệm: Kế toán tài chính III

Please follow and like us:

Kế toán tài chính III

 Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 300k/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK :
 tại đây

Đáp án có chứ S là sai!

Bán buôn chuyển hàng chờ chấp nhận là phương thức:
Bán buôn hàng hoá trong kinh doanh thương mại bao gồm:
Bán buôn trực tiếp là phương thức:
Bán lẻ hàng hoá trong kinh doanh thương mại bao gồm:
Bút toán kết chuyển giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ được ghi như sau:
Các chi phí xây lắp mà khách hàng không thể thực thi nghĩa vụ của họ hay không đủ tính thực thi về mặt pháp lý phải được ghi nhận:
Các chứng từ sử dụng trong kế toán bán hàng là:
Các doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu:
Các khoản giảm doanh thu gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại được phản ánh trên TK
Các khoản trích theo lương của công nhân viên toàn đội xây lắp được kế toán phản ánh vào tài khoản:
Các phương thức thanh toán quốc tế trong kinh doanh xuất- nhập khẩu:
Các phương thức thanh toán quốc tế trong kinh doanh xuất nhập khẩu bao gồm:
Các trường hợp sau được coi là hàng bán:
Các trường hợp sau được coi là hàng mua:
Căn cứ để ghi vào bên nợ của tài khoản 337 “Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng” là:
Chế độ kế toán được áp dụng trong kế toán hoạt động kinh doanh thương mại nội địa:
Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua hàng ghi:
Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua được hưởng hoặc hàng đã mua trả lại ghi vào tài khoản:
Chi phí môi giới bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho theo hình thức chuyển hàng không tham gia thanh toán:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xây lắp công trình vượt định mức được kế toán định khoản:
Chi phí nhân công trực tiếp vượt định mức được kế toán định khoản:
Chi phí sửa chữa thường xuyên máy thi công được kế toán phản ánh
Chi phi sử dụng máy thi công vượt định mức được kế toán định khoản:
Chi phí thuê ngoài máy thi công được kế toán ghi vào:
Chi phí trả cho công nhân vận chuyển vật tư phục vụ xây dựng được kế toán ghi:
Chi phí vận chuyển hàng đến cho Công ty M bên bán chịu đã chi bằng tiền mặt 2 triệu đồng. Kế toán ghi
Chi phí xây dựng lán trại tạm thời phục vụ thi công được kế toán phản ánh:
Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm:
Doanh thu hàng bán bị trả lại trong kỳ được ghi như sau:
Đặc điểm chủ yếu của hoạt động kinh doanh thương mại là:
Đối với các công trình, hạng mục công trình mà doanh nghiệp là chủ đầu tư doanh nghiệp được ghi nhận doanh thu:
b. Khi thỏa mãn điều kiện: Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua; Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản; Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản; Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản.
Giá bán hàng hoá trong hoạt động thương mại thường được xác định:
Giá thực tế của hàng hóa mua ngoài trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bao gồm:
Giá trị hàng hóa nhập khẩu được ghi nhận theo:
Hàng hóa trong hoạt động thương mại là các loại hàng mà doanh nghiệp mua về với mục đích để
Hoa hồng ủy thác nhập khẩu bên giao ủy thác phải trả cho bên nhận ủy thác, tại nhận ủy thác kế toán ghi:
Hoa hồng ủy thác nhập khẩu phải trả cho bên nhận ủy thác, tại bên giao ủy thác kế toán ghi:
Hoạt động chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại là:
Khi bàn giao công trình bảo hành cho khách hàng, nếu chi phí bảo hành thực tế lớn hơn dự phòng bảo hành đã trích, phần chênh lệch sẽ ghi:
Khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa các khoản phí phải nộp cho hàng nhập khẩu như phí hải quan, phí ngân hàng… được hạch toán vào TK:
Khi hàng mua đã nhập kho nhưng cuối tháng chưa có hoá đơn, kế toán sẽ tiền hành ghi sổ theo giá tạm tính:
Khi hết thời hạn bảo hành công trình, chi phí bào hành đã trích không dùng hết được kế toán ghi:
Khi hợp đồng xây dựng quy định bên nhận thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, các phương pháp mà bên nhận thầu có thể lựa chọn để xác định phần công việc hoàn thành:
Khi hợp đồng xây dựng quy định bên nhận thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, doanh thu của phần công việc hoàn thành được xác định dựa trên:
Khi hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, cuối kỳ nhà thầu phải:
Khi mua hàng, đã nhận được hoá đơn, nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến doanh nghiệp, kế toán căn cứ vào bộ chứng từ mua hàng sẽ ghi nhận trị giá hàng đang đi đường như sau:
Khi nhân viên bán hàng nộp tiền thừa hoặc thiếu, kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng theo:
Khi nhập khẩu hàng hóa, phí lưu kho hàng hóa tại cảng được kế toán phản ánh?
Khi trích dự phòng bảo hành công trình xây lắp được kế toán ghi:
Khi xác định giá thực tế hàng hóa mua vào, cần tuân thủ nguyên tắc:
Khi xuất dùng đồ dùng, dụng cụ phục vụ thi công kế toán ghi:
Mua lô hàng trị giá 300 chưa thuế GTGT, Chiết khấu thanh toán 2%, công tác phí của bộ phận thu mua 5, trị giá lô hàng đó là:
Mua lô hàng trị giá 300 chưa thuế GTGT, Chiết khấu thương mại 2%, công tác phí của bộ phận thu mua 5, trị giá lô hàng đó là:
Mua lô hàng trị giá 300 chưa thuế GTGT, chi phí vận chuyển 1, công tác phí của bộ phận thu mua 5, trị giá lô hàng đó là:
Nội dung khoản mục chi phí nhân công trực tiếp trong hoạt động xây lắp bao gồm:
Số tiền bán hàng nộp thiếu khi chưa rõ nguyên nhân được hạch toán vào tài khoản:
Số tiền bán hàng nộp thừa khi chưa rõ nguyên nhân được hạch toán vào tài khoản:
Tại bên giao ủy thác nhâp khẩu, hoa hồng ủy thác phải trả cho bên nhận ủy thác được kế toán phản ánh:
Tại bên giao ủy thác nhập khẩu, khi chuyển tiền cho bên nhận ủy thác để nhập khẩu hàng hóa, kế toán ghi
Tại bên giao ủy thác nhập khẩu khi nhận được thông báo về nghĩa nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, Thuế BVMT phải nộp, kế toán số thuế phải nộp, ghi:
Tại bên nhận ủy thác nhập khẩu, các khoản chi phí chi hộ bên giao ủy thác được kế toán ghi:
Tại bên nhận ủy thác nhập khẩu, hoa hồng ủy thác được hưởng được kế toán phản ánh:
Tại bên nhận ủy thác nhập khẩu, khi nhận tiền của bên giao ủy thác để nhập khẩu hàng hóa, kế toán ghi:
Tại bên nhận ủy thác nhập khẩu, số thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT, thuế GTGT của hàng nhâp khẩu phải nộp được kế toán phản ánh
Tài khoản 337 “Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng” được dùng để phản ánh quan hệ thanh toán với chủ đầu tư trong trường hợp:
Theo phương pháp kiểm kê định kỳ, các TK 151, TK156, TK 157 được sử dụng để phản ánh hàng đang đi đường, trong kho, gửi bán tại thời điểm:
Theo PP KKTX, các TK 151, TK156, TK 157 được sử dụng để phản ánh hàng đang đi đường, trong kho, gửi bán tại thời điểm:
Theo quy định hiện hành, hàng hoá được coi là là đã bán trong hoạt động thương mại phải thoả mãn các điều kiện sau:
Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu tại doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, được kế toán định khoản:
Thủ tục phí ngân hàng phải nộp khi nhập khẩu hàng hóa được kế toán phản ánh:
Tiền công tác phí của nhân viên mua hàng được hạch toán vào tài khoản:
Tiền lương phải trả cho bộ phận thu mua hàng hóa được tính vào:
Tổ chức kinh doanh thương mại có thể theo nhiều mô hình khác nhau như
Trong các hoạt động thương mại nói chung, hàng hóa được coi là hàng mua khi:
Trong doanh nghiệp thương mại, doanh thu chủ yếu gồm:
Trong doanh nghiệp thương mại kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, để phán ánh tình hình biến động hàng hóa trong kỳ, kế toán sử dụng tài khoản:
Trong PP kế toán HTK KKĐK, chiết khấu thanh toán được hưởng ghi:
Trong PP kế toán HTK KKĐK, chi phí mua hàng được hạch toán như sau
Trong PP KKĐK, để phán ánh tình hình biến động hàng hoá trong kỳ, kế toán sử dụng tài khoản:
Trong PP KKĐK, giá vốn hàng bán là:
Trong PP KKĐK, giá vốn hàng tiêu thụ được phản ánh:
Trong PP KKĐK, giá vốn hàng tiêu thụ được phản ánh tại thời điểm:
Trong PP KKĐK, khi nhập kho hàng bán trả lại trong kỳ, kế toán ghi:
Trong PP KKĐK, khi xuất kho hàng hóa gửi bán cho khách hàng ghi
Trong PP KKĐK, trị giá mua hàng hóa
Trong PP KKĐK, trong kỳ nhập kho hàng mua đi đường kỳ trước sẽ được ghi sổ:
Trong PP KKTX, giá vốn hàng tiêu thụ được phản ánh tại thời điểm:
Trường hợp bán buôn vận chuyển thẳng không qua kho theo hình thức chuyển hàng không tham gia thanh toán. Doanh thu môi giới ghi:
Trường hợp doanh nghiệp xây dựng theo hình thức giao khoán nội bộ, khi đơn vị nhận khoán có tổ chức công tác kế toán riêng và phân cấp quản lý, giá trị tiền vốn, vật tư giao cho đơn vị nhận khoán được kế toán định khoản:
Trường hợp doanh nghiệp xây dựng theo hình thức giao khoán nội bộ, khi đơn vị nhận khoán có tổ chức công tác kế toán riêng và phân cấp quản lý, giá trị tiền vốn, vật tư nhận khoán được kế toán định khoản:
Trường hợp doanh nghiệp xây dựng theo hình thức giao khoán nội bộ, khi đơn vị nhận khoán không tổ chức công tác kế toán riêng, giá trị tiền vốn, vật tư giao cho đơn vị nhận khoán được kế toán định khoản:
Trường hợp hàng bán có bao bì đi kèm, tính giá riêng, khi xuất kho bao bì chuyển đến cho bên mua, kế toán
ghi
Trường hợp mua hàng bán thẳng, giá trị hàng mua được kế toán ghi như sau:
Trường hợp mua hàng gửi bán thẳng, giá trị hàng mua được kế toán ghi như sau
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *