Đáp án trắc nghiệm: Kế toán công ty

Please follow and like us:

Kế toán công ty
Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 3 triệu/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK :
tại đây

Bộ đáp án khác tại đây: https://www.quantri123.com/ke-toan-cong-ty-txkttc05/

Đáp án có chữ S là sai

Biến động vốn góp của công ty sẽ ảnh hưởng tới:
Biến động vốn góp của công ty sẽ ảnh hưởng tới:
Các chi phi phát sinh liên quan trực tiếp đến việc mua lại cổ phiếu, sẽ được kế toán hạch toán vào:
Các chi phí phát sinh trong quá trình phát hành cổ phần mới để huy động vốn sẽ được kế toán định khoản:
Các chi phí phát sinh trong quá trình phát hành cổ phần mới để huy động vốn sẽ được kế toán phản ánh vào:
Các dạng cơ bản của công ty đối nhân là:
Các dạng cơ bản của công ty đối vốn là:
Các khoản chiết khấu thanh toán phát sinh khi thanh toán công nợ trong quá trình giải thể công ty được hạch toán vào:
Các khoản chi phí phát sinh khi giải thể công ty sẽ được hạch toán vào:
căn cứ thông báo của cơ quan thuế về số thuế TNDN phải nộp theo kế hoạch, kế toán ghi:
Chi phí nào sau đây được hạch toán vào chi phí thành lập DN:
Chi phí thành lập DN là chi phí phát sinh:
Công ty chỉ được trả cổ tức sau khi:
Công ty cổ phần tăng vốn bằng cách huy động thêm vốn góp của các cổ đông hiện có, có thể được thực hiện theo phương thức:
Công ty cổ phần tăng vốn bằng cách huy động thêm vốn góp của các cổ đông hiện có, có thể được thực hiện theo phương thức:
Công ty đối nhân xuất hiện ở Châu Âu từ thế kỷ?
Công ty đối vốn xuất hiện ở Châu Âu từ thế kỷ?
Công ty muốn mua lại cổ phần do chính mình phát hành nếu phải đảm bảo điều kiện:
Công ty muốn mua lại cổ phần do chính mình phát hành nếu phải đảm bảo điều kiện:
Công ty nào sau đây được đăng ký thành lập và hoạt động thuộc phạm vi điểu chỉnh của Luật doanh nghiệp nhà nước:
Công ty nào trong các công ty sau đây ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật nhất:
Công ty nào trong các công ty sau mà các thành viên trong công ty không được chuyển nhượng phần vốn góp của mình:
Công ty TNHH có thể điều chỉnh vốn theo mức giảm của giá trị tài sản khi:
Công ty TNHH có thể điều chỉnh vốn theo mức tăng của giá trị tài sản khi:
Cơ sở để hình thành nên các loại hình công ty như hiện nay là:
DN được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có điều kiện nào sau đây:
Để điều chỉnh sự thành lập và hoạt động của các công ty, các quốc gia trên thế giới sẽ sử dụng?
Để thành lập DN, các sáng lập viên phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật DN tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc:
Điểm mốc quan trọng đánh dấu sự hình thành và phát triển của các loại hình công ty là:
Điều lệ công ty là:
Giá mà tổ chức phát hành trái phiếu phải thanh toán cho trái chủ được lấy theo:
Gía trị kế toán của mỗi cổ phần là:
Hồ sơ dăng ký kinh doanh của DN bao gồm:
Hồ sơ dăng ký kinh doanh của DN bao gồm:
Khi các thành viên đăng ký góp vốn, căn cứ vào số vốn góp theo cam kết của từng thành viên, kế toán sẽ ghi:
Khi các thành viên đăng ký góp vốn để thành lập DN, kế toán sẽ phản ánh vào:
Khi công ty cổ phần chia cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm cho vốn cổ phần của công ty:
Khi công ty cổ phần phát hành cổ phần mới thì giá phát hành sẽ:
Khi công ty hoàn lại vốn cho các thành viên do vốn dư thừa hoặc hoạt động kinh doanh có lãi thì công ty:
Khi công ty mua lại cổ phiếu cổ phiếu do mình phát hành, phần cổ phiếu mua lại đó được kế toán phản ánh vào:
Khi công ty mua lại cổ phiếu cổ phiếu do mình phát hành, thì giá trị được phản ánh trên Tài khoản Cổ phiếu mua lại sẽ được lấy theo:
Khi công ty mua lại cổ phiếu cổ phiếu do mình phát hành, thì giá trị được phản ánh trên Tài khoản Cổ phiếu mua lại sẽ được lấy theo:
Khi công ty mua lại cổ phiếu của chính công ty phát hành nhằm mục đích thu hồi cổ phiếu để huỷ bỏ vĩnh viễn ngay khi mua vào thì giá trị CP mua vào được phản ánh vào tài khoản:
Khi công ty phát hành cổ phần với giá nhỏ hơn mệnh giá, thì trong bút toán kết chuyển số vốn đăng ký mua thành vốn cổ phần, kế toán sẽ ghi:

Khi công ty phát hành trái phiếu, thì mệnh giá của trái phiếu phát hành sẽ được hạch toán vào :

Chọn một câu trả lời:

Khi công ty tăng vốn bắng cách tiếp nhận thêm thành viên mới, có thể sẽ làm ảnh hưởng tới:
Khi công ty tăng vốn bắng cách tiếp nhận thêm thành viên mới, có thể sẽ làm ảnh hưởng tới:
Khi ghi sổ, đối với các hoá đơn chứng từ phát sinh trong quá trình thành lập DN mà chưa thanh toán cho đơn vị đối tác, kế toán phản ánh:
Khi giảm vốn bắng cách điều chỉnh giảm giá trị của TS, kế toán sẽ ghi:
Khi giá phát hành cổ phần khác mệnh giá thì phần chênh lệch đó, sẽ được kế toán phản ánh vào:
Khi kết thúc quá trình thành lập DN, thì các chi phí phát sinh trong quá trình thành lập DN sẽ được kế toán kết chuyển vào:
Khi lãi suất in sẵn trên trái phiếu cao hơn lãi suất bình quân của các khoản vay cùng loại trên thị trường thì tổ chức phát hành sẽ phát hành trái phiếu theo:
Khi lãi suất in sẵn trên trái phiếu phù hợp với lãi suất bình quân của các khoản vay cùng loại trên thị trường thì tổ chức phát hành sẽ phát hành trái phiếu theo:
Khi lãi suất in sẵn trên trái phiếu thấp hơn lãi suất bình quân của các khoản vay cùng loại trên thị trường thì tổ chức phát hành sẽ phát hành trái phiếu theo:
Khi phát hành trái phiếu với giá cao hơn mệnh giá, thì phần chênh lệch đó được kế toán hạch toán vào:
Khi phát hành trái phiếu với giá thấp hơn mệnh giá, thì phần chênh lệch đó được kế toán hạch toán vào:
Khi phát sinh các chi phí chuẩn bị cho phát hành trái phiếu, kế toán hạch toán vào:
Khi tăng vốn bắng cách điều chỉnh tăng giá trị của TS, kế toán sẽ ghi:
Khi thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu, kế toán sẽ ghi nhận:
Khi thanh toán cổ tức bằng hàng hoá, kế toán sẽ ghi nhận:
Khi thanh toán cổ tức bằng tiền, kế toán sẽ ghi nhận:
Khi thành viên hiện tại chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác trong công ty, sẽ làm cho:
Khi thành viên hiện tại chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác trong công ty, sẽ làm cho:
Khi tính lợi tức phải trả cho trái chủ thì phải căn cứ vào:
Khi trả lại số tiền ứng trước để làm thủ tục thành lập công ty cho các thành viên, kế toán ghi:
Lợi nhuận chịu thuế được xác định trên cơ sở:
Lợi nhuận của công ty được hình thành từ:
Lợi nhuận kế toán so với lợi nhuận chịu thuế:
Nếu thành viên góp vốn trong công ty là cá nhân bị chết và không có người thừa kế thì phần vốn góp của thành viên đó sẽ được:
Nếu trước khi chia công ty mà các bên không thống nhất được về giá trị tài sản thì khi đó cần phải đánh giá lại. Phần chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại với giá trị ghi sổ được kế toán phản ánh trên TK:
Ngày trái phiếu được phép phát hành là:
Nội dung nào sau đây được ghi trong đơn đăng ký kinh doanh :
ở công ty cổ phần, việc tăng vốn bằng cách phát hành cổ phần mới thì:
Phần chiết khấu trái phiếu định kỳ được kế toán phân bổ vào:
Phân loại công ty quan hệ giữa các công ty về vốn và cơ cấu tổ chức, người ta chia công ty thành?
Phân loại công ty quy mô người ta chia công ty thành?
Phân loại công ty theo cơ sở thành lập, ra quyết định, người ta chia công ty thành?
Phân loại công ty theo trách nhiệm của chủ sở hữu, người ta chia công ty thành?
Phân loại công ty theo trách nhiệm của chủ sở hữu, người ta chia công ty thành?
Phần phụ trội trái phiếu mà công ty được hưởng, định kỳ kế toán sẽ phân bổ vào:
Qúa trình hình thành và phát triển của công ty gắn liền với:
Quá trình thành lập công ty được bắt đầu:
Quy trình thành lập công ty bao gồm các bước:
Sang đầu năm sau khi báo cáo quyết toán năm được duyệt , nếu số tạm nộp, tạm phân phối trong năm N lớn hơn số được phân phối thực tế thì phần thuế TNDN đã nộp kế toán ghi:
Số cổ phần của các cổ đông được công ty mua lại và hiện tại công ty đang nắm giữ, sẽ được:
Số cổ phần của các cổ đông được công ty mua lại và hiện tại công ty đang nắm giữ, sẽ được:
Theo Điều 4, Luật doanh nghiệp Việt Nam: Công ty hay doanh nghiệp là tổ chức kinh tế:
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty sẽ bị giải thể khi:
Theo quy định của pháp luật VN, các sáng lập viên của công ty cổ phần phải mua số cổ phiếu phổ thông dự tính phát hành tối thiểu là:
Theo quy định thì khi công ty TNHH tăng vốn bằng cách huy động thêm vốn góp của các thành viên hiện tại, thì phần vốn huy động thêm đó sẽ:
Trách nhiệm của các thành viên trong công ty đối nhân đối với các khoản nợ phải trả của công ty là:
Trách nhiệm của các thành viên trong công ty đối vốn đối với các khoản nợ phải trả của công ty là?
Trong các loại hình công ty sau, công ty nào được quyền phát hành chứng khoán:
Trong công ty đối nhân thì tài sản của công ty và tài sản của cá nhân:
Việc chia công ty được thực hiện đối với:
Việc phân tích khái niệm và quan điểm khác nhau về công ty có ý nghĩa về mặt kinh tế và pháp lý và:
Việc phân tích khái niệm và quan điểm khác nhau về công ty có ý nghĩa về mặt kinh tế và pháp lý và:

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *