Hệ thống thông tin kế toán TXKTQT03

Please follow and like us:

Hệ thống thông tin kế toán TXKTQT03
Bản full: https://www.quantri123.com/he-thong-thong-tin-ke-toan-full/

Các thành phần cơ bản của hệ thống gồm:

các yếu tố đầu vào; xử lý, chế biến; và các yếu tố đầu ra.

Vì: Đây là các thành phần cơ bản của hệ thống

Các thành phần của hệ thống trong mỗi cột của lưu đồ được sắp xếp theo trật tự nào?
Dữ liệu là:

một thành phần của hệ thống thông tin.

Vì: Đây là một trong các thành phần của hệ thống.

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phù hợp với sơ đồ?
Điểm khác biệt giữa dữ liệu và thông tin là:

dữ liệu là đầu vào, thông tin là đầu ra.

Vì: Đây là đặc diểm của dữ liệu và thông tin.

Hệ thống con là:
Hệ thống thông tin nào dưới đây có tác dụng hỗ trợ phân tích tổng quát hiệu quả và năng lực hoạt động của tổ chức?

Hệ thống thông tin quản lý MIS.

Vì: Đây là đặc điểm của MIS.

Khi vẽ lưu đồ, biểu tượng nào dưới đây KHÔNG thuộc nhóm biểu tượng lưu trữ?
Khi vẽ sơ đồ dòng dữ liệu KHÔNG nhất thiết phải:
Khuyến nghị nào sau đây KHÔNG phù hợp để thiết kế một lưu đồ ngắn gọn, dễ hiểu?
Mô tả nào phù hợp với lưu đồ sau?
[hình thang ngược – hình nhật khuyết – thuốc con nhộng]

http://eldata1.neu.topica.vn/images/TXKTQT03/image021.jpg

Hóa đơn bán hàng được lập thủ công và gửi cho khách hàng.

Vì: Theo phân tích các biểu tượng của lưu đồ.

Mô tả nào phù hợp với lưu đồ sau?
[trụ tròn – chữ nhật – nhật khuyết]

http://eldata1.neu.topica.vn/images/TXKTQT03/image023.png

In báo cáo do máy tính kết xuất từ dữ liệu trong kho lưu trữ.

Vì: Theo phân tích các biểu tượng của lưu đồ.

Một hệ thống con có thể:

chứa đựng các hệ thống con khác.

Vì: Theo đặc điểm hệ thống.

Một trong những chức năng của hệ thống thông tin kế toán là:

chuyển hóa dữ liệu thành thông tin hữu ích.

Vì: Đây là chức năng cơ bản của hệ thống thông tin kế toán.

Theo đối tượng sử dụng, hệ thống thông tin kế toán bao gồm:

hệ thống thông tin kế toán tài chính và hệ thống thông tin kế toán quản trị.

Vì: Đây là nội dung phân loại hệ thống thông tin kế toán.

Thông tin hữu ích KHÔNG nhất thiết phải:

Ít tốn kém.

Vì: Đây là đặc điểm của thông tin.

Trên sơ đồ dòng dữ liệu, một quá trình xử lý KHÔNG nhất thiết phải có:

tên của đối tượng lưu trữ.

Vì: Theo nguyên tắc vẽ sơ đồ

Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào thể hiện hoạt động không cần sử dụng máy tính?
Yếu tố nào được thể hiện trên các sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết chứ không thể hiện trên sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát?

Các hoạt động cụ thể của quá trình xử lý dữ liệu.

Vì: Đây là đặc điểm của sơ đồ dòng dữ liệu.

Để mô tả hoạt động của hệ thống, công cụ sử dụng thường là:

Chọn một câu trả lời
A) lưu đồ tài liệu và lưu đồ tổng quát. Không đúng
B) lưu đồ tài liệu và lưu đồ hệ thống. Đúng
C) lưu đồ tổng quát và lưu đồ hệ thống. Không đúng
D) lưu đồ tổng quát và lưu đồ chi tiết. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: lưu đồ tài liệu và lưu đồ hệ thống.

Vì: Theo phân loại lưu đồ.

Trên lưu đồ, hình tròn Ο là biểu tượng của:

Chọn một câu trả lời
A) quá trình xử lý. Không đúng
B) điểm nối trong cùng 1 trang. Đúng
C) bắt đầu/kết thúc. Không đúng
D) nhập chứng từ vào máy tính. Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: điểm nối trong cùng 1 trang.

Vì: Theo qui ước vẽ lưu đồ.

Sơ đồ sau mô tả tình huống nào?

Quan tri 123

Chọn một câu trả lời
A) Thu tiền hàng của khách hàng bằng tiền mặt. Không đúng
B) Thu tiền hàng của khách hàng bằng chuyển khoản. Không đúng
C) Thu tiền hàng của khách hàng và gửi vào ngân hàng. Đúng
D) Trả nợ khách hàng và gửi vào ngân hàng. Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Thu tiền hàng của khách hàng và gửi vào ngân hàng.

Vì: Phân tích các biểu tượng trong sơ đồ.

Hình vẽ sau mô tả:

Chọn một câu trả lời
A) lưu đồ hệ thống. Không đúng
B) lưu đồ tài liệu. Đúng
C) sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát. Không đúng
D) sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: lưu đồ tài liệu.

Vì: Theo đặc điểm của lưu đồ tài liệu.

Sơ đồ sau mô tả tình huống nào?

Chọn một câu trả lời
A) Khách hàng đặt hàng. Không đúng
B) Khách hàng đặt hàng và đơn hàng được chấp nhận. Không đúng
C) Khách hàng đặt hàng, đơn hàng được chấp nhận và nhận được hóa đơn thanh toán. Đúng
D) Khách hàng đặt hàng, đơn hàng được chấp nhận, đã thanh toán theo hóa đơn. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Khách hàng đặt hàng, đơn hàng được chấp nhận và nhận được hóa đơn thanh toán.

Vì: Phân tích các biểu tượng trong sơ đồ.

Sơ đồ sau mô tả tình huống nào?

Chọn một câu trả lời
A) Bộ phận kho hàng gửi yêu cầu mua hàng và đơn đặt hàng cho nhà cung cấp. Không đúng
B) Bộ phận kho hàng gửi yêu cầu mua hàng và nhà cung cấp gửi đơn đặt hàng. Không đúng
C) Bộ phận kho hàng gửi yêu cầu mua hàng để bộ phận mua hàng lập và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp. Đúng
D) Bộ phận mua hàng gửi yêu cầu mua hàng cho bộ phận kho hàng đồng thời lập và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Bộ phận kho hàng gửi yêu cầu mua hàng để bộ phận mua hàng lập và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp.

Vì: Phân tích các biểu tượng trong sơ đồ.

Sơ đồ sau mô tả tình huống nào?

Chọn một câu trả lời
A) Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng đã mua, ghi nhận, kiểm tra và đối chiếu với đơn đặt hàng. Không đúng
B) Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng đã mua, ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu với đơn đặt hàng và lưu vận đơn. Đúng
C) Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng đã mua, ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu và lưu đơn đặt hàng. Không đúng
D) Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng đã mua, ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu với đơn đặt hàng và thanh toán. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng đã mua, ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu với đơn đặt hàng và lưu vận đơn.

Vì: Phân tích các biểu tượng trong sơ đồ.

Nhận định nào sau đây CHƯA chính xác?

Chọn một câu trả lời
A) Lưu đồ nhấn mạnh khía cạnh vật lý của dữ liệu luân chuyển cũng như xử lý. Không đúng
B) Lưu đồ không trình bày quá trình luân chuyển, xử lý dữ liệu và phương tiện lưu trữ. Đúng
C) Lưu đồ trình bày người tham gia trong quá trình luân chuyển và xử lý dữ liệu. Không đúng
D) Lưu đồ thường được dùng khi mô tả hệ thống hiện hành. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Lưu đồ không trình bày quá trình luân chuyển, xử lý dữ liệu và phương tiện lưu trữ.

Vì: Theo đặc điểm của lưu đồ.

Nhận định nào sau đây CHƯA chính xác?

Chọn một câu trả lời
A) Lưu đồ là một kỹ thuật được sử dụng để mô tả một số khía cạnh của hệ thống thông tin theo cách rõ ràng, ngắn gọn và logic. Không đúng
B) Lưu đồ sử dụng một loạt các ký hiệu chuẩn để mô tả bằng hình ảnh các dòng luân chuyển chứng từ và dữ liệu qua 1 hệ thống. Không đúng
C) Lưu đồ dễ lập và sửa đổi khi người thiết kế sử dụng phần mềm vẽ lưu đồ. Không đúng
D) Lưu đồ hệ thống là biểu diễn có tính mô tả một hệ thống thông tin. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Lưu đồ hệ thống là biểu diễn có tính mô tả một hệ thống thông tin.

Vì: Theo khái niệm của lưu đồ.

Trong sơ đồ dòng dữ liệu, hình ảnh “mũi tên đi ra từ ký hiệu lưu trữ dữ liệu” biểu hiện hoạt động:

Chọn một câu trả lời
A) thu thập dữ liệu. Không đúng
B) xử lý dữ liệu. Không đúng
C) sử dụng thông tin. Đúng
D) lưu trữ thông tin. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: sử dụng thông tin.

Vì: Theo qui ước.

Chu trình mua hàng KHÔNG thể thiếu hoạt động:

Chọn một câu trả lời
A) thiết kế sản phẩm. Không đúng
B) quảng cáo. Không đúng
C) tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp và đặt hàng. Đúng
D) kiểm kê kho. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp và đặt hàng.

Vì: Theo nội dung hoạt động chu trình mua hàng.

Để theo dõi chi tiết công nợ phải trả, kế toán KHÔNG:

Chọn một câu trả lời
A) sử dụng sổ chi tiết phải trả theo từng người bán. Không đúng
B) lập chứng từ thanh toán theo từng thời hạn thanh toán. Không đúng
C) sử dụng máy tính để kết hợp theo dõi theo từng người bán và từng thời hạn thanh toán. Không đúng
D) sử dụng Sổ Nhật ký chung. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: sử dụng Sổ Nhật ký chung.

Vì: Sổ nhật ký chung không theo dõi được công nợ phải trả

Các dữ liệu cơ bản về đặt hàng cần lưu trữ bao gồm:

Chọn một câu trả lời
A) thông tin đặt hàng. Không đúng
B) thông tin nhà cung cấp. Không đúng
C) thông tin hàng tồn kho. Không đúng
D) tất cả các thông tin về đặt hàng, nhà cung cấp và hàng tồn kho. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: tất cả các thông tin về đặt hàng, nhà cung cấp và hàng tồn kho.

Vì: Đảm bảo yêu cầu lưu trữ.

Phương pháp xác định hàng tồn kho tức thời (Just in time) là phương pháp:

Chọn một câu trả lời
A) xác định được một lượng hàng tồn kho tối ưu. Không đúng
B) loại bỏ việc dự trữ hàng tồn kho. Đúng
C) phù hợp với các loại hàng tồn kho có thể xác định nhu cầu rõ ràng. Không đúng
D) phù hợp với các loại hàng tồn kho có thể dự toán được. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: loại bỏ việc dự trữ hàng tồn kho.

Vì: Theo đặc điểm của phương pháp.

Hoạt động đặt hàng có thể xử lý thủ công hay bằng máy nhưng chứng từ đặt hàng được chấp nhận nên là văn bản:

Chọn một câu trả lời
A) bằng giấy. Đúng
B) online (chứng từ điện tử). Không đúng
C) có xác nhận của ngân hàng. Không đúng
D) có xác nhận của co quan thuế. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: bằng giấy.

Vì: Đảm bảo tính khả thi của đơn hàng.

Khi đặt hàng KHÔNG cần lưu trữ thông tin nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
A) Thông tin về thiết bị lưu trữ. Đúng
B) Thông tin về nhà cung cấp. Không đúng
C) Thông tin về đơn hàng. Không đúng
D) Thông tin về tình hình kho hàng hiện tại. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Thông tin về thiết bị lưu trữ.

Vì: Thông tin không liên quan.

Mục tiêu của phương pháp xác định hàng tồn kho tức thời (Just in time) là:

Chọn một câu trả lời
A) duy trì một lượng hàng tồn kho đủ cho quá trình kinh doanh không bị gián đoạn. Không đúng
B) giảm mức hàng tồn kho bằng việc lập kế hoạch chính xác. Không đúng
C) cố gắng tối thiểu hóa, gần như giảm hoàn toàn, chi phí lưu trữ hàng tồn kho thông qua việc mua và sản xuất các loại hàng hóa theo thực tế tiêu thụ. Đúng
D) duy trì lượng hàng tồn kho vượt mức yêu cầu. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: cố gắng tối thiểu hóa, gần như giảm hoàn toàn, chi phí lưu trữ hàng tồn kho thông qua việc mua và sản xuất các loại hàng hóa theo thực tế tiêu thụ.

Vì: Theo đặc điểm của phương pháp.

Khi nhận được hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp, nhiệm vụ của kế toán phải trả là:

Chọn một câu trả lời
A) thanh toán cho nhà cung cấp. Không đúng
B) kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hóa đơn với các thông tin về đặt hàng, nhận hàng và thanh toán cho nhà cung cấp. Không đúng
C) kiểm tra tính chính xác của thông tin trên hóa đơn; nếu chấp nhận hóa đơn thì ghi nhận thông tin về nghĩa vụ thanh toán với nhà cung cấp và lưu trữ hồ sơ liên quan. Đúng
D) ghi sổ theo dõi công nợ với nhà cung cấp. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: kiểm tra tính chính xác của thông tin trên hóa đơn; nếu chấp nhận hóa đơn thì ghi nhận thông tin về nghĩa vụ thanh toán với nhà cung cấp và lưu trữ hồ sơ liên quan.

Vì: Theo yêu cầu của hoạt động.

Câu nào dưới đây KHÔNG đúng với phương pháp xác định lượng đặt hàng kinh tế (EOQ)?

Chọn một câu trả lời
A) Là phương pháp truyền thống. Không đúng
B) Duy trì lượng hàng tồn kho đảm bảo cho sản xuất không bị gián đoạn. Không đúng
C) Loại bỏ việc dự trữ hàng tồn kho. Đúng
D) Xác định được lượng hàng tồn kho tối ưu. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Loại bỏ việc dự trữ hàng tồn kho.

Vì: Theo đặc điểm của phương pháp.

Các phương pháp thường được sử dụng để kiểm soát hàng tồn kho KHÔNG bao gồm:

Chọn một câu trả lời
A) phương pháp xác định lượng đặt hàng kinh tế EOQ (Economic Order Quantity). Không đúng
B) phương pháp lập kế hoạch yêu cầu vật tư (MRP Materials Requirement Planning). Không đúng
C) phương pháp hàng tồn kho tức thời (JIT Just–In–Time Inventory System). Không đúng
D) phương pháp sản xuất tinh gọn (Lean Prodution). Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Phương pháp sản xuất tinh gọn (Lean Prodution).

Vì: Không liên quan đến phương pháp sản xuất.

Những hoạt động nào chỉ có thể xảy ra một lần trong suốt thời gian người lao động làm việc tại đơn vị?

Chọn một câu trả lời
A) Tuyển dụng và giao việc. Không đúng
B) Tuyển dụng và đánh giá hoạt động. Không đúng
C) Tuyển dụng và thanh toán lương. Không đúng
D) Tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng.

Vì: Theo đặc điểm các hoạt động của chu trình nhân sự.

Trong chu trình nhân sự, đơn vị bảo hiểm có nhiệm vụ:

Chọn một câu trả lời
A) cung cấp thông tin về tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng, thay đổi thang bậc lương do tăng lương, khuyến khích, khen thưởng… Không đúng
B) cung cấp dữ liệu thực tế về số giờ làm việc và kết quả làm việc của người lao động do bộ phận mình quản lý. Không đúng
C) cung cấp thông tin hướng dẫn về cách tính bảo hiểm và miễn giảm các khoản giảm trừ. Đúng
D) cung cấp thông tin về thuế suất và những hướng dẫn về thủ tục luật lệ liên quan đến tiền lương. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: cung cấp thông tin hướng dẫn về cách tính bảo hiểm và miễn giảm các khoản giảm trừ.

Vì: Theo chức năng của cơ quan bảo hiểm.

Câu nào dưới đây là đúng?

Chọn một câu trả lời
A) Các báo cáo tài chính cần trình bày giá trị của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Không đúng
B) Tất cả người lao động đều phải chấm công để theo dõi thời gian lao động. Không đúng
C) Tình trạng nhân viên thường xuyên vắng mặt là hao phí của doanh nghiệp. Đúng
D) Bảng chấm công là chứng từ bắt buộc phải có trong mỗi doanh nghiệp. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Tình trạng nhân viên thường xuyên vắng mặt là hao phí của doanh nghiệp.

Vì: Bảng chấm công là chứng từ không bắt buộc, thông tin về nguồn nhân lực không cần trình bày trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Trong chu trình nhân sự, vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước là:

Chọn một câu trả lời
A) cung cấp thông tin về tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng, thay đổi thang bậc lương do tăng lương, khuyến khích, khen thưởng… Không đúng
B) cung cấp dữ liệu thực tế về số giờ làm việc và kết quả làm việc của người lao động do bộ phận mình quản lý. Không đúng
C) cung cấp thông tin hướng dẫn về cách tính bảo hiểm và miễn giảm các khoản giảm trừ. Không đúng
D) cung cấp thông tin về thuế suất và những hướng dẫn về thủ tục luật lệ liên quan đến tiền lương. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: cung cấp thông tin về thuế suất và những hướng dẫn về thủ tục luật lệ liên quan đến tiền lương.

Vì: Theo chức năng của cơ quan quản lý nhà nước.

Hoạt động “cập nhật dữ liệu” trong chu trình nhân sự KHÔNG mang ý nghĩa là:

Chọn một câu trả lời
A) cập nhật ngay thông tin khi tuyển dụng mới. Không đúng
B) xóa ngay thông tin khi chấm dứt hợp đồng. Đúng
C) điều chỉnh ngay tỷ lệ đóng bảo hiểm khi có hướng dẫn của cơ quan chức năng. Không đúng
D) nâng ngay mức lương khi đến thời điểm tăng lương cho người lao động. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: xóa ngay thông tin khi chấm dứt hợp đồng.

Vì: Không phải là ý nghĩa của chu trình nhân sự.

Chứng từ nào thể hiện tổng số tiền phải trả người lao động, các khoản giảm trừ và số tiền người lao động được thực nhận?

Chọn một câu trả lời
A) Bảng thanh toán tiền lương. Đúng
B) Bảng chấm công. Không đúng
C) Bảng chấm công làm thêm giờ. Không đúng
D) Bảng thanh toán tiền thưởng. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Bảng thanh toán tiền lương.

Vì: Theo chức năng của bảng thanh toán tiền lương.

Chứng từ nào ít có ý nghĩa trong việc hạch toán kết quả lao động?

Chọn một câu trả lời
A) Phiếu giao nộp sản phẩm. Không đúng
B) Phiếu giao khoán. Không đúng
C) Bảng chấm công. Đúng
D) Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, công việc hoàn thành. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Bảng chấm công.

Vì: Theo chức năng của bảng chấm công.

Các rủi ro thường gặp trong chu trình nhân sự là:

Chọn một câu trả lời
A) cập nhật dữ liệu lương chưa đầy đủ, thiếu chính xác. Không đúng
B) chấm thời gian lao động và tính kết quả lao động sai. Không đúng
C) thanh toán lương không đầy đủ, kịp thời. Không đúng
D) tất cả các rủi ro như thiếu dữ liệu, chấm công sai, thanh toán lương không kịp thời… Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: tất cả các rủi ro như thiếu dữ liệu, chấm công sai, thanh toán lương không kịp thời…

Vì: Đây là các rủi ro tiềm tàng của chu trình.

Trong chu trình nhân sự, phòng nhân sự có chức năng:

Chọn một câu trả lời
A) cung cấp thông tin về tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng, thay đổi thang bậc lương do tăng lương, khuyến khích, khen thưởng… Đúng
B) cung cấp dữ liệu thực tế về số giờ làm việc và kết quả làm việc của người lao động do bộ phận mình quản lý. Không đúng
C) cung cấp thông tin hướng dẫn về cách tính bảo hiểm và miễn giảm các khoản giảm trừ. Không đúng
D) cung cấp thông tin về thuế suất và những hướng dẫn về thủ tục luật lệ liên quan đến tiền lương. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: cung cấp thông tin về tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng, thay đổi thang bậc lương do tăng lương, khuyến khích, khen thưởng…

Vì: Theo chức năng của phòng nhân sự.

Bảng chấm công dùng để:

Chọn một câu trả lời
A) kê khai số lượng sản phẩm hoàn thành trong tháng. Không đúng
B) theo dõi thời gian lao động thực tế. Đúng
C) lập hóa đơn cho khách hàng. Không đúng
D) theo dõi thời gian và hiệu quả công việc của người lao động. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: theo dõi thời gian lao động thực tế.

Vì: Theo chức năng của bảng chấm công.

Mục tiêu nào phù hợp với hoạt động thiết kế sản phẩm?

Chọn một câu trả lời
A) Chỉ cần đáp ứng yêu cầu của khách hàng về hình thức, chất lượng và các tính năng. Không đúng
B) Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về hình thức, chất lượng và các tính năng nhưng với điều kiện tối thiểu hóa chi phí. Đúng
C) Cắt giảm tối đa chi phí rồi mới tính đến yêu cầu của khách hàng về hình thức, chất lượng. Không đúng
D) Thiết kế sản phẩm cho khách hàng dựa theo sản phẩm doanh nghiệp có sẵn. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về hình thức, chất lượng và các tính năng nhưng với điều kiện tối thiểu hóa chi phí.

Vì: Phù hợp với mục tiêu của hoạt động.

Thông tin giữa chu trình sản xuất và chu trình mua hàng gồm:

Chọn một câu trả lời
A) yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm. Không đúng
B) dự báo về tình hình tiêu thụ. Không đúng
C) tình hình sản phẩm hoàn thành phục vụ quá trình tiêu thu. Không đúng
D) yêu cầu và chi phí về nguyên vật liệu cũng như các chi phí khác phục vụ cho quá trình sản xuất, tính giá thành sản phẩm. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: yêu cầu và chi phí về nguyên vật liệu cũng như các chi phí khác phục vụ cho quá trình sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

Vì: Theo yêu cầu của chu trình.

Khi nhận yêu cầu sản xuất sản phẩm từ chu trình bán hàng, bộ phận sản xuất cần:

Chọn một câu trả lời
A) thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Đúng
B) kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư nhập kho. Không đúng
C) đảm bảo thanh toán cho số hàng mua trong kỳ. Không đúng
D) xây dựng quy trình khôi phục và sao lưu dữ liệu. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Vì: Theo nội dung các hoạt động trong chu trình.

Các hoạt động trong chu trình sản xuất được thực hiện theo trình tự nào?

Chọn một câu trả lời
A) Thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, tiến hành sản xuất và tính giá thành. Đúng
B) Lập kế hoạch sản xuất, thiết kế sản phẩm, tiến hành sản xuất và tính giá thành. Không đúng
C) Thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, đặt mua nguyên vật liệu, tiến hành sản xuất và tính giá thành. Không đúng
D) Không có trình tự nào phù hợp. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, tiến hành sản xuất và tính giá thành.

Vì: Theo đặc điểm của chu trình.

Kế hoạch sản xuất tổng thể cho biết:

Chọn một câu trả lời
A) vật liệu được chuyển từ kho đến phân xưởng. Không đúng
B) số lượng sản phẩm cần sản xuất trong khoảng thời gian kế hoạch. Đúng
C) nguyên vật liệu sẽ bị mất cắp. Không đúng
D) hoạt động sản xuất không hiệu quả. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: số lượng sản phẩm cần sản xuất trong khoảng thời gian kế hoạch.

Vì: Theo khái niệm của kế hoạch sản xuất tổng thể.

Để tối thiểu hóa lượng hàng tồn kho, các doanh nghiệp áp dụng:

Chọn một câu trả lời
A) phương pháp lập kế hoạch nguồn lực sản xuất (MRP). Không đúng
B) phương pháp xác định lượng đặt hàng kinh tế (EOQ). Không đúng
C) phương pháp xác định hàng tồn kho tức thời (Just in time). Đúng
D) phương pháp sản xuất tinh gọn (Lean Prodution). Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: phương pháp xác định hàng tồn kho tức thời (Just in time).

Vì: Theo đặc điểm của phương pháp.

Chứng từ nào sử dụng trong hoạt động lập kế hoạch sản xuất?

Chọn một câu trả lời
A) Danh mục nguyên vật liệu (Bill of materials). Không đúng
B) Yêu cầu nguyên vật liệu (Materials requisition). Đúng
C) Phiếu xuất kho (Dispatched note). Không đúng
D) Bảng phân bổ vật liệu (Cost allocation). Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Yêu cầu nguyên vật liệu (Materials requisition).

Vì: Theo chức năng của chứng từ.

Phương pháp lập kế hoạch nguồn lực sản xuất thường được gọi là:

Chọn một câu trả lời
A) sản xuất “kéo”. Không đúng
B) sản xuất “đẩy”. Đúng
C) sản xuất vừa đủ. Không đúng
D) sản xuất tối ưu. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: sản xuất “đẩy”.

Vì: Theo đặc điểm của phương pháp.

Ý nghĩa của dòng thông tin đầu ra từ hoạt động Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm là:

Chọn một câu trả lời
A) được xử lý thành các thông tin kế toán của quá trình sản xuất. Không đúng
B) được sử dụng để lập báo cáo về tình hình thực hiện chi phí thực tế nhằm thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong thiết kế sản phẩm và ra các quyết định quản lý phù hợp. Không đúng
C) được xử lý thành các thông tin kế toán của quá trình sản xuất, đồng thời được sử dụng để lập báo cáo về tình hình thực hiện chi phí thực tế nhằm phục vụ cho việc ra các quyết định quản lý phù hợp. Đúng
D) xác định khách hàng tiềm năng. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: được xử lý thành các thông tin kế toán của quá trình sản xuất, đồng thời được sử dụng để lập báo cáo về tình hình thực hiện chi phí thực tế nhằm phục vụ cho việc ra các quyết định quản lý phù hợp.

Vì: Theo nội dung ý nghĩa của thông tin.

Phần lớn các chi phí sản xuất được xác định ở giai đoạn nào của chu trình sản xuất?

Chọn một câu trả lời
A) Thiết kế sản phẩm. Đúng
B) Lập kế hoạch sản xuất. Không đúng
C) Tiến hành sản xuất. Không đúng
D) Tính giá thành. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Thiết kế sản phẩm.

Vì: Chi phí đầu tư lớn.

Trong chu trình bán hàng, nội dung của hoạt động “Xử lý đơn hàng” gồm:

Chọn một câu trả lời
A) Kiểm tra hàng hóa. Không đúng
B) Kiểm tra khách hàng. Không đúng
C) Thông báo kết quả. Không đúng
D) Cả 3 nội dung: kiểm tra hàng hóa, kiểm tra khách hàng và thông báo kết quả. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Cả 3 nội dung: kiểm tra hàng hóa, kiểm tra khách hàng và thông báo kết quả.

Trong chu trình bán hàng, bộ phận lập hóa đơn bán hàng và theo dõi công nợ sẽ KHÔNG thực hiện các công việc nào sau đây?

Chọn một câu trả lời
A) Đối chiếu xác nhận. Không đúng
B) Lập hóa đơn. Không đúng
C) Theo dõi công nợ phải thu. Không đúng
D) Theo dõi công nợ phải trả. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Theo dõi công nợ phải trả.

Vì: Thông tin không liên quan.

Để kiểm tra khả năng tín dụng của khách hàng, KHÔNG cần quan tâm đến thông tin về:

Chọn một câu trả lời
A) số dư hiện tại nợ phải thu của khách hàng. Không đúng
B) số ngày quá hạn theo từng lần bán hàng. Không đúng
C) số hàng có sẵn trong kho có đủ đáp ứng đơn đặt hàng hay không. Đúng
D) hạn mức tín dụng dành cho khách hàng. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: số hàng có sẵn trong kho có đủ đáp ứng đơn đặt hàng hay không.

Vì: Thông tin không liên quan.

Trong chu trình bán hàng, hoạt động “Lập hóa đơn và theo dõi công nợ” KHÔNG bao gồm:

Chọn một câu trả lời
A) đối chiếu xác nhận. Không đúng
B) nhận lại hàng. Đúng
C) lập hóa đơn bán hàng. Không đúng
D) theo dõi công nợ. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: nhận lại hàng.

Vì: Theo nội dung đặc điểm của các hoạt động trong chu trình.

Việc “Lựa chọn thanh toán” trong hoạt động “Thu tiền của chu trình bán hàng” mang ý nghĩa:

Chọn một câu trả lời
A) lựa chọn hình thức thanh toán (tiền mặt hay chuyển khoản). Không đúng
B) lựa chọn đơn vị tiền tệ để thanh toán (việt nam đồng hay ngoại tệ). Không đúng
C) lựa chọn phương thức thanh toán (trả ngay hay trả chậm). Không đúng
D) đối chiếu, kiểm tra tình trạng công nợ của khách hàng và xác nhận nội dung thanh toán của khách hàng. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: đối chiếu, kiểm tra tình trạng công nợ của khách hàng và xác nhận nội dung thanh toán của khách hàng.

Vì: Theo ý nghĩa của hoạt động.

Nhận định nào sau đây CHƯA chính xác?

Chọn một câu trả lời
A) Nội dung của hoạt động thu tiền bao gồm: lựa chọn thanh toán, lập phiêu thu và xác nhận thu tiền. Không đúng
B) Hoạt động thu tiền là một trong những hoạt động cơ bản của chu trình bán hàng. Không đúng
C) Trong chu trình bán hàng, hoạt động thu tiền chỉ được thực hiện khi khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Đúng
D) Trong chu trình bán hàng, hoạt động thu tiền không bao gồm tiền lãi từ các khoản đầu tư. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Trong chu trình bán hàng, hoạt động thu tiền chỉ được thực hiện khi khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.

Vì: Theo quy trình thông tin kế toán.

Các hoạt động cơ bản trong chu trình bán hàng thường được thực hiện theo trình tự nào?

Chọn một câu trả lời
A) Xử lí đơn hàng – lập hoá đơn và theo dõi công nợ phải thu – cung cấp hàng hóa, dịch vụ – thu tiền. Không đúng
B) Xử lí đơn hàng – cung cấp hàng hóa, dịch vụ – lập hoá đơn và theo dõi công nợ phải thu – thu tiền. Đúng
C) Lập hoá đơn và theo dõi công nợ phải thu – thu tiền – xử lí đơn hàng – cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Không đúng
D) Xử lí đơn hàng – lập hoá đơn và theo dõi công nợ phải thu – thu tiền – cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Xử lí đơn hàng – cung cấp hàng hóa, dịch vụ – lập hoá đơn và theo dõi công nợ phải thu – thu tiền.

Vì: Theo trình tự các hoạt động trong chu trình.

Lệnh bán hàng thường được lập bởi:

Chọn một câu trả lời
A) bộ phận bán hàng. Đúng
B) bộ phận kho. Không đúng
C) bộ phận giao hàng. Không đúng
D) bộ phận lập hóa đơn. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: bộ phận bán hàng.

Vì: Theo trách nhiệm lập lệnh bán hàng.

Lệnh bán hàng được lập trên cơ sở:

Chọn một câu trả lời
A) hợp đồng mua bán. Không đúng
B) hóa đơn bán hàng. Không đúng
C) đơn đặt hàng đã được chấp nhận. Đúng
D) phiếu giao hàng. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: đơn đặt hàng đã được chấp nhận.

Vì: Theo căn cứ lập đơn đặt hàng.

Trong chu trình bán hàng, hoá đơn bán hàng được lập bởi:

Chọn một câu trả lời
A) khách hàng. Không đúng
B) ngân hàng. Không đúng
C) bộ phận quản lý doanh thu. Không đúng
D) không ai trong số 3 đối tượng: khách hàng, ngân hàng hay bộ phận quản lý doanh thu. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: không ai trong số 3 đối tượng: khách hàng, ngân hàng hay bộ phận quản lý doanh thu.

Vì: Theo trách nhiệm lập hóa đơn bán hàng.

Đối tượng của hệ thống thông tin kế toán là:

Chọn một câu trả lời
A) tất cả các nghiệp vụ tài chính của đơn vị/tổ chức. Không đúng
B) tất cả các nghiệp vụ phi tài chính của đơn vị/tổ chức. Không đúng
C) tất cả các nghiệp vụ tài chính và phi tài chính của đơn vị/tổ chức. Không đúng
D) tất cả các nghiệp tài chính và những nghiệp vụ phi tài chính có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình xử lý các nghiệp vụ tài chính của đơn vị/tổ chức. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: tất cả các nghiệp tài chính và những nghiệp vụ phi tài chính có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình xử lý các nghiệp vụ tài chính của đơn vị/tổ chức.

Vì: Đây là đối tượng của hệ thống thông tin kế toán.

Nguồn dữ liệu chủ yếu cho hệ thống thông tin kế toán là:

Chọn một câu trả lời
A) các nghiệp vụ tài chính bên trong đơn vị/tổ chức. Không đúng
B) các nghiệp vụ tài chính bên ngoài đơn vị/tổ chức. Đúng
C) các nghiệp vụ phi tài chính bên trong đơn vị/tổ chức. Không đúng
D) các nghiệp vụ phi tài chính bên ngoài đơn vị/tổ chức. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: các nghiệp vụ tài chính bên ngoài đơn vị/tổ chức.

Vì: Đây là nguồn dữ liệu chính của hệ thống thông tin kế toán.

Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG đúng khi vẽ lưu đồ?

Chọn một câu trả lời
A) Chia lưu đồ thành các cột, mỗi đối tượng bên trong là một cột trong lưu đồ. Không đúng
B) Các cột được sắp xếp theo trình tự tham gia của các đối tượng bên trong hệ thống, hướng từ trái sang phải. Không đúng
C) Sắp xếp các thành phần của lưu đồ theo hướng từ trên xuống dưới. Không đúng
D) Trình bày đủ các thành phần của hệ thống trong mỗi cột nhưng không nhất thiết phải theo thứ tự. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Trình bày đủ các thành phần của hệ thống trong mỗi cột nhưng không nhất thiết phải theo thứ tự.

Vì: Theo nguyên tắc vẽ lưu đồ.

Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán KHÔNG mang nhiều ý nghĩa trong việc:

Chọn một câu trả lời
A) mô tả hoàn chỉnh hệ thống thông tin kế toán. Không đúng
B) hướng dẫn sử dụng hệ thống và hỗ trợ kiểm toán Không đúng
C) giúp đánh giá hệ thống hiện tại và thiết kế hệ thống mới phù hợp hơn. Không đúng
D) giúp phân tích hiệu quả của hệ thống thông tin quản lý. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: giúp phân tích hiệu quả của hệ thống thông tin quản lý.

Vì: Đây không phải là chức năng của các công cụ này.

Tài liệu hóa hệ thống thông tin kế toán là:

Chọn một câu trả lời
A) sử dụng hệ thống chứng từ để mô tả lại cấu trúc và toàn bộ hoạt động của hệ thống thông tin kế toán. Không đúng
B) sử dụng hệ thống tài khoản để mô tả lại cấu trúc và toàn bộ hoạt động của hệ thống thông tin kế toán. Không đúng
C) sử dụng hệ thống sổ để mô tả lại cấu trúc và toàn bộ hoạt động của hệ thống thông tin kế toán. Không đúng
D) sử dụng các công cụ phù hợp để mô tả lại cấu trúc và toàn bộ hoạt động của hệ thống thông tin kế toán. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: sử dụng các công cụ phù hợp để mô tả lại cấu trúc và toàn bộ hoạt động của hệ thống thông tin kế toán.

Vì: Theo khái niệm.

Mục đích của việc thâm nhập kho dữ liệu là:

Chọn một câu trả lời
A) để cập nhật dữ liệu. Không đúng
B) để khai thác dữ liệu. Không đúng
C) để lưu trữ và sử dụng dữ liệu. Đúng
D) để kiểm tra dữ liệu. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: để lưu trữ và sử dụng dữ liệu.

Vì: Đây là đặc điểm của kho dữ liệu.

Khi hàng nhận không đạt các yêu cầu về chất lượng hoặc sai lệch về số lượng so với đặt hàng thì:

Chọn một câu trả lời
A) bộ phận nhận hàng tiến hành nhập kho theo các thông số thực tế. Không đúng
B) bộ phận nhận hàng tiến hành nhập kho và gửi yêu cầu người bán giảm giá. Không đúng
C) bộ phận nhận hàng sẽ từ chối hàng và không cần thông báo lại cho các bên liên quan. Không đúng
D) bộ phận nhận hàng sẽ từ chối hàng, đồng thời thông báo cho bộ phận mua hàng và người bán. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: bộ phận nhận hàng sẽ từ chối hàng, đồng thời thông báo cho bộ phận mua hàng và người bán.

Vì: Đảm bảo hàng mua theo đúng yêu cầu.

Chu trình mua hàng KHÔNG nhất thiết phải liên quan đến:

Chọn một câu trả lời
A) chu trình nhân sự. Đúng
B) chu trình sản xuất. Không đúng
C) chu trình doanh thu. Không đúng
D) nhà cung cấp. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: chu trình nhân sự.

Vì: Theo đặc điểm của chu trình mua hàng.

Đơn đặt hàng phải:

Chọn một câu trả lời
A) lập bằng phương pháp thủ công (viết tay). Không đúng
B) có xác nhận của ngân hàng. Không đúng
C) lập thành nhiều liên gửi cho các bộ phận liên quan. Đúng
D) lưu theo ngày tháng phát sinh. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: lập thành nhiều liên gửi cho các bộ phận liên quan.

Vì: Theo yêu cầu của đơn đặt hàng.

Các thông tin cơ bản của yêu cầu mua hàng gồm:

Chọn một câu trả lời
A) tên hàng, chủng loại hàng, xuất xứ, số lượng và chất lượng hàng. Không đúng
B) yêu cầu giao hàng về thời gian, địa điểm, phương thức giao hàng. Không đúng
C) ký duyệt của trưởng bộ phận yêu cầu. Không đúng
D) đặc điểm hàng mua, các yêu cầu khác và chữ ký của bộ phận yêu cầu. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: đặc điểm hàng mua, các yêu cầu khác và chữ ký của bộ phận yêu cầu.

Vì: Để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

Hoạt động kiểm soát nào dưới đây KHÔNG có tác dụng đối với rủi ro mua hàng kém chất lượng?

Chọn một câu trả lời
A) Chỉ mua hàng từ các nhà cung cấp truyền thống của doanh nghiệp. Không đúng
B) Xem xét và chấp nhận mua hàng của các nhà cung cấp mới. Không đúng
C) Lập ngân sách mua hàng. Đúng
D) Theo dõi và kiểm tra chất lượng hàng do nhà cung cấp chuyển đến. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Lập ngân sách mua hàng.

Vì: Không có tác dụng hạn chế rủi ro.

Các rủi ro tiềm tàng trong quá trình thanh toán là:

Chọn một câu trả lời
A) không phát hiện được các sai sót trên đơn hàng. Không đúng
B) thanh toán cho số hàng không mua. Không đúng
C) thanh toán trùng lặp. Không đúng
D) thanh toán bỏ sót hoặc trùng lặp, không phát hiện được sai sót. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: thanh toán bỏ sót hoặc trùng lặp, không phát hiện được sai sót.

Vì: Đây là các rủi ro tiềm tàng trong quá trình thanh toán.

Thủ tục kiểm soát nào KHÔNG có ý nghĩa trong việc tránh hành vi thanh toán khống cho nhà cung cấp mới?

Chọn một câu trả lời
A) Hạn chế quyền truy cập cơ sở dữ liệu của kế toán phải trả. Không đúng
B) Đối chiếu sổ chi tiết và sổ cái tài khoản phải trả người bán. Không đúng
C) Kiểm soát ngân sách. Không đúng
D) Hạn chế người ra vào khu vực thanh toán. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Hạn chế người ra vào khu vực thanh toán.

Vì: Theo nội dung thủ tục kiểm soát phù hợp.

Khi thanh toán tiền lương cho người lao động qua ngân hàng cần:

Chọn một câu trả lời
A) kiểm tra tiền giả. Không đúng
B) chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp tới tài khoản của người lao động bằng dữ liệu điện tử. Đúng
C) đánh giá báo cáo thu nhập của người lao động. Không đúng
D) đối chiếu bảng chấm công và bảng thanh toán tiền lương. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp tới tài khoản của người lao động bằng dữ liệu điện tử.

Vì: Không cần thực hiện các hoạt động còn lại.

Bảng thanh toán lương được lập trên cơ sở:

Chọn một câu trả lời
A) bảng chấm công. Không đúng
B) phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. Không đúng
C) bảng chấm công và phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. Đúng
D) bảng chấm công và phiếu nghỉ hưởng BHXH. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: bảng chấm công và phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.

Vì: Theo căn cứ lập bảng thanh toán tiền lương.

Để hạn chế rủi ro do tuyển dụng nhân viên thiếu trình độ, thiếu đạo đức, doanh nghiệp cần:

Chọn một câu trả lời
A) xây dựng qui chế tuyển dụng. Không đúng
B) Kiểm tra thủ tục tuyển dụng bao gồm kỹ năng, lý lịch người tuyển dụng… Không đúng
C) kiểm tra, điều tra lai lịch phạm tội của tất cả các vị trí, đặc biệt là vị trí liên quan đến tài chính – kế toán. Không đúng
D) áp dụng tất cả các thủ tục có thể kiểm soát hoạt động tuyển dụng như xây dựng qui chế tuyển dụng, kiểm tra kỹ năng, lý lịch của cả người tuyển dụng và người được tuyển dụng. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: áp dụng tất cả các thủ tục có thể kiểm soát hoạt động tuyển dụng như xây dựng qui chế tuyển dụng, kiểm tra kỹ năng, lý lịch của cả người tuyển dụng và người được tuyển dụng.

Vì: Đây là thủ tục kiểm soát rủi ro của chu trình.

Một quản đốc phân xưởng đã không thông báo cho bộ phận nhân sự về việc sa thải một nhân viên. Do đó, nhân viên này vẫn được thanh toán lương và người quản đốc đã lĩnh hộ rồi “đút túi” số tiền đó. Giải pháp nào sẽ là hữu hiệu để giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro dạng này?

Chọn một câu trả lời
A) Sa thải người quản đốc sau khi phát hiện hành vi gian lận. Không đúng
B) Áp dụng chính sách không cho phép lĩnh hộ lương. Đúng
C) Thay đổi mật khẩu truy cập hệ thống tính lương. Không đúng
D) Bố trí thùng thư tố giác các hành vi gian lận. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Áp dụng chính sách không cho phép lĩnh hộ lương.

Vì: Đây là thủ tục kiểm soát rủi ro của chu trình.

Thủ tục kiểm soát nào ít có ý nghĩa trong việc hạn chế rủi ro về gian lận trong việc thanh toán lương cho người lao động?

Chọn một câu trả lời
A) Hạn chế những truy cập có thể xóa mất dữ liệu tiền lương. Không đúng
B) Hạn chế truy cập hệ thống chuyển tiền điện tử. Không đúng
C) Cập nhật những thay đổi của Luật Lao động. Đúng
D) Kiểm tra sự xác nhận của tất cả người lao động đã nhận được thanh toán. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Cập nhật những thay đổi của Luật Lao động.

Vì: Đây là thủ tục kiểm soát rủi ro của chu trình.

Phương pháp sản xuất tinh gọn được thực hiện khi:

Chọn một câu trả lời
A) nhận được đơn đặt hàng của khách hàng. Đúng
B) dự đoán được nhu cầu của khách hàng. Không đúng
C) có báo cáo nghiên cứu đánh giá thị trường. Không đúng
D) kế hoạch sản xuất được xây dựng. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: nhận được đơn đặt hàng của khách hàng.

Vì: Theo đặc điểm của phương pháp.

Chứng từ nào sử dụng trong hoạt động thiết kế sản phẩm?

Chọn một câu trả lời
A) Danh mục nguyên vật liệu (Bill of materials). Đúng
B) Yêu cầu nguyên vật liệu (Materials requisition). Không đúng
C) Phiếu xuất kho (Dispatched note). Không đúng
D) Bảng phân bổ vật liệu (Cost allocation). Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Danh mục nguyên vật liệu (Bill of materials).

Vì: Theo chức năng của chứng từ.

Theo Báo cáo hàng tồn kho ngày 31/12, số sản phẩm A tồn kho là – 500 chiếc. Doanh nghiệp cần làm gì để hạn chế và khắc phục sai sót này?

Chọn một câu trả lời
A) Yêu cầu kiểm tra, đối chiếu số dư sau mỗi lần cập nhật dữ liệu. Không đúng
B) Điều chỉnh số liệu ghi sổ theo kết quả kiểm kê thực tế. Không đúng
C) Xác định nguyên nhân gây sai sót để sửa chữa. Không đúng
D) Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp như: yêu cầu kiểm tra, đối chiếu số dư sau mỗi lần cập nhật dữ liệu; thường xuyên kiểm kê và điều chỉnh số liệu ghi sổ theo kết quả kiểm kê thực tế; xác định nguyên nhân gây sai sót để sửa chữa. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp như: yêu cầu kiểm tra, đối chiếu số dư sau mỗi lần cập nhật dữ liệu; thường xuyên kiểm kê và điều chỉnh số liệu ghi sổ theo kết quả kiểm kê thực tế; xác định nguyên nhân gây sai sót để sửa chữa.

Vì: Theo nội dung thủ tục kiểm soát của chu trình.

Qui định: “Lập chứng từ cho tất cả các nghiệp vụ nhập xuất hàng tồn kho, thay đổi TSCĐ, kể cả nghiệp vụ thanh lý” được áp dụng nhằm hạn chế rủi ro nào?

Chọn một câu trả lời
A) Tài sản trong doanh nghiệp bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hạn. Không đúng
B) Tài sản trong doanh nghiệp bị mất cắp. Đúng
C) Tài sản trong doanh nghiệp sử dụng không hiệu quả. Không đúng
D) Tài sản trong doanh nghiệp bị hư hỏng do hoạt động quá công suất. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Tài sản trong doanh nghiệp bị mất cắp.

Vì: Theo nội dung rủi ro tiềm tàng trong chu trình.

Để hạn chế rủi ro bị tiết lộ trái phép thông tin về giá thành sản phẩm mới doanh nghiệp cần phải làm gì?

Chọn một câu trả lời
A) Ban hành thủ tục kiểm soát nhập liệu và xử lý dữ liệu. Không đúng
B) Kiểm soát mọi thay đổi của hệ thống dữ liệu. Không đúng
C) Kiểm soát việc tiếp cận dữ liệu. Đúng
D) Xây dựng qui trình phục hồi và sao lưu dữ liệu. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Kiểm soát việc tiếp cận dữ liệu.

Vì: Theo nội dung thủ tục kiểm soát của chu trình.

Trong chu trình bán hàng, hoạt động “Thu tiền” KHÔNG bao gồm:

Chọn một câu trả lời
A) lựa chọn thanh toán. Không đúng
B) kiểm kê quỹ. Đúng
C) lập chứng từ thu. Không đúng
D) xác nhận thu tiền. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: kiểm kê quỹ.

Vì: Theo nội dung đặc điểm của các hoạt động trong chu trình.

Định kỳ kiểm kê quỹ, đối chiếu giữa kế toán và thủ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán để:

Chọn một câu trả lời
A) tránh thất thoát hàng hóa trong kho. Không đúng
B) tránh mất tiền. Đúng
C) tránh xuất kho giao hàng sai đối tượng. Không đúng
D) tránh lỗi trên hóa đơn. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: tránh mất tiền.

Vì: Theo nội dung nhiệm vụ của hoạt động.

Chu trình bán hàng KHÔNG bao gồm hoạt động nào?

Chọn một câu trả lời
A) Xử lý đơn hàng. Không đúng
B) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Không đúng
C) Nhận hàng và theo dõi công nợ phải trả. Đúng
D) Thu tiền. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Nhận hàng và theo dõi công nợ phải trả.

Vì: Theo nội dung của hoạt động trong chu trình.

Uy tín của một công ty có thể bị ảnh hưởng khi thói quen mua sắm của một số khách hàng nổi tiếng của công ty bị tiết lộ trái phép. Vậy thủ tục kiếm soát tốt nhất mà công ty có thể áp dụng để hạn chế rủi ro này là:

Chọn một câu trả lời
A) yêu cầu nhân viên cam kết bảo mật thông tin khi ký hợp đồng lao động. Không đúng
B) chấm dứt hợp đồng lao động khi phát hiện hành vi công bố thông tin trái phép. Không đúng
C) hạn chế khả năng tiếp cận thông tin khách hàng bằng cách sử dụng tên truy cập, mật khẩu và ma trận kiểm soát. Đúng
D) yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan chức năng. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: hạn chế khả năng tiếp cận thông tin khách hàng bằng cách sử dụng tên truy cập, mật khẩu và ma trận kiểm soát.

Vì: Theo nội dung các thủ tục kiểm soát trong chu trình.

Kế toán đã ghi giảm khoản phải thu của một khách hàng như một khoản nợ không thể thu hồi để che giấu việc ăn cắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt của khách hàng đó. Thủ tục kiểm soát tốt nhất để ngăn chặn rủi ro này là:

Chọn một câu trả lời
A) sa thải nhân viên kế toán đó. Không đúng
B) không chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Không đúng
C) tách biệt chức năng phê duyệt xóa sổ khoản phải thu với chức năng thu tiền. Đúng
D) yêu cầu khách hàng lưu giữ biên lai thu tiền. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: tách biệt chức năng phê duyệt xóa sổ khoản phải thu với chức năng thu tiền.

Vì: Theo nội dung các thủ tục kiểm soát trong chu trình.

Yêu cầu đối với “Phiếu nhập kho” hoặc “Báo cáo nhận hàng” là:

Chọn một câu trả lời
A) do bộ phận nhận hàng lập ghi nhận thông tin hàng thực tế. Không đúng
B) có ký nhận của người nhận hàng hoặc thủ kho. Không đúng
C) được lập thành nhiều liên để thông báo cho các bộ phận có liên quan. Không đúng
D) bộ phận nhận hàng lập nhiều liên, có chữ ký xác nhận. Đúng

Sai. Đáp án đúng là: bộ phận nhận hàng lập nhiều liên, có chữ ký xác nhận.

Vì: Đảm bảo tính hợp pháp.

Đơn đặt hàng là văn bản:

Chọn một câu trả lời
A) nhất thiết phải in ra giấy. Không đúng
B) thể hiện cam kết thanh toán cho số hàng mua. Đúng
C) không được lập chứng từ điện tử. Không đúng
D) không nhất thiết bao gồm tên nhà cung cấp. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: thể hiện cam kết thanh toán cho số hàng mua.

Vì: Theo khái niệm đơn đặt hàng.

Tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp bao gồm:

Chọn một câu trả lời
A) giá cả hợp lý. Không đúng
B) chất lượng hàng đáp ứng yêu cầu. Không đúng
C) nhà cung cấp tin cậy. Không đúng
D) cả 3 tiêu chuẩn: giá cả hợp lý, chất lượng hàng đáp ứng yêu cầu, nhà cung cấp tin cậy. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: cả 3 tiêu chuẩn: giá cả hợp lý, chất lượng hàng đáp ứng yêu cầu, nhà cung cấp tin cậy.

Vì: Theo nguyên tắc lựa chọn.

Các hoạt động cơ bản của chu trình mua hàng KHÔNG bao gồm:

Chọn một câu trả lời
A) nhận yêu cầu mua hàng hoặc dịch vụ trong nội bộ. Không đúng
B) tìm kiếm người cung cấp phù hợp và đặt hàng. Không đúng
C) nhận hàng từ người cung cấp. Không đúng
D) vay ngân hàng. Đúng

Sai. Đáp án đúng là: vay ngân hàng.

Vì: Theo nội dung hoạt động chu trình mua hàng.

Hệ thống thông tin kế toán là:

Chọn một câu trả lời
A) một hệ thống cấu thành hệ thống thông tin của đơn vị. Đúng
B) một hệ thống độc lập với hệ thống thông tin của đơn vị. Không đúng
C) một hệ thống có thể độc lập hoặc cấu thành hệ thống thông tin tùy theo đặc điểm tổ chức của đơn vị. Không đúng
D) một hệ thống không bao gồm các hệ thống con khác của đơn vị. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: một hệ thống cấu thành hệ thống thông tin của đơn vị.

Vì: Đây là đặc điểm của hệ thống thông tin kế toán.

Kế toán viên là người:

Chọn một câu trả lời
A) sử dụng hệ thống thông tin kế toán. Không đúng
B) tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán. Không đúng
C) người tư vấn xây dựng hệ thống thông tin kế toán. Không đúng
D) người tư vấn xây dựng, tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và trực tiếp sử dụng hệ thống thông tin kế toán. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: người tư vấn xây dựng, tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và trực tiếp sử dụng hệ thống thông tin kế toán.

Vì: Đây là đặc điểm của kế toán viên.

Sơ đồ sau mô tả tình huống nào?

Chọn một câu trả lời
A) Lập Bản đối chiếu công nợ và gửi cho khách hàng. Không đúng
B) Lập Bản đối chiếu công nợ, gửi cho khách hàng và lưu kho dữ liệu khoản Phải thu khách hàng. Không đúng
C) Sử dụng dữ liệu lưu trong kho dữ liệu khoản Phải thu khách hàng để lập Bản đối chiếu công nợ và gửi cho khách hàng. Đúng
D) Sử dụng dữ liệu lưu trong kho dữ liệu khoản Phải thu khách hàng để lập Bản đối chiếu công nợ theo yêu cầu của khách hàng. Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Sử dụng dữ liệu lưu trong kho dữ liệu khoản Phải thu khách hàng để lập Bản đối chiếu công nợ và gửi cho khách hàng.

Vì: Phân tích các biểu tượng trong sơ đồ.

Trên lưu đồ, hình chữ nhật là biểu tượng của:

Chọn một câu trả lời
A) nguồn dữ liệu và đích đến. Không đúng
B) hoạt động xử lý bằng máy tính. Đúng
C) sổ sách hoặc báo cáo đầu ra. Không đúng
D) kho dữ liệu. Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: hoạt động xử lý bằng máy tính.

Vì: Theo quy ước vẽ lưu đồ.

Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào thể hiện hệ thống có sử dụng máy tính?

Chọn một câu trả lời
A) Không đúng
B) Không đúng
C)  Đúng
D) Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là:

Trong sơ đồ dòng dữ liệu:

Chọn một câu trả lời
A) kho dữ liệu có thể đặt ở nhiều chỗ (nhằm giúp việc thể hiện các dòng dữ liệu trở nên dễ dàng hơn). Đúng
B) kho dữ liệu chỉ có thể đặt ở đầu hoặc cuối qui trình. Không đúng
C) chỉ có thể có một kho dữ liệu đặt ở cuối qui trình. Không đúng
D) chỉ có thể có một kho dữ liệu đặt ở đầu qui trình. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: kho dữ liệu có thể đặt ở nhiều chỗ (nhằm giúp việc thể hiện các dòng dữ liệu trở nên dễ dàng hơn).

Vì: Đây là nguyên tắc vẽ sơ đồ.

Trong sơ đồ dòng dữ liệu, hình ảnh “mũi tên hướng tới ký hiệu lưu trữ dữ liệu” biểu hiện hoạt động:

Chọn một câu trả lời
A) thu thập dữ liệu. Không đúng
B) xử lý dữ liệu. Không đúng
C) sử dụng thông tin. Không đúng
D) lưu trữ thông tin. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: lưu trữ thông tin.

Vì: Theo qui ước.

Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát thường KHÔNG thể hiện:

Chọn một câu trả lời
A) hệ thống này là gì. Không đúng
B) hệ thống này có dữ liệu bắt đầu từ đâu. Không đúng
C) hệ thống này có dữ liệu kết thúc ở đâu. Không đúng
D) hệ thống này gồm bao nhiêu hoạt động. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: hệ thống này gồm bao nhiêu hoạt động.

Vì: Sơ đồ tổng quát không cho biết hệ thống này gồm bao nhiêu hoạt động.

Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng thu thập, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin liên quan tới:

Chọn một câu trả lời
A) quá trình mua hàng hóa, dịch vụ. Không đúng
B) quá trình mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán với nhà cung cấp. Đúng
C) quá trình mua hàng hóa, dịch vụ, thanh toán với nhà cung cấp và ngân hàng. Không đúng
D) quá trình mua hàng hóa, dịch vụ, thanh toán với nhà cung cấp và nộp thuế. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: quá trình mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán với nhà cung cấp.

Vì: Theo đặc điểm hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng.

Mục tiêu của phương pháp lập kế hoạch nhu cầu vật tư (MRP) là:

Chọn một câu trả lời
A) duy trì một lượng hàng tồn kho đủ cho quá trình kinh doanh không bị gián đoạn. Không đúng
B) giảm mức hàng tồn kho bằng việc lập kế hoạch chính xác. Đúng
C) cố gắng tối thiểu hóa, gần như giảm hoàn toàn, chi phí lưu trữ hàng tồn kho thông qua việc mua và sản xuất các loại hàng hóa theo thực tế tiêu thụ. Không đúng
D) không cần lập dự toán hàng tồn kho. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: giảm mức hàng tồn kho bằng việc lập kế hoạch chính xác.

Vì: Theo đặc điểm của phương pháp.

Chứng từ nào được sử dụng để lập hợp đồng mua bán hàng hóa với nhà cung cấp?

Chọn một câu trả lời
A) Hóa đơn bán hàng. Không đúng
B) Giấy yêu cầu mua hàng. Không đúng
C) Đơn đặt hàng. Đúng
D) Chứng từ thanh toán tiền hàng. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Đơn đặt hàng.

Vì: Theo căn cứ lập hợp đồng.

Các rủi ro tiềm tàng trong quá trình đặt hàng là:

Chọn một câu trả lời
A) dự trữ quá nhiều hoặc quá ít hàng tồn kho. Không đúng
B) đặt những hàng không cần thiết. Không đúng
C) mua hàng với giá cao và chất lượng kém. Không đúng
D) đặt hàng không cần, giá mua hàng không hợp lý, dự trữ không phù hợp. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: đặt hàng không cần, giá mua hàng không hợp lý, dự trữ không phù hợp.

Vì: Đây là những rủi ro tiềm tàng trong quá trình đặt hàng.

Để được hưởng chiết khấu do thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp cần:

Chọn một câu trả lời
A) lưu hóa đơn theo tỷ lệ chiết khấu. Không đúng
B) lưu hóa đơn theo thời hạn thanh toán. Đúng
C) lưu hóa đơn theo từng nhà cung cấp. Không đúng
D) thường xuyên đối chiếu sổ chi tiết và sổ cái tài khoản phải trả người bán. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: lưu hóa đơn theo thời hạn thanh toán.

Vì: Để nhắc thời hạn thanh toán hưởng chiết khấu.

Trong sơ đồ dòng dữ liệu, mũi tên biểu tượng cho:

Chọn một câu trả lời
A) nguồn dữ liệu và đích đến. Không đúng
B) dòng dữ liệu. Không đúng
C) quá trình xử lý dữ liệu. Đúng
D) lưu trữ. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: quá trình xử lý dữ liệu.

Vì: Theo qui ước.

Phiếu chi là chứng từ do:

Chọn một câu trả lời
A) thủ quỹ lập. Không đúng
B) kế toán thanh toán lập. Đúng
C) bộ phận mua hàng lập. Không đúng
D) bộ phận nhận hàng lập. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: kế toán thanh toán lập.

Vì: Trách nhiệm của kế toán.

Chứng từ cơ bản của hoạt động đặt hàng KHÔNG gồm:

Chọn một câu trả lời
A) yêu cầu mua hàng. Không đúng
B) đơn đặt hàng. Không đúng
C) hợp đồng mua bán. Không đúng
D) giấy báo Nợ. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: giấy báo Nợ.

Vì: Chứng từ này không liên quan.

Các rủi ro tiềm tàng trong quá trình chấp thuận hóa đơn và theo dõi công nợ là:

Chọn một câu trả lời
A) chấp nhận hóa đơn khống dẫn tới thanh toán cho những hàng hóa, dịch vụ không nhận. Không đúng
B) mất khoản ưu đãi do thanh toán không kịp thời. Không đúng
C) nhầm lẫn khi ghi dữ liệu công nợ và thanh toán. Không đúng
D) chấp nhận hóa đơn khống, ghi chép nhầm lẫn, bỏ lỡ khoản chiết khấu được hưởng. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: chấp nhận hóa đơn khống, ghi chép nhầm lẫn, bỏ lỡ khoản chiết khấu được hưởng.

Vì: Đây là các rủi ro tiềm tàng trong quá trình chấp thuận hóa đơn và theo dõi công nợ.

Chức năng của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp KHÔNG bao gồm:

Chọn một câu trả lời
A) ghi nhận, lưu trữ các dữ liệu của các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Không đúng
B) lập và cung cấp các báo cáo cho các đối tượng bên ngoài. Không đúng
C) phân tích tình hình kinh tế – xã hội địa phương. Đúng
D) thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ và hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý doanh nghiệp. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: phân tích tình hình kinh tế – xã hội địa phương.

Vì: Đây không phải là chức năng của hệ thống thông tin kế toán.

Để mô tả một hệ thống có thể sử dụng:

Chọn một câu trả lời
A) 01 sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát và 01 sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0. Không đúng
B) 01 sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát và nhiều sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0. Không đúng
C) 01 sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát và các sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết. Đúng
D) không hạn chế số sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát và sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: 01 sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát và các sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết.

Vì: Đây là đặc điểm của sơ đồ dòng dữ liệu.

Sơ đồ dòng dữ liệu bao gồm các thành phần cơ bản sau:

Chọn một câu trả lời
A) nguồn dữ liệu và điểm đến. Không đúng
B) quá trình xử lý. Không đúng
C) lưu trữ dữ liệu. Không đúng
D) nguồn dữ liệu và điểm đến, dòng dữ liệu, quá trình xử lý và lưu trữ dữ liệu. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: nguồn dữ liệu và điểm đến, dòng dữ liệu, quá trình xử lý và lưu trữ dữ liệu.

Vì: Đây là các thành phần cơ bản của sơ đồ.

Thông tin KHÔNG thể thiếu trên Hóa đơn mua hàng là:

Chọn một câu trả lời
A) thời gian bàn giao hàng mua. Không đúng
B) địa điểm bàn giao hàng mua. Không đúng
C) phương thức thanh toán. Không đúng
D) giá trị hàng mua. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: giá trị hàng mua.

Vì: Theo nguyên tắc lập hóa đơn.

Đặc điểm nào KHÔNG phù hợp với hệ thống chứng từ thanh toán (hệ thống voucher)?

Chọn một câu trả lời
A) Kiểm soát chi tiêu tốt. Không đúng
B) Hạn chế sai sót, nhầm lẫn về kỳ hạn thanh toán. Không đúng
C) Giảm bớt số lượng chứng từ cần lập. Không đúng
D) Dễ dàng xác định quá trình thanh toán công nợ và số dư nợ hiện hành với từng nhà cung cấp. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Dễ dàng xác định quá trình thanh toán công nợ và số dư nợ hiện hành với từng nhà cung cấp.

Vì: Theo đặc điểm của hệ thống chứng từ thanh toán.

Nhận định nào sau đây là chính xác?

Chọn một câu trả lời
A) Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp là một “tài sản” có giá trị lớn, nhưng giá trị của nguồn lực này hiện chưa được ghi nhận trên báo cáo tài chính. Đúng
B) Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp là một “tài sản” có giá trị lớn và giá trị của nguồn lực này đã được ghi nhận trên báo cáo tài chính của tât cả các doanh nghiệp. Không đúng
C) Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp là một “tài sản” có giá trị lớn, điều này thể hiện qua các số liệu về chi phí lương trên báo cáo tài chính. Không đúng
D) Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp là một “tài sản” có giá trị lớn, vì thế càng tăng qui mô nhân viên giá trị của doanh nghiệp càng tăng. Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp là một “tài sản” có giá trị lớn, nhưng giá trị của nguồn lực này hiện chưa được ghi nhận trên báo cáo tài chính.

Vì: Giá trị của đội ngũ nhân viên là thông tin phi tài chính.

Cập nhật cơ sở dữ liệu tiền lương KHÔNG bao gồm hoạt động nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
A) Tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Không đúng
B) Quyết định nâng lương trước thời hạn. Không đúng
C) Các khoản trích nộp BHXH, BHYT. Không đúng
D) Tình trạng hôn nhân của nhân viên. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Tình trạng hôn nhân của nhân viên.

Vì: Không liên quan.

Nhận định nào sau đây CHƯA chính xác?

Chọn một câu trả lời
A) “Mất dữ liệu, bị thay thế hoặc công khai những thông tin không được phép” không thể là rủi ro của chu trình nhân sự. Đúng
B) Dữ liệu gốc không cập nhật có thể gây ra sự thiếu hay thừa nhân viên. Không đúng
C) Thông tin tiền lương không chính xác khiến cho chi phí của doanh nghiệp không chính xác. Không đúng
D) Việc thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: “Mất dữ liệu, bị thay thế hoặc công khai những thông tin không được phép” không thể là rủi ro của chu trình nhân sự.

Vì: Đây là các rủi ro tiềm tàng của chu trình.

Để giảm bớt rủi ro về sai sót của dữ liệu đầu vào, doanh nghiệp cần:

Chọn một câu trả lời
A) hạn chế sự truy cập vào những dữ liệu gốc. Không đúng
B) chỉ cho phép những nhân viên được phân quyền và phải có trách nhiệm mới được thay đổi những dữ liệu gốc. Không đúng
C) yêu cầu lập báo cáo về toàn bộ sự thay đổi của dữ liệu gốc. Không đúng
D) áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết như hạn chế truy cập, giới hạn đối tượng được quyền thay đổi dữ liệu và yêu cầu lập báo cáo khi có thay đổi. Đúng

Sai. Đáp án đúng là: áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết như hạn chế truy cập, giới hạn đối tượng được quyền thay đổi dữ liệu và yêu cầu lập báo cáo khi có thay đổi.

Vì: Đây là các rủi ro tiềm tàng của chu trình.

Nhận định nào sau đây CHƯA chính xác?

Chọn một câu trả lời
A) Cập nhật dữ liệu gốc không phải là hoạt động của chu trình nhân sự. Đúng
B) Chấm công không phải là hoạt động của chu trình mua hàng. Không đúng
C) Thanh toán lương là một trong những hoạt động chủ yếu của chu trình nhân sự. Không đúng
D) Hoạt động chi trả thuế và các khoản giảm trừ thường là hoạt động cuối trong chu trình nhân sự. Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Cập nhật dữ liệu gốc không phải là hoạt động của chu trình nhân sự.

Vì: Theo đặc điểm các hoạt động của chu trình.

Trong chu trình nhân sự, bộ phận sử dụng lao động có nhiệm vụ:

Chọn một câu trả lời
A) cung cấp thông tin về tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng, thay đổi thang bậc lương do tăng lương, khuyến khích, khen thưởng… Không đúng
B) cung cấp dữ liệu thực tế về số giờ làm việc và kết quả làm việc của người lao động do bộ phận mình quản lý. Đúng
C) cung cấp thông tin hướng dẫn về cách tính bảo hiểm và miễn giảm các khoản giảm trừ. Không đúng
D) cung cấp thông tin về thuế suất và những hướng dẫn về thủ tục luật lệ liên quan đến tiền lương. Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: cung cấp dữ liệu thực tế về số giờ làm việc và kết quả làm việc của người lao động do bộ phận mình quản lý.

Vì: Theo chức năng của bộ phận sử dụng lao động.

Chứng từ nào cung cấp thông tin số lượng và chất lượng vật tư cần thiết để sản xuất một sản phẩm cụ thể?

Chọn một câu trả lời
A) Kế hoạch sản xuất tổng thể. Không đúng
B) Lệnh sản xuất. Đúng
C) Phiếu xuất kho. Không đúng
D) Mô tả quy trình sản xuất. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Lệnh sản xuất.

Vì: Theo chức năng của lệnh sản xuất.

Nội dung nào vượt quá phạm vi của hoạt động tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm?

Chọn một câu trả lời
A) Tập hợp từng loại chi phí sản xuất. Không đúng
B) Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp. Đúng
C) Đánh giá sản phẩm dở dang. Không đúng
D) Tính giá thành sản phẩm. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp.

Vì: Không thuộc phạm vi của hoạt động.

Để tránh mất dữ liệu về chi phí sản xuất, doanh nghiệp cần:

Chọn một câu trả lời
A) hạn chế truy cập dữ liệu. Không đúng
B) cài mã bảo vệ. Không đúng
C) xây dựng quy trình khôi phục và sao lưu dữ liệu. Không đúng
D) áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp như hạn chế truy cập dữ liệu, cài mã bảo vệ, xây dựng quy trình khôi phục và sao lưu dữ liệu. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp như hạn chế truy cập dữ liệu, cài mã bảo vệ, xây dựng quy trình khôi phục và sao lưu dữ liệu.

Vì: Theo nội dung các thủ tục kiểm soát trong chu trình.

Thông tin kế toán chu trình sản xuất là cơ sở thiết yếu để ra các quyết định liên quan đến:

Chọn một câu trả lời
A) giá bán sản phẩm. Không đúng
B) kế hoạch sản xuất và phân bổ các nguồn lực. Không đúng
C) quản trị chi phí (lập kế hoạch và kiểm soát chi phí sản xuất, đánh giá kết quả thực hiện). Không đúng
D) tất cả các nội dung từ giá bán sản phẩm, kế hoạch sản xuất và phân bổ nguồn lực, đến quản trị chi phí. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: tất cả các nội dung từ giá bán sản phẩm, kế hoạch sản xuất và phân bổ nguồn lực, đến quản trị chi phí.

Vì: Theo đặc điểm của chu trình.

Nhiệm vụ của hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất là:

Chọn một câu trả lời
A) tập hợp và xử lý dữ liệu về các hoạt động kinh doanh thuộc chu trình sản xuất. Không đúng
B) lưu trữ và tổ chức thông tin để phục vụ việc ra các quyết định kinh doanh. Không đúng
C) tổ chức kiểm soát rủi ro để đảm bảo độ tin cậy và an toàn của thông tin. Không đúng
D) tất cả các nhiệm vụ từ tập hợp và xử lý dữ liệu về các hoạt động thuộc chu trình, đến lưu trữ và tổ chức thông tin phục vụ ra quyết định, đồng thời tổ chức kiểm soát rủi ro có thể phát sinh. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: tất cả các nhiệm vụ từ tập hợp và xử lý dữ liệu về các hoạt động thuộc chu trình, đến lưu trữ và tổ chức thông tin phục vụ ra quyết định, đồng thời tổ chức kiểm soát rủi ro có thể phát sinh.

Vì: Theo nội dung nhiệm vụ của chu trình.

Chứng từ nào sử dụng trong hoạt động thực hiện sản xuất?

Chọn một câu trả lời
A) Danh mục nguyên vật liệu (Bill of materials). Không đúng
B) Yêu cầu nguyên vật liệu (Materials requisition). Không đúng
C) Phiếu xuất kho (Dispatched note). Đúng
D) Bảng phân bổ vật liệu (Cost allocation). Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Phiếu xuất kho (Dispatched note).

Vì: Theo chức năng của chứng từ.

Hoạt động kiểm soát nào ít có tác dụng giảm rủi ro mất sản phẩm?

Chọn một câu trả lời
A) Hạn chế người ra vào khu vực kho hàng. Không đúng
B) Lập chứng từ cho tất cả các nghiệp vụ nhập – xuất hàng. Không đúng
C) Báo cáo tình hình sử dụng vật tư theo định mức. Đúng
D) Định kỳ kiểm đếm thành phẩm trong kho. Không đúng

Trong chu trình bán hàng, nội dung hoạt động thu tiền KHÔNG bao gồm công việc nào?

Chọn một câu trả lời
A) Lựa chọn thanh toán. Không đúng
B) Lập hóa đơn. Đúng
C) Lập phiếu thu. Không đúng
D) Xác nhận thu tiền. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Lập hóa đơn.

Vì: Theo đặc điểm các hoạt động trong chu trình.

Hoạt động “Cung cấp hàng hóa, dịch vụ” trong chu trình bán hàng bao gồm:

Chọn một câu trả lời
A) nhập kho và xuất kho. Không đúng
B) xuất kho và giao hàng. Đúng
C) giao hàng và thu tiền. Không đúng
D) thu tiền và lập báo cáo. Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: xuất kho và giao hàng.

Vì: Theo nội dung đặc điểm của các hoạt động trong chu trình.

Để theo dõi công nợ của khách hàng, KHÔNG cần:

Chọn một câu trả lời
A) đối chiếu công nợ khách hàng định kỳ. Không đúng
B) gửi báo cáo công nợ hàng tháng đến khách hàng. Không đúng
C) phân chia trách nhiệm lập hóa đơn và chức năng xuất kho giao hàng. Đúng
D) lập sổ chi tiết thanh toán với người khách hàng. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: phân chia trách nhiệm lập hóa đơn và chức năng xuất kho giao hàng.

Vì: Thông tin không liên quan.

Để tránh mất hàng hóa trong quá trình giao hàng KHÔNG cần:

Chọn một câu trả lời
A) phân chia trách nhiệm giữa bộ phận kho hàng và bộ phận giao hàng. Không đúng
B) đối chiếu chứng từ xét duyệt bán hàng, xuất kho giao hàng. Không đúng
C) đếm, kiểm tra hàng trong quá trình xuất kho, giao hàng. Không đúng
D) kiểm tra số dư của khách hàng. Đúng

Sai. Đáp án đúng là: kiểm tra số dư của khách hàng.

Vì: Thông tin không liên quan.

Hoạt động nào có liên quan trực tiếp đến bộ phận kế toán trong chu trình nhân sự?

Chọn một câu trả lời
A) Hoạt động tuyển dụng. Không đúng
B) Hoạt động thanh toán tiền lương. Đúng
C) Hoạt động đánh giá hiệu quả lao động. Không đúng
D) Hoạt động đào tạo nhân viên. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Hoạt động thanh toán tiền lương.

Vì: Theo đặc điểm chu trình nhân sự.

Chứng từ hạch toán thời gian lao động là:

Chọn một câu trả lời
A) phiếu giao nộp sản phẩm. Không đúng
B) phiếu giao khoán. Không đúng
C) bảng chấm công. Đúng
D) biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, công việc hoàn thành. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: bảng chấm công.

Vì: Theo chức năng của bảng chấm công.

Rủi ro của chu trình nhân sự KHÔNG bao gồm:

Chọn một câu trả lời
A) dữ liệu gốc bị mất hoặc bị phá hủy, phá hoại. Không đúng
B) tuyển dụng người lao động không có trình độ phù hợp hay không có đạo đức. Không đúng
C) vi phạm luật áp dụng và những quy định về tuyển dụng và sa thải người lao động. Không đúng
D) biểu phí dịch vụ của ngân hàng bị điều chỉnh. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: biểu phí dịch vụ của ngân hàng bị điều chỉnh.

Vì: Đây là thủ tục kiểm soát rủi ro của chu trình.

Thủ tục kiểm soát nào sẽ giúp hạn chế rủi ro do trong quá trình nhập dữ liệu, cụ thể là số giờ làm việc một ngày của nhân viên trên Bảng chấm công bị ghi sai là 80 trong khi thực tế chỉ là 8?

Chọn một câu trả lời
A) Áp dụng chính sách trừ lương nhân viên nhập dữ liệu khi phát hiện sai sót. Không đúng
B) Sử dụng biện pháp kiểm soát giới hạn trong quá trình nhập dữ liệu để kiểm tra việc ghi chép số giờ làm việc của nhân viên (ví dụ: đặt ra giới hạn tối đa là 8h/ngày, việc vượt quá số giờ đó là không được phép). Đúng
C) Dừng việc thanh toán khi phát hiện sự thay đổi đột biến trong số tiền lương phải trả nhân viên. Không đúng
D) Kiểm tra lại thông tin liên quan để xem sai sót này là do vô tình hay cố ý. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Sử dụng biện pháp kiểm soát giới hạn trong quá trình nhập dữ liệu để kiểm tra việc ghi chép số giờ làm việc của nhân viên (ví dụ: đặt ra giới hạn tối đa là 8h/ngày, việc vượt quá số giờ đó là không được phép).

Vì: Đây là thủ tục kiểm soát rủi ro của chu trình.

Chức năng cơ bản của hoạt động Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm là:

Chọn một câu trả lời
A) cung cấp thông tin về việc lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá quá trình sản xuất. Không đúng
B) cung cấp số liệu về chi phí để định giá và xác định cơ cấu sản phẩm. Không đúng
C) tập hợp và xử lý thông tin để xác định giá trị hàng tồn kho cũng như giá vốn hàng bán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Không đúng
D) cung cấp thông tin về quá trình sản xuất; cung cấp số liệu để định giá, xác định cơ cấu sản phẩm cũng như số liệu về hàng tồn kho để lập báo cáo tài chính. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: cung cấp thông tin về quá trình sản xuất; cung cấp số liệu để định giá, xác định cơ cấu sản phẩm cũng như số liệu về hàng tồn kho để lập báo cáo tài chính.

Vì: Theo nội dung chức năng của hoạt động.

Nhận định nào sau đây KHÔNG chính xác?

Chọn một câu trả lời
A) Thiết kế sản phẩm và lập kế hoạch sản xuất là hai hoạt động độc lập. Đúng
B) Dòng thông tin đầu ra từ hoạt động thiết kế sản phẩm là hệ thống định mức về nguyên vật liệu, nhân công và các yếu tố khác để sản xuất ra một sản phẩm hoàn thành. Không đúng
C) Thông tin đầu ra của hoạt động thiết kế sản phẩm là dữ liệu đầu vào cho hoạt động lập kế hoạch trong chu trình sản xuất. Không đúng
D) Hoạt động lập kế hoạch sản xuất không thể thực hiện trước hoạt động thiết kế sản phẩm. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Thiết kế sản phẩm và lập kế hoạch sản xuất là hai hoạt động độc lập.

Vì: Đây là hai hoạt động có liên quan.

Thủ tục kiểm soát nào có thể giúp hạn chế rủi ro phát sinh do “Sản xuất thừa một loại sản phẩm luân chuyển chậm dẫn đến hàng tồn kho vượt mức nên phải giảm giá, bán ở mức thua lỗ”?

Chọn một câu trả lời
A) Rà soát lại hoạt động thiết kế sản phẩm để tìm lỗi khiến sản phẩm luân chuyển chậm. Không đúng
B) Xây dựng kế hoạch sản xuất tổng thể dựa trên thông tin về doanh số tiêu thụ dự kiến và có điều chỉnh bởi lượng sản phẩm tồn kho. Đúng
C) Kiểm tra chất lượng của nguyên vật liệu để xem mức độ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Không đúng
D) Tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới để không phải giảm giá bán sản phẩm đến mức lỗ. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Xây dựng kế hoạch sản xuất tổng thể dựa trên thông tin về doanh số tiêu thụ dự kiến và có điều chỉnh bởi lượng sản phẩm tồn kho.

Vì: Theo nội dung thủ tục kiểm soát của chu trình.

Rủi ro nào trong số các rủi ro sau không thuộc phạm vi của hoạt động tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm?

Chọn một câu trả lời
A) Dữ liệu chi phí không chính xác. Không đúng
B) Phân bổ chi phí sản xuất chung không hợp lý. Không đúng
C) Không mua được nguyên vật liệu phù hợp. Đúng
D) Báo cáo sai lệch. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Không mua được nguyên vật liệu phù hợp.

Vì: Theo nội dung rủi ro tiềm tàng trong chu trình.

Chứng từ nào sử dụng trong hoạt động tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm?

Chọn một câu trả lời
A) Danh mục nguyên vật liệu (Bill of materials). Không đúng
B) Yêu cầu nguyên vật liệu (Materials requisition). Không đúng
C) Phiếu xuất kho (Dispatched note). Không đúng
D) Bảng phân bổ vật liệu (Cost allocation). Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Bảng phân bổ vật liệu (Cost allocation).

Vì: Theo chức năng của chứng từ.

Để hạn chế rủi ro do chấp nhận đơn đặt hàng của khách hàng không đảm bảo tính pháp lý, doanh nghiệp cần phải:

Chọn một câu trả lời
A) Phân chia trách nhiệm giữa xét duyệt và thực hiện bán hàng. Đúng
B) Hủy đơn đặt hàng. Không đúng
C) Yêu cầu sự can thiệp của cơ quan chức năng. Không đúng
D) Sa thải người phê duyệt đơn đặt hàng. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Phân chia trách nhiệm giữa xét duyệt và thực hiện bán hàng.

Vì: Theo nội dung các thủ tục kiểm soát trong chu trình.

Trong tháng 9, doanh số của Công ty A bị giảm vì một vài mặt hàng đã hết nhưng thông tin trên máy tính vẫn báo rằng đủ hàng dự trữ. Vậy giải pháp tốt nhất để hạn chế tình trạng này là:

Chọn một câu trả lời
A) sa thải thủ kho do để mất hàng. Không đúng
B) sa thải kế toán hàng tồn kho do không cập nhật kịp thời số liệu. Không đúng
C) thay hệ thống máy tính do bị lỗi. Không đúng
D) thực hiện kiểm hàng tồn kho thường xuyên và đối chiếu với số lượng ghi sổ để có sự điều chỉnh kịp thời. Đúng

Đúng. Đáp án đúng là: thực hiện kiểm hàng tồn kho thường xuyên và đối chiếu với số lượng ghi sổ để có sự điều chỉnh kịp thời.

Vì: Theo nội dung các thủ tục kiểm soát trong chu trình.

Mô tả nào phù hợp với lưu đồ sau?

Chọn một câu trả lời
A) Viết hóa đơn và lưu theo tên khách hàng. Không đúng
B) Phê duyệt hóa đơn và lưu theo ngày. Không đúng
C) Sắp xếp hóa đơn thủ công và lưu theo số thứ tự. Đúng
D) Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn và lưu. Không đúng

Đúng. Đáp án đúng là: Sắp xếp hóa đơn thủ công và lưu theo số thứ tự.

Vì: Theo phân tích các biểu tượng của lưu đồ.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *