EG41_Phát triển kỹ năng cá nhân 2

Please follow and like us:

Xem thêm: Tại đây

Mô tả câu hỏi
Sự xuất hiện ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến đối tượng bị ảnh hưởng thường trong các trường hợp nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Sự xuất hiện ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến đối tượng bị ảnh hưởng thường trong trường hợp nhà lãnh đạo giao
việc cho người khác.
b. Sự xuất hiện ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến đối tượng bị ảnh hưởng thường trong các trường hợp sau
+ Nhà lãnh đạo cần sự giúp đỡ của người khác
+ Nhà lãnh đạo giao việc cho người khác
+ Nhà lãnh đạo có những yêu cầu, đòi hỏi về công việc từ người khác
+ Nhà lãnh đạo muốn tạo ra sự thay đổi nhất định ở người khác
c. Sự xuất hiện ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến đối tượng bị ảnh hưởng thường trong trường hợp nhà lãnh đạo có
những yêu cầu, đòi hỏi về công việc từ người khác và muốn tạo ra sự thay đổi nhất định ở người khác.
d. Sự xuất hiện ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến đối tượng bị ảnh hưởng thường trong trường hợp nhà lãnh đạo cần sự
giúp đỡ của người khác.
Mô tả câu hỏi
Đâu không phải là một đặc điểm của niềm tin?
Chọn một câu trả lời:
a. Rất phức tạp và mỏng manh
b. Hình thành một cách nhanh chóng
c. Dễ dàng bị phá huỷ
d. Là một dạng tâm lý
Mô tả câu hỏi
Để có thể động viên, khích lệ nhân viên một cách hiệu quả, người lãnh đạo cần có những khả năng cơ bản nào ?
Chọn một câu trả lời:
a. Để có thể động viên, khích lệ nhân viên một cách hiệu quả, người lãnh đạo cần có khả năng biểu dương, khen ngợi
nhân viên.
b. Để có thể động viên, khích lệ nhân viên một cách hiệu quả, người lãnh đạo cần có những khả năng cơ bản sau: biết
lắng nghe; khen ngợi nhân viên; khích lệ, động viên nhân viên bằng sự quan tâm, ưu ái; biết tin tưởng vào nhân viên;
biết ghi nhận sự đóng góp của nhân viên.
c. Để có thể động viên, khích lệ nhân viên một cách hiệu quả, người lãnh đạo cần có khả năng lãnh đạo và truyền cảm
hứng tới nhân viên.
d. Để có thể động viên, khích lệ nhân viên một cách hiệu quả, người lãnh đạo cần có khả năng giao tiếp tốt và thuyết
phục tốt.
Mô tả câu hỏi
Để có thể truyền cảm hứng được cho người khác, nhà lãnh đạo cần có những khả năng cơ bản nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Để có thể truyền cảm hứng được cho người khác, nhà lãnh đạo cần có khả năng hình thành động lực làm việc tích
cực trong nhân viên của mình; có khả năng hình thành, duy trì và tăng cường sự lạc quan ở người khác.
b. Để có thể truyền cảm hứng được cho người khác, nhà lãnh đạo cần có khả năng hình thành, duy trì và tăng cường
sự lạc quan ở người khác
c. Để có thể truyền cảm hứng được cho người khác, nhà lãnh đạo cần có những khả năng cơ bản sau: biết tự tạo cảm
hứng và sự đam mê cho chính mình; biết tạo ra tầm nhìn và động cơ mới trên cơ sở vì lợi ích chung cho chính bản thân
mình và cho người khác; thuyết phục tới người khác; hình thành động lực làm việc tích cực trong nhân viên của mình; có
khả năng hình thành, duy trì và tăng cường sự lạc quan ở người khác.
d. Để có thể truyền cảm hứng được cho người khác, nhà lãnh đạo cần có khả năng biết tạo ra tầm nhìn và động cơ mới
trên cơ sở vì lợi ích chung cho chính bản thân mình và cho người khác.
Mô tả câu hỏi
Để tạo dựng được niềm tin đối với người khác, phong cách của một người phải có mối quan hệ như thế nào với thông
điệp người đó phát ra?
Chọn một câu trả lời:
a. Hỗ trợ
b. Thống nhất
c. Song song
d. Trái ngược
Mô tả câu hỏi
Để tạo dựng niềm tin với người đối diện, ánh mắt cần như thế nào trong quá trình giao tiếp?
Chọn một câu trả lời:
a. Nhìn tập trung vào một điểm của người đối diện
b. Nhìn liếc người đối diện
c. Nhìn thẳng vào người đối diện
d. Nhìn chăm chú vào người đối diện
Mô tả câu hỏi
Giao tiếp phi ngôn từ không bao gồm yếu tố nào sau đây?
Chọn một câu trả lời:
a. Nụ cười
b. Trang phục
c. Lời nói
d. Cử chỉ
Mô tả câu hỏi
Hệ quả của việc không có quan điểm và chính kiến của riêng mình trong cuộc sống cũng như trong công việc là gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Suy giảm uy tín
b. Năng lực làm việc không đảm bảo
c. Hiệu quả làm việc không cao
d. Trình độ chuyên môn thấp
Mô tả câu hỏi
Làm thế nào để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề ?
Chọn một câu trả lời:
a. Để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề cần đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương án; xây
dựng một hệ thống tiêu chí đánh giá các phương án cụ thể; phương án được coi là tối ưu chính là phương án thỏa mãn
được nhiều nhất các tiêu chí được đặt ra.
b. Để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề cần làm được: lựa chọn phương án nào tùy thuộc vào tính
chất của vấn đề; tùy thuộc mục tiêu của người chọn; đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương án; xây dựng một hệ
thống tiêu chí đánh giá các phương án cụ thể; phương án được coi là tối ưu chính là phương án thỏa mãn được nhiều
nhất các tiêu chí được đặt ra.
c. Để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề cần lựa chọn phương án nào tùy thuộc vào tính chất của
vấn đề; phương án được coi là tối ưu chính là phương án thỏa mãn được nhiều nhất các tiêu chí được đặt ra.
d. Để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề cần xây dựng một hệ thống tiêu chí đánh giá các phương
án cụ thể; phương án được coi là tối ưu chính là phương án thỏa mãn được nhiều nhất các tiêu chí được đặt ra.
Mô tả câu hỏi
Làm thế nào để xác định được nguyên nhân của vấn đề ?
Chọn một câu trả lời:
a. Để xác định được nguyên nhân của vấn đề cần xác định nguyên nhân từ các yếu tố liên quan và từ các sai lệch; có
những nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ; có những nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp.
b. Để xác định được nguyên nhân của vấn đề cần xác định nguyên nhân từ các yếu tố liên quan.
c. Để xác định được nguyên nhân của vấn đề cần xác định nguyên nhân từ các sai lệch; có những nguyên nhân chính,
nguyên nhân phụ; có những nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp.
d. Để xác định được nguyên nhân của vấn đề cần xác định nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ; có những nguyên
nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp.
Mô tả câu hỏi
Làm thế nào để xác định được vấn đề ?
Chọn một câu trả lời:
a. Để xác định được vấn đề cần xác định được những sai lệch nằm ở đâu.
b. Để xác định được vấn đề cần làm được: Xác định là vấn đề của ai, xảy ra khi nào ? Tìm ra những sai lệch, Tìm ra
khó khăn cần giải quyết.
c. Để xác định được vấn đề cần xác định được vấn đề là gì, của ai và xảy ra khi nào.
d. Để xác định được vấn đề cần xác định được nguyên nhân nằm ở đâu.
Mô tả câu hỏi
Làm thế nào để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề ?
Chọn một câu trả lời:
a. Để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề cần xác định một nguyên nhân dẫn tới vấn đề có thể giải quyết
được bằng nhiều cách khác nhau.
b. Để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề cần hình thành nhiều phương án khác nhau trong khuôn khổ
những nguồn lực có được; một nguyên nhân dẫn tới vấn đề có thể giải quyết được bằng nhiều cách khác nhau.
c. Để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề cần làm được: thu thập các thông tin; hình thành nhiều phương
án khác nhau trong khuôn khổ những nguồn lực có được; một nguyên nhân dẫn tới vấn đề có thể giải quyết được bằng
nhiều cách khác nhau.
d. Để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề cần thu thập các thông tin bởi một nguyên nhân dẫn tới vấn đề
có thể giải quyết được bằng nhiều cách khác nhau.
Mô tả câu hỏi
Những khó khăn thường xuất hiện trong giải quyết vấn đề là gì ?
Chọn một câu trả lời:
a. Những khó khăn thường xuất hiện trong giải quyết vấn đề là về hạn chế tầm nhìn của cá nhân.
b. Những khó khăn thường xuất hiện trong giải quyết vấn đề là về thiết chế tâm trí và tầm nhìn của cá nhân.
c. Những khó khăn thường xuất hiện trong giải quyết vấn đề là về thông tin không liên quan hoặc gây nhầm lẫn.
d. Những khó khăn thường xuất hiện trong giải quyết vấn đề là về tính cố định chức năng; thông tin không liên quan
hoặc gây nhầm lẫn; những giả định; về thiết chế tâm trí.
Mô tả câu hỏi
Niềm tin là một bộ phận quan trọng cấu thành nên điều gì của tổ chức?
Chọn một câu trả lời:
a. Cơ sở vật chất của tổ chức
b. Trụ sở của tổ chức
c. Nhân sự của tổ chức
d. Văn hóa của tổ chức
Mô tả câu hỏi
Nội dung chủ yếu của nguyên tắc tin và trao đi niềm tin là gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Tin vào sứ mệnh của tổ chức
b. Tin vào quyết định của thủ trưởng
c. Tự tin vào bản thân và tin tưởng những người xung quanh
d. Không có phương án đúng
Mô tả câu hỏi
Ở phạm vi tổ chức, yếu tố nào không phải là phương tiện hỗ trợ tạo dựng niềm tin?
Chọn một câu trả lời:
a. Ban hành nội quy, quy chế
b. Tổ chức sự kiện
c. Xây dựng cơ cấu tổ chức
d. Công khai kết quả làm việc
Mô tả câu hỏi
Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm những bước cơ bản nào ?
Chọn một câu trả lời:
a. Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm 6 bước: xác định vấn đề; xác định nguyên nhân vấn đề; xây dựng các phương
án giải quyết vấn đề; lựa chọn giải pháp tối ưu; thực hiện giải pháp; đánh giá kết quả.
b. Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm 4 bước: xác định vấn đề; xác định nguyên nhân vấn đề; xây dựng các phương
án giải quyết vấn đề; lựa chọn giải pháp tối ưu; thực hiện giải pháp; đánh giá kết quả.
c. Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm 5 bước: xác định vấn đề; xác định nguyên nhân vấn đề; xây dựng các phương
án giải quyết vấn đề; lựa chọn giải pháp tối ưu; thực hiện giải pháp; đánh giá kết quả.
d. Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm 7 bước: xác định vấn đề; xác định nguyên nhân vấn đề; xây dựng các phương
án giải quyết vấn đề; lựa chọn giải pháp tối ưu; thực hiện giải pháp; đánh giá kết quả.
Mô tả câu hỏi
Sự tự tin vào bản thân là việc xác định giá trị nào trong các giá trị sau đây?
Chọn một câu trả lời:
a. Giá trị tổ chức
b. Giá trị cá nhân
c. Giá trị xã hội
d. Giá trị quốc gia
Mô tả câu hỏi
Trình bày khái niệm vấn đề.
Chọn một câu trả lời:
a. Vấn đề được hiểu là một việc gì đó chưa rõ ràng, hoặc là một khó khăn cần phải được xác định rõ và giải quyết.
b. Theo nghĩa rộng: vấn đề là một việc gì đó chưa rõ ràng, hoặc là một khó khăn cần phải được xác định rõ và giải
quyết. Ở nghĩa hẹp hơn: vấn đề như là việc xác định những hành động cần phải thực hiện để hoàn thành một mục tiêu.
c. Vấn đề được hiểu là sự việc không bình thường cần phải được giải quyết để sự việc trở lại bình thường.
d. Vấn đề được hiểu là việc xác định những hành động cần phải thực hiện để hoàn thành một mục tiêu.
Mô tả câu hỏi
Trình bày khái niệm về vấn đề hoàn thiện.
Chọn một câu trả lời:
a. Vấn đề hoàn thiện là loại vấn đề cần được tiếp tục hoàn thành sản phẩm trong thực tế.
b. Vấn đề hoàn thiện là việc cần cải thiện để đạt được một mục tiêu đo lường được.
c. Vấn đề hoàn thiện là loại vấn đề cần được thực hiện để đạt mục tiêu.
d. Vấn đề hoàn thiện là loại vấn đề thiểu tỉ lệ sản phẩm lỗi trong thực tế.
Mô tả câu hỏi
Trình bày khái niệm về vấn đề sai lệch.
Chọn một câu trả lời:
a. Vấn đề sai lệch là loại vấn đề xuất hiện trong tình huống không đúng đắn.
b. Vấn đề sai lệch là loại vấn đề được xác định là không đúng chuẩn so với quy định.
c. Vấn đề sai lệch là loại xuất hiện trong trường hợp một cá nhân hay tập thể gặp phải khó khăn cần được tháo gỡ.
d. Vấn đề sai lệch là loại vấn đề xuất hiện trong trường hợp một cá nhân hay tập thể gặp phải khó khăn cần được tháo
gỡ do sự biểu hiện không bình thường.
Mô tả câu hỏi
Trình bày khái niệm về vấn đề suy diễn.
Chọn một câu trả lời:
a. Vấn đề suy diễn là vẫn đề sẽ dẫn dắt tới nhiều vấn đề.
b. Vấn đề suy diễn là giả định và có thể sẽ xảy ra nếu tình hình hiện tại thay đổi.
c. Vấn đề suy diễn là vấn để được dẫn dắt từ một vấn đề khác.
d. Vấn đề suy diễn là vấn đề được suy ra trên cơ sở của các vấn đề khác
Mô tả câu hỏi
Trình bày khái niệm “hoạt động lãnh đạo”.
Chọn một câu trả lời:
a. Hoạt động lãnh đạo được hiểu là hoạt động truyền cảm hứng tới người khác.
b. Hoạt động lãnh đạo được hiểu là hoạt động mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng và thuyết phục
người khác, khiến người khác tin tưởng, đi theo, làm theo để thực hiện mục tiêu chung.
c. Hoạt động lãnh đạo được hiểu là hoạt động vạch đường hướng cho cơ quan, tổ chức.
d. Hoạt động lãnh đạo được hiểu là hoạt động gây ảnh hưởng tới người khác.
e. Hoạt động lãnh đạo được hiểu là hoạt động dẫn dắt người khác.
Mô tả câu hỏi
Trình bày khái niệm “hoạt động quản lý”.
Chọn một câu trả lời:
a. Hoạt động quản lý được hiểu là hoạt động mang tính kỹ thuật, cách thức, quy trình, thủ tục để thực thi các chủ
trương, đường hướng, chiến lược để thực hiện mục tiêu chung.
b. Hoạt động quản lý được hiểu là hoạt động thực thi các chương trình, kế hoạch hoạt động.
c. Hoạt động quản lý được hiểu là hoạt động thực hiện đường hướng, mục tiêu chung.
d. Hoạt động quản lý được hiểu là hoạt động thực hiện chiến lược, mục tiêu.
Mô tả câu hỏi
Trình bày sự khác nhau giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý.
Chọn một câu trả lời:
a. Nhà lãnh đạo và nhà quản lý khác nhau ở điểm người lãnh đạo làm công việc đề ra chủ trương, đường hướng; thực
hiện công việc quản lý, nhà quản lý thực hiện công việc tổ chức thực thi theo chủ trương, đường hướng.
b. Nhà lãnh đạo và nhà quản lý khác nhau ở những điểm sau:
+ Thực hiện công việc lãnh đạo, người lãnh đạo làm công việc đề ra chủ trương, đường hướng; thực hiện công việc quản
lý, nhà quản lý thực hiện công việc tổ chức thực thi theo chủ trương, đường hướng.
+ Người lãnh đạo vì thế là người có khả năng về tầm nhìn và tạo ra tầm nhìn cho cơ quan, tổ chức; mục tiêu hoạt động
của người lãnh đạo là hướng tới tương lai của tổ chức, còn nhà quản lý thì tập trung cho việc tổ chức thực hiện, tạo ra
quy trình, kỹ thuật, cách thức cho sự quản lý để thực hiện chủ trương và hướng vào các mục tiêu hiện tại của cơ quan, tổ
chức.
+ Nhà lãnh đạo là người có khả năng gây cảm hứng và tạo cam kết; thực hiện sự ảnh hưởng; hướng đến sự đổi mới; tập
trung vào sự thay đổi và hướng vào yếu tố con người. Nhà quản lý luôn xác định các mục tiêu; tập trung cho việc chỉ đạo
và kiểm soát cấp dưới; thực hiện quyền lực hành chính theo cấp bậc; coi trọng sự phân tích, hướng vào nhiệm vụ và tập
trung vào việc duy trì, phát triển.
c. Nhà lãnh đạo và nhà quản lý khác nhau ở chỗ người lãnh đạo vì thế là người có khả năng về tầm nhìn và tạo ra tầm
nhìn cho cơ quan, tổ chức; mục tiêu hoạt động của người lãnh đạo là hướng tới tương lai của tổ chức, còn nhà quản lý thì
tập trung cho việc tổ chức thực hiện, tạo ra quy trình, kỹ thuật, cách thức cho sự quản lý để thực hiện chủ trương và
hướng vào các mục tiêu hiện tại của cơ quan, tổ chức.
d. Nhà lãnh đạo và nhà quản lý khác nhau ở chỗ Nhà lãnh đạo là người có khả năng gây cảm hứng và tạo cam kết;
thực hiện sự ảnh hưởng; hướng đến sự đổi mới; tập trung vào sự thay đổi và hướng vào yếu tố con người. Nhà quản lý
luôn xác định các mục tiêu; tập trung cho việc chỉ đạo và kiểm soát cấp dưới; thực hiện quyền lực hành chính theo cấp
bậc; coi trọng sự phân tích, hướng vào nhiệm vụ và tập trung vào việc duy trì, phát triển.
Mô tả câu hỏi
Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước nào là bước quan trọng trước tiên ? Vì sao ?
Chọn một câu trả lời:
a. Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước quan trọng trước tiên là bước xác định nguyên nhân vấn đề. Bởi có xác định
chính xác nguyên nhân mới có phương án giải quyết phù hợp.
b. Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước quan trọng trước tiên là bước thực hiện giải pháp. Bởi k thực hiện giải pháp
đã lựa chọn thì vấn đề không thể giải quyết.
c. Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước quan trọng trước tiên là bước xác định vấn đề. Bởi đó là cơ sở để thực hiện
các bước tiếp theo.
d. Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước quan trọng trước tiên là bước lựa chọn giải pháp tối ưu. Bởi có phương án
giải quyết tối ưu thì vấn đề mới được giải quyết triệt để.
Mô tả câu hỏi
Vì sao người lãnh đạo phải biết truyền cảm hứng cho nhân viên của mình ?
Chọn một câu trả lời:
a. Người lãnh đạo phải biết truyền cảm hứng cho nhân viên của mình bởi vì người lãnh đạo phải làm cháy lên ngọn lửa
đam mê của người khác khiến họ dồn hết tâm sức để làm việc và công hiến để có thể đạt hiệu quả cao nhất trong công
việc và cùng nhau hướng tới hoàn thành tốt nhất mục tiêu chung của cơ quan, tổ chức.
b. Người lãnh đạo phải biết truyền cảm hứng cho nhân viên của mình bởi vì người lãnh đạo không chỉ phải là người có
khả năng về tầm nhìn và đưa ra định hướng, đường lối mà còn phải là người có khả năng làm cho người khác có thể tin
theo mình, đi theo mình và làm theo mình.
c. Người lãnh đạo phải biết truyền cảm hứng cho nhân viên của mình bởi vì nhà lãnh đạo phải khơi dậy ngọn lửa nhiệt
tình trong mỗi nhân viên để họ tập trung hướng nhìn về hướng người lãnh đạo chỉ và quan tâm đến những gì người lãnh
đạo nói và làm.
d. Người lãnh đạo phải biết truyền cảm hứng cho nhân viên của mình bởi vì người lãnh đạo phải mời gọi sự tham gia
và phát hiện tiềm năng, khơi gợi tiềm năng, khuyến khích phát triển tiềm năng ở người khác, thu hút người khác và ràng
buộc người khác bởi những lợi ích.
Mô tả câu hỏi
Biểu đồ Gant dạng thanh ngang biểu diễn hoạt động của dự án hoặc một công việc và mối liên hệ chúng với yếu tố gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Không gian
b. Thời gian
c. Nguồn lực
d. Nhân sự
Mô tả câu hỏi
Bộ quy tắc cho nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đối với vị trí nhân viên bán hàng trong siêu thị thực phẩm ở Đức bắt
đầu từ hành động gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Đưa hàng qua máy quét mã vạch
b. Tươi cười chào khách hàng
c. Đọc số tiền khách hàng phải trả
d. Lấy hàng trong giỏ
Mô tả câu hỏi
Có những cách phân loại MQH trong CV nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Thời gian và Phạm vi
b. Thời gian và quy mô
c. Phạm vi và Loại hình
d. Phạm vi và Quy mô
Mô tả câu hỏi
Công cụ phân tích là SWOT không bao gồm yếu tố nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Thời cơ
b. Nguyên nhân
c. Điểm mạnh
d. Thách thức
Mô tả câu hỏi
Công việc nào là công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp?
Chọn một câu trả lời:
a. Mua máy móc mới
b. Nghe điện thoại khi đang họp
c. Thay đổi nhân sự
d. Tham gia một khóa học bồi dưỡng
Mô tả câu hỏi
Công việc nào là công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp?
Chọn một câu trả lời:
a. Mở rộng mối quan hệ với đối tác
b. Mua sắm trang thiết bị
c. Thay thế máy móc cũ
d. Mở rộng sản xuất
Mô tả câu hỏi
Công việc nào là công việc vừa quan trọng vừa khẩn cấp?
Chọn một câu trả lời:
a. Thay đổi công nghệ
b. Thay đổi nhân sự
c. Phát triển thị trường
d. Giải quyết khủng hoảng
Mô tả câu hỏi
Học cách nói “không” với những công việc như thế nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Mức độ ưu tiên sau
b. Mức độ ưu tiên thấp
c. Mức độ ưu tiên trước
d. Mức độ ưu tiên cao
Mô tả câu hỏi
Kế hoạch thực hiện mục tiêu hiệu quả khi thoản mãn các điều kiện nào sau đây?
Chọn một câu trả lời:
a. Phù hợp với bản thân
b. Phù hợp với môi trường
c. Phù hợp với bản thân, phù hợp với môi trường, phù hợp về thời gian
d. Phù hợp về thời gian
Mô tả câu hỏi
Không phân quyền trong công việc được hiểu như thế nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Giao việc nhưng không giao quyền
b. Làm thay công việc của nhân viên
c. Ôm đồm công việc, Giao việc nhưng không giao quyền, Làm thay công việc của nhân viên
d. Ôm đồm công việc
Mô tả câu hỏi
Làm việc không hiệu quả xuất phát từ lý do nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Trì hoãn và dồn việc
b. Ôm đồm nhiều việc
c. Làm việc không tập trung
d. Làm việc không tập trung, ôm đồm nhiều việc, trì hoãn và dồn việc
Mô tả câu hỏi
Làm việc không hiệu quả xuất phát từ nguyên nhân nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Nhiều việc cùng một lúc
b. Không tập trung vào công việc, trì hoãn, nhiều việc cùng một lúc
c. Không tập trung vào công việc
d. Trì hoãn
Mô tả câu hỏi
Lập kế hoạch công việc là yếu tố thuộc nội dung nào trong xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp ?
Chọn một câu trả lời:
a. Khái niệm tác phong làm việc chuyên nghiệp
b. Phương thức xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp
c. Biểu hiện của tác phong làm việc chuyên nghiệp
d. Không có phương án đúng
Mô tả câu hỏi
Mối quan hệ (MQH) được hình thành từ mấy chủ thể trở lên?
Chọn một câu trả lời:
a. 2
b. 3
c. 1
d. 4
Mô tả câu hỏi
Mối quan hệ dài hạn được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào sau đây?
Chọn một câu trả lời:
a. Không có phương án đúng
b. Mối quan hệ đối ngoại
c. Mối quan hệ nội bộ
d. Mối quan hệ ngắn hạn
Mô tả câu hỏi
Mối quan hệ được hình thành dựa trên cở sở nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Có mục đích
b. Có mục đích, lập lại, tương tác
c. Tương tác
d. Lập lại
Mô tả câu hỏi
Mối quan hệ theo chiều dọc và theo chiều ngang là nội dung của cách phân loại nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Mối quan hệ đối nội
b. Mối quan hệ dài hạn
c. Mối quan hệ ngắn hạn
d. Quan hệ đối ngoại
Mô tả câu hỏi
Mối quan hệ trong công việc nào sẽ quyết định đến hiệu quả hoạt động của tổ chức?
Chọn một câu trả lời:
a. Mối quan hệ bên ngoài
b. Mối quan hệ bên trong tổ chức
c. Mối quan hệ theo chiều dọc
d. Mối quan hệ theo chiều ngang
Mô tả câu hỏi
Mục tiêu có vai trò như thế nào trong quản lý và sử dụng hiệu quả thời gian?
Chọn một câu trả lời:
a. Đưa ra định hướng
b. Đưa ra lý do
c. Đưa ra định vị
d. Đưa ra giải pháp
Mô tả câu hỏi
Nghiêm khắc bản thân cần chú ý đến những vấn đề gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Bản thân và mục tiêu
b. Bản thân và công việc
c. Kế hoạch và công việc
d. Bản thân và kế hoạch
Mô tả câu hỏi
Nguyên tắc tôn trọng khi XDMQHTCV áp dụng với nhóm chủ thế nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Đồng nghiệp với nhau
b. Cấp trên với cấp dưới, đồng nghiệp với nhau, người lớn tuổi với người tuổi trẻ
c. Cấp trên với cấp dưới
d. Người lớn tuổi với người trẻ tuổi
Mô tả câu hỏi
Những công việc vừa khẩn cấp, vừa quan trọng thì sẽ ưu tiên như thế nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Giao cho người khác
b. Làm ngay
c. Sẽ làm, làm kiên quyết
d. Chỉ làm khi có thời gian
Mô tả câu hỏi
Phân quyền hiệu quả khi nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Giao việc và hỗ trợ
b. Giao việc và không hỗ trợ
c. C. Trao quyền và hỗ trợ
d. B. Trao quyền và không hỗ trợ
Mô tả câu hỏi
Phương pháp ABCDE có thứ tự ưu tiên công việc quan trọng như thế nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Từ Z – E
b. Từ A – Z
c. Từ Z – A
d. Từ E – Z
Mô tả câu hỏi
Phương pháp quản lý theo thứ tự ưu tiên của tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower không bao gồm cấp độ nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Rất quan trọng, tương đối khẩn cấp
b. Quan trọng, không khẩn cấp
c. Không quan trọng, khẩn cấp
d. Quan trọng, khẩn cấp
Mô tả câu hỏi
Rủi ro là những bất trắc xảy ra ngoài mong muốn của đối tượng sử dụng và gây ra những thiệt hại gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Thời gian; vật chất; sức khỏe, tính mạng con người
b. Thời gian
c. Sức khỏe, tính mạng con người
d. Vật chất
Mô tả câu hỏi
Tác phong làm việc chuyên nghiệp bao gồm các yếu tố nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Cách thức làm việc chuyên môn
b. Ứng xử, giao tiếp chuyên nghiệp
c. Cách thức làm việc chuyên môn; am hiểu về công việc; ứng xử, giao tiếp chuyên nghiệp
d. Am hiểu về công việc
Mô tả câu hỏi
Tác phong làm việc chuyên nghiệp là sản phẩm trực tiếp của cái gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Môi trường tổ chức
b. Môi trường gia đình
c. Môi trường xã hội
d. Môi trường học đường
Mô tả câu hỏi
Tác phong làm việc chuyên nghiệp thể hiện trên mấy tiêu chí cơ bản?
Chọn một câu trả lời:
a. 8
b. 10
c. 7
d. 9
Mô tả câu hỏi
Tại sao nói Thời gian là một nguồn lực đặc biệt?
Chọn một câu trả lời:
a. Không thể lưu trữ
b. Không thể sinh ra
c. Không thể mất đi
d. Không thể sử dụng
Mô tả câu hỏi
Theo Andrew Carnegie các mối quan hệ xã hội sẽ chiếm bao nhiêu % trong thành công của mỗi cá nhân?
Chọn một câu trả lời:
a. 75%
b. 85%
c. 95%
d. 65%
Mô tả câu hỏi
Theo phương pháp quản lý theo thứ tự ưu tiên của tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower, về cơ bản, công việc của mỗi
cá nhân có thể chia ra thành mấy cấp độ?
Chọn một câu trả lời:
a. 5
b. 7
c. 6
d. 4
Mô tả câu hỏi
Tính chuyên nghiệp được khẳng định bằng yếu tố gì là chủ yếu?
Chọn một câu trả lời:
a. Bằng cấp
b. Hiệu quả công việc
c. Thâm niên làm việc
d. Trình độ
Mô tả câu hỏi
Vai trò định hướng XDMQHTCV sẽ giúp các cá nhân điều gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Nhân thức được quan hệ tiêu cực
b. Hình thành mối quan hệ thân thiện
c. Có tiếng nói chung trong các mối quan hệ
d. Hình thành mối quan hệ thân thiện, nhận thức được quan hệ tiêu cực, có tiếng nói chung trong các mối quan hệ
Mô tả câu hỏi
Vai trò thông tin có tác dụng gì khi XDMQHTCV?
Chọn một câu trả lời:
a. Cung cấp những hiểu biết về nhiệm vụ
b. Cung cấp những hiểu biết về nhà quản lý
c. Cung cấp những hiểu biết về dự án
d. Cung cấp những thông tin về tổ chức
Mô tả câu hỏi
Việc xây dựng kế hoạch làm việc của cá nhân thống nhất với kế hoạch tổng thể sẽ dẫn đến điều gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Kế hoạch không hiệu quả
b. Kế hoạch bất khả thi
c. Kế hoạch khả thi
d. Kế hoạch khó triển khai
Mô tả câu hỏi
Xác định mục tiêu ưu tiên là xác định cái gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Việc sẽ làm
b. Việc cần làm
c. Việc làm ngay
d. Việc làm sau
Mô tả câu hỏi
Xây dựng Mối quan hệ trong CV gồm bao nhiêu vai trò?
Chọn một câu trả lời:
a. 7
b. 4
c. 6
d. 5

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *