Đội công tác quá trình có đặc điểm như thế nào?

Please follow and like us:

Đội công tác quá trình có đặc điểm như thế nào?
Đặc điểm của đội công tác quá trình là: được trao quyền hạn cần thiết để hoàn thành đơn hàng được giao. Vì mục tiêu của viec thành lập các đội công tác quá trình là rút ngắn thời gian thực hiện đơn hàng. Vì vậy điều quan trọng là phải trao quyền chủ động để cần thiết thực hiện công việc
Để tham gia đội công tác quá trình, người lao động cần phải được đào tạo:
– cùng làm việc với nhau để thực hiện toàn bộ công việc – nhiệm vụ trong một quá trình đã được hình thành
– các nhân viên am hiểu các chuyên môn khác nhau cùng làm việc với nhau để thực hiện các công việc có tính chất lặp lại
– trong nhiều trường hợp một nhân viên phải xử lý được mọi vấn đề của một quá trình nào đó
– cùng một lúc có thể đồng thời là thành viên của nhiều đội công tác đột xuất khác nhau
– các nhân viên phải am hiểu và thành thục giải quyết nhiều công việc khác nhau
– từng nhân viên không chỉ có quyền chủ động mà còn phải suy nghĩ, phân tích, trao đổi và tự quyết định đối với việc thực hiện công việc của mình
Đặc điểm của đội công tác quá trình:
-Do các đội công tác quá trình có trách nhiệm hoàn thành toàn bộ quá trình nên họ phải có quyền hạn cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
-Uỷ quyền cho các đội công tác quá trình.
-Từng nhân viên không phải chỉ có quyền chủ động mà còn được khuyến khích suy nghĩ, phân tích và tự quyết định đối với công việc của mình

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *