Dịch nâng cao 1 – EN45

Please follow and like us:

Dịch nâng cao 1 – EN45

Theo dõi facebook: tại đây
Tham gia nhóm chia sẻ tài liệu: Tại đây

Xem thêm: Tại đây

Xem online tại quantri123.com để được cập nhật đáp án thường xuyên nhất!

Choose the best translation for:
The very achievements in and public health have led to a sharp drop in mortality rates and have accelerated population growth rates to unprecedented levels.

Chọn một câu trả lời:
a. Chính những thành tựu về y tế đã làm tỉ lệ tử vong giảm đáng kể đòng thời khiến cho dân số tăng tới mức khó lường. Câu trả lời đúng

b. Chính những thành tựu về y tế đã dẫn đến tỉ lệ tử vong giảm đáng kể và tăng tỉ lệ phát triển dân số đến mức khó có thể lường trước được .

c. Có rất nhiều thành tựu về y tế và thuốc men đã dẫn đến sự giảm đáng kể tỉ lệ tử vong và tăng tỉ lệ phát triển dân số đến mức không lường trước được .

d. Chính những thành tựu về y tế đã dẫn đến sự giảm đáng kể tỉ lệ tử vong và khiến cho tốc độ dân số tăng tới mức khó kiểm soát.
Phản hồi
The correct answer is: Chính những thành tựu về y tế đã làm tỉ lệ tử vong giảm đáng kể đòng thời khiến cho dân số tăng tới mức khó lường.

The word “vì” in the sentence “Mọi người sống thọ hơn vì nhiều nguyên nhân như dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được cải thiện, dinh dưỡng tốt hơn, đời sống vật chất được nâng cao” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. with the purpose
b. for the sake of
c. as
d. due to Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is: due to

The phrase “Sự thành công của các dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số” in the sentence “ Sự thành công của các dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các tổ chức xã hội.” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. The successful ethnic minority support projects
b. The success of projects to support ethnic minority Câu trả lời đúng
c. The success in ethnic minority supported projects
d. The successful projects to support people minority
Phản hồi
The correct answer is: The success of projects to support ethnic minority

The word “vì” in the sentence “Cần có những giải pháp hợp lý cho các vấn đề môi trường và khí hậu vì cuộc sống của chính chúng ta và thế hệ tương lai” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. because of
b. as
c. because
d. for Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is: for

Choose the best translation for:

Việc con người ngày càng mở rộng sự hiện diện của mình ở nơi mà dường như đang trở thành một hành tinh nhỏ bé đã tạo ra rât nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đối với mọi mặt của đời sống liên quan đến sức khoẻ, di cư và đô thị hoá, nhu cầu về nhà cửa và cung cấp thực phẩm, tiếp cận với nước sạch và nhiều vấn đề khác.

Chọn một câu trả lời:

a. The more and more rapid expansion of the human appearance on what has increasingly come to seem a small planet, has serious ìnluence for nearly all aspects of life which relates to health , migrations and urbanization, demand for housing and food supplies, access to safe drinking water, and so much more.

b. The continuing, rapid expansion of the human footprint on what has increasingly come to seem a small planet, has serious effects for nearly all aspects of life relates to health , migrations and urbanization, demand for housing and food supplies, access to safe drinking water, and so many others more.

c. The continuing, rapid expansion of the human’s presence where seems to be a small planet, has serious implications for nearly all aspects of life which relates to health , migrations and urbanization, demand for housing and food supplies, access to safe drinking water, and so much more.

d. The continuing, rapid expansion of the human footprint on what has increasingly come to seem a small planet, has serious implications for nearly all aspects of life which relates to health , migrations and urbanization, demand for housing and food supplies, access to safe drinking water, and so much more.
Câu trả lời đúng

Phản hồi
The correct answer is: The continuing, rapid expansion of the human footprint on what has increasingly come to seem a small planet, has serious implications for nearly all aspects of life which relates to health , migrations and urbanization, demand for housing and food supplies, access to safe drinking water, and so much more.

“A significant number” in the sentence “A significant number of the world’s population lack access to an adequate supply of safe water for household use” means

Chọn một câu trả lời:
a. Một số lượng lớn Câu trả lời đúng
b. Một con số quan trọng
c. Một con số có ý nghĩa
d. Một số lượng quan trọng
Phản hồi
The correct answer is: Một số lượng lớn

The word “that” in the sentence “Nonindustrial farming or traditional agriculture that continues to intensify in less developed countries often involves the cultivation of fragile soils that are difficult to farm, such as drylands, highlands, and forests.” refers to

Chọn một câu trả lời:
a. traditional agriculture
b. less developed countries
c. the cultivation
d. fragile soils Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is: fragile soils

What is the main verb of the sentence “While the planet might hold over 11 billion people by the end of the century, our current level of knowledge does not allow us to predict whether such a large population is sustainable, simply because it has never happened before”?

Chọn một câu trả lời:
a. has happened
b. is
c. Predict
d. Allow Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is : Allow

“The number” in the sentence “It is not the number of people on the planet that is the issue – but the number of consumers and the scale and nature of their consumption” means

Chọn một câu trả lời:
a.
b. Rất ít
c. Một số
d. Nhiều
e. Số lượng Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is : Số lượng

The phrase “vai trò ngày càng quan trọng của các tổ chức xã hội ” in the sentence “ Sự thành công của các dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các tổ chức xã hội.” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. the increasingly significant role of social organizations Câu trả lời đúng
b. the increasing significant role of society organizations
c. the more and more important role of organizations of society
d. the role more and more important of organization society
Phản hồi
The correct answer is: the increasingly significant role of social organizations

The word “which” in the sentence “we know of cities in low-income nations which emit less than one tonne CO2-equivalent per person per year,” says Satterthwaite.” refers to

Chọn một câu trả lời:
a. countries
b. None of them
c. we
d. cities Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is : cities

Choose the best translation for:

To meet the demand for food of increasing population, we increased the yield of crop plants per unit area of farmed land by intensive farming methods, such as the application of chemical fertiliser and the widespread use of pesticides.\

Chọn một câu trả lời:
a. Để đáp ứng nhu cầu về lương thực khi tăng dân số, chứng ta đã tăng sản lượng lương thực trên một dơn vị diện tích, áp dụng các biện pháp thâm canh, sử dụng phân hoá học và thuốc trừ sâu
b. Để đáp ứng nhu cầu lương thực cho số dân ngày càng cao, chứng ta đã tăng năng suất bằng việc áp dụng các biện pháp canh tác chuyên sâu, sử dụng rộng rãi phân hoá học và thuốc trừ sâu.

c. Để đáp ứng nhu cầu về lương thực cho số dân ngày càng gia tăng, chúng ta đã tăng năng suất bằng việc áp dụng các biện pháp thâm canh, sử dụng rộng rãi phân hoá học và thuốc trừ sâu. Câu trả lời đúng
d. Để đáp ứng nhu cầu về lương thực khi dân số ngày càng gia tăng, chứng ta đã tăng sản lượng lương thực trên một dơn vị diện tích, áp dụng các biện pháp thâm canh, sử dụng phân hoá học và thuốc trừ sâu
Phản hồi
The correct answer is: Để đáp ứng nhu cầu về lương thực cho số dân ngày càng gia tăng, chúng ta đã tăng năng suất bằng việc áp dụng các biện pháp thâm canh, sử dụng phân hoá học và thuốc trừ sâu rộng rãi.

Look at the following sentence: Thực ra chẳng có người Việt Nam nào muốn rời bỏ quê hương bản quán của mình để đi kiếm kế sinh nhai nơi đất khách quê người, nhưng không phải mọi người đều được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới ngang nhau. Do mặt trái của kinh tế thị trường, số nông dân mất ruộng ngày càng nhiều thêm.

Choose the best translation for:

kiếm kế sinh nhai

Chọn một câu trả lời:
a. To make their living
b. To make their food
c. To get their food
d. To look for a job Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is: To look for a job

Look at the following sentence:Before the mid-twentieth century, it was generally believed that the atmosphere was so vast, the energy bound up in the global weather systems so great and the volume of water on the planet so enormous that the impact of human activities on the face of the planetwould be at most local and short-lives.

Choose the best translation for:

the volume of water on the planet

Chọn một câu trả lời:
a. Lượng nước trên hành tinh Câu trả lời đúng
b. Lượng hành tình nổi trên nước
c. Âm thanh của nước trên hành tinh
d. Âm thanh của hành tinh ở nước
Phản hồi
The correct answer is: Lượng nước trên hành tinh

Look at the following sentence: Cùng với những nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường bền vững đang là đề tài bức xúc của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Choose the best translation for:

nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội

Chọn một câu trả lời:
a. The socio-economic development efforts Câu trả lời đúng
b. The effort to develop economy and society
c. The economic socio development efforts
d. The attempt to develop economy and society
Phản hồi
The correct answer is: The socio-economic development efforts

Read the following sentence: Sự tác động của việc giáo dục môi trường đối với nhận thức chung của cộng đồng là một yếu tố vô cùng quan trọng vì rằng giáo dục ý thức xây dựng một xã hội bền vững về môi trường là thực hiện một kiểu phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đồng thời bảo vệ được nguồn tài nguyên của đất, gìn giữ được môi trường sống của con người trong môi trường xã hội.

Choose the best translation for:

Sự tác động của việc giáo dục môi trường

Chọn một câu trả lời:
a. environment education effect
b. The reaction of environment training
c. The impact of raising environment awareness Câu trả lời đúng
d. The influence of environment education
Phản hồi
The correct answer is: The impact of environment awareness

Look at the following sentence:Before the mid-twentieth century, it was generally believed that the atmosphere was so vast, the energy bound up in the global weather systems so great and the volume of water on the planet so enormous that the impact of human activities on the face of the planetwould be at most local and short-lives.

Choose the best translation for:

it was generally believed

Chọn một câu trả lời:
a. Nó nói chung được tin rằng
b. Người ta tin rằng Câu trả lời đúng
c. Nói chung được tin rằng
d. Được tin rằng nói chung
Phản hồi
The correct answer is: Người ta tin rằng

Look at the following sentence: Sự tác động của việc giáo dục môi trường đối với nhận thức chung của cộng đồng là một yếu tố vô cùng quan trọng vì rằng giáo dục ý thức xây dựng một xã hội bền vững về môi trường là thực hiện một kiểu phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đồng thời bảo vệ được nguồn tài nguyên của đất, gìn giữ được môi trường sống của con người trong môi trường xã hội.

Choose the best translation for:

chất lượng cuộc sống của con người

Chọn một câu trả lời:
a. Human life quality Câu trả lời đúng
b. Human life
c. Human living standard
d. Life quality of people
Phản hồi
The correct answer is:Human life quality

Look at the following sentence: Sự tác động của việc giáo dục môi trường đối với nhận thức chung của cộng đồng là một yếu tố vô cùng quan trọng vì rằng giáo dục ý thức xây dựng một xã hội bền vững về môi trường là thực hiện một kiểu phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đồng thời bảo vệ được nguồn tài nguyên của đất, gìn giữ được môi trường sống của con người trong môi trường xã hội.

Choose the best translation for:

một xã hội bền vững về môi trường

Chọn một câu trả lời:
a. A Stable society about environment
b. Stable society about environment
c. Ustainably-environmental society
d. A society of sustainable environment Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is: A society with sustainable environment

Look at the following sentence: Thực ra chẳng có người Việt Nam nào muốn rời bỏ quê hương bản quán của mình để đi kiếm kế sinh nhai nơi đất khách quê người, nhưng không phải mọi người đều được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới ngang nhau. Do mặt trái của kinh tế thị trường, số nông dân mất ruộng ngày càng nhiều thêm.

Choose the best translation for:

đất khách quê người

Chọn một câu trả lời:
a. Remote country
b. Far-off cities Câu trả lời đúng
c. Far country
d. Visiting country
Phản hồi
The correct answer is: Far-off cities

Look at the following sentence: Sự tác động của việc giáo dục môi trường đối với nhận thức chung của cộng đồng là một yếu tố vô cùng quan trọng vì rằng giáo dục ý thức xây dựng một xã hội bền vững về môi trường là thực hiện một kiểu phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đồng thời bảo vệ được nguồn tài nguyên của đất, gìn giữ được môi trường sống của con người trong môi trường xã hội.

Choose the best translation for:

thực hiện một kiểu phát triển

Chọn một câu trả lời:
a. to impement development
b. to conduct a development
c. a development Câu trả lời đúng
d. to carry out development
Phản hồi
The correct answer is: A development

Look at the following sentence:Before the mid-twentieth century, it was generally believed that the atmosphere was so vast, the energy bound up in the global weather systems so great and the volume of water on the planet so enormous that the impact of human activities on the face of the planetwould be at most local and short-lives.

Choose the best translation for:

the energy bound up in the global weather systems so great

Chọn một câu trả lời:
a. Năng lượng trong các thời tiết toàn cầu rất lớn
b. Nguồn năng lượng trên toàn cầu là có giới hạn
c. Nguồn năng lượng trên toàn cầu quá lớn
d. Năng lượng trong hệ thống khí hậu toan cầu rất lớn Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is: Năng lượng liên kết trong hệ thống khí hậu toan cầu rất lớn

Look at the following sentence: Sự tác động của việc giáo dục môi trường đối với nhận thức chung của cộng đồng là một yếu tố vô cùng quan trọng vì rằng giáo dục ý thức xây dựng một xã hội bền vững về môi trường là thực hiện một kiểu phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đồng thời bảo vệ được nguồn tài nguyên của đất, gìn giữ được môi trường sống của con người trong môi trường xã hội.

Choose the best translation for:

yếu tố vô cùng quan trọng

Chọn một câu trả lời:
a. Crucial factor Câu trả lời đúng
b. Vitality
c. Important thing
d. Key word
Phản hồi
The correct answer is: crucial

Look at the following sentence : Cùng với những nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường bền vững đang là đề tài bức xúc của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Choose the best translation for:

vấn đề bảo vệ môi trường bền vững

Chọn một câu trả lời:
a. Sustainable environment protection Câu trả lời đúng
b. A problem to protect environment stable
c. Stable environment protection
d. Stable environment
preservation
Phản hồi
The correct answer is: Sustainable environment protection

Look at the following sentence: Sự tác động của việc giáo dục môi trường đối với nhận thức chung của cộng đồng là một yếu tố vô cùng quan trọng vì rằng giáo dục ý thức xây dựng một xã hội bền vững về môi trường là thực hiện một kiểu phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đồng thời bảo vệ được nguồn tài nguyên của đất, gìn giữ được môi trường sống của con người trong môi trường xã hội.

Choose the best translation for:
nhận thức chung của cộng đồng
Chọn một câu trả lời:
a. general awereness of people
b. General opinion
c. publicly general acknowledgment
d. general awareness  Câu trả lời đúng

Look at the following sentence:Before the mid-twentieth century, it was generally believed that the atmosphere was so vast, the energy bound up in the global weather systems so great and the volume of water on the planet so enormous that the impact of human activities on the face of the planetwould be at most local and short-lives.

Choose the best translation for:
local and short-lives
Chọn một câu trả lời:
a. ở mức gần nhất và cuộc sống ngắn lại
b. Chỉ ảnh hưởng một cách cục bộ và trong một thời gian ngắn
c. Mang tính địa phương và trong thời gian ngắn Câu trả lời đúng
d. Cuộc sống rút ngắn lại

The auxialary verb “did” in the sentence “Farther up the beach, fishermen prepare the thatched, circular boats that they row most evenings into the South China Sea, catching squid and prawns as their grandparents did before Vietnam won its independence from France in 1954” refers to

Chọn một câu trả lời:
a. rowed
b. prepared
c. won
d. caught  Câu trả lời đúng

English is the primary language of the press: more newspapers and books are written in English than in any other language, and no matter where in the world you are, you will find some of these books and newspapers available.

Chọn một câu trả lời:
a. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của báo chí: sách báo được viết bằng tiếng Anh nhiều hơn bất kỳ một ngôn ngữ nào khác, và dù bạn đang ở đâu, bạn vẫn có thể đọc được vài cuốn sách và tờ báo bằng tiếng Anh. Câu trả lời đúng
b. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của báo chí: nhiều báo và sách được viết bằng tiếng Anh hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và dù bạn ở bất kỳ đâu, bạn vẫn có thể tìm thấy một số sách và báo này.
c. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của báo chí: cuốn sách và báo được viết bằng tiếng Anh nhiều hơn bất kỳ tiếng nào khác, và dù bạn ở đâu, bạn vẫn có thể tìm thấy một số sách và báo loại này có sẵn.
d. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của báo chí: nhiều báo và sách được viết bằng tiếng Anh hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và dù bạn ở bất kỳ đâu, bạn vẫn có thể tìm thấy một số sách và báo này sẵn có.

Choose the best translation for:
The valleys and villages around Sapa are home to a host of hill-tribe people who wander in to town to buy, sell and trade.

Chọn một câu trả lời:
a. Thung lũng và những ngôi làng quanh thị trấn Sapa là nơi đồng bào dân tộc ở trên đồi cao, vào thị trấn để mua bán và trao đổi hàng hoá. (đúng) 
b. Thung lũng và những bản làng quanh Sapa là nơi những người ở các bộ lạc trên núi vào thị trấn mua bán và trao đổi hàng hoá.  Sai.
c. Thung lũng và những bản làng quanh thị trấn Sapa là nơi đồng bào dân tộc khi vào thị trấn thường đến để mua bán và trao đổi. Sai
d. Thung lũng và những bản làng quanh thị trấn Sapa là nơi đồng bào dân tộc khi xuống núi, vào thị trấn thường lui tới để mua bán và trao đổi hàng hoá. Câu trả lời đúng

The main verb of the sentence “Khi học ngoại ngữ, não bộ sẽ tự động tìm ra cách thích ứng và vận hành hiệu quả nhất để chúng ta có thể tiếp thu dễ dàng, nhanh chóng các nguồn kiến thức mới, dù bạn muốn thật thành thạo hoặc đơn giản đạt được một số kỹ năng nhất định sau quá trình rèn luyện” should be

Chọn một câu trả lời:
a. Vận hành, tiếp thu
b. Tìm ra, vận hành , tiếp thu
c. Tìm ra, vận hành Câu trả lời đúng
d. Tự động, tìm ra

The sentence “Khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt nam thu hút rất nhiều du khách quốc tế bởi nền văn hoá đa dạng và nhiều di sản thế giới” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. Southeast Asia, included Vietnam, attracts many international visitors because of its diverse culture and many world heritages.
b. Southeast Asia, consisting of Vietnam, attracts many international visitors because of its diverse culture and many world heritages.
c. Southeast Asia, includes Vietnam, attracts many international visitors because of its diverse culture and many world heritages.
d.
Southeast Asia, comprising Vietnam, attracts many international visitors because of its diverse culture and many world heritages. Câu trả lời đúng

Phản hồi
The correct answer is:

Southeast Asia, comprising Vietnam, attracts many international visitors because of its diverse culture and many world heritages.

Choose the best translation for:
Compared with its more illustrious neighbour Sapa, tourism in Bac Ha is still in its infancy here and during the week the town has a deserted feel.

Chọn một câu trả lời:
a. So với thị trấn láng giềng nổi tiếng Sapa, ngành du lịch ở Bắc Hà vẫn còn mới phát triển và suốt trong tuần, thị trấn có cảm giác hoang vắng
b. So với thị trấn láng giềng nổi tiếng Sapa, du lịch ở Bắc Hà vẫn còn khá non trẻ và nơi đây cho người ta cảm giác rằng trong suốt các ngày trong tuần, thị trấn thật vắng vẻ
c. So với thị trấn láng giềng nổi tiếng Sapa, ngành du lịch ở Bắc Hà vừa mới ra đời và suốt trong tuần, thị trấn tạo cảm giác hoang vắng
d. So với thị trấn láng giềng nổi tiếng Sapa, du lịch ở Bắc Hà vẫn còn khá non trẻ và khiến cho người ta có cảm giác suốt tuần, thị trấn lúc nào cũng vắng vẻ. Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is: So với thị trấn láng giềng nổi tiếng Sapa, du lịch ở Bắc Hà vẫn còn khá non trẻ và khiến cho người ta có ta có cảm giác thị trấn lúc nào cũng vắng vẻ.

Choose the best translation for:
Với sự phát triển của du lịch, Sapa đã trải qua một thời kỳ phục hưng. Đường xá đã được nâng cấp, nhiều đường phố đã được đặt tên, nhiều khách sạn mới đã mọc lên.

Chọn một câu trả lời:
a. With the advent of tourism, Sapa has experienced a renaissance. Roads have been upgraded, many streets have been given names, countless new hotels have popped up. Câu trả lời đúng
b. With the advent of tourism, Sapa has experienced a renaissance. Roads have upgraded, many streets have names, countless new hotels have popped up.
c. With the advent of tourism, Sapa has been experienced a renaissance. Roads have been upleveled, many streets have been given names, countless new hotels have popped up.
d. With the advent of tourism, Sapa has experienced a renaissance. Bad roads have been upgraded, many streets named, countless new hotels have been popped up.
Phản hồi
The correct answer is: With the advent of tourism, Sapa has experienced a renaissance. Roads have been upgraded, many streets have been given names, countless new hotels have popped up.

Thw word “the former” in the sentence “Travelers arriving in Da Nang typically travel by road 29 kilometers, or 18 miles, south to the former trading port of Hoi An, which Unesco has designated a cultural heritage landmark” means

Chọn một câu trả lời:
a. Hoi An
b. Danang
c. Travelers
d. Used to be Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is: Used to be

The word “chung” in the the sentence “Việt nam và Mỹ đã ký tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng thốn Barack Obama theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang ” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. common Câu trả lời không đúng
b. general Câu trả lời không đúng
c. join Câu trả lời không đúng
d. joint  Câu trả lời đúng

The word “like” in the sentence “And the central region’s best-known foods, like the noodle dish mi quang and the chicken-and-rice medley com ga, easily rival salty specialities from Hanoi and sweet ones from Ho Chi Minh City” is used to .

Chọn một câu trả lời:
a. give example Câu trả lời đúng
b. to make a list
c. none of the answers is correct
d. compare
Phản hồi
The correct answer is: give example

Choose the best translation for:
Có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn khi tham gia vào một số hoạt động thú vị như câu cá, trượt tuyết nước, lặn biển, đua thuyền buồm, vì vậy trong những ngày hè, một chuyến đi đến bãi biển Mỹ Khê thực sự là lý tưởng.

Chọn một câu trả lời:
a. There are many choices for you to take part in some exciting activities like fishing, water-skiing, diving, a yacht race, so in summer days, a trip to My Khe beach is ideal. Câu trả lời đúng
b. There are many choices for you to take part in some exciting activities like fishing, water-skiing, diving, a yacht race, so that in summer days, a trip to My Khe beach is an idea.
c. There have many choices for you to take part in some exciting activities like fishing, water-skiing, diving, a yacht race, so as in summer days, a trip to My Khe beach is really ideal
d. There are many choices for you to take part in some exciting activities like fishing, water-skiing, diving, a yacht race, so far in summer days, a trip to My Khe beach is really ideal
Phản hồi
The correct answer is: There are many choices for you to take part in some exciting activities like fishing, water-skiing, diving, a yacht race, so in summer days, a trip to My Khe beach is really ideal

The latter in the sentence “Hue and Danang are two ideal destination inspiring tourist to explore the Central Vietnam. While the former, a designated heritage site, where a preserved citadel offers glimpses into a former feudal empire still keep its pace, the latter a coastal city that was host to a U.S. air base during the Vietnam War, is emerging as an appealing destination in its own right” refers to

Chọn một câu trả lời:
a. Hue
b. The US
c. Danang Câu trả lời đúng
d. Vietnam
Phản hồi
The correct answer is: Danang

The word “bao gồm” in the sentence “Khu vực Đông Nam Á thuộc khu vực châu Á, bao gồm các nước phía nam Trung quốc, phía đông Ấn độ, phía tây New Guinea và phía bắc nước Úc” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. involves
b. includes
c. Comprise
d. Consists of Câu trả lời đúng
Phản hồi
The correct answer is: Consists of

The pronoun “which” in the sentence “The city’s charms include a riverfront promenade where locals sip iced coffee, and a museum displaying artifacts from the Champa kingdom, which ruled for centuries along Vietnam’s central and southern coasts” refers to

Chọn một câu trả lời:
a. The Champa kingdom Câu trả lời đúng
b. artifact
c. the city
d. riverfront
Phản hồi
The correct answer is: The Champa kingdom

The idiom “in a nutshell” in the sentence “In a nutshell, farmers see opium cultivation as a way to secure their income and provide for the family,” says Tom Kramer from the Transnational Institute, a Dutch organisation that has reported on the production and trade of drugs in south-east Asia” means

Chọn một câu trả lời:
a. In brief Câu trả lời đúng
b. In advance
c. In return
d. In general

“Mô hình và sự ổn định của tăng trưởng kinh tế” in the sentence “ Mô hình và sự ổn định của tăng trưởng kinh tế cũng rất quan trọng” should be understood as

Chọn một câu trả lời:
a. The pattern and stability of economic growth Câu trả lời đúng
b. The pattern and stable economic growth
c. The modern and stable economic growth
d. The pattern and economic growing stability

The word “gần” in “ Số lượng người nghèo ở nông thôn chiếm gần 63% số người nghèo trên thế giới” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. Almost Câu trả lời đúng
b. The most
c. Most of
d. Most

“With more than 1.2 billion 15- to 24-year-olds in the world, the United Nations realized that youth sport represents one of the most dynamic mechanisms in society for transforming dangerous and violent conflict situations because organized sport can engage youth of all races, genders and classes” ”should be best translated as

Chọn một câu trả lời:
a. Với hơn 1,2 triệu người từ 15 đến 24 tuổi trên thế giới, Liên Hiệp Quốc nhận thấy rằng các hoạt động thể thao thanh thiếu niên là một trong những cơ chế năng động nhất trong xã hội để chuyển đổi các tình huống xung đột nguy hiểm và bạo lực vì các hoạt động thể thao có tổ chức có thể thu hút thanh niên của mọi chủng tộc, giới tính và tầng lớp xã hội. Câu trả lời đúng

b. Với hơn 1,2 triệu người từ 15 đến 24 tuổi trên thế giới, Liên Hiệp Quốc nhận thấy rằng thể thao thanh niên chiếm một trong những cơ chế năng động nhất trong xã hội để chuyển đổi các tình huống xung đột nguy hiểm và bạo lực vì tổ chức các cuộc thi đấu thể thao có thể thu hút thanh niên của tất cả chủng tộc, giới tính và lớp học.

c. Với hơn 1,2 triệu người từ 15 đến 24 tuổi trên thế giới, Liên Hiệp Quốc nhận thấy rằng thể thao thiếu niên là một trong những cơ chế năng động nhất trong xã hội để chuyển đổi các nguy cơ và các tình huống xung đột bạo lực vì thể thao có tổ chức có thể thu hút thanh niên của mọi chủng tộc, giới tính và tầng lớp xã hội.

d. Với hơn 1,2 triệu người từ 15 đến 24 tuổi trên thế giới, Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận rằng thể thao thiếu niên đại diện một trong những cơ chế năng động nhất trong xã hội để chuyển đổi các tình huống xung đột nguy hiểm và bạo lực vì thể thao có tổ chức có thể thu hút thanh niên của mọi chủng tộc, giới tính và tầng lớp xã hội.

The main verb in the sentence “Các kinh nghiệm về tăng trưởng kinh tế cho thấy nếu các nước đưa ra các cơ chế khuyến khích và các khoản đầu tư về y tế và giáo dục sẽ đem lại thu nhập cao hơn, người nghèo sẽ được hưởng lợi gấp đôi thông qua tăng mức tiêu thụ hiện tại và thu nhập cao hơn trong tương lai” is

Chọn một câu trả lời:
a. Cho thấy Câu trả lời đúng
b. Đem lại
c. Hưởng lợi
d. Đưa ra

The word “although” in the sentence “Although maternal mortality may not be as immediate as disease or starvation, it is the second biggest killer of women of reproductive age in the developing world” can be replaced by

Chọn một câu trả lời:
a. However
b. Inspite
c. Inspite of
d. Despite the fact that Câu trả lời đúng

“related to” in the sentence “Almost nine in 10 of those got help for problems related to their use of cannabis (12,642) or alcohol (8,799)” has the same meaning with

Chọn một câu trả lời:
a. Engaged in
b. In turn
c. Resort to
d. Associated with Câu trả lời đúng

In the sentence “Instead, the initiative will seek to provide women with skills, pre-departure training and support to help them avoid being trafficked, and secure legal contracts and decent wages in destination countries” the word “support” is

Chọn một câu trả lời:
a. a pronoun
b. a noun Câu trả lời đúng
c. a verb
d. an adjective

The sentence “Hàng triệu trẻ em trên thế giới bị đói đặc biệt ở các nơi bị thiên tai, nhiều trẻ em tuổi từ 6 – 11 không được cắp sách đến trường” should be translated as

Chọn một câu trả lời:

a. Millions of children in the world are in hunger especially in disaster-stricken areas, many from 6 – 11 can not go to school. Câu trả lời đúng

b. Millions of children in the world are hungry, especially in areas of disaters, many from 6 – 11 can not go to school.

c. Millions of children in the world are starved especially in disaster-stricken areas, many from 6 – 11 can not be educated.

d. Millions of children in the world are in hunger especially in disaster-stricken areas, many from 6 – 11 can not be gone to school.

The sentence “Đói nghèo có thể thấy trên tất cả các châu lục với những mức độ khác nhau. Đặc biệt ở các nước đang phát triển, sự đói nghèo của dân cư đang là một vấn đề rất cấp bách phải giải quyết với những chính sách thiết thực” should be translated as

Chọn một câu trả lời:

a. Poverty can see on all continents at different levels. Especially, in developing countries, the population poverty is an urgent problem that must be addressed with practical policies.

b. Poverty can see in all continents at different levels. Specially, in developing countries, the population poverty is an urgent problem that must be addressed with practical policies.

c. Poverty can be seen in all continents at different levels. Especially, in developing countries, the population poverty is an urgent problem that must be addressed with practical policies.

d. Poverty can be seen in all continents at different levels. Especially, in developing countries, the population poverty is an urgent problem that must address with practical policies. Câu trả lời đúng

In the sentence “Initiative recognises widespread problem of labour trafficking and aims to help women working in garment and domestic industries”,

Chọn một câu trả lời:
a. “Trafficking” and “working” function as adjectives
b. “Trafficking” and “working” function as nouns
c. “Trafficking” functions as a noun Câu trả lời đúng
d. “working” functions as a noun

English is the primary language of the press: more newspapers and books are written in English than in any other language, and no matter where in the world you are, you will find some of these books and newspapers available.

Chọn một câu trả lời:
a. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của báo chí: sách báo được viết bằng tiếng Anh nhiều hơn bất kỳ một ngôn ngữ nào khác, và dù bạn đang ở đâu, bạn vẫn có thể đọc được vài cuốn sách và tờ báo bằng tiếng Anh. Câu trả lời đúng

b. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của báo chí: nhiều báo và sách được viết bằng tiếng Anh hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và dù bạn ở bất kỳ đâu, bạn vẫn có thể tìm thấy một số sách và báo này.

c. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của báo chí: cuốn sách và báo được viết bằng tiếng Anh nhiều hơn bất kỳ tiếng nào khác, và dù bạn ở đâu, bạn vẫn có thể tìm thấy một số sách và báo loại này có sẵn.

d. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của báo chí: nhiều báo và sách được viết bằng tiếng Anh hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác, và dù bạn ở bất kỳ đâu, bạn vẫn có thể tìm thấy một số sách và báo này sẵn có.

If Viet Nam is serious about bringing English to the No.2 spoken language in Viet Nam, as Lee Kuan Yew did with Singapore, it is important to employ a comprehensive, innovative approach and commit to responsible training, benchmark and evaluation programmes targeting students from primary school through colleges.

Chọn một câu trả lời:

a. Nếu Việt Nam nghiêm túc về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ nói tiếng No.2 ở Việt Nam, như Lee Kuan Yew đã làm với Singapore, điều quan trọng là phải áp dụng cách tiếp cận toàn diện, sáng tạo và cam kết thực hiện các chương trình đào tạo, đánh giá và đánh giá có trách nhiệm nhắm mục tiêu học sinh từ Tiểu học thông qua các trường cao đẳng.

b. Nếu Việt Nam thực sự nghiêm túc về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở Việt Nam, như Lý Quang Diệu đã làm với Singapore, điều quan trọng là phải áp dụng cách tiếp cận toàn diện, sáng tạo và cam kết thực hiện các chương trình đào tạo, kiểm định và đánh giá có trách nhiệm các đối tượng học sinh từ bậc tiểu học đến các đại học. Câu trả lời đúng

c. Nếu Việt Nam nghiêm túc về việc đưa tiếng Anh vào ngôn ngữ nói tiếng thứ hai ở Việt Nam, như Lee Kuan Yew đã làm với Singapore, điều quan trọng là phải áp dụng cách tiếp cận toàn diện, sáng tạo và cam kết thực hiện các chương trình đào tạo, đánh giá và đánh giá có trách nhiệm nhắm mục tiêu học sinh từ Tiểu học đến các trường cao đẳng.

d. Nếu Việt Nam nghiêm túc về việc đưa tiếng Anh vào ngôn ngữ nói tiếng No.2 ở Việt Nam, như Lý Quang Diệu đã làm với Singapore, điều quan trọng là phải áp dụng cách tiếp cận toàn diện, sáng tạo và cam kết thực hiện các chương trình đào tạo, kiểm định và đánh giá có trách nhiệm nhắm mục tiêu vào học sinh từ Tiểu học thông qua các trườngđại học.

The main verb of the sentence “In fact, Ancon’s dedication to languages is so strong that it goes into local schools and teaches children about the advantages of learning, something which has seen it become one of the “language champions” of the National Centre for Languages” is

Chọn một câu trả lời:
a. is Câu trả lời đúng
b. teaches
c. become
d. goes

The subject of “Sau khi xem xét những vấn đề liên quan đến việc học ngoại ngữ ở Việt nam từ khía cạnh của người học và người dạy ” in the sentence “Sau khi xem xét những vấn đề liên quan đến việc học ngoại ngữ ở Việt nam từ khía cạnh của người học và người dạy, một vấn đề đã được các chuyên gia đưa ra” is

Chọn một câu trả lời:
a. Chuyên gia Câu trả lời đúng
b. Người dạy
c. Người học
d. Vietnam

Vấn đề lớn nhất đối với việc học ngoại ngữ ở Việt Nam là chất lượng giảng dạy kém. Nhận thấy những lợi ích của việc học tiếng Anh, hàng ngàn trung tâm ngoại ngữ không được kiểm soát đã được mở ra ở các thành phố lớn. Thêm vào đó, nhiều trung tâm tuyển dụng những người không có trình độ giảng dạy đơn giản vì họ là người nước ngoài” should be translated as

Chọn một câu trả lời:

a. The biggest problem of learning foreign languages in Vietnam, is the poor teaching quality. Realizing the benefits of learning English, thousands of unregulated language centers were opened in major cities. In addition, many centers employ people who do not have simple teaching qualifications just because they are foreigners. Câu trả lời đúng

b. The biggest problem with learning a foreign languagen Vietnam is the quality of teaching is poor. Realizing the benefits of learning English, thousands of unregulated language centers were opened in major cities. In addition, many centers employ people who do not have simple teaching qualifications because they are foreigners.

c. The biggest problem with learning a foreign languag in Vietnam, the quality of teaching is poor. Realizing the benefits of learning English, thousands of unregulated language centers were opened in major cities. In addition to, many centers employ people who do not have simple teaching qualifications because they are foreigners.

d. The biggest problem with learning a foreign languagen Vietnam is the poor quality of teaching. Realizie the benefits of learning English, thousands of unregulated language centers were opened in major cities. In addition, many centers employ people who do not have simple teaching qualifications because they are foreigners.

“in addition to” in the sentence “Countries have their own national languages in addition to a variety of local languages spoken and understood by their people in different regions” can be replaced with

Chọn một câu trả lời:
a. Apart from Câu trả lời đúng
b. including
c. Except for
d. excluding

“more or less” in the sentence “The same study found that more or less 5 percent of the world would speak English as a first language by 2050” means

Chọn một câu trả lời:
a. Approximately Câu trả lời đúng
b. equal
c. almost
d. mostly

“Tại Việt Nam, học tiếng Anh trực tuyến đã khá phổ biến. Hiện tại ước tính có từ 3 đến 5 triệu người đã học các khóa học tiếng Anh rực tuyến. Chuẩn bị cho kỳ thi, rèn luyện các kỹ năng, người học trực tuyến đang tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian cho việc học tập” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. In Vietnam, learn English online is quite popular. It is estimated that between 3 and 5 million people have taken English courses online. Preparing for the exam, training skills, online learners are saving a lot of costs and time for studying.

b. In Vietnam, learning English online is quite popular. Estimated that from 3 to 5 million people have taken English courses online. Preparing for the exam, training skills, online learners are saving a lot of costs and time for studying.
(sai)

c. In Vietnam, learning English online is quite popular. It is estimated that there are between 3 and 5 million people have taken English courses online. Preparing for the exam, training skills, online learners are saving a lot of costs and time for studying.

d. In Vietnam, learning English online is quite popular. It is estimated that between 3 and 5 million people have taken English courses online. Preparing for exams, training skills online, learners are saving a lot of costs and time for studying. Câu trả lời đúng

The sentence “Hàng triệu trẻ em trên thế giới bị đói đặc biệt ở các nơi bị thiên tai, nhiều trẻ em tuổi từ 6 – 11 không được cắp sách đến trường” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. Millions of children in the world are hungry, especially in areas of disaters, many from 6 – 11 can not go to school.
b. Millions of children in the world are starved especially in disaster-stricken areas, many from 6 – 11 can not be educated.
c. Millions of children in the world are in hunger especially in disaster-stricken areas, many from 6 – 11 can not go to school. Câu trả lời đúng
d. Millions of children in the world are in hunger especially in disaster-stricken areas, many from 6 – 11 can not be gone to school.
Phản hồi
The correct answer is: Millions of children in the world are in hunger especially in disaster-stricken areas, many from 6 – 11 can not go to school.

“make use of” in the sentence “Companies who want to function at an international level only consider their staff well educated if they can make use of English in international business environment” means

Chọn một câu trả lời:
a. use for a purpose Câu trả lời đúng

b. benefit from
c. speak
d. communicate
Phản hồi
The correct answer is: use for a purpose

“ xem học một ngoại ngữ như một món quà” in the sentence “Nên xem học một ngoại ngữ như một món quà sau đó làm nên điều kì diệu bằng sự can đảm, quyết tâm của bản thân” should be translated as

Chọn một câu trả lời:
a. see learning a foreign language a present Câu trả lời không đúng
b. regard learning a foreign language is a present
c. consider learn a foreign language a gift Câu trả lời không đúng
d. Consider learning a foreign language a gift

The subject of “touched” in the sentence “English is the primary language of not only countries actively touched by British imperialism, but also many business and cultural spheres dominated by those countries” is

Chọn một câu trả lời:
a. English
b. British imperialism
c. Primary language Câu trả lời không đúng
d. Countries

Bạn đang xem tài liệu trên quantri123.com, ngoài môn học này chúng ta còn rất nhiều môn học khác, các bạn hãy nhận vào ô tìm kiếm và gõ vào tên môn học hoặc mã môn học nhé. Ví dụ: Ngoại ngữ II.4 – EN06 thì các bạn hãy gõ tìm kiếm EN06 hoặc Ngoại ngữ II.4

Theo dõi facebook: https://www.facebook.com/quantri123com/ 
Để có được sự miễn phí mỗi khi tải file, hi vọng mọi người có thể chia sẻ link bài viết này tới nhiều người hơn nữa. Trân trọng!

Tải file về: Tại đây 
Xem thêm: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *