Đáp án trắc nghiệm: Lý luận nhà nước và pháp luật 1

Please follow and like us:

Xem full: Tại đây

Phương án nào dưới đây không thể hiện chức năng đối nội của nhà nước XHCN?
Select one:
a. Củng cố và bảo vệ chế độ công hữu và làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;
b. Bảo vệ tổ quốc, chống kẻ thù xâm lược;
c. Bảo đảm trật tự và an toàn xã hội;
d. Thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội;
Phản hồi
Phương án đúng là: Bảo vệ tổ quốc, chống kẻ thù xâm lược. Vì Xem phần 5.2. Vị trí, chức năng của nhà nước XHCN

The correct answer is: Bảo vệ tổ quốc, chống kẻ thù xâm lược;

Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức nào dưới đây?
Select one:
a. Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
b. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
c. Nguyên tắc tập trung dân chủ
d. Nguyên tắc tam quyền phân lập
Phản hồi
Phương án đúng là: Nguyên tắc tam quyền phân lập. Vì Xem phần 5.5.2. Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

The correct answer is: Nguyên tắc tam quyền phân lập

Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có các chức danh nào dưới đây?
Select one:
a. Chủ tịch nước
b. Thủ tướng
c. Bộ trưởng
d. Tổng thống
Phản hồi
Phương án đúng là: Tổng thống. Vì Xem phần 5.5.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

The correct answer is: Tổng thống

Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Select one:
a. Quốc hội, chính phủ
b. Chính phủ, Ủy ban nhân dân
c. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
d. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
Phản hồi
Phương án đúng là: Chính phủ, Ủy ban nhân dân. Vì Xem phần 5.5.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

The correct answer is: Chính phủ, Ủy ban nhân dân

Phương án nào dưới đây không thể hiện chức năng đối ngoại của nhà nước XHCN?
Select one:
a. Củng cố và bảo vệ chế độ công hữu và làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;
b. Bảo vệ tổ quốc, chống kẻ thù xâm lược;
c. Thiết lập các quan hệ đối ngoại giữa các nước trong khối XHCN
d. Thiết lập quan hệ đối ngoại với các tổ chức quốc tế, khu vực nhằm hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế và khu vực.
Phản hồi
Phương án đúng là: Củng cố và bảo vệ chế độ công hữu và làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Vì Xem phần 5.2. Vị trí, chức năng của nhà nước XHCN

The correct answer is: Củng cố và bảo vệ chế độ công hữu và làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;

Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức nào dưới đây?
Select one:
a. Nguyên tắc quyền lực là thống nhất
b. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
c. Nguyên tắc tập trung dân chủ
d. Nguyên tắc tam quyền phân lập
Phản hồi
Phương án đúng là: Nguyên tắc tam quyền phân lập Vì Xem phần 5.5.2. Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

The correct answer is: Nguyên tắc tam quyền phân lập

Nhận định nào dưới đây không đúng?
Select one:
a. Nhà nước XHCN đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước tư sản
b. Nhà nước XHCN đều được xây dựng trên nền tảng xã hội XHCN
c. Nhà nước XHCN là nhà nước do Nhân dân lập ra
d. Nhà nước XHCN bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp vô sản
Phản hồi
Phương án đúng là: Nhà nước XHCN đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước tư sản. Vì Xem phần 5.1. Nguồn gốc, bản chất và các đặc trưng của nhà nước XHCN

The correct answer is: Nhà nước XHCN đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước tư sản

Nhận định nào dưới đây đúng?
Select one:
a. Nhà nước XHCN đều được xây dựng trên nền tảng xã hội XHCN
b. Nhà nước XHCN là nhà nước do Nhân dân lập ra
c. Nhà nước XHCN bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp vô sản
d. Cả a, b, c đúng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng.Vì Xem phần 5.1. Nguồn gốc, bản chất và các đặc trưng của nhà nước XHCN

The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

Thành viên Chính phủ không bao gồm chức danh nào dưới đây?
Select one:
a. Thủ tướng Chính phủ
b. Phó thủ tướng Chính phủ
c. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
d. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. Vì Xem phần 5.5.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

The correct answer is: Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có các chức danh nào dưới đây?
Select one:
a. Vua
b. Chủ tịch nước
c. Thủ tướng
d. Bộ trưởng
Phản hồi
Phương án đúng là: Vua. Vì Xem phần 5.5.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

The correct answer is: Vua

Cơ quan tư pháp của nhà nước ta gồm có:
Select one:
a. Quốc hội
b. Bộ tư pháp
c. Chính phủ
d. Tòa án nhân dân
Phản hồi
Phương án đúng là: Tòa án nhân dân. Vì Xem phần 5.5.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

The correct answer is: Tòa án nhân dân

Cơ quan là việc theo chế độ thủ trưởng lãnh đạo là cơ quan nào trong số các cơ quan sau đây:
Select one:
a. Quốc hội
b. Chính phủ
c. Bộ
d. Ủy ban nhân dân
Phản hồi
Phương án đúng là: Bộ. Vì Xem phần 5.5.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

The correct answer is: Bộ

Chức năng đối nội của nhà nước XHCN được thể hiện như thế nào?
Select one:
a. Củng cố và bảo vệ chế độ công hữu và làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;
b. Bảo đảm trật tự và an toàn xã hội;
c. Thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội;
d. Cả a, b, c đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 5.2. Vị trí, chức năng của nhà nước XHCN

The correct answer is: Cả a, b, c đúng

Chức năng đối ngoại của nhà nước XHCN được thể hiện như thế nào?
Select one:
a. Bảo vệ tổ quốc, chống kẻ thù xâm lược;
b. Thiết lập các quan hệ đối ngoại giữa các nước trong khối XHCN
c. Thiết lập quan hệ đối ngoại với các tổ chức quốc tế, khu vực nhằm hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế và khu vực.
d. Cả a, b, c đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 5.2. Vị trí, chức năng của nhà nước XHCN

The correct answer is: Cả a, b, c đúng

Phương án nào dưới đây không thể hiện chức năng đối nội của nhà nước XHCN?
Select one:
a. Củng cố và bảo vệ chế độ công hữu và làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;
b. Thiết lập các quan hệ đối ngoại giữa các nước trong khối XHCN
c. Bảo đảm trật tự và an toàn xã hội;
d. Thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội;
Phản hồi
Phương án đúng là: Thiết lập các quan hệ đối ngoại giữa các nước trong khối XHCN. Vì Xem phần 5.2. Vị trí, chức năng của nhà nước XHCN

The correct answer is: Thiết lập các quan hệ đối ngoại giữa các nước trong khối XHCN

Các cơ quan quyền lực nhà nước gồm có:
Select one:
a. Quốc hội, Hội đồng nhân dân
b. Quốc hội, Chính phủ
c. Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
d. Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân.
Phản hồi
Phương án đúng là: Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Vì Xem phần 5.5.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

The correct answer is: Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có cơ quan nào dưới đây?
Select one:
a. Nghị viện
b. Chính phủ
c. Tòa án nhân dân
d. Bộ
Phản hồi
Phương án đúng là: Nghị viện. Vì Xem phần 5.5.3. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

The correct answer is: Nghị viện

Nhận định nào dưới đây đúng?
Select one:
a. Xã hội XHCN có nhiều giai cấp khác nhau
b. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động giữ vị trí thống trị trong xã hội XHCN
c. Xã hội XHCN dựa trên nền tảng công hữu đối với tư liệu sản xuất
d. Cả a, b, c đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 5.1. Nguồn gốc, bản chất và các đặc trưng của nhà nước XHCN

The correct answer is: Cả a, b, c đúng

Nhà nước XHCN áp dụng hình thức chính thể nào dưới đây?
Select one:
a. Quân chủ lập hiến
b. Cộng hòa tổng thống
c. Cộng hòa đại nghị
d. Cộng hòa dân chủ
Phản hồi
Phương án đúng là: Cộng hòa dân chủ. Vì Xem phần 5.3. Hình thức nhà nước XHCN

The correct answer is: Cộng hòa dân chủ

Nhận định nào dưới đây không đúng?
Select one:
a. Xã hội XHCN có nhiều giai cấp khác nhau
b. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động giữ vị trí thống trị trong xã hội XHCN
c. Xã hội XHCN dựa trên nền tảng tư hữu đối với tư liệu sản xuất
d. Xã hội XHCN dựa trên nền tảng công hữu đối với tư liệu sản xuất
Phản hồi
Phương án đúng là: Xã hội XHCN dựa trên nền tảng tư hữu đối với tư liệu sản xuất. Vì Xem phần 5.1. Nguồn gốc, bản chất và các đặc trưng của nhà nước XHCN

The correct answer is: Xã hội XHCN dựa trên nền tảng tư hữu đối với tư liệu sản xuất

Bộ máy nhà nước tư sản có cơ quan nào dưới đây?
Select one:
a. Nghị viện
b. Chính phủ
c. Tòa án
d. Cả a, b, c đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 4.4. Bộ máy nhà nước tư sản

The correct answer is: Cả a, b, c đúng

Nhà nước tư sản không tồn tại hình thức chính thể nào dưới đây?
Select one:
a. Quân chủ lập hiến
b. Cộng hòa XHCN
c. Cộng hòa tổng thống
d. Cộng hòa đại nghị
Phản hồi
Phương án đúng là: Cộng hòa XHCN. Vì Xem phần 4.3. Hình thức của nhà nước tư sản

The correct answer is: Cộng hòa XHCN

Nhận định nào dưới đây không đúng?
Select one:
a. Nhà nước tư sản có nhiệm vụ bảo vệ địa vị của giai cấp tư sản
b. Nhà nước tư sản được hình thành và tồn tại trong hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa
c. Nhà nước tư sản là công cụ để giai cấp tư sản thực hiện sự thống trị của mình đối với các giai cấp khác trong xã hội.
d. Nhà nước tư sản đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước phong kiến
Phản hồi
Phương án đúng là: Nhà nước tư sản đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước phong kiến. Vì Xem phần 4.1. Nguồn gốc, bản chất và các đặc trưng của nhà nước tư sản

The correct answer is: Nhà nước tư sản đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước phong kiến

Phương án nào không thể hiện chức năng đối nội của nhà nước tư sản
Select one:
a. Củng cố và bảo vệ chế độ tư hữu tư sản;
b. Phòng thủ đất nước và phát triển quan hệ đối ngoại
c. Đàn áp giai cấp công nhân và nhân dân lao động khác về chính trị, tư tưởng;
d. Thực hiện các hoạt động kinh tế – xã hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Phòng thủ đất nước và phát triển quan hệ đối ngoại. Vì Xem phần 4.2. Vị trí, chức năng của nhà nước tư sản

The correct answer is: Phòng thủ đất nước và phát triển quan hệ đối ngoại

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *