Đáp án trắc nghiệm : Anh văn 1 – EG09

Please follow and like us:

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

A hairdresser ……….my hair.

Chọn một câu trả lời:

________a park near here?

Chọn một câu trả lời:

Bạn hãy hoàn thành câu hỏi sau. Does your sister dance(good)than me?

Chọn một câu trả lời:

Bạn hãy hoàn thành câu hỏi sau. Is Son Tung one of(popular)singers in your country?

Collagen uống nhật được xem là sự lựa chọn hàng đầu của những tín đồ làm đẹp. Để có được một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc, một làn da sáng căng mịn màng ngay từ lúc này nên bắt đầu cho việc bổ sung collagen cần thiết để tránh tình trạng lão hóa sớm. Collagen được xem là một trong những thành phần quyết định cấu trúc của da, giúp tái tạo độ đàn hồi căng mịn và xóa mờ những đốm thâm nám, tàn nhang khó ưa.Nước uống collagen được xem là một liệu pháp giúp hỗ trợ chống lại quá trình lão hóa. Vì thị trường sản phẩm về collagen hiện nay rất đa dạng và phức tạp nên việc tìm nước uống collagen Nhật là cả mỗi nỗi lo lắng

Chọn một câu trả lời:

Bạn hãy hoàn thành câu hỏi sau. Was it (cold)day of the year?

Chọn một câu trả lời:

Các bạn hãy đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Jeans Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans in 1873. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans were blue. In 1935 jeans became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine. In the 1970s, Calvin Klein earned $12.5 million a week from jeans.The HamburgerAn American chef from Connecticut, Louis Lassen, made and sold the first hamburgers in 1895. He called them hamburgers because sailors from Hambug in Germany gave him the recipe. Teachers from Yale University and businessmen loved them and bought them. Kenneth Lassen, Louis’son, still sells hamburgers in Connecticut.

Who made the first hamburger?

Các bạn hãy đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Jeans Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans in 1873. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans were blue. In 1935 jeans became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine. In the 1970s, Calvin Klein earned $12.5 million a week from jeans.The HamburgerAn American chef from Connecticut, Louis Lassen, made and sold the first hamburgers in 1895. He called them hamburgers because sailors from Hambug in Germany gave him the recipe. Teachers from Yale University and businessmen loved them and bought them. Kenneth Lassen, Louis’son, still sells hamburgers in Connecticut.

Why did they give hamburger that name?

Chọn một câu trả lời:

Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây

An ice-cream …………. 5000 dong.

Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây

How many floors ………………in your school?

Chọn một câu trả lời:

Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây

……….there any newspapers on the desk ?

Chọn một câu trả lời:

Chọn đáp án đúng nhất.Lan is………………..in the class

Chọn một câu trả lời:

Chọn từ đúng cho mỗi câu sau:

It ________ hot last night.

Chọn một câu trả lời:

Complete the sentences with some, any, a or an:

Downstairs there isn’t……….. kitchen

Chọn một câu trả lời:

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Hello! My name’s Marija Kuzma and I come from Zagreb, the capital city of Croatia. I’m 20, and I’m studying medicine at the University of Zagreb.

The course lasts six years, and it’s all in

English! It’s hard work, but I’m enjoying it a lot.

I live at home with my mother, father, and grandmother. I can speak three foreign languages – English, French, and Italian. I speak Italian because my grandmother’s from Italy, and she always spoke to me in Italian when I was very young. I speak English because I went to an English-speaking high school.

After I graduate, I ‘m going to work for Medecins sans Frontieres in West Africa, because I want to travel and help People.

How old is she?

Chọn một câu trả lời

Excuse me! Is _______ a chemist_________ here?

Chọn một câu trả lời:

Hãy hoàn thành câu sau.

Nurses ……….. PeoPle in hosPital

Chọn một câu trả lời:

Hãy hoàn thành câu sau.

They ………. a lot of books every year.

Chọn một câu trả lời:

Hãy hoàn thành câu sau.

This is his schoolbag. That is……….. .

Chọn một câu trả lời:

He …….. a teacher.

Chọn một câu trả lời:

He ________ kick a ball far.

Chọn một câu trả lời:

He reads a (an) ………………. every morning.

Chọn một câu trả lời:

………. his last name Brown?

Chọn một câu trả lời:

Hoàn thành các câu sau với “can”, “can’t” hoặc “couldn’t” , “could” và những động từ trong ngoặc đơn

He sPoke very easily and I….. (understand) anything he said.

Chọn một câu trả lời:

Hoàn thành các câu sau với “can”, “can’t” hoặc “couldn’t” , “could” và những động từ trong ngoặc đơn

I …..(find) my tennis racquet. Have you seen it?

Chọn một câu trả lời:

Hoàn thành các câu sau với “can”, “can’t” hoặc “couldn’t” , “could” và những động từ trong ngoặc đơn

She’s very good at music. She ……(sing) this song well.

Chọn một câu trả lời:

Hoa’s family lives ______ a small city .

Chọn một câu trả lời:

How________ bananas do you want ?

Chọn một câu trả lời:

How often ________ she go to the library?

Chọn một câu trả lời:

_____ is that bar of chocolate bar ? – It’s 15.000 dong .

I will meet you _______ the corner _______ the street.

Chọn một câu trả lời:

……… Jane beautiful?

Chọn một câu trả lời:

John ______ fishing on Sundays .

Linda is a student ______ Cambridge University.

Chọn một câu trả lời:

Mai eats a(an) …………… for breakfast.

Chọn một câu trả lời:

Mai is eighteen now. She is ………….

Chọn một câu trả lời:

Marry (live) in Paris ten years ago.

Chọn một câu trả lời:

Mrs Trang (not/go) to work last week.

Chọn một câu trả lời:

My father _____ news in the morning .

My mother never…….. free time.

Chọn một câu trả lời:

The opposite of expensive is …………

Chọn một câu trả lời:

There isn’t ________milk in the bottle.

The toy store is ______ the bookstore _____ the bakery.

Chọn một câu trả lời:

They live ……… a big city.

Chọn một câu trả lời:

What ……….. Mary usually …… in her free time?

Chọn một câu trả lời:

What time …….. it?

It’s six …………

Chọn một câu trả lời:

What __________ you __________ two days ago?

Chọn một câu trả lời:

You can buy stamps_________ the post office on Dylan Street.

Chọn một câu trả lời:

You can’t run ________ .

Chọn một câu trả lời:

________You__________ (live) here five years ago?

Chọn một câu trả lời:

……… your pens blue?

Chọn một câu trả lời:

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *