Đáp án đúng sai Chuẩn Mực Kế Toán

Please follow and like us:

Anh/Chị trả lời đúng sai và giải thích cho từng nhận định sau:

 1. VAS trình bày các nội dung, các vấn đề mà nền kinh tế Việt Nam chưa có hoặc chưa đạt đến trình độ tiếp cận để dự kiến thực hiện trong tương lai.
 2. VAS chưa xây dựng được chuẩn mực phúc lợi cho người lao động
 3. Các sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính được thể hiện trong VAS 21.
 4. VAS 14 quy định doanh thu gồm 3 loại: doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, tiền lãi tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.
 5. VAS 01 quy định doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố những sai sót liên quan đến các kỳ trước vào BCTC phát hành nagỳ sau thời điểm phát hiện sai sót.
 6. VAS quy định hạch toán chênh lệch tỷ giá theo phương pháp chuẩn và xử lý khác nhau ở các giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản và giai đoạn sản xuất kinh doanh
 7. Theo VAS, chi phí làm tăng lợi ích kinh tế của tài sản cố định thì phải vốn hóa

Trả lời:

 1. Giải thích: VAS trình bày các nội dung về quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất.
 2. Đúng. Giải thích: Phúc lợi cho người lao động là một chuẩn mực còn thiếu trong bộ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
 3. Giải hích: Các sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính được thể hiện trong VAS 23
 4. Đúng. Giải thích VAS14 quy định doanh thu gồm:

– Doanh thu bán hàng;

– Doanh thu cung cấp dịch vụ;

– Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.

 1. Giải thích VAS 01 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 2. Giải thích VAS quy định hạch toán chênh lệch tỷ giá theo phương pháp quy định tại chế độ kế toán doanh nghiệp theo những phương pháp khác nhau.
 3. Đúng. Giải thích: Các chi phí làm tăng lợi ích kinh tế của tài sản cố định thì phải vốn hóa theo quy định của VAS

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *