Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì?  Vì sao Việt Nam cần tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

Please follow and like us:

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì?  Vì sao Việt Nam cần tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí.

Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội.

– Nước ta phải tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa. Vì:

+ Yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng – kỹ thuật của công nghiệp chủ nghĩa xã hội.

+ Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật – công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới.

+ Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội Cao đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *