Có những loại chủ thể nào tham gia vào QH PL TPQT?

Please follow and like us:

Có hai loại chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật TPQT, đó là:

Chủ thể cá nhân

Chủ thể cá nhân là những người có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tham gia vào các quan hệ xã hội có yếu tố nước ngoài.

Để trở thành chủ thể cá nhân trong TPQT, cá nhân đó phải có đầy đủ các điều kiện sau:

– Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
– Tham gia vào các quan hệ xã hội có yếu tố nước ngoài.

Chủ thể cá nhân trong TPQT có thể được chia thành hai loại chính là:

Cá nhân quốc gia

Cá nhân quốc gia là cá nhân có quốc tịch của một quốc gia. Cá nhân quốc gia có thể là công dân, thường trú nhân, người không quốc tịch,…

Cá nhân nước ngoài

Cá nhân nước ngoài là cá nhân không có quốc tịch của một quốc gia. Cá nhân nước ngoài có thể là người không quốc tịch, người tị nạn,…

Chủ thể pháp nhân

Chủ thể pháp nhân là những tổ chức có tư cách pháp nhân, tham gia vào các quan hệ xã hội có yếu tố nước ngoài.

Để trở thành chủ thể pháp nhân trong TPQT, tổ chức đó phải có đầy đủ các điều kiện sau:

– Có tư cách pháp nhân theo pháp luật của một quốc gia hoặc theo pháp luật quốc tế.
– Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
– Tham gia vào các quan hệ xã hội có yếu tố nước ngoài.

Chủ thể pháp nhân trong TPQT có thể được chia thành hai loại chính là:

Pháp nhân quốc gia

Pháp nhân quốc gia là pháp nhân được thành lập và hoạt động theo pháp luật của một quốc gia. Pháp nhân quốc gia có thể là pháp nhân thương mại, pháp nhân phi thương mại hoặc pháp nhân đặc biệt.

Pháp nhân quốc tế

Pháp nhân quốc tế là pháp nhân được thành lập và hoạt động theo pháp luật quốc tế. Pháp nhân quốc tế có thể là tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, tổ chức phi chính phủ quốc tế,…

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *