Chức năng, vai trò của các tổ chức tài chính trung gian?

Please follow and like us:

Chức năng, vai trò của các tổ chức tài chính trung gian?

  • Chức năng:

–  Tạo vốn: các trung gian TC huy động vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền KT rồi đem cho vay hoặc đầu tư.

–  Cung ứng vốn cho nền KT: tiền vốn huy động là để thực hiện mục tiêu cung ứng vốn cho những người cần nó(CP, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nc…)

–  Chức năng kiểm soát: thực hiện chức năng kiểm soát nhằm giảm tối thiểu vấn đề lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức do thông tin không đối xứng gây ra.

  • Vai trò:

–  Giảm bớt những CP thông tin và giao dịch lớn cho mỗi cá nhân tổ chức và toàn bộ nền KT

–  Đáp ứng đầy đủ, chính xác và kịp thời yêu cầu giữa người cần vốn và người có vốn

–  Do tính cạnh tranh, các trung gian TC thường xuyên thay đổi ls một cách hợp lí, làm cho nguồn vốn thực tế được tài trợ cho đầu tư tăng lên mức cao nhất

–  Thực hiện có hiệu quả các dịch vụ tư vấn, môi giới, tài trợ, trợ cấp và phòng ngừa rủi ro.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *