Chức Năng Và Yêu Cầu Đối Với Quyết Định QT ? Tầm Quan Trọng Các Yêu Cầu Có Thay Đổi Theo Loại Quyết Định QT ?

Please follow and like us:

Chức Năng Và Yêu Cầu Đối Với Quyết Định QT ? Tầm Quan Trọng Các Yêu Cầu Có Thay Đổi Theo Loại Quyết Định QT ?
1. Chức năng :
a. Chức năng định hướng : Quyết định QT thực hiện chức năng định hướng khi nó quyết định phương hướng phát triển trong tương lai của tổ chức
b. Chức năng đảm bảo : Quyết định QT thực hiện chức năng QT khi nó xác định các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu đã định của tổ chức.
c. Chức năng phối hợp : Quyết định QT thực hiện chức năng phối hợp khi nó ràng buộc các bộ phận trong tổ chức về mặt thời gian và không gian.
2. Yêu cầu :
_ Quyết định QT phải có căn cứ khoa học, tức là phải đáp ứng các yêu cầu của các qui luật khách quan và có 1 lượng thông tin đầy đủ, chính xác.
_ Quyết định QT phải đảm bảo tính thống nhất để tránh tình trạng mâu thuẫn hoặc triệt tiêu nhau của các quyết định.
_ Quyết định phải đúng thẩm quyền, tức là quyền hạn đến đâu phải ra quyết định ở trong giới hạn của quyền hành.
_ Các quyết định phải có định hướng.
_ Các quyết định QT phải thật cụ thể về thời gian, đặc biệt là các quyết định có tính chất dây chuyền công nghệ.
_ Quyết định QT phải kịp thời.
3. Tầm quan trọng các yêu cầu có thay đổi theo loại quyết định QT

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *