Chuẩn mực kế toán Việt Nam – AC21

Please follow and like us:

Chuẩn mực kế toán Việt Nam – AC21

Nội dung nào sau đây là 1 trong các nguyên tắc kế toán
Chọn một câu trả lời:
Chọn một câu trả lời:
a. Trung thực
b. Khách quan
c. Có thể so sánh
d.
e. Phù hợp  Đúng
Quy định về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuộc chuẩn mực số?
Chọn một câu trả lời:
a. CMKT số 10
b. CMKT số 25
c. CMKT số 17
d.
e. CMKT số 24  Đúng
Nội dung nào sau đây là 1 trong các nguyên tắc kế toán
Chọn một câu trả lời:
a. Thận trọng Đúng
b. Có thể so sánh
c. Chính xác
d.
e. Trung thực
Ngày 11/11/N, Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng có giá nhập khẩu theo điều kiện CIF là 2.000đ, thuế nhập khẩu là 10%, thuế GTGT là 10% (Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Đến ngày 31/12/N giá trị lô hàng này trên thị trường được định giá là 2.500 đ. Kế toán đã điều chỉnh giá trị lô hàng này thành 2.500 đ. Việc làm này vi phạm nguyên tắc:
Chọn một câu trả lời:
a.
b. Cơ sở dồn tích
c. Phù hợp
d. Thận trọng
e. Giá gốc  Đúng
Nội dung nào sau đây là 1 trong các nguyên tắc kế toán
Chọn một câu trả lời:
a. Trung thực
b. Cơ sở dồn tích Đúng
c.
d. Hợp lý
e. Kịp thời
Nội dung của chuẩn mực số 16 là về?
Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu đối với công tác kế toán?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nội dung nào sau đây là 1 trong các nguyên tắc kế toán

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Trên bảng CĐKT các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nội dung nào sau đây không phải là khoản phải thu của doanh nghiệp ?

Chọn một câu trả lời:

Các khoản thu được từ phạt do vi phạm hợp đồng sẽ hạch toán vào tài khoản nào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nội dung nào sau đây không là doanh thu của doanh nghiệp?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Ngày 01/12/N, công ty BDS X thu bằng TGNH 330 triệu (gồm 10% VAT) của Khách hàng A theo hóa đơn cho thuê nhà 03 tháng (01/12/N đến 29/02/N+1). Định khoản nghiệp vụ trên?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Ngày 1/9, DN X bán thành phẩm cho DN Y trị giá bao gồm thuế GTGT 5% – thuế khấu trừ là 63.000.000 chưa thu tiền. Giá vốn của lô hàng 50.000.000 nhưng kế toán chỉ định khoản bút toán (Nợ TK 632: 50.000.000/Có TK 155: 50.000.000) mà không định khoản bút toán (Nợ TK 131: 63.000.000/Có TK 511: 60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000). Ngày 5/9 DN Y thanh toán tiền hàng cho DN X bằng chuyển khoản và lúc này kế toán định khoản bút toán doanh thu bán hàng. Vậy việc làm này vi phạm nguyên tắc nào trong các nguyên tắc sau đây:

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Ngày 1/2, Công ty X bán hàng hóa cho Công ty Y giá lô hàng chưa thuế GTGT 80.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, thu 70% bằng tiền gửi ngân hàng. Giá vốn lô hàng bán 50.000.000. Ngày 28/2, Công ty Y thanh toán phần còn lại bằng TGNH. Vậy Công ty X sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn vào thời điểm:

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Giá trị thuần của hàng tồn kho được tính là?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Khoản nào sau đây không phải là chi phí kinh doanh của DN?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Doanh thu, thu nhập khác, chi phí được trình bày ở báo cáo nào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Định nghĩa nào sau đây là đúng?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích thì Doanh thu được ghi nhận vào thời điểm:

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Khoản tiền giảm trừ cho người mua hàng do hàng hóa bị kém phẩm chất, sai quy cách, lạc hậu thị hiếu gọi là?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Việc hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi được hạch toán vào tài khoản nào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Báo cáo tài chính phải cung cấp các thông tin nào của một doanh nghiệp ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Định nghĩa nào đúng (Theo chuẩn mực kế toán số 14) về giảm giá hàng bán?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Khi trích chi phí bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, khoản mà doanh nghiệp chịu, kế toán phải theo dõi và phản ánh nghiệp vụ này theo định khoản nào?

Chọn một câu trả lời:

Trên bảng cân đối kế toán TK214 được phản ánh như thế nào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Tiêu chuẩn ghi nhận một tài sản là TSCĐ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam thì tài sản cố định được phản ánh trong chuẩn mực kế toán số mấy?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng theo chuẩn mực kế toán số 14?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Doanh nghiệp Không được ghi giảm nguồn vốn kinh doanh khi nào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Công ty X thu tiền hàng trước 10 ngày so với ngày đến hạn. Công ty X chiết khấu cho khách hàng 3% giá trị lô hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký. Số tiền giảm cho khách này được gọi là?

Chọn một câu trả lời:

Công ty B ở Nhật tặng hàng cho Công ty A dưới dạng hợp đồng cho tặng (Công ty A không phải thanh toán cho Công ty B số hàng này). Mặt hàng này thuộc nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu. Vậy, giá trị lô hàng mà Công ty A nhận được là:

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nội dung nào sau đây không là phương pháp tính giá xuất kho của hàng hóa?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Khoản tiền tạm ứng 30% cho nhà thầu thi công xây lắp hoạt động xây dựng được hạch toán vào bên Nợ tài khoản nào sau đây ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nội dung nào sau đây không thuộc Hàng tồn kho Theo CM số 02?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Chi phí nào không được tính vào giá gốc hàng tồn kho?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Trường hợp nào sau đây không phải là hàng tồn kho?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Công ty A mua hàng, sau khi mua, được chiết khấu thương mại. Mặt hàng này thuộc nhóm hàng chịu thuế GTGT. Định khoản sự kiện này như thế nào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Trường hợp các bên liên doanh góp vốn bằng máy móc thiết bị thì nguyên giá của TSCĐ được xác định như thế nào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Khoản tiền chủ đầu tư giữ lại như 1 khoản bảo bành công trình xây dựng được hạch toán vào tài khoản nào sau đây ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình được xác định là?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Theo PP đánh giá SP DD theo phương pháp ước lượng hoàn thành tương đương thì giá trị sản phẩm dở dang bao gồm? (NVL bỏ dần theo quá trình sản xuất)

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định vô hình được theo dõi và hạch toán trên tài khoản nào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Lãi chậm trả của các hợp đồng mua vật tư, tài sản được ghi nhận vào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nội dung nào sau đây là tài sản thuộc quyền kiểm soát và sở hữu của doanh nghiệp ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nội dung nào sau đây không phải là tiêu chuẩn ghi nhận các khoản doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của Doanh nghiệp ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Theo PP đánh giá SP DD theo CP NVL trực tiếp thì giá trị sản phẩm dở dang bao gồm?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Cuối kỳ SX vật liệu thừa không SX hết để lại Phân xưởng kỳ sau SX tiếp Kế toán hạch toán như thế nào ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Tiền mặt được trình bày ở đâu trên BCTC?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nghiệp vụ kinh tế: “Nhận được công cụ dụng cụ do tặng biếu” sẽ được định khoản như sau:

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu: ” Tiền” là tổng số dư nợ các tài khoản…

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nội dung nào sau đây được phản ánh vào báo cáo kết quả kinh doanh?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Số dư Nợ của Tài khoản 331 được phản ánh như thế nào trên BCTC?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Khoản Vay ngắn hạn được trình bày ở đâu trên BCTC

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Cho số liệu sau:Doanh thu bán hàng 2000Các khoản giảm trừ doanh thu: 50Giá vốn hàng bán: 1600Chi phí bán hàng: 100Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là:

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Công ty X do trả nợ tiền hàng trước ngày đến hạn, nên được giảm 3% số tiền phải thanh toán. Số tiền trên được hạch toán:

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Doanh thu được trình bày ở đâu trên BCTC?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Tại công ty chuyên kinh doanh bất động sản, phương pháp tính giá xuất kho nào phù hợp với Công ty ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Ngày 05/01/N, công ty bị cháy một lô hàng trị giá 500 triệu đồng. Giá trị khoản thiệt hại do lô hàng bị cháy này được ghi nhận vào BCTC năm nào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Trường hợp nào sau đây KHÔNG là nợ phải trả của doanh nghiệp ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Trường hợp nào sau đây KHÔNG là nợ phải trả của doanh nghiệp ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Khi hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con phải loại trừ các khoản mục nào?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Tại ngày 31/07. Tổng tài sản : 500.000.000, Tổng nguồn vốn : 500.000.000. Ngày 01/08 phát sinh nghiệp vụ :+ Nợ TK 156 : 20.000.000/Có TK 331 : 10.000.000+ Nợ TK 112 : 10.000.000/Có TK 341 : 20.000.000Vậy bảng cân đối kế toán tại ngày 1/08 (sau khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên) Tổng tài sản của Công ty sẽ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Bút toán nào sau đây phản ánh trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Nội dung nào sau đây là nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính cũng như hoạt động kế toán của doanh nghiệp ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Theo CM số 02 – Hàng tồn kho thì chi phí nào được tính vào giá gốc của hàng tồn kho?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Hạch toán tài khoản 221 áp dụng đối với doanh nghiệp mà Công ty đang nắm giữ bao nhiêu vốn chủ sở hữu/ quyền biểu quyết ?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Các phương pháp tính giá hàng tồn kho hiện nay được áp dụng gồm?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng

Khoản tiền thu được từ hoạt động kinh doanh thông thường được ghi nhận trên khoản mục nào trên báo cáo LCTT?

Chọn một câu trả lời:
 Câu trả lời đúng
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *