Câu hỏi đúng sai giải thích Kinh tế vĩ mô

Please follow and like us:
1. Số tiền 1,5 tỷ đồng mua xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản làm GDP của Việt Nam tăng 1,5 tỷ đồng

Sai. Vì GDP đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ Quốc Gia trong 1 năm. Do đó chiếc ô tô sản xuất tại nhật không được tính vào GDP của Việt Nam

2.Sinh viên kinh tế mua sách bài tập do Bộ môn Kinh tế Vĩ mô vừa mới phát hành Tháng 9/2019, làm GDP năm 2019 tăng.

Đúng. Vì GDP đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ Quốc Gia trong 1 năm. Do đó sách bài tập do Bộ môn Kinh tế Vĩ mô vừa mới phát hành Tháng 9/2019 được sản xuất tại Việt Nam nên được tính vào GDP năm 2019.

3.Chỉ số giá tiêu dùng CPI cho biết sự biến động giá của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một nước

Sai. Vì chỉ số giá tiêu dùng đo lường mức giá trung bình của giỏ hàng hóa và dịch vụ do một người tiêu dùng điển hình mua.

4. Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên của GDP danh nghĩa.

Sai. Vì Tốc độ tăng trưởng kinh tế là phần trăm thay đổi của GDP thực tế trong thời kỳ/năm nay so với thời kỳ/năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế được tính dựa trên GDP thực tế.
gn= [(GDPn-GDPn-1)/GDPn-1]x100%
Trong đó gn là tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm thứ n và GDP là GDP thực tế

5. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì không nên khuyến khích đầu tư nước ngoài và mở cửa kinh tế.

Sai. Vì Thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ là tăng tích lũy vốn và tăng trưởng kinh tế dài hạn và Mở cửa kinh tế giống như tiến bộ công nghệ, cho phép một nước sử dụng các sản phẩm mà các nước khác sản xuất hiệu quả hơn.

6. Theo Quy tắc 70, thu nhập bình quân đầu người của Việt nam sẽ tăng gấp đôi sau 10 năm nữa, nếu tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đạt trung bình là 7%/năm.

Đúng. Vì Quy tắc 70 nếu tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đạt trung bình là 7%/năm thì thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ gấp đôi sau 70/7= 10 năm

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *