Cần tuân thủ những nguyên tắc gì khi xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp?

Please follow and like us:

Cần tuân thủ những nguyên tắc gì khi xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp?

Khi xây dựng bộ máy quản trị doanh nghiệp đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc sau.

Nguyên tắc thống nhất

Nguyên tắc này đòi hỏi mọi hoạt động quản trị phải thống nhất .Đây chính là điều kiện để hoạt động quản trị có hiệu quả và là yêu cầu bắt buộc cao nhất trong việc xây dựng bộ máy quản trị.
Mọi doanh nghiệp phải tuân thủ đảm bảo tính thống nhất cụ thể trong mỗi hoạt động của doanh nghiệp đòi hỏi mọi hoạt động quản trị phải thống nhất theo mục tiêu chung, đồng thời phải đảm bảo tính thống nhất trong mối quan hệ giữa chủ sở hữu và bộ máy quản trị doanh nghiệp. Tính thống nhất phải được luật pháp hoá và hoàn thiện bằng pháp luật, ngoài ra doanh nghiệp còn phải đề ra các quy chế, nội quy của mình.Trong tổ chức bộ máy quản trị phải tập chung thống nhất các lĩnh vực hoạt động vào một đầu mối quản trị, ngoài ra cũng cần phải giải quyết tốt mối quan hệ trực tuyến – chức năng.
Biểu hiện rõ nét nhất của nguyên tắc này chính là cơ chế quản trị. Chẳng hạn ở các doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo sự thống nhất trong mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, bộ máy quản trị doanh nghiệp và tổ chức công đoàn; giữa đại diện chủ sở hữu và bộ máy quản trị doanh nghiệp cũng như quan hệ giữa hội đồng quản trị và tổng giám đốc.

Nguyên tắc kiểm soát được.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì mọi hoạt động quản trị phải được kiểm soát. Để thực hiện được nguyên tắc này, người phụ trách lĩnh vực công tác phải kiểm soát được mọi hoạt động của lĩnh vực của mình phụ trách. Thủ trưởng phải kiểm soát được hoạt động của nhân viên dưới quyền. Người được giao nhiệm vụ phải kiểm soát được mọi hoạt động liên quan đến nhiệm vụ mà họ được giao.

Nguyên tắc hiệu quả.

Hiệu quả là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ lợi dụng các yếu tố trong quá trình sản xuất, đồng thời là một phạm trù kinh tế gắn với nền sản xuất hàng hoá. Sản xuất hàng hoá có phát triển hay không là nhờ đạt hiệu quả cao hay thấp. Nguyên tắc hiệu quả đòi hỏi phải xây dựng bộ máy quản trị sao cho hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp với chi phí kinh doanh cho hoạt động quản trị thấp nhất. Vấn đề cơ bản của bộ máy quản trị là phải biết kết hợp hài hoà lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, giữa lợi ích trung ương và lợi ích địa phương, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể và lợi ích Nhà nước. Muốn vậy trong tổ chức bộ máy quản trị phải: Sử dụng tiêt kiệm nhân lực nhất trong điều kiện có thể kết hợp với trang thiết bị quản trị thích hợp; Phải đảm bảo tính chuyên môn hoá cao nhất có thể có đối với mỗi bộ phận, cá nhân; có thể thực hiện điều chỉnh chung ở mức tối đa nhằm đảm bảo tính thống nhất cao nhất kết hợp với điều chỉnh cá biệt ở mức đọ hợp lý; Chi phí kinh doanh cho một hoạt động quản trị ở cấp doanh nghiệp và từng bộ phận là thấp nhất.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *