Các khái niệm: CLKD của DNTM? Quản trị KD theo chiến lược?

Please follow and like us:

Các khái niệm: CLKD của DNTM? Quản trị KD theo chiến lược?

CLKD của DNTM: làđịnh hướng hoạt động kinh doanh có mục tiêu trong một thời gian dài cùng với hệ thống chính sách, biện pháp và cách thức phân bổ nguồn lực để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian tương ứng.

Phân biệt chiến lược kinh doanh và chính sách kinh doanh:

  • CLKD là 1 chương trình hành động tổng quát hướng tới thực hiện mục tiêu dài hạn của DN.
  • Chính sách kinh doanh là cách thức, chỉ dẫn trong việc phân bổ, sử dụng nguồn lực và thực hiện các nghiệp vụ kinh trong những tình huống cụ thể, bộ phận cấu thành cua CLKD, như là 1 phương tiện để thực hiện các mục tiêu trong hoạt động kinh doanh của DN. Đó là các lời hướng dẫn, các quy tắc và thủ tục đc thiết lập đối với cán bộ công nhân viên trong các tình huống kinh doanh cụ thể.

Quản trị kinh doanh theo chiến lược: là một phương pháp quản trị doanh nghiệp thông qua nghiên cứu môi trường kinh doanh, hoạch định nhiệm vụ mục tiêu dài hạn, tổ chức thực hiện và điều chỉnh CLKD nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của DN.

Phân biệt quản trị chiến lược với xây dựng chiến lược:

  Quản trị chiến lược Xây dựng chiến lược
Mục đích Bảo đảm DN phát triển ổn định và bền vững Lựa chọn, xây dựng chiến lược phù hợp với DN
Thực chất Là phương pháp quản trị DN Là các hoạt động nhằm thực hiện  chức năng hoạch định
Phạm vi Có phạm vi rộng hơn bao gồm cả xây dựng, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chiến lược Phạm vi hẹp hơn chỉ gồm xây dựng chiến lược
Sự tham gia Có sự tham gia của nhà quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên của DN Chủ yếu của 1 nhóm cán bộ có chức năng hoạch định của DN

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *