Bản chất là gì? Hiện tượng là gì? Từ một hiện tượng đã có thể rút ra được bản chất của sự vật hay chưa? Vì sao? Cho ví dụ

Please follow and like us:

Bản chất là gì? Hiện tượng là gì? Từ một hiện tượng đã có thể rút ra được bản chất của sự vật hay chưa? Vì sao? Cho ví dụ

Bản chất là gì?

Bản chất là tập hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định ở bên trong sự vật quy định sự vận động và phát triển của sự vật đó

Hiện tượng là gì?

Hiện tượng là cái biểu hiện ra bên ngoài của bản chất.

Từ một hiện tượng ta chưa thể rút ra được bản chất của sự vật vì bản chất của sự vật bao gồm tất cả các mặt và những mối liên hệ tương đối ổn định ở bên trong sự vật quy định sự vận động và phát triển của sự vật đó. Một hiện tượng chỉ biểu hiện được một mặt bản chất của sự vật đó.

Ví dụ 1:  Bản chất của giai cấp tư sản là bóc lột giai cấp công nhân bằng nhiều quy luật: Quy luật giá trị thặng dư, quy luật lợi nhuận….

+ Quy luật biển hiện sự bóc lột của giai cấp tư sản bằng giá trị thặng dư chỉ biểu hiện được một mặt của bản chất của giai cấp tư sản.

+Quy luật lợi nhuận cũng chỉ biểu hiện được một mặt bản chất của giai cấp tư sản.

Ví dụ 2: Cốc cà phê sữa đã có vị đắng của cà phê, cảm giác lạnh của đá, vị ngọt của sữa, hương thơm từ cà phê…

+ Vị đắng của cà phê chỉ biểu hiện một mặt bản chất của cốc cà phê sữa đá

+ Cảm giác lạnh của đá chỉ biểu hiện một mặt bản chất của cốc cà phê sữa đá

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *