Bài tập kỹ năng Công ty Manatee

Please follow and like us:

Công ty Manatee bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009, bán thiết bị và đồ dùng văn phòng cho các cơ quan, tổ chức tại thành phố New Jersey và các khu vực lân cận theo hợp đồng với điều kiện 2/10, n/30. Công ty khóa sổ kế toán theo từng tháng . Cuối ngày 30/11/2012, số dư trên sổ Cái của một số tài khoản như sau:
– Phải thu khách hàng: 653.000$
– Thương phiếu phải thu: 333.000$
Thương phiếu phải thu bao gồm:
Ngày phát hành Tổ chức phát hành Mệnh giá Thời hạn Lãi suất
16/10 Công ty Mr.Bear 24.000$ 60 ngày 8%
25/10 Công ty Pope 39.000$ 60 ngày 10%
30/11 Tập đoàn Quackers 270.000$ 6 tháng 8%
Trong tháng 12 có một số nghiệp vụ diễn ra tại Manatee như sau:
Ngày 02. Bán hàng cho công ty Pope chưa thu tiền 26.900$.
Ngày 07. Bán hàng cho công ty Cinan 119.000$. Phía công ty Cinan đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán ngay 19.000$ (Cinan đã chuyển tiền ngay sau khi trừ phần chiết khấu 2% được hưởng trên số thanh toán ngay), còn lại phát hành thương phiếu mệnh giá 100.000$ để cam kết thanh toán, thời hạn 90 ngày, lãi suất 10%.
Ngày 15. Nhận đủ khoản tiền thanh toán thương phiếu từ công ty M.Bear.
Ngày 24. Nhận thông báo từ công ty Pope rằng họ chưa thể thanh toán khoản nợ như trong giấy hẹn. Qua nhận định và đánh giá ban đầu của kế toán thanh toán thì Pope vẫn có thể có khả năng trả nợ trong tương lai.
Ngày 31. Công ty thanh toán thương phiếu của tập đoàn Quackers trước hạn bằng cách bán thương phiếu này cho ngân hàng Ocean với lãi suất chiết khấu được thỏa thuận 10%.
1. Hãy ghi sổ Nhật Ký Chung và sổ Cái cho các nghiệp vụ trên, đồng thời thực hiện các bút toán điều chỉnh cho khoản lãi thƣơng phiếu phải thu tại ngày 31/12.
2. Trong quá khứ, hơn 80% khách hàng mua chịu của công ty đều tận dụng khoản chiết khấu bằng cách trả tiền sớm trong thời hạn 10 ngày của hóa đơn. Theo báo cáo, số lƣợng khách hàng của công ty thanh toán vào những ngày cuối cùng của hợp đồng bắt đầu gia tăng trong năm ngoái.
Năm nay cho thấy rằng chƣa đến 60% khách hàng thanh toán sớm để đƣợc hƣởng khoản chiết khấu. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, năm nay sẽ là năm đầu tiên công ty phải thực hiện trích lập dự phòng cho nợ xấu. Ủy ban tài chính của công ty yêu cầu đƣợc cung cấp thêm thông tin về việc thu hồi tiền từ các khoản phải thu khách hàng. Và một báo cáo đã đƣợc đệ trình vào cuối
ngày 31/12/2012 nhƣ sau:
Số dƣ hiện tại của tài khoản phải thu khách hàng M ($), đƣợc phân tích về thời hạn thanh toán và khả năng thu hồi nhƣ sau:
Tỷ lệ phần trăm Thời hạn thanh toán Khả năng không thể thu hồi
61% Chƣa đến hạn 2%
18% Quá hạn chƣa đến 30 ngày 6%
12% Quá hạn từ 30 đến 60 ngày 10%
5% Quá hạn từ 61 đến 120 ngày 12%
2% Quá hạn từ 121 đến 180 ngày 27%
2% Quán hạn trên 180 ngày 67%
(a). Hãy xác định giá trị của M ?
(b). Hãy lập “Bảng thời hạn thanh toán của các khoản phải thu khách hàng” chia theo nhóm các
khoản phải thu và theo gợi ý như bảng sau:
Chỉ tiêu Tổng
Số ngày quá hạn
Chưa đến hạn 1-30 31-60 61- 120 121-180 Lớn hơn
180
Khoản
phải thu
khách
hàng
M M * 61%
%
không
thể thu
hồi
2%
Giá trị
nợ xấu
ƣớc tính
M * 61%
* 2%
(c). Dựa vào kết quả câu (b), hãy ghi sổ Nhật ký bút toán trích lập dự phòng cho nợ khó đòi của
công ty vào ngày 31/12/2012.
(d). Hãy đề xuất các hoạt động mà công ty Manatee nên làm để cải thiện tình trạng hiện tại của các khoản nợ phải thu khách hàng.

Các bạn share link công khai và để lại email dưới phần comment mình gửi đáp án nhé. Thời gian gửi đáp án trong 1 tuần (không dành cho người vội)

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *