Anh (Chị) hãy trình bày nội dung các khoản chi của NSNN trong điều kiện nền kinh tế thị trường. hãy nêu các giải pháp nâng cao hiệu quả chi NSNN ở địa phương anh chị?

Please follow and like us:

Chi NSNN là quá trình phân phối, sử dụng quỹ NSNN theo nguyên tắc nhất định cho việc thực hiện các nhiệm vụ của NN

Các khoản chi của NSNN:
– Chi thường xuyên: để tài trợ cho hoạt động của các cơ quan NN, nhằm duy trì “đời sống quốc gia”
+ chi sự nghiệp kinh tế
+ chi cho GDĐT
+ chi cho VHXH
+ chi quản lý NN, Đảng, đoàn thể
+ chi cho an ninh quốc phòng
+ chi duy trì hoạt động của các cơ quan, bộ máy NN
– Chi đầu tư: là tất cả các chi phí làm tăng them tài sản quốc gia
+ chi cho tu bổ, kiến thiết và xây dựng mới
+ chi phí đầu tư: liên quan đến sự tài trợ của NN
+ chi thành lập vào các DNNN, góp vốn vào công ty
– Chi khác: chi trả nợ, chi dự phòng, chi viện trợ
Thực trạng chi tiêu ngân sách ở VN và biện pháp
Thực trạng chi tiêu của Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam:
– Lựa chọn đối nghịch, không hiệu quả trong các dự án đầu tư của của NSNN
– Những bất cập trong cơ cấu chi tiêu và hậu quả của những bất cập này.
– Bội chi, lạm chi và phát hành bù đắp chi tiêu ở nước ta rất phổ biến.
– Tiêu cực, tham nhũng ở khắp mọi nơi, mọi công trình.
– Quản lí kém hiệu quả.
Các biện pháp để khắc phục:
– Mô hình hoá việc xác định cơ cấu chi tiêu.
– Luật pháp hoá quản lý chi tiêu.
– Xử lí nghiêm minh các vụ việc tiêu cực để làm bài học.
– Công khai dân chủ thực sự trong việc quản lý sử dụng NSNN.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *