Vốn lưu động ròng của doanh nghiệp càng cao càng tốt

Please follow and like us:

Vốn lưu động ròng của doanh nghiệp càng cao càng tốt”

Công thức tính: Vốn lưu động ròng = Tổng tài sản lưu động – Tổng nợ ngắn hạn.

Vốn lưu động ròng còn được gọi là vốn kinh doanh, là phần tài sản lưu động vượt quá các khoản nợ ngắn hạn, là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực thanh toán của doanh nghiệp. Tình hình vốn lưu động không chỉ quan trọng đối với nội bộ doanh nghiệp mà còn là một chỉ tiêu được dùng rộng rãi để ước lượng những rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Trong trường hợp các nhân tố khác như nhau, doanh nghiệp có vốn lưu động ròng càng cao càng tốt vì càng có thể thực hiện được nhiệm vụ tài chính trong kỳ. Vì vốn lưu động ròng là một chỉ tiêu quan trọng ước lượng các rủi ro tài chính, cho nên tình hình vốn kinh doanh còn ảnh hưởng tới năng lực vay nợ để tạo vốn. Lượng vốn lưu động ròng cao hay thấp được quyết định bởi mức độ tiền mặt vào ra của doanh nghiệp. Có nghĩa, nếu lượng tiền mặt vào ra của doanh nghiệp không có tính chính xác thì doanh nghiệp đó cần phải duy trì nhiều vốn lưu động ròng để chuẩn bị trả nợ đáo hạn trong kỳ. Do đó, cho thấy tính khó dự đoán của lượng tiền mặt và tính không điều hoà của lượng tiền vào ra làm cho doanh nghiệp phải duy trì một mức vốn lưu động ròng cần thiết.

Trong thực tế, người ta thường hay so sánh lượng vốn lưu động với các trị số của năm trước để xác định lượng vốn có hợp lý hay không. Vì quy mô của doanh nghiệp là khác nhau nên so sánh giữa các doanh nghiệp khác nhau là không có ý nghĩa.

Khả năng đáp ứng nghĩa vụ thanh toán, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và khả năng nắm bắt thời cơ thuận lợi của nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào Vốn lưu động ròng. Do vậy mà nhiều doanh nghiệp thể hiện sự phát triển ở sự tăng trưởng Vốn lưu động ròng.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tỷ số luân chuyển tài sản lưu động – tỷ số thanh toán hiện hành – không phản ánh chính xác khả năng thanh toán, do nếu hàng tồn kho là những loại hàng hoá khó bán thì doanh nghiệp rất khó biến chúng thành tiền. Do vậy, khi phân tích, chúng ta cần phải quan tâm đến tỷ số thanh toán nhanh.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *