Vì sao nói tiền là hàng hóa đặc biệt?

Please follow and like us:

Vì sao nói tiền là hàng hóa đặc biệt?
– Tiền là kết quả của quá trình phát triển sản xuất và trao đổi hàng hóa, là sản phẩm của sự phát triển các hình thái giá trị từ thấp đến cao, từ hình thái giản đơn đến hình thái phát triển cáo nhất là hình thái tiền tệ.
– Tiền là một hàng hóa do con người tạo ra, nó cũng có giá trị sử dụng và giá trị.
– Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội phát triển đến một trình độ nhất định, sản xuất trao đổi trở nên thường xuyên hơn và thị trường mở rộng thì nhu cầu của xã hội là cần có một hoặc một số loại hàng hóa được tách ra để làm tiền tệ.
– Bản chất của tiền là một loại hàng hóa đặc biệt được tách ra trong thế giới hàng hóa để làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa; tiền đo lường và biểu thị giá trị của hàng hóa và biểu thị mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa.
– Tiền tệ có những chức năng đặc biệt mà không hàng hóa nào có được:
+ Thước đo giá trị: tiền dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của tất cả các hàng hóa khác nhau. Khi đó giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một số lượng tiền nhất định gọi là giá cả hàng hóa.
+ Phương tiện lưu thông: tiền được dùng làm môi giới cho quá trình trao đổi hàng hóa. Lúc này, tiền không nhất thiết phải có đầy đủ giá trị mà chỉ cần ký hiệu giá trị, tức tiền giấy, giúp cho trao đổi dễ dàng, thuận lợi, gây ít tốn kém và thúc đẩy sản xuất phát triển hơn.
+ Phương tiện cất trữ: tiền đại diện cho giá trị, cho của cải nên người dân có thể cất trữ tiền thay vì cất trữ hàng hóa. Lúc này tiền đi vào cất trữ dưới hình thái vàng, bạc.
+ Phương tiện thanh toán: Tiền được dùng để chi trả sau khi việc giao dịch, mua bán đã hoàn thành, tức thanh toán việc mua bán chịu.
+ Tiền tệ thế giới: Tiền được dùng làm công cụ mua bán, thanh toán quốc tế giữa các nước với nhau khi trao đổi hàng hóa ngoài biên giới. Khi đó, tiền phải có đủ giá trị, phải là tiền vàng hoặc đồng tiền được công nhận là phương tiện thanh toán quốc tế.
Vì vậy, tiền chính là một loại hàng hóa đặc biệt.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *