VDB nên giảm hoạt động tín dụng đầu tư và tăng hoạt động hỗ trợ sau đầu tư. Bình luận ý kiến trên?

Please follow and like us:

VDB nên giảm hoạt động tín dụng đầu tư và tăng hoạt động hỗ trợ sau đầu tư. Bình luận ý kiến trên?

Hoạt động bảo lănh tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu và hỗ trợ lăi suất sau đầu tư được coi là hoạt động chủ yếu của VDB
Với những tác động tiêu cực đến sự bền vững về tài chính của VDB cũng như NSNN khi cho vay theo lăi suất ưu đăi, hoạt động của VDB nên chuyển từ h́nh thức cho vay là chủ yếu sang h́nh thức hỗ trợ lăi suất sau đầu tư và bảo lănh tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu. đối với hoạt động bảo lănh, với sự đảm bảo về khả năng thanh toán của VDB cho các dự án mà đứng sau là Chính phủ sẽ giúp các NHTM yên tâm hơn trong việc lựa chọn tài trợ, đồng thời giúp san sẻ gánh nặng về vốn của ngân hàng. Với h́nh thức hỗ trợ lăi suất sau đầu tư, do có sự tham gia ngay từ đầu của các NHTM nên VDB không phải t́m nguồn tài trợ, không phải thẩm định hiệu quả dự án, không phải tổ chức cho vay, bảo lănh, thu nợ và gánh chịu rủi ro trong khi vẫn thực hiện vai tṛ hỗ trợ của ḿnh cho các dự án thuộc đối tượng của chính sách tín dụng. Cả hai h́nh thức này đều tranh thủ được những thế mạnh của các NHTM trong thẩm định cũng như quản lư dự án để đạt mục tiêu chất lượng tài trợ.
Hoạt động bảo lănh tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu và hỗ trợ lăi suất sau đầu tư được coi là hoạt động chủ yếu của VDB
Với những tác động tiêu cực đến sự bền vững về tài chính của VDB cũng như NSNN khi cho vay theo lăi suất ưu đăi, hoạt động của VDB nên chuyển từ h́nh thức cho vay là chủ yếu sang h́nh thức hỗ trợ lăi suất sau đầu tư và bảo lănh tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu. đối với hoạt động bảo lănh, với sự đảm bảo về khả năng thanh toán của VDB cho các dự án mà đứng sau là Chính phủ sẽ giúp các NHTM yên tâm hơn trong việc lựa chọn tài trợ, đồng thời giúp san sẻ gánh nặng về vốn của ngân hàng. Với h́nh thức hỗ trợ lăi suất sau đầu tư, do có sự tham gia ngay từ đầu của các NHTM nên VDB không phải t́m nguồn tài trợ, không phải thẩm định hiệu quả dự án, không phải tổ chức cho vay, bảo lănh, thu nợ và gánh chịu rủi ro trong khi vẫn thực hiện vai tṛ hỗ trợ của ḿnh cho các dự án thuộc đối tượng của chính sách tín dụng. Cả hai h́nh thức này đều tranh thủ được những thế mạnh của các NHTM trong thẩm định cũng như quản lư dự án để đạt mục tiêu chất lượng tài trợ.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *