Vai trò cơ bản của CEO

Please follow and like us:

Các vai trò cơ bản của CEO:
Người đại diện của tổ chức
Người lãnh đạo
Người liên lạc
Người tiếp nhận thông tin
Người truyền bá thông tin
Người phát ngôn
Nhà doanh nghiệp
Người khắc phục khó khăn
Người phân phối nguồn lực

Cụ thể:

Người đại diện của tổ chức: Đây là vai trò đơn giản nhất cơ bản nhất mà Giám đốc đảm nhiệm. Họ phải thực hiện nhiều chức trách, có một số mang tính hành chính, một số mang tính cổ vũ lòng người. nhưng đều là những việc có liên quan đến quan hệ giữa người với người, không liên quan đến việc xử lý
thông tin quan trọng và ra quyết định quản lý.

Người lãnh đạo: Giám đốc là thủ trưởng chính thức của một tổ chức, chịu trách nhiệm động viên và dẫn dắt cấp dưới, bao gồm việc thuê dùng, huấn luyện, đánh giá, đãi ngộ, đề bạt, biểu dương, can thiệp và cho thôi việc. Sự thành công hay thất bại của tổ chức là do tâm sức và khả năng nhìn xa trông rộng của Giám đốc.

Người liên lạc: Giám đốc thông qua các kênh chính thức, thiết lập và duy trì mối liên hệ của tổ chức với
những cá nhân và đoàn thể ở ngoài tổ chức, sau đó lại thông qua vai trò người phát ngôn, người truyền bá thông tin và người đàm phán để phát triển hơn nữa mối quan hệ ấy và nhận thức được những điều bổ ích những thông tin mà mối liên hệ ấy tạo ra.

Người tiếp nhận thông tin : Những thông tin mà Giám đốc nhận được bao gồm: những thông tin mang tính nghiệp vụ trong nội bộ, thông qua các báo cáo của cấp dưới, sự quan sát đối với hoạt động của tổ chức,
những thông tin về các sự kiện ở bên ngoài như thông tin về khách hàng, về đối thủ cạnh tranh, người cung cấp, biến động của thị trường… những ý kiến và phương hướng, các loại sức ép, ví dụ đề nghị của cấp dưới và yêu cầu của những người ngoài tổ chức, ý kiến của thành viên hội đồng quản trị và những lời chất vấn của các tổ chức xã hội…

Người truyền bá thông tin: Giám đốc phải truyền bá những thông tin từ bên ngoài cho tổ chức của mình và truyền bá những thông tin nội bộ từ nhân viên cấp dưới này đến nhân viên cấp dưới khác.

Người phát ngôn : Vai trò truyền bá thông tin của Giám đốc là vai trò trong nội bộ tổ chức. Còn vai trò người
phát ngôn là vai trò đối ngoại. Đó là việc truyền bá những thông tin của tổ chức cho những cơ quan và những cá nhân ngoài tổ chức.

Nhà doanh nghiệp: Họ là người khởi xướng và thiết kế nhiều cải cách của tổ chức trong phạm vi quyền hạn của mình. Khái niệm “nhà doanh nghiệp” ở đây bao gồm toàn bộ công tác quản lý có liên quan đến những biến đổi trong một tổ chức sẵn có hoặc một tổ chức mới thành lập.

Người khắc phục khó khăn : Trong vai trò nhà doanh nghiệp. Giám đốc cần chủ động tập trung sự chú ý vào việc đổi mới tổ chức. Trong vai trò khắc phục khó khăn, Giám đốc phải xử lý những tình huống ngoài ý
muốn và những biến đổi hàm chứa các nhân tố không điều khiển được. Hai vai trò này là hai bộ phận trong một thể thống nhất liên tục của việc ra quyết định quản lý. Giữa hai vai trò ấy có một khoảng cách không rõ ràng lắm, đồng thời có liên quan đến sự phán đoán và quan điểm của cá nhân.

Người phân phối nguồn lực : Vai trò này gồm 3 nội dung cơ bản:
• Sắp xếp thời gian của bản thân: Sắp xếp công việc: thiết lập một chế độ làm việc của tổ chức: làm việc gì, ai làm, thông qua tổ chức nào để làm… Đó là một vấn đề quan trọng trong việc phân phối nguồn lực.

• Giám đốc phải là người giữ quyền phê chuẩn mọi quyết định quan trọng để đảm bảo cho việc phối hợp các quyết định đó khiến cho các quyết định đó bổ sung cho nhau, không trái ngược với nhau và lựa chọn được phương án tốt nhất trong tình hình nguồn lực có hạn.
• Người đàm phán: Đàm phán là trao đổi nguồn lực. Nó đòi hỏi người tham gia đàm phán phải có đủ quyền lực chi phối nguồn lực và nhanh chóng quyết định vân đề.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *