Tư bản bất biến và tư bản khả biến có vai trò như thế nào trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư?

Please follow and like us:

Tư bản bất biến và tư bản khả biến có vai trò như thế nào trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư?
– Tư bản bất biến là bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thái tư liệu sản xuất mà giá trị được lao động cụ thể của công nhân làm thuê bảo tồn và chuyển nguyên vẹn vào giá trị sản phẩm. Tức là giá trị không biến đổi trong quá trình sản xuất.
-> Tư bản bất biến không tạo ra giá trị thặng dư, nó chỉ là điều kiện cần thiết để cho quá trình tạo ra giá trị thặng dư được diễn ra
– Tư bản khả biến là bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thái sức lao động không tái hiện ra, nhưng thông qua lao động trừu tượng của công nhân mà tăng lên. Tức là có sự biến đổi về số lượng trong quá trình sản xuất.
-> Tư bản khả biến là nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư tư bản chủ nghĩa. Tư bản khả biến có vai trò quyết định trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư vì nó chính là bộ phận tư bản lớn lên.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *