Trình bày thuộc tính giá trị hàng hoá

Please follow and like us:

Hai thuộc tính cơ bản của giá trị hàng hóa là giá trị trao đổi và giá trị sử dụng.

* Giá trị sử dụng là công dụng của việc tiêu dùng hàng hóa; sức mạnh thỏa mãn mong muốn của con người đối với một hàng hóa hoặc dịch vụ trong nền kinh tế chính trị cổ điển.

– Giá trị sử dụng của hàng hóa cung cấp tài liệu cho một nghiên cứu đặc biệt, đó là kiến ​​thức thương mại của hàng hóa. Giá trị sử dụng chỉ trở thành hiện thực khi sử dụng hoặc tiêu dùng: chúng cũng cấu thành bản chất của mọi của cải, bất kể hình thái xã hội của của cải đó. Trong hình thức xã hội mà chúng ta sắp xem xét, ngoài ra, chúng còn là những kho vật chất có giá trị trao đổi.

– Ví dụ, nước có giá trị sử dụng vô cùng to lớn nhưng không có giá trị trao đổi. Ngược lại, kim cương có giá trị trao đổi rất lớn nhưng không có giá trị sử dụng.

– Đặc trưng:
+ Một loại hàng hóa không chỉ có một mà có thể có nhiều giá trị sử dụng khác nhau. Giá trị sử dụng của một hàng hóa không phải phát hiện ra ngay trong một thời điểm mà nó được phát hiện dần dần qua quá trình phát triển.
+ Giá trị sử dụng của hàng hóa là một phạm trù vĩnh viễn vì nó do thuộc tính tự nhiên của vật thể quyết định.
+ Giá trị sử dụng chỉ được thể hiện khi con người sử dụng hoặc tiêu dùng hàng hóa, vật chất của cải.
+ Xã hội ngày càng phát triển, hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, do đó giá trị sử dụng của hàng hóa ngày càng cao.

* Giá trị trao đổi là số lượng hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta có thể có được trên thị trường để đổi lấy một thứ cụ thể. Nói cách khác, đó là giá của một hàng hóa cụ thể có thể được bán và mua trên thị trường.

– Giá trị trao đổi phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Có nghĩa là, với sự thay đổi của giá trị thời gian đổi lấy một hàng hóa so với hàng hóa khác sẽ thay đổi.

– Giá trị trao đổi cũng tùy thuộc vào địa điểm. Giá trị trao đổi đối với một hàng hóa cụ thể thay đổi từ thị trường này sang thị trường khác. Do đó, nó thay đổi tùy theo thời gian và địa điểm. Một loại hàng hóa có thể có giá trị sử dụng to lớn nhưng không có giá trị trao đổi hoặc ngược lại.

– Ví dụ, 1m vải = 10kg thóc.

– Đặc trưng:
+ Giá trị trao đổi là thuộc tính xã hội của hàng hóa.
+ Giá trị trao đổi của hàng hóa là một phạm trù lịch sử bởi nó chỉ tồn tại ở những phương thức sản xuất, nơi có sản xuất và trao đổi.
+ Giá trị trao đổi biểu hiện quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa, tức quan hệ sản xuất xã hội.
+ Khi giá trị sử dụng thay đổi thì giá trị trao đổi cũng thay đổi theo.
Thêm thông tin giảm 80%: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *