Trình bày hiểu biết của mình về Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán trong đơn vị hành chính, sự nghiệp ?

Please follow and like us:

Báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 7 Thông tư 107/2017/TT-BTC. Cụ thể như sau:
1. Đối tượng lập báo cáo tài chính
Sau khi kết thúc kỳ kế toán năm, các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải khóa sổ và lập báo cáo tài chính để gửi cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quy định.
2. Mục đích của báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho những người có liên quan để xem xét và đưa ra các quyết định về các hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị. Thông tin báo cáo tài chính giúp cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
Thông tin báo cáo tài chính của đơn vị hành chính, sự nghiệp là thông tin cơ sở để hợp nhất báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên.
3. Nguyên tắc, yêu cầu lập báo cáo tài chính
a) Nguyên tắc:
Việc lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.
Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng của đơn vị kế toán. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.
b) Yêu cầu:
Báo cáo tài chính phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo; trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị.
Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với từng loại hình đơn vị, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.
Thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải kế tiếp số liệu của kỳ trước.
4. Kỳ lập báo cáo
Đơn vị phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Luật Kế toán.
5. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính
a) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải lập báo cáo tài chính năm theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư này; trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có hoạt động đặc thù được trình bày báo cáo theo chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành cụ thể hoặc đồng ý chấp thuận.
b) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp lập báo cáo tài chính theo biểu mẫu đầy đủ, trừ các đơn vị kế toán dưới đây có thể lựa chọn để lập báo cáo tài chính đơn giản:
(1) Đối với cơ quan nhà nước thỏa mãn các điều kiện:
– Phòng, cơ quan tương đương phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chỉ được giao dự toán chi ngân sách nhà nước chi thường xuyên;
– Không được giao dự toán chi ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển, chi từ vốn ngoài nước; không được giao dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí;
– Không có cơ quan, đơn vị trực thuộc.
(2) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thỏa mãn các điều kiện:
– Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu, hoặc nguồn thu thấp);
– Không được bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển, chi từ vốn ngoài nước; không được giao dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí;
– Không có đơn vị trực thuộc.
c) Đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị cấp dưới không phải là đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính tổng hợp, bao gồm số liệu của đơn vị mình và toàn bộ thông tin tài chính của các đơn vị cấp dưới, đảm bảo đã loại trừ tất cả số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới và giữa các đơn vị cấp dưới với nhau (các đơn vị cấp dưới trong quan hệ thanh toán nội bộ này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc và chỉ lập báo cáo tài chính gửi cho cơ quan cấp trên để tổng hợp (hợp nhất) số liệu, không phải gửi báo cáo tài chính cho các cơ quan bên ngoài).
6. Nội dung và thời hạn nộp báo cáo tài chính
a) Nội dung:
Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền các báo cáo tài chính năm theo quy định tại Thông tư này.
b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính:
Báo cáo tài chính năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị cấp trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.
7. Công khai báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được công khai theo quy định của pháp luật về kế toán và các văn bản có liên quan.
Báo cáo quyết toán
1.Khái niệm
Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước là tài liệu tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí NSNN trong đơn vị HCSN. Báo cáo quyết toán NSNN cung cấp thông tin quan trọng phục vụ việc đánh giá tình hình tuân thủ; chấp hành quy định của pháp luật về NSNN mà đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện. Đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, kiểm tra; điều hành hoạt động sử dụng ngân sách của đơn vị HCSN.
2.Đối tượng thực hiện báo cáo quyết toán NSNN
Các đơn vị HCSN sử dụng ngân sách nhà nước là đối tượng phải lập báo cáo quyết toán. Ngoài ra các đơn vị HCSN có phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác phải lập báo cáo quyết toán đối với các nguồn có quy định phải quyết toán như nguồn NSNN.
3.Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
Căn cứ lập báo cáo quyết toán là số liệu sau khi khóa sổ kế toán.
Số quyết toán bao gồm kinh phí đơn vị đã nhận và sử dụng từ nguồn NSNN cấp trong năm. Số liệu này bao gồm cả số phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán (ngày 31/01 năm sau).
Số liệu quyết toán NSNN phải đối chiếu, có xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.
Số quyết toán chi NSNN là số đã thực chi, có đầy đủ hồ sơ chứng từ. Đối với khoản chi thuộc nguồn phải ghi thu ghi chi NSNN thì chỉ quyết toán khi đã có thủ tục xác nhận ghi thu – ghi chi vào NSNN.
4.Yêu cầu lập và trình bày báo cáo quyết toán
Lập báo cáo quyết toán phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Phải bảo đảm trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình thu, chi đối với từng nguồn kinh phí.
Phải được lập đúng nội dung, phương pháp theo quy định.
Trình bày báo cáo quyết toán phải đáp ứng các yêu cầu sau:
Báo cáo quyết toán phải được trình bày nhất quán giữa các kỳ báo cáo.
Hệ thống chỉ tiêu của báo cáo quyết toán phải phù hợp và thống nhất với chỉ tiêu dự toán năm đã được cơ quan cấp trên giao và mục lục NSNN.
Báo cáo quyết toán phải đảm bảo có thể so sánh được giữa số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán. Nếu báo cáo quyết toán ngân sách được lập có nội dung và phương pháp trình bày khác với các chỉ tiêu trong dự toán hoặc báo cáo kỳ kế toán năm trước thì phải giải trình trong phần thuyết minh báo cáo quyết toán năm.
5.Nội dung nộp báo cáo quyết toán năm
Đơn vị HCSN nộp báo cáo cho đơn vị dự toán cấp trên hoặc cơ quan tài chính cùng cấp. Bao gồm:
Các báo cáo quyết toán năm.
Các mẫu biểu đối chiếu dự toán ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước, tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.
Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan.
Báo cáo khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác quyết toán NSNN.
6.Thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm
Các đơn vị HCSN sử dụng NSNN nộp báo cáo quyết toán NSNN theo thời gian quy định tại Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn pháp luật về ngân sách nhà nước.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *