Tại sao QG là chủ thể cơ bản nhất của LQT?

Please follow and like us:

Quốc gia là cơ sở cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của luật quốc tế
Luật quốc tế không có cơ quan lập pháp để xây dựng các quy phạm pháp luật của luật quốc tế. Con đường hình thành của Luật quốc tế dựa trên sự thoả thuận chủ yếu giữa các quốc gia dưới hình thức ký kết các điều ước quốc tế hoặc cùng nhau thực hiện các điều ước quốc tế hoặc cùng nhau thừa nhận các điều ước quốc tế.

Quốc gia luôn được thừa nhận là chủ thể của luật quốc tế trong mọi giai đoạn lịch sử
Công ước Montevideo năm 1933 đưa ra các tiêu chí truyền thống và được chấp nhận rộng rãi nhất về tư cách nhà nước trong luật quốc tế như đã nêu trên.

Có thể thấy, việc công nhận quốc gia là chủ thể của luật quốc tế đã xuất hiện từ rất lâu. Ngay cả ngày nay, những điều kiện này vẫn tiếp tục được coi là những yếu tố cơ bản của tình trạng nhà nước; nhưng chúng không phải là toàn diện cũng như không thay đổi. Các yếu tố khác có thể liên quan như quyền tự quyết và sự công nhận; nhưng có một điều rõ ràng – khuôn khổ liên quan chủ yếu xoay quanh lãnh thổ.

Quốc gia có khả năng độc lập tham gia các quan hệ pháp luật quốc tế
Khả năng này xuất phát từ chủ quyền quốc gia khi thực hiện chức năng đối ngoại của mình. Khả năng tham gia quan hệ quốc tế được hiểu là dựa trên ý chí của chính chủ thể để quyết định việc tham gia hoặc không tham gia vào quan hệ quốc tế. quốc gia có thể tham gia quan hệ quốc tế thông qua hành vi của mình hoặc uỷ quyền cho chủ thể khác đại diện cho mình trong quan hệ quốc tế. (có thể ví dụ Vanticang…).

Quốc gia là chủ thể đầu tiên, chủ thể trứơc hết xây dựng pháp luật quốc tế; quốc gia là chủ thể ban đầu của luật quốc tế bởi vì nó xuất hiện như một chủ thể đầu tiên của luật quốc tế. Trong quá trình thi hành luật quốc tế, quốc gia cũng là chủ thể đầu tiên cho việc thi hành pháp luật quốc tế. Quốc gia cũng là chủ thể cơ bản và chủ yếu trong việc thi hành áp dụng biện pháp cưỡng chế việc tuân thủ áp dụng pháp luật quốc tế.

Quan hệ do luật quốc tế điều chỉnh trước tiên và chủ yếu là quan hệ giữa các quốc gia
Do quốc gia là chủ thể đầu tiên; chủ thể trước hết xây dựng pháp luật quốc tế, chính vì vậy những quy định của pháp luật quốc tế điều chỉnh trước và chủ yếu là quan hệ giữa các quốc gia với nhau.

Là thực thể duy nhất hội đủ các yếu tố chủ quyền, lãnh thổ và dân cư
Lãnh thổ
Lãnh thổ quốc gia là một phần của trái đất bao gồm vùng đất; vùng nước; vùng trời; dưới lòng đất. Lãnh thổ của quốc gia phải được xác định rõ ràng bởi đường biên giới trên đất liền với các quốc gia lân cận hay vùng không thuộc quốc gia nào; quốc gia đó phải được xác định trên bản đồ địa lí hành chính thế giới với vị trí và địa danh rõ ràng; tuy nhiên giữa các quốc gia có thể có các vùng lãnh thổ tranh chấp. Nhưng để đảm bảo yếu tố lãnh thổ xác định thì quốc gia đó phải có vùng lãnh thổ hoàn toàn được xác định rõ ràng thuộc chủ quyền của mình.

Lãnh thổ có mối quan hệ chặt chẽ với các yếu tố cấu thành khác của quốc gia. Một lãnh thổ không có dân cư; chính phủ là lãnh thổ vô chủ. Ngược lại, lãnh thổ là khoảng không gian thực thi quyền lực của chính phủ; đồng thời là một trong những căn cứ để xác định quốc tịch cho từng cá nhân trong cộng đồng dân cư sinh sống trên lãnh thổ đó.

Dân cư
Theo nghĩa rộng, dân cư của một quốc gia là tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ một quốc gia nhất định và tuân theo pháp luật của nhà nước đó.

Theo nghĩa hẹp, dân cư dùng để chỉ tất cả những người có quốc tịch của quốc gia đó. Quốc gia không thể tồn tại nếu không có dân cư.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *