Tài chính công là gì? Chỉ ra mối liên hệ giữa ngân sách, thuế và tài chính công như thế nào?

Please follow and like us:

Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây
Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do Nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của Nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội
Ngân sách, thuế và tài chính công có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và tương đồng trong việc quản lý tài chính của một quốc gia. Dưới đây là mối liên hệ giữa ba khái niệm này:
Ngân sách: Ngân sách là kế hoạch chi tiêu và thu nhập của chính phủ trong một giai đoạn nhất định. Ngân sách được sử dụng để quyết định cách chính phủ sẽ sử dụng và thu thập tiền để đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu của quốc gia. Ngân sách bao gồm các khoản chi tiêu cho các lĩnh vực như giáo dục, y tế, quân sự, công trình cơ sở hạ tầng và nhiều lĩnh vực khác.
Thuế: Thuế là khoản tiền mà chính phủ thu từ cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác để tài trợ cho các hoạt động công cộng. Thuế là một phần quan trọng trong nguồn tài chính của chính phủ và được sử dụng để thu hút thu nhập cho ngân sách. Các loại thuế phổ biến bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ và thuế bất động sản.
Tài chính công: Tài chính công là quá trình quản lý và sử dụng tài nguyên tài chính của chính phủ để đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu của quốc gia. Tài chính công liên quan đến việc thu thập thuế, quản lý và sử dụng ngân sách, điều chỉnh và kiểm soát các khoản chi tiêu, đánh giá và dự báo tài chính công, và quản lý nợ công. Mục tiêu của tài chính công là đảm bảo sự cân đối giữa nguồn thu và chi, tạo ra sự ổn định và bền vững cho nền kinh tế và xã hội.
Như vậy ngân sách là cách chính phủ quyết định và quản lý chi tiêu và thu nhập, thuế là cách chính phủ thu tiền từ các nguồn tài chính, và tài chính công là quá trình quản lý và sử dụng tài nguyên tài chính của chính phủ để đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu của quốc gia.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *