Lý thuyết quản trị

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước? Ý nghĩa của luận điểm này đối với Việt Nam?

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước? Ý nghĩa của luận điểm này đối với Việt Nam?

Xem thêm