So Với Trường Phái Khoa Học Của Taylor Thì Trường Phái Quản Trị Tổng Quát Của Henry Fayol Có Điểm Giống Và Khác Nhau Như Thế Nào ?

Please follow and like us:

So Với Trường Phái Khoa Học Của Taylor Thì Trường Phái Quản Trị Tổng Quát Của Henry Fayol Có Điểm Giống Và Khác Nhau Như Thế Nào ?

* Giống nhau :
_ Cả 2 trường phái đều quan tâm tới vấn đề năng suất lao động, hiệu quả công việc.
_ Xác định các chức năng hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra là chức năng chủ yếu của nhà quản trị.
_ Có sự phân công lao động hợp lý, chuyên môn hoá cao trong công việc.
_ Cả 2 trường phái đều có hệ thống các nguyên tắc và luôn đảm bảo các nguyên tắc được thực hiện.
* Khác nhau :
_ Trường phái quản trị tổng quát có trọng tâm là nhà quản trị còn quản trị khoa học thì trọng tâm là người thừa hành.
_ Lý thuyết của Taylor tập trung chú ý vào năng suất và hiệu quả của tổ chức. Ông chú ý đến khía cạnh hợp lý trong hành động của con người và cho rằng 1 công việc đều có 1 cách thức hợp lý nhất để hoàn thành chúng.
Còn Henry Fayol đề cao tính phổ biến của các chức năng quản trị chủ yếu và phương pháp áp dụng chúng trong tổ chức.
_ Trường phái quản trị khoa học đề cao luận điểm “con người kinh tế” và không đề cập đến khía cạnh tâm lý – xã hội của con người. Trong khi trường phái quản trị tổng quát đề cao nguyên tắc phân công lao động, thiết lập cơ cấu tổ chức, qui chế hoạt động cụ thể rõ ràng, yêu cầu nhà quản trị công bằng và thân thiện với cấp dưới trong tổ chức.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *