So sánh công thức H-T-H & T-H-T

Please follow and like us:
H-T-H T-H-T
Điểm mở đầu, kết thúc Hàng hóa, tiền đóng vai trò trung gian Tiền tệ, hàng hóa đóng vai trò trung gian.
Trật tự hành vi Bán trước, mua sau Mua trước, bán sau
Mục đích vận động
Mục đích của lưu thông hàng hoá giản đơn là giá trị sử dụng để thoả mãn nhu cầu, nên các hàng hoá trao đổi phải có giá trị sử dụng khác nhau.
Mục đích của lưu thông tư bản không phải là giá trị sử dụng, mà là giá trị, hơn nữa là giá trị tăng thêm. Vì vậy, nếu số tiền thu về bằng số tiền ứng ra, thì quá trình vận động trở nên vô nghĩa. Do đó, số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra, nên công thức vận động đầy đủ của tư bản là T – H – T, trong đó T’ = T +  T. Số tiền trội hơn so với số tiền đã ứng ra (T) được C. Mác gọi là giá trị thặng dư. Số tiền ứng ra ban đầu đã chuyển hoá thành tư bản.
Giới hạn vận động Sự vận động sẽ kết thúc ở giai đoạn thứ hai, khi những người trao đổi có được giá trị sử dụng mà người đó cần đến. Do đó sự vận động là có giới hạn. Sự vận động của tư bản là không có giới hạn, vì sự lớn lên của giá trị là không có giới hạn.
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *