Quốc tịch của pháp nhân là gì?

Please follow and like us:

Quốc tịch của pháp nhân là gì?
Quốc tịch của pháp nhân là tình trạng pháp lí của một pháp nhân.
Mỗi pháp nhân chỉ được coi là hợp pháp khi nó được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật của nước mà nó mang quốc tịch
Pháp luật và thực tiễn quốc tế thường căn cứ vào những yếu tố dưới đây để xác định quốc tịch của một pháp nhân:
1) Nơi đặt trụ sở của pháp nhân;
2) Trung tâm các hoạt động của pháp nhân;
3) Pháp luật của nước mà pháp nhân được thành lập;
4) Trong những trường hợp đặc biệt căn cứ vào quốc tịch của người thực sự làm chủ hay lãnh đạo pháp nhân đó.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *