Quan điểm của HCM về tính tất yếu, bản chất và đặc trưng của CNXH ở Việt Nam

Please follow and like us:

Quan điểm của HCM về tính tất yếu, bản chất và đặc trưng của CNXH ở Việt Nam

  1. Tính tất yếu

        Tiếp thu, vận dụng sáng tạo CN Mác- Lênin về sự phát triển tất yếu của xã hội loài người theo các hình thái kt-xh. Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm: Tiến lên CNXH là bước phát triển tất yếu ở Việt Nam sau khi nước nhà đã giành được độc lập theo con đường CMVS.

        Mục tiêu giải phóng dân tộc theo con đường CMVS mà HCM đã lực chọn cho dân tộc VN là nhà nước độc lập, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc tức là sau khi giành độc lập dân tộc nhân dân ta sẽ xây dựng một xã hội mới xã hội XHCN.

  1. Bản chất và đặc trưng của CNXH ở Việt Nam
  2. Cách tiếp cận của HCM về CNXH

         Hồ Chí Minh đến với CNXH từ lập trường của một người yêu nước đi tìm đường giải phóng dân tộc để xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. Người tiếp thu quan điểm của những người sáng lập CNXH khoa học, đồng thời có sự bổ sung cách tiếp cận mới về CNXH

         Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận về CNXH khoa học Mác-Lênin trước hết là từ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm cứu nước và khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của CNCS là sự thống nhất biện chứng của giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội ( gồm GPGC), giải phóng con người.

Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH ở một phương diện nữa là đạo đức, hướng tới giá trị nhân đạo, nhân văn mácxit giải quyết tốt mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội.

         Bao trùm lên tất cả  là Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ văn hoá. Văn hóa trong CNXH ở VN có quan hệ biện chứng với chính trị, kinh tế. Quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam cũng là quá trình xây dựng một nền văn hoá có sự kết tinh, kế thừa, phát triển những giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, kết hợp truyền thống với hiện đại, dân tộc và quốc tế.

        Như vậy, nhân dân VN đã tuân theo quy luật phát triển của dân tộc VN:  độc lập dân tộc là tiền đề, là điều kiện tiên quyết để xây dựng CNXH , xây dựng CNXH thành công là một điều kiện bảo đảm vững chắc, đồng thời là mục tiêu cho dân tộc hướng tới.

  1. Bản chất và đặc trưng tổng quát của CNXH

Hồ Chí Minh bày tỏ quan điểm của mình về CNXH ở VN vẫn là theo các nguyên tắc cơ bản chủ nghĩa Mác- Lênin nhưng với cách diễn đạt ngôn ngữ và viết của Người thì những vẫn đề đầy chất lý luận chính trị phong phú, phức tạp được biểu đạt bằng ngôn ngữ cuộc sống của nhân dân VN rất mộc mạc, dung mị, dễ hiểu.

Xét về đặc trưng bản chất tổng quát của CNXH ở Việt Nam Người nhấn mạnh chủ yếu những mặt sau:

Về chính trị, đó là một chế độ chính trị do dân làm chủ. CNXH có chế độ chính trị dân chủ, nhân dân lao động làm chủ, nhà nước là của dân, do dân và vì dân, dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công-nông-trí thức, do ĐCS lãnh đạo.

 Mọi quyền lực tập trung trong tay nhân dân, nhân dân là người quyết định vận mệnh và sự phát triển của đất nước dưới chế độ CNXH. Nhân dân có vị trí tối thượng trong mọi mạnh của toàn dân để đưa lại quyền lợi cho nhân dân

Về kinh tế, CNXH là một xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học-kỹ thuật. Đó là xã hội có một nền kinh tế phát triển dựa trên cơ sở năng suất lao động xã hội cao, sức sản xuất luôn luôn phát triển, gắn liền sự phát triển KH-CN-KT, ứng dụng có hiệu quả những thành tựu KH-KT của nhân loại.

Về xã hội, CNXH là chế độ không còn người bóc lột người. Trong CNXH không còn bóc lột, áp bức, bất công, thực hiện chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất và thực hiện nguyên tắc phân phối lao động. Đó là một xã hội được xây dựng trên nguyên tắc công bằng, hợp lý.

Về văn hóa, CNXh là một xã hội phát triển cao về văn hóa, đạo đức. Đó là một xã hội có quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng, bình đẳng không có áp bức, bóc lột, bất công, không còn sự đối lập giữa lao động chân tay và lao động trí óc, giữa thành thị và nông thôn, con người được giải phóng có điều kiện phát triển toàn diện, có sụ hài hòa trong phát triển xã hội và tự nhiên.

  • Từ những đặc trưng tên ta thấy được: CNXH là công trình tập thể của nhân dân, do nhân dân tự xây dựng dưới sự lãnh đạo của ĐCS. CNXH là hiện thân đỉnh cao của tiến trình tiến hóa lịch sử nhân loại. Đó là một hệ thống giá trị làm nền tảng điều chỉnh các quan hệ xã hội trong đó có những giá trị tạo nên tiền đề, có giá trị hạt nhân. Đây chính là mục tiêu chủ yếu của CNXH

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *