Pháp nhân nước ngoài là gì?

Please follow and like us:

Pháp nhân nước ngoài là tổ chức hưởng tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật nước ngoài và được công nhận là có quốc tịch nước ngoài khi hoạt động trên nước sở tại.
Ví dụ: Theo quy định khoản 5 Điều 3 Nghị định 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, pháp nhân nước ngoài là pháp nhân được thành lập theo quy định theo pháp luật nước ngoài.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *