Pháp luật an sinh xã hội

Please follow and like us:

Pháp luật an sinh xã hội

Pháp luật an sinh xã hội

Pháp luật ASXH Việt Nam sử dụng phương pháp nào để điều chỉnh các quan hệ ASXH?
Select one:
a. Phương pháp thỏa thuận
b. Phương pháp mệnh lệnh
c. Kết hợp cả hai phương pháp mệnh lệnh và thỏa thuận
d. Cả 3 đáp án A, B, C đều sai.
Phản hồi
Phương án đúng là: Kết hợp cả hai phương pháp mệnh lệnh và thỏa thuận. Vì Pháp luật ASXH sử dụng cả hai phương pháp thỏa thuận và mệnh lệnh – tùy thuộc vào từng loại quan hệ xã hội hoặc từng mặt của loại quan hệ xã hội mà pháp luật ASXH điều chỉnh. Xem phần 1.1.2 Bài 1

The correct answer is: Kết hợp cả hai phương pháp mệnh lệnh và thỏa thuận

Hiến pháp năm 2013 quy định đối tượng nào sau đây được bảo đảm an sinh xã hội
Select one:
a. Công dân Việt Nam
b. Cá nhân, tổ chức.
c. Công dân.
d. Cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài.
Phản hồi
Phương án đúng là: Công dân. Vì Điều 34 Hiến pháp năm 2013 quy định “Công dân có quyền được đảm bảo an sinh xã hội”. Như vậy đối tượng được bảo đảm ASXH là công dân. Công dân là cá nhân, con người cụ thể, có năng lực pháp lí và năng lực hành vi, có các quyền và nghĩa vụ theo các quy định pháp luật của một quốc gia. Căn cứ pháp lí để xác định công dân của một nhà nước nhất định là quốc tịch của người đó. Người có một quốc tịch là công dân của một quốc gia, có hai quốc tịch hoặc nhiều hơn là công dân của hai hay nhiều quốc gia. Người không có quốc tịch không phải là công dân của một nước nào.

The correct answer is: Công dân.

Ngoài nhà nước là chủ thể đặc biệt điều tiết quan hệ pháp luật thì chủ thể tham gia quan hệ pháp luật BHYT bao gồm:
Select one:
a. Chủ thể tham gia đóng góp BHYT; Chủ thể hưởng chế độ BHYT; Tổ chức BHYT
b. Chủ thể tham gia đóng góp BHYT; Chủ thể hưởng chế độ BHYT; Cơ sở khám chữa bệnh BHYT.
c. Chủ thể tham gia đóng góp BHYT; Tổ chức BHYT; Cơ sở khám chữa bệnh BHYT.
d. Chủ thể tham gia đóng góp BHYT; Chủ thể hưởng chế độ BHYT; Chủ thể thực hiện BHYT
Phản hồi
Phương án đúng là: Chủ thể tham gia đóng góp BHYT; Chủ thể hưởng chế độ BHYT; Chủ thể thực hiện BHYT. Vì Chủ thể thực hiện BHYT gồm Tổ chức BHYT và Cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Xem phần 1.5.3 Bài 1

The correct answer is: Chủ thể tham gia đóng góp BHYT; Chủ thể hưởng chế độ BHYT; Chủ thể thực hiện BHYT

Ngoài nhà nước là chủ thể đặc biệt điều tiết quan hệ pháp luật thì chủ thể tham gia quan hệ pháp luật BHXH bao gồm:
Select one:
a. Chủ thể đóng góp BHXH, chủ thể thực hiện BHXH,
b. Chủ thể đóng góp BHXH, chủ thể thực hiện BHXH, chủ thể hưởng BHXH
c. Người lao động, Người sử dụng lao động, Cơ quan BHXH
d. Người lao động, Người sử dụng lao động, chủ thể thực hiện BHXH, thân nhân của người lao động
Phản hồi
Phương án đúng là: Chủ thể đóng góp BHXH, chủ thể thực hiện BHXH, chủ thể hưởng BHXH. Vì Quan hệ BHXH bao gồm quan hệ BHXH bắt buộc và quan hệ BHXH tự nguyện. Vì vậy đáp án chính xác nhất là B: Chủ thể đóng góp BHXH, chủ thể thực hiện BHXH, chủ thể hưởng BHXH. Xem phần 1.5.2 Bài 1

The correct answer is: Chủ thể đóng góp BHXH, chủ thể thực hiện BHXH, chủ thể hưởng BHXH

Quan điểm nào sau đây là ĐÚNG:
Select one:
a. Thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng trong Hiến pháp năm 1946.
b. Thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng trong Hiến pháp năm 1980.
c. Thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng trong Hiến pháp 1992.
d. Thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng trong Hiến pháp 2013.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng trong Hiến pháp 2013. Vì Chỉ từ Hiến pháp năm 2013, thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng tại Điều 34 “Công dân có quyền được đảm bảo an sinh xã hội”. Các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 ghi nhận quyền ASXH nhưng chưa sử dụng thuật ngữ “An sinh xã hội”. Xem lịch sử hình thành, phát triển của pháp luật ASXH Việt Nam phần 1.2.2 Bài 1

The correct answer is: Thuật ngữ “An sinh xã hội” được sử dụng trong Hiến pháp 2013.

Trong các Công ước của tổ chức lao động quốc tế (ILO) quy định các vấn đề về ASXH, Công ước nào được coi là công ước quan trọng nhất:
Select one:
a. Công ước số 102 năm 1952 về Quy phạm tối thiểu về an toàn xã hội
b. Công ước số 103 năm 1952 (sửa đổi) về Bảo vệ thai sản
c. Công ước số 118 năm 1962 về Bình đẳng trong đối xử
d. Công ước Số 121 năm 1964 về Chế độ về tai nạn lao động
Phản hồi
Phương án đúng là: Công ước số 102 năm 1952 về Quy phạm tối thiểu về an toàn xã hội. Vì Năm 1952, Công ước số 102 về an sinh xã hội (Những tiêu chuẩn tối thiểu) đã được hội nghị toàn thể của Tổ chức lao động quốc tế thông qua, bao gồm 9 nhánh (tạm gọi là các chế độ): chăm sóc y tế; ốm đau; thất nghiệp; tuổi già; tai nạn lao động; trợ cấp gia đình; thai sản; mất sức lao động; tử tuất. Công ước 102 vẫn còn có hiệu lực, bao gồm mục tiêu tối thiểu, cơ bản đối với chế độ và thiết lập những quy định có tính nguyên tắc chung. Các Công ước khác: Công ước 103, 118, 121 v.v…là các Công ước cụ thể, chi tiết về các chế độ ASXH. Xem phần 1.3.2 Bài 1 và nội dung Công ước 102 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Cong-uoc-102-nam-1952-quy-pham-toi-thieu-an-toan-xa-hoi-103333.aspx

The correct answer is: Công ước số 102 năm 1952 về Quy phạm tối thiểu về an toàn xã hội

Pháp luật ASXH Việt Nam KHÔNG có vai trò nào sau đây?
Select one:
a. Là cơ sở pháp lý quan trọng để người dân được hưởng quyền ASXH
b. Là công cụ hữu hiệu để nhà nước thực hiện chính sách xã hội và quản lý ASXH:
c. Góp phần phát triển xã hội ổn định, bền vững, thúc đẩy công bằng, tiến bộ xã hội.
d. Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.
Phản hồi
Phương án đúng là: Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Vì Đây là một trong các nhiệm vụ của Bộ luật hình sự quy định tại Điều 1 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Xem vai trò của pháp luật ASXH tại phần 1.1.4 Bài 1

The correct answer is: Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào là nguyên tắc cơ bản của pháp luật ASXH Việt Nam:
Select one:
a. Nguyên tắc tự do, tự nguyện, thỏa thuận
b. Nguyên tắc áp dụng thói quen.
c. Nguyên tắc đa dạng hóa, xã hội hóa.
d. Nguyên tắc áp dụng tập quán.
Phản hồi
Phương án đúng là: Nguyên tắc đa dạng hóa, xã hội hóa. Vì Nguyên tắc A, C, D là nguyên tắc áp dụng trong luật thương mại quy định tại Điều 11,12,13 Luật Thương mại 2005. Nguyên tắc C là một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật ASXH Việt Nam. Xem nội dung các nguyên tắc của pháp luật ASXH Việt Nam tại phần 1.1.3 Bài 1

The correct answer is: Nguyên tắc đa dạng hóa, xã hội hóa.

Các quan hệ an sinh xã hội xuất hiện từ giai đoạn nào trong sự phát triển của xã hội loài người?
Select one:
a. Từ thời kỳ công xã nguyên thủy
b. Từ giai đoạn chế độ chiếm hữu nô lệ
c. Từ giai đoạn chế độ phong kiến.
d. Từ khi xã hội có nhà nước và pháp luật.
Phản hồi
Phương án đúng là: Từ thời kỳ công xã nguyên thủy. Vì Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ: thời kỳ còn sơ khai, chưa có nhà nước và pháp luật nhưng sự rủi ro, bất hạnh đã được san sẻ. Quan hệ ASXH dưới hình thức hỗ trợ của cả cộng đồng hoặc các hoạt động mang tính chất tôn giáo. Xem phần 1.1.1 Bài 1

The correct answer is: Từ thời kỳ công xã nguyên thủy

Công ước 102 của ILO quy định các chế độ ASXH nào?
Select one:
a. Chăm sóc y tế; ốm đau; tai nạn lao động; trợ cấp gia đình; thai sản; mất sức lao động; tử tuất.
b. Chăm sóc y tế; ốm đau; thất nghiệp; tuổi già; thai sản; mất sức lao động; tử tuất.
c. Chăm sóc y tế; ốm đau; thất nghiệp; tuổi già; tai nạn lao động; trợ cấp gia đình; thai sản; mất sức lao động; tử tuất.
d. Chăm sóc y tế; thất nghiệp; tuổi già; tai nạn lao động; trợ cấp gia đình; mất sức lao động; tử tuất.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chăm sóc y tế; ốm đau; thất nghiệp; tuổi già; tai nạn lao động; trợ cấp gia đình; thai sản; mất sức lao động; tử tuất. Vì Năm 1952, Công ước số 102 về an sinh xã hội (Những tiêu chuẩn tối thiểu) đã được hội nghị toàn thể của Tổ chức lao động quốc tế thông qua, bao gồm 9 nhánh (tạm gọi là các chế độ): chăm sóc y tế; ốm đau; thất nghiệp; tuổi già; tai nạn lao động; trợ cấp gia đình; thai sản; mất sức lao động; tử tuất. Công ước 102 vẫn còn có hiệu lực, bao gồm mục tiêu tối thiểu, cơ bản đối với chế độ . Xem phần 1.3.2 Bài 1 và nội dung Công ước 102 tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Cong-uoc-102-nam-1952-quy-pham-toi-thieu-an-toan-xa-hoi-103333.aspx

The correct answer is: Chăm sóc y tế; ốm đau; thất nghiệp; tuổi già; tai nạn lao động; trợ cấp gia đình; thai sản; mất sức lao động; tử tuất.

Thời hạn cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động hưởng chế độ thai sản là: :
Select one:
a. 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động
b. 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động
c. 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động
d. 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động
Phản hồi
Phương án đúng là: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động. Vì căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 102 Luật BHXH năm 2014

The correct answer is: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động

Người lao động KHÔNG được hưởng chế độ thai sản khi thuộc trường hợp:
Select one:
a. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
b. Người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.
c. Lao động nữ thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm.
d. Lao động nữ mang thai hộ.
Phản hồi
Phương án đúng là: Lao động nữ thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 31 Luật BHXH năm 2014

The correct answer is: Lao động nữ thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Người lao động khi tham gia BHXH KHÔNG có trách nhiệm nào sau đây:
Select one:
a. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật.
b. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội.
c. Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.
d. Khiếu nại về BHXH theo quy định pháp luật.
Phản hồi
Phương án đúng là: Khiếu nại về BHXH theo quy định pháp luật. Vì Vì căn cứ Điều 19 Luật BHXH năm 2014 quy định trách nhiệm của người lao động. Việc khiếu nại về BHXH là quyền của người lao động (không phải trách nhiệm) theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Luật BHXH năm 2014.

The correct answer is: Khiếu nại về BHXH theo quy định pháp luật.

Thời gian hưởng chế độ khi con dưới 03 tuổi ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con là:
Select one:
a. 20 ngày làm việc
b. 15 ngày làm việc
c. 25 ngày làm việc
d. 12 ngày làm việc
Phản hồi
Phương án đúng là: 20 ngày làm việc. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 27 Luật BHXH năm 2014

The correct answer is: 20 ngày làm việc

Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, làm việc trong điều kiện bình thường thì cần điều kiện tuổi đời như thế nào để được hưởng lương hưu hằng tháng?
Select one:
a. Nam đủ 60 tuổi, nữ 55 tuổi.
b. Nam đủ 62 tuổi, nữ 55 tuổi.
c. Nam đủ 62 tuổi, nữ 60 tuổi.
d. Nam đủ 65 tuổi, nữ 60 tuổi.
Phản hồi
Phương án đúng là: Nam đủ 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Vì căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH năm 2014.

The correct answer is: Nam đủ 60 tuổi, nữ 55 tuổi.

Cơ quan nào thực hiện chức năng thanh tra về BHXH
Select one:
a. Thanh tra Lao động thương binh và xã hội
b. Thanh tra Tài chính
c. Thanh tra chuyên ngành của Cơ quan BHXH
d. Cả 3 đáp án A, B, C
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả 3 đáp án A, B, C. Vì Vì căn cứ Điều 13 Luật BHXH năm 2014

The correct answer is: Cả 3 đáp án A, B, C

Người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội KHÔNG có quyền nào sau đây:
Select one:
a. Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về BHXH.
b. Khiếu nại, tố cáo về BHXH theo quy định của pháp luật.
c. Khởi kiện về BHXH theo quy định của pháp luật.
d. Quản lý sổ BHXH của người lao động
Phản hồi
Phương án đúng là: Quản lý sổ BHXH của người lao động. Vì căn cứ Điều 20 Luật BHXH năm 2014 quy định quyền của người sử dụng lao động. Và việc quản lý sổ BHXH là quyền của người lao động (không phải quyền của người sử dụng lao động) theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật BHXH năm 2014

The correct answer is: Quản lý sổ BHXH của người lao động

Cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về BHXH:
Select one:
a. Bộ Lao động thương binh và xã hội.
b. Chính phủ.
c. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
d. Bộ Lao động thương binh và xã hội phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Phản hồi
Phương án đúng là: Chính phủ. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Luật BHXH năm 2014

The correct answer is: Chính phủ.

BHXH tự nguyện có các chế độ nào sau đây
Select one:
a. Hưu trí, tử tuất
b. Hưu trí, Thai sản, Tử tuất
c. Ốm đau, Hưu trí, Tử tuất
d. Ốm đau, Hưu trí
Phản hồi
Phương án đúng là: Hưu trí, tử tuất. Vì căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật BHXH năm 2014

The correct answer is: Hưu trí, tử tuất

Thời gian hưởng chế độ khi con từ 03 đến dưới 07 tuổi ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con là:
Select one:
a. 10 ngày làm việc
b. 15 ngày làm việc
c. 20 ngày làm việc
d. 25 ngày làm việc
Phản hồi
Phương án đúng là: 15 ngày làm việc. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 27 Luật BHXH năm 2014

The correct answer is: 15 ngày làm việc

Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để được hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn được quy định như thế nào?
Select one:
a. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
b. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
c. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 24 tháng trở lên trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
d. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng
Phản hồi
Phương án đúng là: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng. Vì căn cứ Khoản 2 Điều 49 Luật Việc làm năm 2013

The correct answer is: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng

Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động được quy định như thế nào ?
Select one:
a. Là thời điểm đóng BHXH bắt buộc.
b. 01 tháng kể từ ngày hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có hiệu lực.
c. 15 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có hiệu lực.
d. Là thời điểm hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có hiệu lực.
Phản hồi
Phương án đúng là: Là thời điểm đóng BHXH bắt buộc. Vì căn cứ Điều 12 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

The correct answer is: Là thời điểm đóng BHXH bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn KHÔNG cần có giấy tờ nào sau đây:
Select one:
a. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội quy định.
b. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động
c. Sổ BHXH
d. Giấy xác nhận hộ khẩu của UBND cấp xã nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú.
Phản hồi
Phương án đúng là: Giấy xác nhận hộ khẩu của UBND cấp xã nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

The correct answer is: Giấy xác nhận hộ khẩu của UBND cấp xã nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?
Select one:
a. Đóng đủ 12 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
b. Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 thì được hưởng 04 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
c. Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 thì được hưởng 04 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp.
d. Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Vì căn cứ Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm năm 2013

The correct answer is: Đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Đối tượng nào sau đây KHÔNG phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp:
Select one:
a. Người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ
b. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc
c. Người lao động làm việc theo công việc xác định thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng
d. Lao động giúp việc gia đình
Phản hồi
Phương án đúng là: Lao động giúp việc gia đình. Vì căn cứ Khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013

The correct answer is: Lao động giúp việc gia đình

Trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp mà người sử dụng lao động phải thực hiện được quy định như thế nào?
Select one:
a. Đóng bằng 1,5% quỹ tiền lương tháng của những người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
b. Đóng bằng 2% quỹ tiền lương tháng của những người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
c. Đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của đơn vị.
d. Đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Phản hồi
Phương án đúng là: Đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vì căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 57 Luật Việc làm năm 2013

The correct answer is: Đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời hạn người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ chức BHXH là bao nhiêu ngày?
Select one:
a. 15 ngày kể từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.
b. 20 ngày kể từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.
c. 30 ngày kể từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.
d. 45 ngày kể từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.
Phản hồi
Phương án đúng là: 30 ngày kể từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 44 Luật Việc làm năm 2013

The correct answer is: 30 ngày kể từ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.

Thời hạn người lao động phải phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm được quy định như thế nào?
Select one:
a. 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
b. 45 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
c. 60 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
d. 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
Phản hồi
Phương án đúng là: 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm năm 2013

The correct answer is: 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn được quy định như thế nào?
Select one:
a. Bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.
b. Bằng 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.
c. Bằng 70% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.
d. Bằng 70% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm năm 2013

The correct answer is: Bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

Người lao động KHÔNG được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đường bưu điện nếu thuộc trường hợp:
Select one:
a. Thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.
b. Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông
c. Nhập học có xác nhận của Cơ sở đào tạo.
d. Dịch bệnh có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
Phản hồi
Phương án đúng là: Nhập học có xác nhận của Cơ sở đào tạo. Vì căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

The correct answer is: Nhập học có xác nhận của Cơ sở đào tạo.

Việc phân bổ và sử dụng tổng số tiền đóng quỹ BHYT được quy định theo tỷ lệ như thế nào?
Select one:
a. 80% dành cho quỹ khám bệnh, chữa bệnh; 20% dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế
b. 85% dành cho quỹ khám bệnh, chữa bệnh; 15% dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế
c. 90% dành cho quỹ khám bệnh, chữa bệnh; 10% dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế
d. Do Bộ tài chính điều tiết theo kế hoạch hằng năm.
Phản hồi
Phương án đúng là: 90% dành cho quỹ khám bệnh, chữa bệnh; 10% dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế. Vì căn cứ Điều 31 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

The correct answer is: 90% dành cho quỹ khám bệnh, chữa bệnh; 10% dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế

Thẻ BHYT vẫn CÓ giá trị sử dụng trong trường hợp:
Select one:
a. Thẻ đã hết thời hạn sử dụng
b. Thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa.
c. Người có tên trong thẻ đang hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
d. Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT
Phản hồi
Phương án đúng là: Người có tên trong thẻ đang hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vì căn cứ Khoản 4 Điều 16 Luật BHYT năm 2008 và điểm a khoản 2 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

The correct answer is: Người có tên trong thẻ đang hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mức đóng BHYT hằng tháng của người hưởng lương hưu do tổ chức BHXH đóng được quy định như thế nào:
Select one:
a. Tối đa bằng 6% tiền lương hưu.
b. Tối đa bằng 5% tiền lương hưu.
c. Tối đa bằng 6% tiền lương cơ sở.
d. Tối đa bằng 5% tiền lương cơ sở.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tối đa bằng 6% tiền lương hưu. Vì căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 13 Luật BHYT năm 2008

The correct answer is: Tối đa bằng 6% tiền lương hưu.

Thẻ BHYT KHÔNG bị thu hồi trong trường hợp:
Select one:
a. Gian lận trong việc cấp thẻ BHYT
b. Thẻ bị rách, nát hoặc hỏng
c. Người có tên trong thẻ BHYT không tiếp tục tham gia BHYT
d. Cấp trùng thẻ BHYT
Phản hồi
Phương án đúng là: Cấp trùng thẻ BHYT. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 20 và Điểm a Khoản 1 Điều 19 Luật BHYT năm 2008

The correct answer is: Cấp trùng thẻ BHYT

Luật BHYT 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) KHÔNG áp dụng với đối tượng nào sau đây:
Select one:
a. Bộ quốc phòng và Bộ công an
b. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
c. BHYT mang tính kinh doanh
d. Cả 3 đáp án A, B, C đều sai.
Phản hồi
Phương án đúng là: BHYT mang tính kinh doanh. Vì căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật BHYT năm 2008

The correct answer is: BHYT mang tính kinh doanh

Thẻ BHYT KHÔNG được đổi trong trường hợp:
Select one:
a. Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
b. Thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa.
c. Thông tin ghi trong thẻ không đúng.
d. Người có tên trong thẻ định cư ở nước ngoài.
Phản hồi
Phương án đúng là: Người có tên trong thẻ định cư ở nước ngoài. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 19 và Khoản 2 Điều 1 Luật BHYT năm 2008

The correct answer is: Người có tên trong thẻ định cư ở nước ngoài.

Người đóng BHYT ĐƯỢC hưởng BHYT trong trường hợp nào sau đây:
Select one:
a. Giám định pháp y tâm thần
b. Khám thai định kỳ.
c. An dưỡng tại cơ sở an dưỡng.
d. Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp thảm họa.
Phản hồi
Phương án đúng là: Khám thai định kỳ. Vì căn cứ Điều 23 và Khoản 1 Điều 21 Luật BHYT năm 2008

The correct answer is: Khám thai định kỳ.

Thẻ BHYT KHÔNG có thông tin sau:
Select one:
a. Mức hưởng BHYT.
b. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu
c. Ảnh của người tham gia BHYT
d. Địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ảnh của người tham gia BHYT. Vì căn cứ Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Thẻ BHYT không yêu cầu ảnh của người tham gia BHYT trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Pháp luật yêu cầu ảnh của người tham bảo hiểm y tế (trừ trẻ em dưới 6 tuổi) đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế không có giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi quản lý học sinh, sinh viên, hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

The correct answer is: Ảnh của người tham gia BHYT

Đối tượng KHÔNG được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT là:
Select one:
a. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
b. Học sinh, sinh viên.
c. Người thuộc hộ gia đình làm lâm nghiệp có mức sống trung bình.
d. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Phản hồi
Phương án đúng là: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì căn cứ Điều 4 và Khoản 6 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

The correct answer is: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên được quy định là bao nhiêu?
Select one:
a. Hỗ trợ tối thiểu 60% mức đóng bảo hiểm y tế.
b. Hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế.
c. Hỗ trợ tối thiểu 40% mức đóng bảo hiểm y tế.
d. Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Vì căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 8 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

The correct answer is: Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Chế độ nào không phải chế độ ưu đãi đối với bệnh binh?
Select one:
a. Phụ cấp hàng tháng
b. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe.
c. Hỗ trợ theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.
d. Hỗ trợ về nhà ở.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hỗ trợ theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học. Vì căn cứ Điều 24, Khoản 5 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng năm 2005 đây là chế độ ưu đãi đối với con của bệnh binh

The correct answer is: Hỗ trợ theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

Chế độ nào KHÔNG phải là chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ?
Select one:
a. Trợ cấp hàng tháng
b. Bảo hiểm y tế
c. Ưu tiên trong tuyển sinh.
d. Nâng lương trước thời hạn
Phản hồi
Phương án đúng là: Nâng lương trước thời hạn . Vì căn cứ Điều 4 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng năm 2005

The correct answer is: Nâng lương trước thời hạn

Người thuộc trường nào sau đây KHÔNG được xem xét xác nhận là liệt sĩ?
Select one:
a. Hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế bị bệnh phải đưa về nước điểu trị và chết trong khi đang điều trị.
b. Hy sinh khi trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bán phá.
c. Hy sinh do ốm đau, tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.
d. Chết trong khi thăm viếng hữu nghị.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chết trong khi thăm viếng hữu nghị. Vì căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định 31/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Chết trong khi thăm viếng hữu nghị.

Đối tượng nào KHÔNG được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ:
Select one:
a. Bệnh binh nhưng bị tước danh hiệu quân nhân.
b. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945
c. Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
d. Người làm nghĩa vụ quốc tế
Phản hồi
Phương án đúng là: Bệnh binh nhưng bị tước danh hiệu quân nhân. Vì căn cứ Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng năm 2005 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định 31/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Bệnh binh nhưng bị tước danh hiệu quân nhân.

Chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ trong các trường hợp theo quy định được nhà nước hỗ trợ kinh phí như thế nào?
Select one:
a. Thân nhân liệt sĩ (không quá hai người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.
b. Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm hai lần.
c. Thân nhân liệt sĩ (không quá hai người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm hai lần.
d. Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.
Phản hồi
Phương án đúng là: Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần. Vì căn cứ Khoản 2 Điều 64 Nghị định 31/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ khi thăm viếng mộ liệt sĩ được nhà nước hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn mỗi năm một lần.

Trường hợp một người là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhưng cũng là thương binh thì chế độ ưu đãi sẽ được thực hiện như thế nào?
Select one:
a. Được hưởng trợ cấp, phụ cấp của một trong hai đối tượng, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một trong hai đối tượng (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).
b. Được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với từng đối tượng, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một trong hai đối tượng (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).
c. Được hưởng trợ cấp, phụ cấp của đối tượng có mức cao hơn, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một trong hai đối tượng (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).
d. Được hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ khác của đối tượng có mức cao hơn (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).
Phản hồi
Phương án đúng là: Được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với từng đối tượng, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một trong hai đối tượng (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật). Vì căn cứ Khoản 1 Điều 7 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng năm 2005

The correct answer is: Được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với từng đối tượng, các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một trong hai đối tượng (trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật).

Chế độ nào không phải chế độ ưu đãi đối với thương binh?
Select one:
a. Hỗ trợ nhà ở;
b. Trợ cấp thờ cúng.
c. Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm
d. Bảo hiểm y tế
Phản hồi
Phương án đúng là: Trợ cấp thờ cúng. Vì căn cứ Điều 20 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng năm 2005

The correct answer is: Trợ cấp thờ cúng.

Thân nhân của người có công là ai?
Select one:
a. Cha đẻ, mẹ đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi, vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
b. Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ; Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
c. Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
d. Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi)
Phản hồi
Phương án đúng là: Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 31/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

Chế độ trợ cấp hàng tháng của người hoạt động cách mạng được quy định như thế nào?
Select one:
a. Trợ cấp hàng tháng bằng 0,6 lần mức chuẩn.
b. Trợ cấp hàng tháng bằng 0,7 lần mức chuẩn.
c. Trợ cấp hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.
d. Trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức chuẩn.
Phản hồi
Phương án đúng là: Trợ cấp hàng tháng bằng 0,6 lần mức chuẩn. Vì căn cứ Điều 47 Nghị định 31/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Trợ cấp hàng tháng bằng 0,6 lần mức chuẩn.

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi của liệt sỹ KHÔNG có giấy tờ nào sau đây:
Select one:
a. Giấy báo tử
b. Quyết định cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất của Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội.
c. Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ
d. Bản Photo có chứng thực Bằng tổ quốc ghi công.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bản Photo có chứng thực Bằng tổ quốc ghi công. Vì căn cứ Điều 19 Nghị định 31/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Bản Photo có chứng thực Bằng tổ quốc ghi công.

Đối tượng nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?
Select one:
a. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ
b. Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam .
c. Cả cha và mẹ bị mất tích theo quy định pháp luật
d. Người đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp xã hội hàng tháng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ. Vì căn cứ: pháp luật quy định trẻ em phải mồ côi cả cha và mẹ thì mới được trợ cấp xã hội hàng tháng (Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội do cơ quan/cá nhân có thẩm quyền nào thành lập?
Select one:
a. UBND cấp xã thành lập
b. Chủ tịch UBND cấp xã
c. UBND cấp huyện
d. Chủ tịch UBND cấp huyện
Phản hồi
Phương án đúng là: Chủ tịch UBND cấp xã. Vì căn cứ Điều 32 Nghị định 136/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Chủ tịch UBND cấp xã

Chế độ chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện chi trả trực tiếp hàng tháng cho đối tượng thụ hưởng thông qua cơ quan/ tổ chức nào ?
Select one:
a. Phòng Lao động thương binh và xã hội
b. UBND cấp xã
c. Tổ chức dịch vụ chi trả
d. Một trong 3 đáp án theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Phản hồi
Phương án đúng là: Một trong 3 đáp án theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Vì căn cứ Điều 8 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

The correct answer is: Một trong 3 đáp án theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Mức hỗ trợ người bị thương nặng do thiên tai tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú được quy định như thế nào?
Select one:
a. Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 05 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
b. Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
c. Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 15 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
d. Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Phản hồi
Phương án đúng là: Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 13 Nghị định 136/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.

Thời gian chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua Tổ chức dịch vụ chi trả được quy định như thế nào?
Select one:
a. Từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng
b. Từ ngày 5 đến ngày 15 hàng tháng
c. Từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng
d. Từ ngày 1 đến ngày 15 hàng tháng
Phản hồi
Phương án đúng là: Từ ngày 5 đến ngày 15 hàng tháng. Vì căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

The correct answer is: Từ ngày 5 đến ngày 15 hàng tháng

Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với Hộ gia đình có người chết do tai nạn giao thông được quy định như thế nào?
Select one:
a. Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 05 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
b. Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
c. Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 15 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
d. Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.
Phản hồi
Phương án đúng là: Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định. Vì căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 136/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định.

Thời gian nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng đối với nạn nhân của bạo lực gia đình được quy định như thế nào?
Select one:
a. Không quá 01 tháng.
b. Không quá 02 tháng.
c. Không quá 03 tháng.
d. Không quá 04 tháng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Không quá 03 tháng. Vì căn cứ Điểm b khoản 2 và Khoản 3 Điều 18 Nghị định 136/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Không quá 03 tháng.

Nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc cơ bản về chính sách trợ giúp xã hội?
Select one:
a. Chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi tùy thuộc vào điều kiện kinh tế đất nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ
b. Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, nơi sinh sống.
c. Bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập.
d. Khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ đối tượng bảo trợ xã hội.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập. Vì căn cứ Điều 3 Nghị định 136/2013/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 2 Luật Việc làm 2013 (đây là nguyên tắc về việc làm)

The correct answer is: Bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập.

Đối tượng nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?
Select one:
a. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng có cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam.
b. Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo
c. Trẻ em dưới 16 tuổi bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi
d. Người cao tuổi thuộc hộ nghèo.
Phản hồi
Phương án đúng là: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo. Vì căn cứ: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo nhưng phải thêm điều kiện là không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng ngươi này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng (Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Người cao tuổi thuộc hộ nghèo.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 04 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mồ côi cả cha lẫn mẹ được quy định như thế nào?
Select one:
a. Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 1,5.
b. Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 2,0.
c. Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 2,5.
d. Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 3,0.
Phản hồi
Phương án đúng là: Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 2,5. Vì căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 136/2013/NĐ-CP

The correct answer is: Được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số 2,5.

Khi người sử dụng lao động khởi kiện ra Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp về quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan BHXH thì Tòa án sẽ xác định vụ án tranh chấp như thế nào?
Select one:
a. Tòa án xác định là vụ án lao động
b. Tòa án xác định là vụ án hành chính
c. Tòa án trả lại đơn và yêu cầu giải quyết khiếu nại hành chính
d. Cả 3 đáp áp đều sai.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tòa án xác định là vụ án hành chính. Vì căn cứ phần 2 Công văn số 105/TANDTC-PC&QLKH ngày 14/4/2016 v/v thi hành Luật BHXH.

The correct answer is: Tòa án xác định là vụ án hành chính

Khi người lao động khởi kiện ra Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp về quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan BHXH thì Tòa án sẽ xác định vụ án tranh chấp như thế nào?
Select one:
a. Tòa án xác định là vụ án hành chính
b. Tòa án xác định là vụ án lao động
c. Tòa án trả lại đơn và yêu cầu giải quyết khiếu nại hành chính
d. Cả 3 đáp áp đều sai.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tòa án xác định là vụ án hành chính. Vì căn cứ phần 2 Công văn số 105/TANDTC-PC&QLKH ngày 14/4/2016 v/v thi hành Luật BHXH

The correct answer is: Tòa án xác định là vụ án hành chính

Những tranh chấp ASXH nào được xác định là tranh chấp lao động cá nhân có thể khởi kiện thẳng ra Tòa án mà không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải?
Select one:
a. Tranh chấp về BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH và Tranh chấp về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
b. Tranh chấp về BHYT theo quy định pháp luật về BHYT
c. Tranh chấp về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm,
d. Cả đáp án A, B, C
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả đáp án A, B, C. Vì căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

The correct answer is: Cả đáp án A, B, C

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu quyết định, hành vi hành chính về BHXH được quy định như thế nào?
Select one:
a. Không quá 15 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý
b. Không quá 15 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý
c. Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý
d. Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý
Phản hồi
Phương án đúng là: Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Vì căn cứ Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011 và Khoản 2 Điều 119 Luật BHXH 2014 quy định trình tự giải quyết khiếu nại về BHXH: “4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu nại”

The correct answer is: Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý

Pháp luật ASXH Việt Nam có các cơ chế nào trong giải quyết tranh chấp ASXH?
Select one:
a. Thương lượng, hòa giải, khiếu nại
b. Khiếu nại, tố tụng
c. Hòa giải, khiếu nại, tố tụng
d. Thương lượng, hòa giải, khiếu nại, tố tụng
Phản hồi
Phương án đúng là: Thương lượng, hòa giải, khiếu nại, tố tụng. Vì căn cứ phần 7.2.2 Bài 7: Giải quyết tranh chấp ASXH

The correct answer is: Thương lượng, hòa giải, khiếu nại, tố tụng

Theo quy định của pháp luật ASXH Việt Nam, Tòa án chuyên trách giải quyết các tranh chấp về ASXH được tổ chức ở cấp nào?
Select one:
a. Tòa án nhân dân cấp huyện
b. Tòa án nhân dân cấp tỉnh
c. Tòa án nhân dân cấp cao
d. Chưa có Tòa án chuyên trách giải quyết tranh chấp ASXH
Phản hồi
Phương án đúng là: Chưa có Tòa án chuyên trách giải quyết tranh chấp ASXH. Vì Căn cứ Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014. Hiện nay tranh chấp ASXH được giải quyết theo cơ chế tố tụng hành chính hoặc tố tụng lao động (xem phần 7.2.2 Bài 7: Giải quyết tranh chấp ASXH)

The correct answer is: Chưa có Tòa án chuyên trách giải quyết tranh chấp ASXH

Những tranh chấp ASXH nào được xác định là tranh chấp lao động cá nhân có thể khởi kiện thẳng ra Tòa án mà không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải?
Select one:
a. Tranh chấp về BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH và Tranh chấp về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
b. Tranh chấp về BHYT theo quy định pháp luật về BHYT
c. Tranh chấp về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm,
d. Cả đáp án A, B, C
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả đáp án A, B, C. Vì căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

The correct answer is: Cả đáp án A, B, C

Thời hiệu khiếu nại quyết định, hành vi hành chính về BHXH được quy định như thế nào?
Select one:
a. 60 ngày kể từng ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
b. 90 ngày kể từng ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
c. 120 ngày kể từng ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
d. 180 ngày kể từng ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Phản hồi
Phương án đúng là: 90 ngày kể từng ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Vì căn cứ Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011 và Khoản 2 Điều 119 Luật BHXH 2014 quy định trình tự giải quyết khiếu nại về BHXH: “4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu nại”.

The correct answer is: 90 ngày kể từng ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp ASXH?
Select one:
a. Đảm bảo tính pháp chế trong quá trình giải quyết tranh chấp ASXH
b. Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo.
c. Đảm bảo quyền tự quyết định của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp.
d. Đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời trong quá trình giải quyết giải quyết tranh chấp
Phản hồi
Phương án đúng là: Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo. Vì căn cứ phần 7.2.1 Bài 7: Giải quyết tranh chấp ASXH. Và điểm d khoản 1 Điều 3 Bộ luật hình sự năm 2015: đây là nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội trong trách nhiệm hình sự

The correct answer is: Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo.

Tranh chấp nào sau đây là tranh chấp về bảo hiểm thất nghiệp:
Select one:
a. Tranh chấp giữa người lao động với người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động.
b. Tranh chấp người cao tuổi với cơ sở bảo trợ xã hội về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng
c. Tranh chấp giữa con của thương binh với cơ sở giáo dục về chế độ ưu tiên tuyển sinh
d. Tranh chấp giữa người sử dụng lao động với Sở lao động thương binh xã hội điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tranh chấp giữa người sử dụng lao động với Sở lao động thương binh xã hội điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. Vì căn cứ tính chất của tranh chấp theo phần 7.1.2 Bài 7: Giải quyết tranh chấp ASXH; và Điều 27, 28 Nghị định 28/2015/NĐ-CP

The correct answer is: Tranh chấp giữa người sử dụng lao động với Sở lao động thương binh xã hội điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *