Phân tích đối tượng điều chỉnh của CPQT?

Please follow and like us:

Đối tượng điều chỉnh của Luật quốc tế thực chất chính là các quan hệ nhiều mặt phát sinh trong đời sống quốc tế nhưng chủ yếu là các quan hệ chính trị hoặc các khía cạnh chính trị.
Quan hệ do Luật quốc tế điều chỉnh chính là quan hệ giữa các quốc gia hoặc các thực thể quốc tế khác, cụ thể như các tổ chức quốc tế liên quốc gia, các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập nảy sinh trong các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, xã hội…) của đời sống quốc tế.
Như vậy, ta nhận thấy rằng, quan hệ liên quốc gia, (liên chính phủ) giữa các quốc gia và các thực thể Luật quốc tế khác phát sinh trong mọi lĩnh vực cụ thể như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… và nó cũng sẽ được điều chỉnh bằng Luật quốc tế gọi là quan hệ pháp luật quốc tế.
Các quan hệ Pháp luật quốc tế đều có đặc trưng cơ bản đó là bởi sự tồn tại của yếu tố trung tâm là quốc gia. Sự tồn tại của yếu tố trung tâm là quốc gia trong quan hệ Pháp luật quốc tế được biết đến là chủ thể có chủ quyền và việc thực hiện quyền năng chủ thể Luật quốc tế của quốc gia do thuộc tính chủ quyền chi phối đã tạo ra sự điều chỉnh khác biệt của Luật quốc tế so với cơ chế điều chỉnh của Luật quốc gia.
– Luật quốc tế điều chỉnh quan hệ liên quốc gia theo nghĩa rộng của từ này. Tức là đó là các mối quan hệ giữa các chủ thể của Luật quốc tế trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá… mà chủ yếu là quan hệ mang tính chất chính trị.
– Tuy nhiên, không phải mọi mối quan hệ quốc tế đều là đối tượng điều chỉnh của Luật quốc tế. Chẳng hạn, quan hệ quốc tế theo con đường các tổ chức chính trị, xã hội… không do Luật quốc tế điều chỉnh.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *