NÊU SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LQT với LUÂT QUỐC GIA?

Please follow and like us:

1. Điểm giống nhau giữa luật quốc tế và luật quốc gia:
Luật quốc tế và luật quốc gia đều là những hệ thống các nguyên tắc quy phạm pháp luật được các quốc gia và các chủ thể tham gia quy phạm pháp luật xây dựng.
2. Điểm khác nhau luật quốc tế và luật quốc gia
– Thứ nhất: Về mục đích
Luật quốc tế được dùng để điều chỉnh các quan hệ quốc tế. Còn luật quốc gia được dùng để điều chỉnh các quan hệ trong phạm vi quốc gia.
– Thứ hai: Về đối tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh pháp luật quốc tế điều chỉnh các mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau, điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống sinh hoạt quốc tế giữa các chủ thể còn Luật quốc gia điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong nội bộ phạm vi lãnh thổ.
– Thứ ba: Về chủ thể
Chủ thể của luật quốc tế là các quốc gia có chủ quyền, các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, các tổ chức liên chính phủ & các chủ thể khác. Còn chủ thể luật quốc gia là thể nhân, pháp nhân & nhà nước tham gia với tư cách là chủ thể đặc biệt khi nhà nước là một bên trong quan hệ,
– Thứ tư: Về trình tự xây dựng pháp luật
Trình tự xây dựng pháp luật luật quốc tế do không có cơ quan lập pháp nên khi xây dựng các quy phạm thành văn hay bất thành văn chủ yếu do sự thỏa thuận giữa các chủ thể có chủ quyền quốc gia. Còn trình tự xây dựng pháp luật luật quốc gia do cơ quan lập pháp của quốc gia đó xây dựng.
– Thứ năm: Về biện pháp bảo đảm thi hành
Đối với luật quốc tế không tồn tại cơ quan chuyên biệt để đảm bảo thi hành cũng như không có bộ máy cưỡng chế tập trung thường trực mà chỉ có 1 số biện pháp cưỡng chế nhất định mang tính tự cưỡng chế dưới hình thức riêng rẽ hoặc tập thể. Còn biện pháp bảo đảm thi hành của Luật quốc gia là các cơ quan chuyên biệt như quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù…
– Thứ sáu: Về phương pháp điều chỉnh
Các ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế thì chỉ có một phương pháp điều chỉnh là sự thỏa thuận. Còn đối với luật quốc gia thì các ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc gia có phương pháp điều chỉnh khác nhau.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *