Một công ty nước ngoài có chi nhánh hoạt động ở Việt Nam thì áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam hay chuẩn mực kế toán Quốc tế.

Please follow and like us:

Một công ty nước ngoài có chi nhánh hoạt động ở Việt Nam thì áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam hay chuẩn mực kế toán Quốc tế. Mọi người hãy nêu quan điểm dựa trên hiểu biết của mình.
Một công ty nước ngoài có chi nhánh hoạt động ở Việt Nam thì áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Tuy nhiên, Việt Nam đang xây dựng lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại VIệt Nam.
Giai đoạn 1 – giai đoạn chuẩn bị (từ năm 2019 đến năm 2021): Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện Đề án để đảm bảo hỗ trợ các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng IFRS từ năm 2022, như: công bố bản dịch IFRS ra tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các hướng dẫn áp dụng IFRS…
Giai đoạn 2 – giai đoạn thử nghiệm (từ năm 2022 đến năm 2025): Bộ Tài chính lựa chọn 1 số doanh nghiệp (công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước, công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết) để lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS. Doanh nghiệp FDI được phép tự nguyện áp dụng IFRS cho báo cáo tài chính riêng khi doanh nghiệp FDI đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát về việc xác định nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
Giai đoạn 3 – giai đoạn bắt buộc áp dụng IFRS (từ sau năm 2025): Các công ty bắt buộc phải lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS bao gồm tất cả các công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế nhà nước, tất cả các công ty niêm yết, tất cả các công ty đại chúng có quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết. Các doanh nghiệp khác là công ty mẹ có quyền tự nguyện lập BCTC hợp nhất theo IFRS. Các doanh nghiệp cũng được tự nguyện lập báo cáo tài chính riêng theo IFRS khi doanh nghiệp đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và giải trình rõ ràng, minh bạch với cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát về việc xác định nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
Theo Quyết định số 345/QĐ-BTC thì Giai đoạn chuẩn bị sẽ diễn ra từ năm 2020 đến hết năm 2021, sau đó Giai đoạn áp dụng tự nguyện từ năm 2022 đến hết năm 2025. Việc chuyển đổi từ các chuẩn mực kế toán Việt Nam sang IFRS của Việt Nam là một yếu tố quan trọng giúp cho các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể hội nhập và gia nhập ở mức độ cao hơn nữa với các thị trường tài chính quốc tế.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *