“Lực lượng sản xuất” là gì?  Nêu các yếu tố tạo thành lực lượng sản xuất

Please follow and like us:

“Lực lượng sản xuất” là gì?  Nêu các yếu tố tạo thành lực lượng sản xuất

Lực lượng sản xuất là gì?

Lực lượng sản xuất là nhân tố cơ bản, tất yếu tạo thành nội dung vật chất của quá trình sản xuất; không một quá trình sản xuất hiện thực nào có thể diễn ra nếu thiếu một trong hai nhân tốlà người lao động và tư liệu sản xuất. Thế nhưng, chỉ có lực lượng sản xuất vẫn chưa thể diễn ra quá trình sản xuất hiện thực được, mà còn cần phải có những quan hệ sản xuất đóng vai trò là hình thức xã hội của quá trình sản xuất ấy.

  Các yếu tố tạo thành lực lượng sản xuất

Các yếu tố (nhân tố) tạo thành lực lượng sản xuất gồm có: tư liệu sản xuất (trong đó, công cụ sản xuất là yếu tố phản ánh rõ ràng nhất trình độ chinh phục tự nhiên của con người) và người lao động (trong đó năng lực sáng tạo của nó là yếu tố đặc biệt quan trọng).

Lực lượng sản xuất xã hội bao gồm hệ thống những tư liệu sản xuất mà người ta dùng cho sản xuất, trong đó quan trọng nhất là công cụ lao động. Như vậy ta có thể thấy lực lượng sản xuất là cái thường xuyên biến đổi vì con người luôn muốn giảm nhẹ sức lao động và tăng năng xuất lao động. Trong cấu trúc của lực lượng sản xuất thì tư liệu sản xuất và công cụ lao động là yếu tố biến đổi thường xuyên. Con người không những cải công cụ sản xuất mà còn tạo ra những công cụ sản xuất mới.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *