Luật tố tụng hành chính

Please follow and like us:

Bản full: Luật tố tụng hành chính
Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có nhiệm vụ, quyền hạn?
Select one:
a. Tổ chức công tác xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
b. Cả A, C, D
c. Chủ tọa phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
d. Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân cấp cao với Tòa án nhân dân tối cao
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A, C, D. Vì Xem Khoản 2 Điều 35 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Cả A, C, D

Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức là gì?
Select one:
a. những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.
b. Cả A, C,D
c. những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.
d. những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A, C,D. Vì Xem Khoản 6 Điều 3 Luật tố tụng hành chính 2015

The correct answer is: Cả A, C,D

Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao?
Select one:
a. hai năm
b. ba năm
c. năm năm
d. một năm
Phản hồi
Phương án đúng là: năm năm. Vì Xem Khoản 1 Điều 35 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: năm năm

Quyết định hành chính là gì?
Select one:
a. Cả B, C
b. văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành
c. văn bản do người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính
d. hành vi của cơ quan hành chính nhà nước
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả B, C. Vì Xem Khoản 1 Điều 3 Luật tố tụng hành chính 2015

The correct answer is: Cả B, C

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ trong Tòa án nhân dân cấp cao, trừ Thẩm phán, Phó Chánh án là thẩm quyền của ai?
Select one:
a. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao
b. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
c. Chủ tịch nước
d. Quốc hội
Phản hồi
Phương án đúng là: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao. Vì Xem Khoản 2 Điều 35 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

Tòa án nhân dân cấp cao phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân nào thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng?
Select one:
a. Tòa án nhân dân cấp huyện
b. Tòa án nhân dân cấp tỉnh
c. Tòa án nhân dân cấp cao
d. Tòa án nhân dân tối cao
Phản hồi
Phương án đúng là: Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Vì Xem Điều 29 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Phiên họp của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao phải có ít nhất?
Select one:
a. một phần hai tổng số thành viên tham gia
b. hai phần ba tổng số thành viên tham gia
c. ba phần tư tổng số thành viên tham gia
d. một phần ba tổng số thành viên tham gia
Phản hồi
Phương án đúng là: hai phần ba tổng số thành viên tham gia. Vì Xem Khoản 3 Điều 31 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: hai phần ba tổng số thành viên tham gia

Nguyên tắc đặc trưng trong tố tụng hành chính là?
Select one:
a. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính
b. Nguyên tắc đối thoại
c. Cả A và B
d. Nguyên tắc xét xử tập thể
Phản hồi
Phương án đúng là: Nguyên tắc đối thoại. Vì Xem phần 1.2.2. Những nguyên tắc tố tụng hành chính

The correct answer is: Nguyên tắc đối thoại

Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao gồm ?
Select one:
a. Cả B và C
b. Các vụ
c. Các đơn vị tương đương.
d. Không có phương án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả B và C. Vì Xem Điều 24 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Cả B và C

Điền cụm từ thích hợp vào dấu ba chấm? “Tòa chuyên trách ….. phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.
Select one:
a. Tòa án nhân dân cấp huyện
b. Tòa án nhân dân cấp tỉnh
c. Tòa án nhân dân cấp cao
d. Tòa án nhân dân tối cao
Phản hồi
Phương án đúng là: Tòa án nhân dân cấp cao. Vì Xem Điều 33 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Tòa án nhân dân cấp cao

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm?
Select one:
a. Ủy ban Thẩm phán
b. Cả A, C, D
c. Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên
d. Bộ máy giúp việc.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A, C, D. Vì Xem Khoản 1 Điều 38 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Cả A, C, D

Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính là gì?
Select one:
a. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể nhân danh nhà nước để thực hiện các hoạt động nhằm giải quyết vụ án hành chính
b. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tiến hành tố tụng với các chủ thể tham gia tố tụng.
c. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.
d. Cả A, B, C
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A, B, C. Vì Xem phần 1.1.1. Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính

The correct answer is: Cả A, B, C

“…., Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của …., Hội thẩm nhân dân dưới bất kỳ hình thức nào.” Điền từ vào dấu chấm ?
Select one:
a. Chánh án
b. Thẩm phán
c. Đương sự
d. Người phiên dich
Phản hồi
Phương án đúng là: Thẩm phán. Vì Xem Điều 13, Luật Tố tụng hành chính 2015

The correct answer is: Thẩm phán

“Tòa án xét xử …. vụ án hành chính và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.” Điền từ vào chỗ trống?
Select one:
a. Sơ thẩm
b. Phúc thẩm
c. Giám đốc thẩm
d. Tập thể
Phản hồi
Phương án đúng là: Tập thể. Vì Xem Điều 15, Luật Tố tụng hành chinh 2015

The correct answer is: Tập thể

Đâu không phải là đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính ?
Select one:
a. Những quan hệ xã hội phát sinh từ quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
b. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tiến hành tố tụng với các chủ thể tham gia tố tụng.
c. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.
d. Tất cả các phương án trên
Phản hồi
Phương án đúng là: Những quan hệ xã hội phát sinh từ quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. Vì Xem phần 1.1.1. Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính

The correct answer is: Những quan hệ xã hội phát sinh từ quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân

“Việc xét xử sơ thẩm vụ án hành chính có …. tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn theo quy định của Luật này. Khi biểu quyết về quyết định giải quyết vụ án, …. ngang quyền với Thẩm phán.” Điền cụm từ thích hợp vào dấu ba chấm?
Select one:
a. Hội thẩm nhân dân
b. Kiểm sát viên
c. Kiểm tra viên
d. Không có phương án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Hội thẩm nhân dân. Vì Xem Điều 12, Luật Tố tụng hành chính 2015

The correct answer is: Hội thẩm nhân dân

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của ai?
Select one:
a. Chủ tịch nước
b. Quốc hội
c. Tòa án nhân dân tối cao
d. Bộ tư pháp
Phản hồi
Phương án đúng là: Chủ tịch nước. Vì Xem Điều 26 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Chủ tịch nước

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là gì?
Select one:
a. Chủ tọa phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
b. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của các Tòa án nhân dân theo quy định của luật tố tụng.
c. Trình Chủ tịch nước ý kiến của mình về trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình.
d. Cả A,B,C
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A,B,C. Vì Xem Điều 27 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Cả A,B,C

Quyết định hành chính bị kiện là quyết định như thế nào?
Select one:
a. quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
b. Cả A, C
c. quyết định đó có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
d. Không có đáp án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A, C. Vì Xem Khoản 2 Điều 3 Luật tố tụng hành chính 2015

The correct answer is: Cả A, C

Hành vi hành chính là gì?
Select one:
a. hành vi của cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
b. hành vi của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
c. Cả A, B, D
d. hành vi của cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A, B, D. Vì Xem Khoản 3 Điều 3 Luật tố tụng hành chính 2015

The correct answer is: Cả A, B, D
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bằng Hội đồng xét xử gồm ?
Select one:
a. Năm Thẩm phán
b. Toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
c. Cả A và B
d. Không có phương án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A và B. Vì Xem Khoản 1 Điều 23 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Cả A và B

“Tòa án xét xử …. trong thời hạn do Luật này quy định, bảo đảm công bằng”. Điền từ vào chỗ trống?
Select one:
a. Kịp thời
b. Tập thể
c. Nhanh chóng
d. Công khai
Phản hồi
Phương án đúng là: Kịp thời. Vì Xem Điều 15, Luật Tố tụng hành chinh 2015

The correct answer is: Kịp thời

Căn cứ chủ yếu để phân biệt ngành luật tố tụng hành chính với ngành luật hành chính là gì?
Select one:
a. Đối tượng điều chỉnh
b. Phương pháp điều chỉnh
c. Cả A và B
d. Không có phương án đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Đối tượng điều chỉnh. Vì Xem 1.1.1. Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính

The correct answer is: Đối tượng điều chỉnh

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ đào tạo; bồi dưỡng chức danh tư pháp nào?
Select one:
a. Thẩm phán
b. Hội thẩm
c. Cả A và B
d. Kiểm sát viên
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A và B. Vì Xem Điều 25 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Cả A và B

Nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hành chính là gì?
Select one:
a. Nguyên tắc bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm
b. Cả A, C, D
c. Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
d. Nguyên tắc khi xét xử có Hội thẩm tham gia, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A, C, D. Vì Xem phần 1.2.1. Những nguyên tắc chung

The correct answer is: Cả A, C, D

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là gì?
Select one:
a. quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.
b. quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.
c. quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.
d. quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.
Phản hồi
Phương án đúng là: quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình. Vì Xem Khoản 5 Điều 3 Luật tố tụng hành chính 2015

The correct answer is: quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.

Số lượng thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao ?
Select one:
a. không dưới mười một người và không quá mười ba người.
b. không dưới mười người và không quá mười ba người.
c. không dưới mười một người và không quá mười lăm người.
d. không dưới mười người và không quá mười lăm người.
Phản hồi
Phương án đúng là: không dưới mười một người và không quá mười ba người. Vì Xem Khoản 1 Điều 31 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: không dưới mười một người và không quá mười ba người.

Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hành chính là gì?
Select one:
a. Phương pháp thỏa thuận
b. Phương pháp mệnh lệnh
c. Kết hợp cả phương pháp thỏa thuận và mệnh lệnh
d. Tất cả các phương án trên
Phản hồi
Phương án đúng là: Kết hợp cả phương pháp thỏa thuận và mệnh lệnh. Vì Xem 1.1.2. Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng hành chính

The correct answer is: Kết hợp cả phương pháp thỏa thuận và mệnh lệnh

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao gồm?
Select one:
a. Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao
b. Cả A, C, D
c. Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên.
d. Bộ máy giúp việc
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A, C, D. Vì Xem Điều 30 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Cả A, C, D

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao?
Select one:
a. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
b. Bộ máy giúp việc
c. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
d. Tất cả các phương án trên
Phản hồi
Phương án đúng là: Tất cả các phương án trên. Vì Xem Điều 21 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

The correct answer is: Tất cả các phương án trên

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *