Đáp án trắc nghiệm: Luật Thương mại quốc tế – EL26

Please follow and like us:
ACV là gì?
Hiệp định về định giá hải quan của WTO
AFTA là gì?
. Khu vực thương mại tự do ASEAN
Bất kỳ quan hệ thương mại nào cũng là quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài, đúng hay sai?

Sai

Vì: có quan hệ thương mại không mang yếu tố nước ngoài

Biện pháp nào không phải là biện pháp giải quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư của hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN?
Tòa án
Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận chọn qui tắc tố tụng trọng tài ULCITRAL để giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế được không?
Các biện pháp vệ sinh động vật, thực vật là gì?
Tất cả các luật, nghị định, qui định, yêu cầu, thủ tục, kể cả tiêu chí sản phẩm cuối cùng đối với hàng hóa làm từ động vật, thực vật
Các nước thành viên WTO tham gia các hiệp định thương mại nhiều bên của WTO như thế nào?
Tự nguyên và thường phải thông qua đàm phán
Các thành viên WTO cam kết với Việt Nam như thế nào về hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam?
Không áp dụng hạn ngạch
CEPT là gì?
Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung dành cho khu vực thương mại tự do ASEAN
Có thể áp dụng loại nguồn pháp luật nào trong thương mại quốc tế?
Có thể áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và/hoặc pháp luật trong nước
Có thể đánh thuế hải quan theo phương pháp nào?
. Có thể đánh thuế hải quan theo một trong ba phương pháp: Theo phần trăm giá trị hàng hóa; Theo đơn vị đo lường hàng hóa; Tính gộp theo phần trăm giá trị hàng hóa và phần thuế cứng đánh vào đơn vị sản phẩm không kể giá trị của sản phẩm đó
Cộng đồng ASEAN gồm những phần cấu thành nào?
Cộng đồng chính trị – an ninh; Cộng đồng kinh tế; Cộng đồng văn hóa – xã hội
Công đồng kinh tế ASEAN phát triển theo xu hướng nào?
Tất cả các phương án
Công đồng kinh tế ASEAN phát triển theo xu hướng nào?
Cả Asean sẽ trở thành một thị trường duy nhất
Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài qui định việc áp dụng Công ước về công nhân và thi hành phán quyết của trọng tài trên cơ sở nguyên tắc nào?
Trên cơ sở có đi có lại giữa các nước ký kết/tham gia công ước
Cung cấp dịch vụ qua biên giới là:
Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác
“Đãi ngộ tối huệ quốc” và “Đãi ngộ quốc gia” là một nguyên tắc hay hai nguyên tắc của luật thương mại quốc tế?
Là hai
Điều khoản trọng tài là một hình thức thỏa thuận trọng tài thương mại quốc tế, đúng hay sai?
Sai
GATS là gì?
Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO
GATT có qui định về cắt giảm thuế quan hay không? Nhằm mục đích gì?
. GATT có qui định về cắt giảm thuế quan. Nhằm để thúc đẩy tự do hóa thương mại quốc tế
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết các doanh nghiệp nhà nước của mình hoạt động theo tiêu chí nào?
Hoàn toàn theo tiêu chí thương mại
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết chính sách tài chính – tiền tệ của nước mình tuân theo những qui định nào?
Qui định của WTO và của Quĩ tiền tệ quốc tế
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết như thế nào về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại?
Theo qui định của WTO, trong đó có hiệp định về giám định BTB
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết quản lý giá như thế nào?
Phù hợp với các qui định của WTO về giá
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ như thế nào?
Tuân thủ các qui định của WTO
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện giám định trước khi giao hàng như thế nào?
Theo qui định của WTO, trong đó có hiệp định về giám định trước khi giao hàng
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết về xác định trị giá tính thuế hải quan như thế nào?
Thực hiện tính thuế hải quan theo qui định của WTO
háp luật thương mại quốc tế hiện nay là gì?
Gồm một tổng hợp các nguyên tắc và qui phạm của các hệ thống pháp luật khác nhau điều chỉnh
Hệ thống pháp luật nào là hệ thống pháp luật duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế?
Không có hệ thống pháp luật nào là duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế cả.
Hiệp định nào của ASEAN về hải quan là hiệp định hiện hành?
Hiệp định Hải quan ASEAN năm 2013
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được xác lập trên cơ sở nguyên tắc nào?
Tất cả các phương án
Khi nào biện pháp tự vệ có thể được áp dụng trong thương mại quốc tế xuất hiện?
Khi cần thiết và trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức mà không thể lường trước được, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước
Khi nào Việt Nam hoặc Mỹ có thể không áp dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc trong quan hệ thương mại giữa hai nước mà không vi phạm cam kết theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ?
Khi mỗi bên không áp dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc là phù hợp với nghĩa vụ của bên đó trong WTO
Khu vực nào là khu vực thương mại tự do và đặc khu kinh tế của Việt Nam?
Khu chế xuất, khu thương mại tự do, khi công nghiệp và khu công nghiệp cao
Luật quốc tế (Công pháp quốc tế) có điều chỉnh thương mại quốc tế không?
Luật thương mại gồm lĩnh vực nào?
Tất cả các phương án
Mục tiêu của hiệp định về thương mại hàng dệt và may mặc là gì?
Để thương mại quốc tế hàng dệt và may mặc được tự do hóa và không phân biệt đối xử
Ngày nay Nhà nước Việt Nam nắm độc quyền ngoại thương, đúng hay sai?

Sai

Vì: mọi cá nhân, pháp nhân đều có thể tham gia vào hoạt động ngoại thương (thương mại quốc tế)

Nhãn hiệu hàng hóa là:
Bất cứ một dấu hiệu nào hoặc tổ hợp các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác
Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 4”?
Việt Nam và Campuchia
Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 6”?
. Brunei và Singapore
Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém hơn sự đối xử theo pháp luật đối với thương nhân và hàng hóa nước mình là chế độ đãi ngộ gì?
. Đãi ngộ quốc gia
Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém thuận lợi hơn sự đối xử thuận lợi nhất theo pháp luật mà nước này dành cho thương nhân, hàng hóa của bất kì nước thứ ba nào là chế độ đãi ngộ gì?
Đại ngộ tối huệ quốc
Phải làm gì để thực hiện được nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế?
Phải thực hiện đúng đắn nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc và nguyên tắc đãi ngộ quốc gia
Pháp luật hải quan có là một phần của luật thương mại quốc tế không? Tại sao?
Pháp luật quốc gia có điều chỉnh thương mại quốc tế không?
Pháp luật quốc tế về thương mại quốc tế của WTO phạm vi áp dụng trên qui mô không gian như thế nào?
Trên qui mô toàn cầu
Qui tắc nào không phải là cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư của hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN?
Qui tắc tố tụng tại tòa án
Qui tắc xuất xứ là gì trong thương mại quốc tế?
Là những luật, qui định dưới luật, quyết định hành chính chung do các nước áp dụng để xác định nước xuất xứ của hàng hóa
SCM là gì?
Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng
Sở hữu trí tuệ có được luật thương mại quốc tế điều chỉnh hay không?
Sự hiện diện thể nhân là
Phương thức dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp bởi một người cung cấp của một nước thông qua sự hiện diện thể nhân của bất kỳ nước nào khác
Sự hiện diện thương mại là:
Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp bởi một người cung cấp của một nước thông qua sự hiện diện thương mại trên lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác
Tại sao Hiệp định về nông nghiệp của WTO qui định cắt giảm trợ cấp xuất khẩu hàng nông sản?
Vì sự trợ cấp của chính phủ đối với nông nghiệp và trợ cấp xuất khẩu nông sản được cho rằng sẽ hạn chế và bóp méo thị trường nông sản thế giới
Thành phần của Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) gồm:
Đại diện của tất cả các nước thành viên WTO
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam ngoài thuế quan, Việt Nam có thể thu thêm phí và lệ phí hải quan để tăng thu cho ngân sách không?
Không
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, nhà cung cấp nước ngoài có được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không?
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam như thế nào?
Được tự do lựa chọn hình thức hiện diện tại Việt Nam
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, trong nghiên cứu phát triển, Việt Nam cho phép người nước ngoài nghiên cứu trong lĩnh vực nào?
Khoa học tự nhiên
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, Việt Nam có cho phép nhà nghiên cứu nước ngoài nghiên cứu về thị trường trưng cầu ý dân ở Việt Nam không?
không
Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên ký kết có thỏa thuận dành cho nhau chế độ đãi ngộ tối huệ quốc không?
Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên ký kết có thỏa thuận dành cho nhau chế độ đãi ngộ tối huệ quốc không?
Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên ký kết có thỏa thuận tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương mại quốc tế không?
Theo luật mẫu của UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế, hội đồng trọng tài có nghĩa là gì?
. Là trọng tài viên duy nhất hoặc hội đồng các trọng tài viên
Theo Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế, phán quyết của trọng tài được công nhận và thi hành như thế nào?
Được công nhận và thi hành không phân biệt đối xử nơi mà phán quyết trọng tài được tuyên
Theo pháp luật Việt Nam, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được thể hiện dưới hình thức nào?
Tất cả các phương án
Thế nào là bán phá giá?
Đưa hàng hóa của một nước khác vào lưu thông thương mại thấp hơn giá trị thông thường của hàng hóa đó
Thế nào là giám định hàng hóa trước khi xếp hàng?
Mọi hoạt động liên quan đến thẩm định số lượng, chất lượng hàng hóa, giá cả hàng hóa, phân loại hải quan hàng hóa xuất khẩu
Thế nào là hiệp định thương mại đa biên của WTO?
Là hiệp định không thể tách rời Hiệp định Marrakesh và ràng buộc tất cả các thành viên của WTO
Thuế đối kháng là gì?
Khoản thuế riêng biệt được áp dụng nhằm mục đích triệt tiêu trợ cấp dành cho sản xuất hoặc xuất khẩu hàng hóa
Thủ tục cấp phép nhập khẩu là gì?
Là bản thân việc cấp phép và các thủ tục hành chính tương tự khác.
Thương mại quốc tế được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật nào?
Tất cả các phương án
Thương mại quốc tế ngày nay chỉ có buôn bán duy nhất hàng hóa hữu hình, đúng hay sai?
Sai
Thương mại quốc tế ngày nay là thương mại hoàn toàn tự do (tự do tuyệt đối), đúng hay sai?
Sai
“Thương mại” và “Thương mại quốc tế” là những từ đồng nghĩa, đúng hay sai?
Sai
Tiêu chuẩn kĩ thuật, thủ tục đánh giá tính hợp là hàng rào kĩ thuật đối với thương mại quốc tế, đúng hay sai?
Sai
TRIM là gì?
Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
TRIP là gì?
. Hiệp định về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại
TRIPS dẫn chiếu đến công ước nào?
Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật & Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
Trọng tài qui chế là :
Trọng tài được tổ chức thành một trung tâm trọng tài và cung cấp dịch vụ liên quan đến việc tố tụng trọng tài chức và giám định
Trọng tài vụ việc là:
Trọng tài adhoc
Việt Nam có cam kết về dịch vụ pháp lý theo qui định của WTO không?
Việt Nam đã tham gia Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài vào năm nào?
Đã tham gia từ năm 1995
Vì sao mở cửa thị trường là một nguyên tắc của luật thương mại quốc tế?
Vì nếu mỗi nước đều đóng cửa thị trường thì thương mại quốc tế không thể thực hiện được
Vùng lãnh thổ hải quan riêng biệt và tự chủ có phải là một loại chủ thể pháp luật thương mại của WTO không
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa có được luật thương mại quốc tế điều chỉnh không? Tại sao?

Vì: trong thương mại quốc tế, hàng hóa được chuyển dịch qua biên giới các nước

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *