Luật hiến pháp NEU

Please follow and like us:

Luật hiến pháp NEU

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất;
b. Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;
c. Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp
d. Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;
Phản hồi
Phương án đúng là: Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất. Vì Xem phần 2.2.2 Sự phát triển của chế độ kinh tế qua các bản Hiến pháp Text.

The correct answer is: Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất;

Chế độ chính trị không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp.
b. Là một văn bản quy định về chính trị.
c. Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất.
d. Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.
Phản hồi
Phương án đúng là: Là một văn bản quy định về chính trị.Vì Xem phần 2.1.1. Khái niệm chế độ chính trị. Text.

The correct answer is: Là một văn bản quy định về chính trị.

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Ghi nhận việc phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần
b. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung thống nhất;
c. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;
d. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường.
Phản hồi
Phương án đúng là: Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung thống nhất. Vì Xem phần 2.2.2 Sự phát triển của chế độ kinh tế qua các bản Hiến pháp. Text.

The correct answer is: Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung thống nhất;

Chế độ kinh tế không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Là một văn bản pháp luật
b. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;
c. Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất, quan trọng nhất;
d. Quy định mục đích, phương hướng phát triển kinh tế; xác định các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; xác định phương pháp quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế;
Phản hồi
Phương án đúng là: Là một văn bản pháp luật. Vì Xem phần 2.2.1. Khái niệm chế độ kinh tế Text.

The correct answer is: Là một văn bản pháp luật

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;
b. Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người;
c. Ghi nhận nền kinh tế với hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể.
d. Cả a, b, c đúng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 2.2.2 Sự phát triển của chế độ kinh tế qua các bản Hiến pháp. Text.

The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;
b. Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;
c. Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp
d. Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;
Phản hồi
Phương án đúng là: Các thành phần kinh tế đều bình đẳng. Vì Xem phần 2.2.2 Sự phát triển của chế độ kinh tế qua các bản Hiến pháp Text.

The correct answer is: Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Thực hiện đổi mới về kinh tế
b. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường
c. Duy trì nhiều hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất
d. Cả a, b, c đúng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 2.2.2 Sự phát triển của chế độ kinh tế qua các bản Hiến pháp.Text.

The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết
b. Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần;
c. Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế;
d. Quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp chưa cao độ;
Phản hồi
Phương án đúng là: Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần. Vì Xem phần 2.2.2 Sự phát triển của chế độ kinh tế qua các bản Hiến pháp.Text.

The correct answer is: Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần;

Chế độ kinh tế không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;
b. Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất, quan trọng nhất;
c. Quy định các loại tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;
d. Quy định mục đích, phương hướng phát triển kinh tế; xác định các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; xác định phương pháp quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế;
Phản hồi
Phương án đúng là: Quy định các loại tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Vì Xem phần 2.2.1. Khái niệm chế độ kinh tếText.

The correct answer is: Quy định các loại tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;

Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Ghi nhận việc áp dụng mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết
b. Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;
c. Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;
d. Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển;
Phản hồi
Phương án đúng là: Ghi nhận việc áp dụng mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết. Vì Xem phần 2.2.2 Sự phát triển của chế độ kinh tế qua các bản Hiến pháp Text.

The correct answer is: Ghi nhận việc áp dụng mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết

Hiến pháp ra đời khi cuộc cách mạng tư sản không dành được thắng lợi hoàn toàn nhằm mục đích gì?
Select one:
a. Ghi nhận việc tổ chức một nhà nước kiểu mới không có vua.
b. Ghi nhận việc hạn chế quyền của nhà vua.
c. Ghi nhận thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản.
d. Ghi nhận sự thất bại của cuộc cách mạng tư sản.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ghi nhận việc hạn chế quyền của nhà vua. Vì Xem Phần 1.1.1. Nguồn gốc của Hiến pháp Text.

The correct answer is: Ghi nhận việc hạn chế quyền của nhà vua.

Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:
a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới được thành lập.
b. Quân cách mạng tiếp quản miền Bắc, xây dựng CNXH trên địa bàn này.
c. Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại ở miền Bắc.
d. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp.
Phản hồi
Phương án đúng là: Quân cách mạng tiếp quản miền Bắc, xây dựng CNXH trên địa bàn này. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.</p>

The correct answer is: Quân cách mạng tiếp quản miền Bắc, xây dựng CNXH trên địa bàn này.

Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.
b. Hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất, cùng xây dựng CNXH.
c. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
d. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất, cùng xây dựng CNXH. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam.Text.

The correct answer is: Hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất, cùng xây dựng CNXH.

Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.
b. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
c. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.
d. Cả a, b, c đúng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.

The correct answer is: Cả a, b, c đúng.

Hiến pháp giới hạn quyền lực của các cơ quan nhà nước bằng cách nào?
Select one:
a. Ghi nhận các quyền, nghĩa vụ tối đa của các cơ quan nhà nước.
b. Ghi nhận các quyền, nghĩa vụ tối thiểu của các cơ quan nhà nước.
c. Ghi nhận các quyền tối đa, nghĩa vụ tối thiểu của các cơ quan nhà nước.
d. Ghi nhận các quyền tối thiểu, nghĩa vụ tối đa của các cơ quan nhà nước.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ghi nhận các quyền tối đa, nghĩa vụ tối thiểu của các cơ quan nhà nước. Vì Xem Phần 1.1.2. Bản chất của Hiến pháp Text.

The correct answer is: Ghi nhận các quyền tối đa, nghĩa vụ tối thiểu của các cơ quan nhà nước.

Hiến pháp tư sản không có đặc điểm nào dưới đây?

Select one:
a. Về nguồn gốc, xuất hiện sớm hơn so với Hiến pháp XHCN.
b. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp tư sản.
c. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
d. Về hình thức biểu hiện, có cả Hiến pháp thành văn và Hiến pháp bất thành văn.
Phản hồi
Phương án đúng là: Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp tư sản. Vì Xem phần 1.3.4. Phân loại Hiến pháp theo kiểu nhà nước ban hành ra Hiến pháp Text.

The correct answer is: Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Nhận định nào dưới đây về giai đoạn đầu xuất hiện Hiến pháp tư sản là đúng?
Select one:
a. Hiến pháp tư sản đem lại cho người dân cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều quyền lợi hơn trong xã hội phong kiến.
b. Đem lại cho người dân một cuộc sống khổ cực hơn, bị bóc lột nhiều hơn, ít quyền lợi hơn so với thời phong kiến.
c. Hiến pháp đã xóa bỏ hoàn toàn quyền lợi của vua, chúa phong kiến.
d. Cả a, b, c đúng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Hiến pháp tư sản đem lại cho người dân cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều quyền lợi hơn trong xã hội phong kiến. Vì Xem phần 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp trong nhà nước tư sản Text.

The correct answer is: Hiến pháp tư sản đem lại cho người dân cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều quyền lợi hơn trong xã hội phong kiến.

Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
b. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập.
c. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
d. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Phản hồi
Phương án đúng là: Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam Text.

The correct answer is: Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập.

Tại sao sau sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN ở đông Âu, các nước XHCN còn lại phải tìm cách sửa đổi Hiến pháp?
Select one:
a. Để đất nước tồn tại và phát triển được.
b. Để nhanh chóng chuyển thành nước tư sản.
c. Để đáp ứng đòi hỏi của các nước tư sản.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Để đất nước tồn tại và phát triển được. Vì Xem phần 1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp trong nhà nước XHCN Text.

The correct answer is: Để đất nước tồn tại và phát triển được.

Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
Select one:
a. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
b. Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.
c. Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.
d. Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
Phản hồi
Phương án đúng là: Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN. Vì Xem phần 1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển của Hiến pháp Việt Nam. Text.

The correct answer is: Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.

Xem thêm bản full: Tại đây

Liên hệ: https://www.facebook.com/quantri123com/

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *