Luật hành chính_NEU

Please follow and like us:

Luật hành chính_NEU
Xem file full tại đây: https://www.quantri123.com/luat-hanh-chinh_neu-full/

Đặc điểm nào sau đây giúp phân biệt quy phạm pháp luật hành chính với những quy phạm pháp luật khác:

Select one:
a. Chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành
b. Có tính bắt buộc chung, được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước
c. Được áp dụng nhiều lần, hiệu lực của quy phạm không bị chấm dứt khi đã bị áp dụng.
d. Là tiêu chuẩn để xác định tính giới hạn và đánh giá hành vi của con người về tính hợp pháp.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành.Vì Đây là đặc điểm riêng của quy phạm pháp luật hành chính, ba đặc điểm còn lại là đặc điểm chung của một quy phạm pháp luật

The correct answer is: Chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành

Đâu là sự kiện pháp lý hành chính:

Select one:
a. Hành vi khiếu nại
b. Hành vi kí kết hợp đồng mua bán
c. Hành vi trộm cắp tài sản
d. Hành vi buôn bán động vật quý hiếm
Phản hồi
Phương án đúng là: Hành vi khiếu nại. Vì Hành vi làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính giữa người có thẩm quyền giải quyết, người khiếu nại và người bị khiếu nại

The correct answer is: Hành vi khiếu nại

Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của một quan hệ pháp luật hành chính:

Select one:
a. Một bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính phải được sử dụng quyền nhà nước.
b. Trách nhiệm của bên vi phạm là đối với Nhà nước.
c. Đặc thù bởi quan hệ chấp hành và điều hành, chủ yếu là tính bình đẳng.
d. Phần lớn các tranh chấp phát sinh được giải quyết theo thủ tục hành chính.
Phản hồi
Phương án đúng là: Đặc thù bởi quan hệ chấp hành và điều hành, chủ yếu là tính bình đẳng.Vì Đặc thù bởi quan hệ chấp hành và điều hành, chủ yếu là tính BẤT bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia

The correct answer is: Đặc thù bởi quan hệ chấp hành và điều hành, chủ yếu là tính bình đẳng.

Quan hệ nào sau đây là quan hệ pháp luật hành chính:

Select one:
a. Quan hệ giữa luật sư bào chữa với thân chủ của mình
b. Quan hệ giữa Bộ tài chính với Bộ tư pháp trong việc kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ tư pháp
c. Quan hệ mua bán nhà đất giữa Chủ tịch UBND tỉnh A với công dân B
d. Quan hệ giữa người lao động A và công ty B
Phản hồi
Phương án đúng là: Quan hệ giữa Bộ tài chính với Bộ tư pháp trong việc kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ tư pháp.Vì Đây là quan hệ pháp luật hành chính liên hệ phát sinh giữa hai cơ quan hành chính không có quan hệ lệ thuộc về mặt tổ chức

The correct answer is: Quan hệ giữa Bộ tài chính với Bộ tư pháp trong việc kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ tư pháp

Năng lực chủ thể của cá nhân được biểu hiện thông qua:

Select one:
a. Độ tuổi: đủ 18 tuổi.
b. Tình trạng sức khỏe: không bị mắc các bệnh tâm thần.
c. Tổng thể năng lực pháp luật hành chính và năng lực hành vi hành chính.
d. Trình độ hiểu biết và khả năng tài chính.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tổng thể năng lực pháp luật hành chính và năng lực hành vi hành chính. Vì Việc tham gia quan hệ PLHC của các cá nhân không chỉ phụ thuộc vào quy định của pháp luật hành chính mà còn phụ thuộc vào khả năng thực tế của mỗi cá nhân

The correct answer is: Tổng thể năng lực pháp luật hành chính và năng lực hành vi hành chính.

Cơ sở làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính:

Select one:
a. Quy phạm pháp luật hành chính
b. Sự kiên pháp lý
c. Năng lực chủ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
d. Cả A, B và C.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A, B và C.Vì cần có sự kiện xảy ra theo dự liệu trước trong bộ phận giả định của một quy phạm pháp luật hành chính mới phát, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính và sự kiện đó là sự kiện pháp lý

The correct answer is: Cả A, B và C.

Quy phạm: “Người tố cáo có quyền tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết” được thực hiện theo hình thức nào:

Select one:
a. Sử dụng QPPLHC.
b. Tuân thủ QPPLHC
c. Chấp hành QPPLHC
d. Áp dụng QPPLHC
Phản hồi
Phương án đúng là: Sử dụng QPPLHC.Vì Đây là việc thực hiện hành vi được pháp luật hành chính cho phép nên nó thuộc hình thức sử dụng QPPLHC

The correct answer is: Sử dụng QPPLHC.

Việc phân biệt hai ngành luật: luật hành chính và luật dân sự chủ yếu dựa vào:

Select one:
a. Khái niệm
b. Đối tượng điều chỉnh
c. Phương pháp điều chỉnh
d. Phạm vi điều chỉnh
Phản hồi
Phương án đúng là: Phương pháp điều chỉnh.Vì Trong quan hệ pháp luật dân sự các chủ thể bình đẳng về quyền và nghĩa vụ còn trong pháp luật hành chính thì không, do đó tạo nên sự khác biệt cơ bản về phương pháp điều chỉnh. Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của luật dân sự là bình đẳng, thỏa thuận; phương pháp điều chỉnh của luật hành chính lại là mệnh lệnh.

The correct answer is: Phương pháp điều chỉnh

Quy phạm pháp luật: “Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ” thuộc loại nào sau đây:

Select one:
a. Quy phạm bắt buộc
b. Quy phạm trao quyền
c. Quy phạm cấm
d. Quy phạm cho phép
Phản hồi
Phương án đúng là: Quy phạm bắt buộc. Vì Chủ thể bắt buộc phải làm theo nội dung quy đinh tại quy phạm.

The correct answer is: Quy phạm bắt buộc

Chủ thể quản lý hành chính Nhà nước là:

Select one:
a. Bao gồm cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân được trao quyền quản lý hành chính nhà nước.
b. Chỉ bao gồm cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức được trao quyền quản lý hành chính nhà nước.
c. Chỉ là cán bộ, công chức nhà nước được trao quyền quản lý hành chính nhà nước.
d. Công dân Việt Nam.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bao gồm cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân được trao quyền quản lý hành chính nhà nước. Chủ thể quản lý nhà nước bao gồm cả tổ chức và cá nhân mang quyền lực nhà nước

The correct answer is: Bao gồm cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân được trao quyền quản lý hành chính nhà nước.

Quy phạm pháp luật hành chính:

Select one:
a. Chỉ do cơ quan hành chính ban hành
b. Có thể nằm trong các văn bản pháp luật của các ngành luật khác.
c. Phải do cá nhân ban hành.
d. Phải do quốc hội ban hành.
Phản hồi
Phương án đúng là: Có thể nằm trong các văn bản pháp luật của các ngành luật khác.Vì Trên thực tế có nhiều quan hệ xã hội đòi hỏi sự phối hợp điều chỉnh của các QPLHC và các quy phạm của ngành luật khác như đất đai, tài chính, lao động…

The correct answer is: Có thể nằm trong các văn bản pháp luật của các ngành luật khác.

Văn bản nào sau đây là nguồn của luật hành chính:
Select one:
a. Nghị quyết 592- NQ/TVQH đặc xá nhân dịp lễ Quốc khánh lần thứ 23
b. Bản án số 01/2016/KDTM – ST của TAND huyện Hoài Đức
c. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
d. Luật xử lý vi phạm hành chính
Phản hồi
Phương án đúng là: Luật xử lý vi phạm hành chính.Vì Là văn bản chứa quy phạm pháp luật hành chính

The correct answer is: Luật xử lý vi phạm hành chính

Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về:
Select one:
a. Vi phạm hành chính do vô ý
b. Vi phạm hành chính do cố ý
c. Mọi vi phạm hành chính
d. Vi phạm hành chính nghiêm trọng
Phản hồi
Phương án đúng là: Vi phạm hành chính do cố ý. Vì Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính. Tham khảo Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

The correct answer is: Vi phạm hành chính do cố ý

Quy phạm: “Người khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để làm thủ tục khai báo tạm vắng.” được thực hiện theo hình thức nào:
Select one:
a. Sử dụng QPPLHC.
b. Tuân thủ QPPLHC
c. Chấp hành QPPLHC
d. Áp dụng QPPLHC
Phản hồi
Phương án đúng là: Chấp hành QPPLHC.Vì Cá nhân phải thực hiện những hành vi mà pháp luật hành chính đòi hỏi họ phải thực hiện

The correct answer is: Chấp hành QPPLHC

Quan hệ nào sau đây là quan hệ pháp luật hành chính:
Select one:
a. Quan hệ của Công dân A với Chủ tịch UBND về giải quyết khiếu nại của Công dân A
b. Quan hệ giữa người tham gia giao thông B đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và cảnh sát giao thông A.
c. Quan hệ giữa Sở Công Thương với Công ty TNHH B về Hợp đồng cung cấp trang thiết bị văn phòng
d. Cả A và B
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả A và B.Vì Đây là quan hệ chấp hành- điều hành

The correct answer is: Cả A và B

Đâu là hình thức quản lý hành chính nhà nước:
Select one:
a. Áp dụng những biện pháp tổ chức trực tiếp.
b. Thực hiện những tác động về nghiệp vụ – kĩ thuật.
c. Thực hiện những hoạt động khác mang tính chất pháp lý.
d. Cả ba hình thức trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả ba hình thức trên.

The correct answer is: Cả ba hình thức trên.

Biện pháp nào dưới đây là biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:
Select one:
a. Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm.
b. Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.
c. Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.
d. Cả ba phương án trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả ba phương án trên. Vì Căn cứ Khoản 2, Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Tham khảo Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Text.

The correct answer is: Cả ba phương án trên.

Có mấy loại cưỡng chế nhà nước:
Select one:
a. Có hai loại.
b. Có ba loại.
c. Có bốn loại.
d. Có năm loại.
Phản hồi
Phương án đúng là: Có bốn loại. Vì Có bốn loại: Cưỡng chế hình sự, Cưỡng chế dân sự, Cưỡng chế kỉ luật, Cưỡng chế hành chínhText.

The correct answer is: Có bốn loại.

Nguyên tắc quản lý nhà nước nào sau đây là nguyên tắc chính trị – xã hội:
Select one:
a. Tập trung dân chủ.
b. Đảng lãnh đạo.
c. Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.
d. Cả ba nguyên tắc trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả ba nguyên tắc trên. Vì có 5 nguyên tắc chính trị – xã hội đó là: Đảng lãnh đạo, tập trung dân chủ, nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, pháp chế và dân tộc Text.

The correct answer is: Cả ba nguyên tắc trên.

Theo nguyên tắc chức năng, một đối tượng bị quản lý sẽ:
Select one:
a. Chịu sự chỉ đạo của một cơ quan cấp trên duy nhất.
b. Chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chức năng cấp trên.
c. Chịu sự quản lý lần lượt của nhiều cơ quan khác nhau theo nhiệm kỳ
d. Không có đáp án nào đúng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chức năng cấp trên.Vì Tổ chức quản lý theo nguyên tắc chức năng có nghĩa là mỗi một chức năng hay nhóm chức năng quản lý một đối tượng bị quản lý được giao cho một cơ quan chuyên môn cấp trên thực hiện. Do vậy mà một đối tượng bị quản lý có thể đồng thời chịu sự chỉ đạo của nhiều cơ quan chức năng Text.

The correct answer is: Chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chức năng cấp trên.

Đâu là hình thức phạt bổ sung trong xử phạt vi phạm hành chính:
Select one:
a. Cảnh cáo.
b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
c. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
d. Cả B và C.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả B và C. Vì Căn cứ Khoản 2, Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng. Tham khảo Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Text.

The correct answer is: Cả B và C.

Nguyên tắc quản lý nhà nước pháp chế đòi hỏi tiền đề:
Select one:
a. Có hệ thống pháp luật đồ sộ.
b. Có hệ thống pháp luật ngắn gọn.
c. Có hệ thống pháp luật có tính thực thi cao.
d. Có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.
Phản hồi
Phương án đúng là: Có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Vì Pháp chế là sự tuân thủ pháp luật một cách thiêng liêng và nghiêm minh nên hệ thống pháp luật phải hoàn chỉnh thì mới quản lý nhà nước một cách đúng đắn và hiệu quả được Text.

The correct answer is: Có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.

Ai có quyền biểu quyết trong Phiên họp Chính phủ
Select one:
a. Tất cả những người tham gia phiên họp Chính Phủ.
b. Chủ tịch nước.
c. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với tư cách là thành viên của Chính Phủ.
d. Cả B và C.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với tư cách là thành viên của Chính Phủ. Vì Căn cứ Khoản 3, Điều 45 Luật tổ chức chính phủ 2015: “Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết”. Tham khảo Luật tổ chức chính phủ 2015 Text.

The correct answer is: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với tư cách là thành viên của Chính Phủ.

Đơn vị hành chính cấp huyện được phân làm mấy loại:
Select one:
a. Không phân loại.
b. Hai loại.
c. Ba loại.
d. Bốn loại.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ba loại. Vì Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 về phân loại đơn vị hành chính: Đơn vị hành chính cấp huyện được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III. Tham khảo Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 Text.

The correct answer is: Ba loại.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng cấp với cơ quan nào sau đây:
Select one:
a. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương.
b. Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ninh.
c. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ninh.
d. Ủy ban nhan dân quân Từ Liêm.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ninh. Vì Thành phố Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương, nên UBND TP Hải Phòng cùng cấp với UBND tỉnh Text.

The correct answer is: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ninh.

Cơ quan nào sau đây KHÔNG phải cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương:
Select one:
a. Ủy ban Dân tộc.
b. Văn phòng chính phủ.
c. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
d. Thanh tra Chính phủ.
Phản hồi
Phương án đúng là: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì Đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Text.

The correct answer is: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bộ trưởng làm việc theo chế độ:
Select one:
a. Thủ trưởng
b. Tập thể
c. Kết hợp
d. Chuyên viên
Phản hồi
Phương án đúng là: Thủ trưởng.Vì Chế độ thủ trưởng. Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Nghị định 123/2016/ NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Tham khảo nghị định 123/2016/NĐ-CP Text.

The correct answer is: Thủ trưởng

Chính phủ làm việc theo chế độ:
Select one:
a. Thủ trưởng, Thủ tướng Chính Phủ quyết định mọi việc.
b. Thủ trưởng, kết hợp với chế độ chuyên viên.
c. Tập thể, quyết định theo đa số.
d. Tập thể kết hợp chế độ thủ trưởng.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Căn cứ Khoản 2, Điều 40 Luật tổ chức Chỉnh phủ 2015 về Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.Tham khảo Luật tổ chức Chỉnh phủ 2015. Text.

The correct answer is: Tập thể, quyết định theo đa số.

Đâu là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ:
Select one:
a. Công khai, minh bạch và hiện đại hóa hoạt động của Bộ.
b. Làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số.
c. Tổ chức bộ máy của Bộ theo hướng quản lý đơn ngành, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
d. Không cần phân rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc Bộ mà phải phối hợp cùng thực hiện.
Phản hồi
Phương án đúng là: Công khai, minh bạch và hiện đại hóa hoạt động của Bộ. Vì Căn cứ Khoản 4, Điều 5 Nghị định 123/2016/ NĐ-CP Text.

The correct answer is: Công khai, minh bạch và hiện đại hóa hoạt động của Bộ.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Người tham dự phiên họp của Chính phủ không phải là thành viên Chính phủ ……. phát biểu ý kiến …. …… biểu quyết”
Select one:
a. Có quyền/ và có quyền.
b. Không có quyền/ nhưng có quyền.
c. Có quyền/ nhưng không có quyền.
d. Không có quyền/ và không có quyền.
Phản hồi
Phương án đúng là: Có quyền/ nhưng không có quyền. Vì Căn cứ Khoản 3, Điều 45 Luật tổ chức chính phủ 2015. Tham khảo Luật tổ chức chính phủ 2015 Text.

The correct answer is: Có quyền/ nhưng không có quyền.

Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây:
Select one:
a. Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
b. Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
c. Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
d. Cả ba phương án trên.
Phản hồi
Phương án đúng là: Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Luật viên chức 2010: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Tham khảo Luật viên chức 2010 Text.

The correct answer is: Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.

Người được bổ nghiệm vào ngạch phải đảm bảo điều kiện nào sau đây:
Select one:
a. Có đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
b. Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch.
c. Đạt kết quả trong kì thi nâng chức danh nghề nghiệp.
d. Trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch.
Phản hồi
Phương án đúng là: Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch. Vì Căn cứ Khoản 2, Điều 42 Luật cán bộ, công chức 2008. Tham khảo Luật cán bộ, công chức 2008Text.

The correct answer is: Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch.

Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng:
Select one:
a. 75% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng.
b. 85 % mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng.
c. 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng.
d. 100% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng.
Phản hồi
Phương án đúng là: 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Nghị định 24/2010/ NĐ-CP quy định về tuyền dụng, sử dụng và quản lý công chức.Tham khảo Nghị định 24/2010/ NĐ-CP Text.

The correct answer is: 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng.

Đâu không phải là công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh:
Select one:
a. Chánh văn phòng.
b. Phó chủ tịch UBND.
c. Trưởng ban.
d. Trưởng phó ban.
Phản hồi
Phương án đúng là: Phó chủ tịch UBND. Vì Phó chủ tịch UBND là công chức trong cơ quan hành chính cấp huyện. Căn cứ Điều 6 Nghị định 06/2010 quy định những người là công chức Text.

The correct answer is: Phó chủ tịch UBND.

Công chức được phân loại như thế nào theo ngạch bổ nghiệm:
Select one:
a. Ba loại : A, B, C.
b. Ba loại : I, II, III.
c. Bốn loại : A, B, C, D.
d. Bốn loại: I, II, III, IV.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bốn loại : A, B, C, D. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Luật cán bộ, công chức 2008. Tham khảo Luật cán bộ, công chức 2008 Text.

The correct answer is: Bốn loại : A, B, C, D.

Luật cán bộ, công chức 2008 quy định mấy nguyên tắc trong thi hành công vụ :

:: LHC.B4.080:: Cán bộ, công chức có mấy loại nghĩa vụ chính:
{
~ 02 loại.
= 03 loại.
~ 04 loại.
~ 05 loại.
####
Phương án đúng là: 03 loại. Vì 03 loại là: nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước và nhân dân ; nghĩa vụ trong thi hành công vụ ; nghĩa vụ là người đứng đầu Text.

}
Select one:
a. 03 nguyên tắc.
b. 04 nguyên tắc.
c. 05 nguyên tắc.
d. 07 nguyên tắc.
Phản hồi
Phương án đúng là: 05 nguyên tắc. Vì Căn cứ Điều 3 Luật cán bộ, công chức 2008. Tham khảo Luật cán bộ, công chức 2008 Text.

The correct answer is: 05 nguyên tắc.

Trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây:
Select one:
a. Tận tụy phục vụ nhân dân.
b. Bảo đảm sự lãnh đạo và thống nhất quản lý Nhà nước
c. Bảo đảm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
d. Việc tuyển dụng, sử dụng viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tận tụy phục vụ nhân dân. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Luật viên chức 2010: Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức Tham khảo Luật viên chức 2010 Text.

The correct answer is: Tận tụy phục vụ nhân dân.

Nhận định nào sau đây là đúng: Khi tham gia vào quản lý xã hội, quản lý nhà nước
Select one:
a. Tổ chức xã hội luôn nhân danh nhà nước.
b. Tổ chức xã hội nhân danh tổ chức mình trong mọi trường hợp chứ không phải nhân danh của nhà nước.
c. Tổ chức xã hội nhân danh chính tổ chức mình trừ một số trường hợp được nhà nước trao quyền.
d. Tổ chức xã hội vừa nhân danh tổ chức mình vừa nhân danh nhà nước.
Phản hồi
Phương án đúng là: Tổ chức xã hội nhân danh chính tổ chức mình trừ một số trường hợp được nhà nước trao quyền. Vì Tổ chức xã hội chủ yếu nhân danh chính mình, trừ một số trường hợp như ban thanh tra nhân dân khi cần thiết được Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giao xác minh những vụ việc nhất định Text.

The correct answer is: Tổ chức xã hội nhân danh chính tổ chức mình trừ một số trường hợp được nhà nước trao quyền.

Chủ thể nào có thể được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có liên quan.
Select one:
a. Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ.
b. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc.
c. Thanh tra nhân dân.
d. Hội nông dân.
Phản hồi
Phương án đúng là: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc. Vì Căn cứ Khoản 2 Điều 116 Hiếp pháp 2013. Tham khảo Hiến pháp 2013 Text.

The correct answer is: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc.

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
Select one:
a. Người có cha mẹ đẻ là người Việt Nam.
b. Người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam.
c. Người Việt Nam đã nhập tịch nước ngoài.
d. Trẻ em sinh ra tại Việt Nam.
Phản hồi
Phương án đúng là: Người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam. Vì Khoản 1 Điều 17 Hiến pháp 2013 quy định công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Đáp án B tuy là người nước ngoài nhưng đã nhập tịch Việt Nam nên cũng là công dân Việt Nam Text.

The correct answer is: Người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam.

Người nước ngoài không đủ điều kiện làm việc nào tại Việt Nam:
Select one:
a. Giáo viên Toán.
b. Công chứng viên.
c. Giám đốc.
d. Hành nghề đấu giá với tư cách tổ chức.
Phản hồi
Phương án đúng là: Công chứng viên. Vì Điều 8 Luật công chứng 2014 quy định công chứng viên trước hết phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam. Tham khảo Luật công chứng 2014 Text.

The correct answer is: Công chứng viên.

Ký hiệu thị thực LV2 được cấp cho đối tượng nào sau đây:
Select one:
a. Cấp cho người vào thực tập, học tập.
b. Cấp cho phóng viên, báo chí.
c. Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
d. Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
Phản hồi
Phương án đúng là: Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Vì Căn cứ Khoản 6 Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014. Tham khảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 Text.

The correct answer is: Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Có bao nhiêu hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
Select one:
a. 02.
b. 03.
c. 04.
d. 05.
Phản hồi
Phương án đúng là: 04. Vì Căn cứ Điều 15 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tham khảo Nghị định 101/2017/NĐ-CP Text.

The correct answer is: 04.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 3 không quá:
Select one:
a. 21.
b. 22.
c. 23.
d. 25.
Phản hồi
Phương án đúng là: 21. Vì Căn cứ Điều 4 Nghị định 92/2009/ NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Tham khảo Nghị định 92/2009/ NĐ-CPText.

The correct answer is: 21.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu vào thời điểm nào:
Select one:
a. 01 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.
b. 02 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.
c. 03 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.
d. 04 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu..
Phản hồi
Phương án đúng là: 03 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu. VCăn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật cán bộ, công chức 2008. Tham khảo Luật cán bộ, công chức 2008 Text.

The correct answer is: 03 tháng trước ngày cán bộ nghỉ hưu.

Tố cáo được thể hiện qua các hình thức
Select one:
a. Bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp
b. Qua việc ghi âm
c. Tố cáo qua các băng ghi hình
d. Cả A, B và C đều đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp. Vì Căn cứ Khoản Điều 22 Luật Tố cáo năm 2018. Tham khảo Luật Tố cáo năm 2018

The correct answer is: Bằng đơn hoặc tố cáo trực tiếp

Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh tiến hành là:
Select one:
a. Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày;
b. Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày;
c. Không quá 60 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày;
d. Không quá 60 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 120 ngày;
Phản hồi
Phương án đúng là: Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày. Vì Căn cứ Điểm b, Khoản 1 Điều 45 Luật Thanh tra 2010.Tham khảo Luật Thanh tra 2010Text.

The correct answer is: Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày;

Trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì trách nhiệm của người tiếp nhận tố cáo là:
Select one:
a. Ghi âm lời tố cáo;
b. Ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản
c. Hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo
d. Cả B và C
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả B và C Vì Căn cứ Khoản 2 Điều 23 Luật Tố cáo năm 2018: Tiếp nhận tố cáo. Tham khảo Luật Tố cáo năm 2018

The correct answer is: Cả B và C

Đâu KHÔNG phải là tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên:
Select one:
a. Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ thanh tra.
b. Tốt nghiệp đại học, có kiến thức quản lý nhà nước và am hiểu pháp luật.
c. Có ít nhất 03 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự), trừ một số trường hợp đặc biệt.
d. Thanh tra viên chuyên ngành phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó.
Phản hồi
Phương án đúng là: Có ít nhất 03 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự), trừ một số trường hợp đặc biệt. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Luật Thanh tra 2010: Có ít nhất 03 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự), trừ một số trường hợp đặc biệt. Tham khảo Luật Thanh tra 2010 Text.

The correct answer is: Có ít nhất 03 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự), trừ một số trường hợp đặc biệt.

Người tố cáo có quyền rút
Select one:
a. Toàn bộ nội dung tố cáo trong mọi thời điểm
b. Một phần nội dung tố cáo trong mọi thời điểm
c. Toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo
d. toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo bằng cách trực tiếp thông qua lời nói
Phản hồi
Phương án đúng là: Toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Luật Tố cáo năm 2018: Rút tố cáo. Tham khảo Luật Tố cáo năm 2018

The correct answer is: Toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo

Chủ thể nào sau đây có thể làm đơn tố cáo
Select one:
a. Công dân
b. Viên chức
c. Công chức
d. Tổ chức
Phản hồi
Phương án đúng là: Công dân Vì Chỉ có chủ thể là công dân được làm đơn tố cáo

The correct answer is: Công dân

Thời hiệu khiếu nại lần đầu đối với cán bộ, công chức nhận được quyết định kỷ luật là:
Select one:
a. 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định
b. 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định
c. 45 ngày kể từ ngày nhận quyết định
d. 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định
Phản hồi
Phương án đúng là: 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định Vì Căn cứ Điều 48 Luật khiếu nại 2011. Tham khảo Luật khiếu nại 2011

The correct answer is: 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định

Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được nhân dân tín nhiệm thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn:
Select one:
a. Tiến hành cảnh cáo và kỷ luật đối với thành viên này.
b. Tiến hành bãi nhiệm và để trống vị trí này.
c. Tiến hành bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.
d. Đề nghị cơ quan đã bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế
Phản hồi
Phương án đúng là: Đề nghị cơ quan đã bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế . Vì Căn cứ Khoản 2 Điều 68 Luật Thanh tra 2010. Tham khảo Luật Thanh tra 2010 Text.

The correct answer is: Đề nghị cơ quan đã bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế

Quy trình nghiệp vụ thanh tra diễn ra thông qua bao nhiêu giai đoạn:
Select one:
a. 02.
b. 03.
c. 04.
d. 05.
Phản hồi
Phương án đúng là: 03. Vì Ba giai đoạn là: Chuẩn bị và quyết định thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra Text.

The correct answer is: 03.

Nhiệm kì của Ban thanh tra nhân dân là bao nhiêu năm:
Select one:
a. 01 năm.
b. 02 năm.
c. 03 năm.
d. 05 năm.
Phản hồi
Phương án đúng là: 02 năm. Vì Căn cứ Khoản 1 Điều 72 Luật Thanh tra 2010. Tham khảo Luật Thanh tra 2010 Text.

The correct answer is: 02 năm.

Anh A là nhân viên của công ty X, anh A có thể khiếu nại trong trường hợp nào sau đây:
Select one:
a. Hành vi đánh anh A của một cán bộ xã ngoài giờ làm việc
b. Quyết định xử phạt hành chính anh A do đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
c. Quyết định bổ nhiệm anh B (đồng nghiệp của anh A) lên làm giám đốc
d. Cả B và C
Phản hồi
Phương án đúng là: Quyết định xử phạt hành chính anh A do đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Vì Đây là quyết định hành chính

The correct answer is: Quyết định xử phạt hành chính anh A do đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì:
Select one:
a. Cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết
b. Tất cả cơ quan cùng phối hợp giải quyết
c. Các cơ quan thảo luận và phân công cơ quan giải quyết chính
d. Chuyển cho cơ quan cấp cao hơn giải quyết
Phản hồi
Phương án đúng là: Cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết Vì Căn cứ Khoản 3 Điều 41 Luật Tố cáo năm 2018. Tham khảo Luật Tố cáo năm 2018

The correct answer is: Cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết

Có bao nhiêu biện pháp bảo vệ người tố cáo:
Select one:
a. 02
b. 03
c. 04
d. 05
Phản hồi
Phương án đúng là: 03. Vì Ba biện pháp: Biện pháp bảo vệ bí mật thông tin; Biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm; Biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm

The correct answer is: 03

Chủ thể khiếu nại:
Select one:
a. Được bảo vệ về tính mạng
b. Được bảo vệ về tài sản
c. Không được bảo vệ
d. Cả A và B
Phản hồi
Phương án đúng là: Không được bảo vệ. Vì Chỉ có người tố cáo và người thân được áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, tài sản…

The correct answer is: Không được bảo vệ

Tổng Thanh tra đầu tiên của nước ta là ai:
Select one:
a. Bùi Đoàn Bằng.
b. Hồ Tùng Mậu.
c. Nguyễn Lương Bằng.
d. Lê Minh Khái.
Phản hồi
Phương án đúng là: Bùi Đoàn Bằng. Ông Bùi Đoàn Bằng trở thành vị Tổng Thanh tra đầu tiên của nước ta năm 1945 Text.

The correct answer is: Bùi Đoàn Bằng.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *